Sjøfartsdirektoratet, Sdir, godtar elektronisk sikkerhetsplan, men originalt godkjennelsesbrev med eventuelle vedlegg skal være stemplet og signert og tilgjengelig om bord, sammen med sertifikatet og den elektroniske planen.

Sjøfartsdirektoratets sertifiseringsprosess for ikke-delegerte skip

Midlertidig sertifisering for skip som ikke har norsk ISSC

 1. Selskapet utarbeider en sårbarhetsvurdering (SSA) og sikkerhetsplan (SSP) i henhold til gjeldende nasjonale og internasjonale krav (SOLAS, ISPS, EC725/2004 og FOR972/2004).
 2. CSO begjærer en verifikasjon senest tre måneder før ønsket dato for verifikasjonen via Altinn.
 3. Ved mottatt begjæring utpeker Sdir ISPS-inspektør som kontakter CSO og oversender verifikasjonsvarsel.
 4. CSO sender SSA og SSP til ISPS-inspektør for godkjenning. Dokumentene skal behandles konfidensielt og være skjermet etter nærmere anvisninger.
 5. ISPS-inspektør gjennomfører en verifikasjon om bord. Hvis kravene for det midlertidige sertifikatet tilfredsstilles, utstedes et midlertidig ISSC (I-ISSC) med gyldighet på maks 6 måneder. Et I-ISSC kan ikke forlenges.
 6. Sammen med I-ISSC skal det følge et originalt brev fra Sdir som bekrefter at SSA og SSP er mottatt for dokumentgjennomgang og godkjenning. Dette brevet skal være tilgjengelig sammen med I-ISSC ombord.

Dokumentgjennomgang

Sdir gjennomfører en full dokumentgjennomgang av innsendt dokumentasjon. SSP må være godkjent før det kan gjennomføres en førstegangsverifikasjon om bord.

Når SSP er godkjent, skal rederiet motta stemplet og signert forside og innholdsfortegnelse sammen med et originalt godkjennelsesbrev som tydelig viser datoen for den første godkjenningen av SSP. Dette brevet må følge sertifikatet så lenge det er gyldig under norsk flagg.

Førstegangsverifikasjon

CSO begjærer en førstegangsverifikasjon gjennom Altinn. Sdir gjennomfører en førstegangsverifikasjon om bord på skipet, og utsteder et fulltids ISSC med gyldighet på maksimalt 5 år dersom alt er i samsvar med ISPS-regelverket og skipets sikkerhetsplan.

Mellomliggende verifikasjon

Mellom andre og tredje årsdag for sertifikatets gyldighetsdato skal det gjennomføres en mellomliggende verifikasjon som begjæres gjennom Altinn.

CSO kontaktes av ISPS-inspektør for videre prosess.

Fornyelsesverifikasjon

Det skal gjennomføres en fornyelsesverifikasjon (begjæres via Altinn) innen utløpsdato for sertifikatet:

 • Dersom fornyelsesverifikasjonen utføres inntil 3 måneder før utløpet av ISSC, vil man få ny utløpsdato på sertifikatet som er lik gammel utløpsdato pluss fem år.
 • Dersom fornyelsesverifikasjonen utføres mer enn 3 måneder før utløpet av ISSC, vil man få ny utløpsdato på sertifikatet som er lik dato for verifikasjonen pluss fem år

Tilleggsverifikasjon

Sdir kan kreve tilleggsverifikasjoner ved behov.

Ugyldig sertifikat

Sertifikatet skal leveres tilbake til Sjøfartsdirektoratet i de tilfeller der:

 • det ikke er avholdt verifikasjoner som beskrevet i ISPS-kodens A19.1.1, eller sertifikatet ikke er påtegnet som beskrevet i A19.1.1.3 og/eller 19.3.7.1
 • når et annet selskap overtar driften av skipet
 • når skipet skifter flagg