ISPS-koden ble vedtatt i IMO 2002, med implementeringsdato 1. juli 2004. ISPS-koden er gjort gjeldende for alle EU- og EØS-land gjennom EC 725/2004 (EU-regelverk) og nasjonalt gjennom vår egen forskrift 972/2004 (sikkerhetsforskriften).

Følgende skip skal i henhold til nasjonal forskrift inneha et Internasjonalt sikkerhets- og terrorberedskapssertifikat, ISSC-sertifikat (se sikkerhetsforskriften for mer informasjon):

  • Passasjerskip, også hurtiggående passasjerfartøy, som er sertifisert for internasjonal fart, samt passasjerskip sertifisert for passasjerskipsklasse A.
  • Lasteskip, også hurtiggående lastefartøy, med bruttotonnasje på 500 og over, som er sertifisert for internasjonal fart.
  • Flyttbare boreinnretninger.

Utstedelse av Internasjonalt sikkerhets- og terrorberedskapssertifikat, ISSC

Et ISSC er gyldig i maksimalt 5 år, forutsatt at det blir foretatt minst en mellomliggende verifikasjon i gyldighetsperioden. Den mellomliggende verifikasjonen skal foretas i perioden mellom sertifikatets andre og tredje årsdato. Den mellomliggende verifikasjonen skal inkludere inspeksjon av fartøyets system for sikkerhet og terrorberedskap og tilhørende utstyr.

Sjøfartsdirektoratet eller anerkjent sikkerhetsorganisasjon (RSO) kan i særlige tilfeller kreve at ytterligere verifikasjon gjennomføres.

Det skal foreligge et originalt godkjennelsesbrev sammen med sertifikatet. Godkjennelsesbrevet skal være signert og stemplet og inneholde datoen for førstegangsgodkjenning av skipets sikringsplan. Det originale godkjennelsesbrevet skal følge sertifikatet så lenge det er gyldig under norsk flagg.

Midlertidig ISSC

Sjøfartsdirektoratet eller anerkjent sikkerhetsorganisasjon (RSO), kan utstede midlertidig internasjonalt sikkerhets- og terrorberedskapssertifikat (I-ISSC) med inntil 6 måneders gyldighet når fartøyet oppfyller de forutsetninger og krav som er gitt i ISPS-kodens del A, seksjon 19.4. Varigheten av et midlertidig internasjonalt sikkerhets- og terrorberedskapssertifikat kan ikke forlenges.

Sertifikatets gyldighet

Et sertifikat opphører å gjelde:

  • dersom de relevante kontrollene ikke er utført innenfor tidsrommene som er angitt i ISPS-regelverket.
  • dersom sertifikatet ikke er påtegnet i samsvar med ISPS-regelverket
  • når et rederi påtar seg ansvaret for driften av et skip som ikke tidligere er blitt drevet av dette rederiet, og
  • ved overføring av skipet til en annen stats flagg.

Dersom et skip på det tidspunktet sertifikatet utløper ikke befinner seg i en havn der sertifikatet skal kontrolleres, kan administrasjonen forlenge gyldighetstiden for sertifikatet. Denne forlengelsen skal bare gis for å gjøre det mulig for skipet å fullføre sin reise til havnen der sertifikatet skal kontrolleres, og da bare i tilfeller der det synes rett og rimelig.

Ingen sertifikater skal forlenges med mer enn tre måneder, og et skip som har fått forlengelse, må ikke etter ankomst i havnen der det skal kontrolleres forlate havnen uten å ha fått et nytt sertifikat.

Når den fornyede kontrollen er utført, skal det nye sertifikatet være gyldig fram til en dato som ikke overstiger fem år fra den utløpsdatoen det eksisterende sertifikatet hadde før forlengelsen ble gitt.

Utløpt sertifikat

Dersom sertifikatet utløper skal skipet tilbakeholdes og pålegg utstedes. Rederiet må begjære ny prosess for ISPS verifikasjon.

Avvik og strakstiltak

Et ISSC kan ikke utstedes dersom det er påvist avvik i forhold til ISPS-regelverket og/eller skipets sikringsplan.

Alle avvik må være lukket eller nedgradert med strakstiltak før sertifikatet kan påtegnes ved mellomliggende verifikasjon. Frist for lukking av strakstiltak avtales nærmere med ISPS-inspektør.

Dokumenter

Dokumentasjon som nevnt i ISPS-kodens A10.1 skal oppbevares om bord for de siste 3 år og minst for de siste 10 havneanløp.

All dokumentasjon skal være skrevet på fartøyets arbeidsspråk. Hvis dette ikke er engelsk, skal det i tillegg finnes en oversettelse til engelsk om bord.