Husk å sende begjæring om tilsyn så snart som mulig, når skip eller en flyttbar innretning har hatt havari, skade eller mangler som krever dette.

For fartøy som er underlagt Godkjente foretak, skal godkjent foretak kontaktes når det gjelder kontroll etter havari, skade eller mangler som krever dette.

Hvem skal melde fra?

Når skal man melde fra?

Skipsfører eller rederi skal uten opphold gi muntlig melding ved blant annet:

  • tap av skip eller liv
  • betydelig skade på person eller fartøy,
  • arbeidsulykke når det kreves evakuering av den skadde
  • utslipp eller sannsynlig utslipp av olje eller skadelige stoffer
  • brann, eksplosjon, sammenstøt eller lignende
  • grunnstøting og kollisjon

Dette gjelder også når eksternt personell som utfører arbeid om bord i fartøy, er part i en ulykke om bord eller har en ulykke om bord.

Hvordan skal man melde fra?

Ved behov for assistanse eller ved fare for utslipp

Meld fra til Hovedredningssentral eller kystradiostasjon dersom det er behov for assistanse eller er fare for utslipp.

Hvis det ikke er behov for assistanse

Hvis det ikke er behov for assistanse, skal det meldes fra til Sjøfartsdirektoratets beredskapstelefon: +47 52 74 50 00 (bemannet 24 timer i døgnet).

Ved fritidsbåtulykker

Ved ulykke på fritidsbåt kan det meldes fra til politiet i stedet for å melde fra til de ovennevnte instansene.

Ved utslipp eller fare for utslipp utenfor norsk sjøterritorium

Ved utslipp eller fare for utslipp utenfor norsk sjøterritorium skal det meldes fra til nærmeste kyststat med høyest mulig prioritet.

Hva er fristen for rapportering?

Skipsfører eller rederi skal blant annet rapportere sjøulykker og arbeidsulykker til Sjøfartsdirektoratet på fastsatt skjema innen 72 timer etter hendelsen.

Rapporteringsplikten er nærmere beskrevet i veiledningen om melding og rapportering i kolonnen til høyre.

Rapporteringsplikten gjelder uavhengig av om det er gitt melding om ulykken eller ikke.

Nestenulykker skal også rapporteres

Hendelser med passasjerskip som har medført umiddelbar fare for tap av liv, forlis eller betydelig skade på miljøet, skal rapporteres til Sjøfartsdirektoratet på fastsatt skjema innen 72 timer etter hendelsen.

Sjøfartsdirektoratet ønsker at det også rapporteres om alvorlige nestenulykker med andre skip enn passasjerskip, fordi det er viktig for direktoratet å bli kjent med informasjon som kan brukes for å bedre sikkerheten om bord.

Hvor finner jeg skjema for rapportering?

Skjema for rapportering er tilgjengelig på Sjøfartsdirektoratets skjemakatalog.

I skjemakatalogen finner du skjema KS-0197.

Du kan velge om du vil rapportere elektronisk via Altinn (krever pålogging) eller i form av en nedlastbar pdf.

Melding om personskade til NAV

Ved skade på arbeidstaker er det viktig å huske på meldingsplikten til NAV.

Aktuelle skjemaer finner du på NAVs nettside.

Meldingsplikten til NAV gjelder for norske og utenlandske statsborgere som er ansatt på skip registrert i Norsk ordinært skipsregister (NOR) samt norske og utenlandske statsborgere bosatt i Norge og ansatte på norske skip registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS).

Det samme gjelder for statsborgere i et EØS-land samt utenlandske statsborgere som ikke er bosatt i Norge, men som betaler medlemskap til den norske folketrygden.

Dødsfall om bord

Dersom en norsk statsborger dør om bord på et skip som befinner seg i utlandet, skal skatteetatens retningslinjer følges. Da er det norsk utenriksstasjon som skal kontaktes (ambassaden eller konsulatet i landet personen døde i) og som har ansvar for å sende dødsattest til Skattedirektoratet.

Dødsfallet blir da registrert i Folkeregisteret. Dersom den avdøde var registrert bosatt i Norge, sender Skattedirektoratet dødsattesten til tingretten der avdøde sist var bostedsregistrert.

Ved naturlig død som involverer utenlandske passasjerer er det ikke rapporteringskrav til norske myndigheter.

Melding om el-ulykke

Personskader eller materielle skader som er forårsaket av elektrisitet, skal snarest mulig meldes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Les mer om krav til rapportering på DSBs nettside. Her finner du også aktuelle skjemaer.

Varsling ved akutt forurensning

Varslingsinstanser – hvem som skal varsles

  • Brannvesenet skal varsles om akutt forurensning eller fare for akutt forurensning fra landbasert virksomhet.
  • Hovedredningssentralen eller nærmeste kystradio skal varsles ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning fra fartøy.
  • Hovedredningssentralen og Oljedirektoratet skal varsles ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning fra virksomhet på kontinentalsokkelen.
  • Kystverket kan utarbeide et system for viderevarsling.

Tilsynsmyndighet

Kystverket, eller den Fiskeri- og kystdepartementet bemyndiger, skal føre tilsyn med at denne forskriften blir overholdt.