Eierendring for et skip i NIS

 • Publisert: 24.01.2014

Se dokumentasjonskravene for den formelle registreringen her. Uttømmende liste følger under innholdsfortegnelsen.

1. Er det registrert pant på fartøyet?

Det er vanlig at pantene er registrert med forbehold: "forbud mot salg og ytterligere pantsettelse". Banken/ panthaver må enten samtykke til salget eller slette pantet. Dette gjøres ved påtegning på originaldokumentet. Kontakt selgers bank for innsending av originalt pantedokument.
Hvis utenlandsk kreditor: Notarius Publicus skal bekrefte identitet og fullmakt til den som signerer. Deretter skal notaren godkjennes/ legaliseres.

2. Skipsskjøte

Selger fyller ut skjøtet og signerer med forpliktende underskrift. Hvis selskap: Iht. signaturbestemmelser i firmaattest. Skipsskjøte, KR-0020 (norsk/ for norske selgere).

Selgers underskrift bekreftes deretter av:

 • to myndige personer bosatt i Norge
 • advokat /advokat fullmektig
 • statsautorisert/registrert revisor eller
 • notarius publicus
  Kjøper og hans nærmeste familie kan ikke opptre som vitner.

Bekreftelse av signatur hvis utenlandsk selger

Skjøtet må notarialbekreftes og deretter legaliseres eller påføres Apostille. Notarius Publicus skal bekrefte:

 • utsteders identitet
 • at utstederen er over 18 år
 • hvis selger er et selskap eller organisasjon: At vedkommende har signaturrett.
  Notarens underskrift bekreftes deretter av enten:
 • lokale myndigheter ved påføring av Apostille eller av
 • norsk utenriksstasjon (ambassade/konsulat) ved legalisering. Les mer om legalisering av notarens underskrift her. Notarbekreftelser fra de nordiske landene er unntatt fra dette kravet.

Forskrift om registrering av skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) §18 definerer hvem som kan bekrefte underskrifter.

Skjøtet må sendes inn med alle signaturer i original

En elektronisk kopi kan legges til grunn ved registrering. Endelig registrering er avhengig av mottak av originaldokumentet innen tre uker fra dagbokføringsdato.

3. Melding om endring

Endringsmelding, KR-0008. Ny eier signerer med forpliktende underskrift. Hvis selskap: Iht. signaturbestemmelsene i firmaattesten. Send til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

4. Eiers nasjonalitet

NIS er åpent for eiere av alle nasjonaliteter, jf. lov om norsk internasjonalt skipsregister (NIS-loven) § 1.

Hvis eier tilfredsstiller NIS-loven § 1 nr. 2 eller 3 må størstedelen av den tekniske og/ eller kommersiell driften foretas av et rederi med hovedkontor i Norge.

Utenlandsk registrerte selskap (NIS-loven § 1 nr. 3) må i tillegg oppnevne en representant til å motta søksmål på vegne av eier.  Representanten må fylle de nasjonalitetskrav som stilles til bestyrende reder i lov om sjøfarten (sjøloven) § 103.

Eier som tilfredsstiller vilkårene i NIS-loven § 1 fyller ut egenerklæring om nasjonalitet.
Alternativt må oppnevnt representant fylle ut egenerklæring om nasjonalitet.

Vennligst velg riktig skjema for erklæring om nasjonalitet, KR-0001 – KR-0007. Skjemaet signeres med forpliktende underskrift av eier eller eiers representant.
En elektronisk kopi av det signerte dokumentet sendes til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

5. Eierselskapet er registrert i utlandet

Det må utarbeides selskapsdokumentasjon, se krav til selskapsdokumentasjon her.
Dokumentene må sendes avdeling Skipsregisteret i original.

6. Oppnevnelse av representant

Hvis eier er registrert i henhold til NIS-loven § 1 nr. 3: Representanten må oppnevnes skriftlig. Representanten må akseptere oppnevnelsen. Det er utarbeidet et eget skjema, KR-0060, som kan benyttes (kun tilgjengelig på engelsk). Send det signerte skjemaet til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

7. Driftsavtale

Hvis eier tilfredsstiller vilkårene i NIS-loven § 1 nr. 2 eller 3 må driftsavtale utstedes.
Avtalen (-e) må vise koblingen mellom registrert eier og det norske driftsselskapet. Benytt gjerne BIMCOs standardavtale.  En bekreftet "rett kopi" bes sendt Skipsregistrene pr. vanlig eller e-post.

8. Lønnsgaranti (gjelder kun arbeidstakere på flyttbare innretninger i NIS)

Hvis det er andre ansatte enn EØS-borgere om bord må det stilles garanti for lønn og hjemreise ved arbeidsgivers konkurs, jf. forskrift om garanti for arbeidsvederlag og hjemreise for arbeidstakere på flyttbare innretninger registrert i norsk internasjonalt skipsregister.
Nærings- og fiskeridepartementet godkjenner garantistene etter søknad.

9. Skal fartøyet endre navn?

For registreringspliktige fartøy på 15 meter eller mer må ønsket navn godkjennes, jf. forskrift om skips navn, kjenningssignal og hjemsted mv. Søknad om navneattest, KR-0019 sendes til post@nis-nor.no. Søknaden skal ikke ettersendes i original.

10. Skal det registreres nytt pant?

Det kan sendes inn sammen med øvrige dokumenter for dagbokføring sammen med skjøtet.

11. Gebyr (-er) per 1. januar 2019

Kr. 2 100,-, - per samtykke
Kr. 2 100, - for skjøte
Kr. 2 453, - per pantedokument (nytt)
Faktura sendes ut i etterkant. Fakturamottaker bes fylle ut "betalingsinformasjon", KR-0070 slik at vi fakturerer riktig. Send  til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

I tillegg kommer førstegangs- og årsgebyr basert på skipets nettotonnasje, årsgebyr for å opprettholde registreringen samt gebyrer for dispensasjonssøknader og særskilte sertifikater jf. Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff/ gebyrforskrift.

12. IMO krav

ISM-ansvarlig selskap

ISM-koden (International Safety Management Code) legger ned overordnede regler for sikker drift av skip. Hvilke skip som er omfattet er definert i forskrift om sikkerhetsstyringssystem på norske skip og flyttbare innretninger. Alle bilferger er i utgangspunktet å anse som ro-ro skip (selv om det i målebrevet kun står bilferge). Hvis usikker: ta kontakt med aktuell fagavdeling.

Skjem for oppnevning av ISM-ansvarlig, KR-0014 bes benyttes. Dette signeres av begge parter og send direkte til Skipsregistrene med alle signaturer i original.

Continuous Synopsis Record- CSR

Alle passasjer- og lasteskip over 500 GRT i internasjonal fart skal ha et arkiv med utstedte CSR dokumenter om bord. IMO har utarbeidet et standard formular med 16 punkter.
Når det inntrer endringer i ett av punktene skal det meldes til flaggstaten på FORM 2 (KR-IMO-02).  Vennligst merk at hvert eneste CSR dokument skal ha vedheftet en FORM 3 (KR-IMO-03), indeks over meldte endringer til det spesifikke dokumentet.

Det er ikke krav til innsending av FORM 2 i original.
Se IMOs liste over hvilke sertifikater og dokumenter som skal befinne seg om bord.

13. Nasjonalitetsbevis/ Midlertidig Nasjonalitetsbevis

Befinner fartøyet seg i utlandet ved overlevering?

Skipsregistrene sender instruks til nærmeste utenriksstasjon om å utstede et midlertidig bevis så snart registrering her funnet sted. Fartøyet vil på den måten få en original om bord før det forlater havn. Gi oss nødvendig informasjon, gjerne på skjema KR-0011.
En elektronisk kopi av det signerte dokumentet sendes til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

Endelig Nasjonalitetsbevis

Utstedes av Skipsregistrene i etterkant. Se lov om sjøfarten (sjøloven) § 5. 

14. Viktig å vite

Innsending av originale pantedokumenter og skjøter

Vennligst ikke send inn mer enn 3 uker før planlagt dagbokføring. "Dagbokføring", jf. sjøloven § 14. Innsender må bekrefte at dokumentet skal deponeres i påvente av nærmere instruks eller til all nødvendig dokumentasjon er mottatt. Det skal samtidig bekreftes at det er forventet å skje innen 3 uker. Alternativt vil skipsregistrene returnere originalene i uregistrert stand. Se sjøloven § 14, fremgangsmåte mm og § 16, registreringsnektelse.

Alle dokumenter knyttet til registreringen må sendes direkte til skipsregistrene

Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene
Postboks 73 Nygårdstangen
5838 BERGEN

Vi ber om at originaldokumenter i størst mulig grad sendes registrene samlet.

Ta kontakt og vi vil guide deg gjennom registreringsprosessen

Tlf. 55 54 12 50post@nis-nor.no

15. Husk også å søke om fornyelse av fartøysertifikater 

Les mer om de ulike sertifikatene her. Send en epost og anmerket årsak for søknaden til postmottak@sdir.no:

 • Bemanningssertifikat: Skisser også eventuelle endringer i bemanning.
 • Bunkerkonvensjonssertifikat (CLB): Legg ved kopi av nytt forsikringsbevis. Nytt CLB sertifikat vil bli utstedt så snart registrering har funnet sted.
Til toppen