1. Er det registrert pant på fartøyet?

Det er vanlig at pantene er registrert med forbehold: "forbud mot salg og ytterligere pantsettelse". Banken/ panthaver må enten samtykke til salget eller slette pantet. Dette gjøres ved påtegning på originaldokumentet. Kontakt selgers bank for innsending av originalt pantedokument.

2. Skipsskjøte

Selger fyller ut skjøtet, KR-0020, og signerer med forpliktende underskrift. Hvis selskap: iht. signaturbestemmelser i firmaattest.

Selgers underskrift bekreftes deretter av:

 • to myndige personer bosatt i Norge
 • advokat /advokat fullmektig
 • statsautorisert/registrert revisor eller
 • notarius publicus

Kjøper og hans nærmeste familie kan ikke opptre som vitner.

Bekreftelse av signatur hvis utenlandsk selger

Skjøtet må notarialbekreftes og deretter legaliseres eller påføres Apostille. Notarius Publicus skal bekrefte:

 • utsteders identitet
 • at utstederen er over 18 år
 • hvis selger er et selskap eller organisasjon: at vedkommende har signaturrett.

Det må bekreftes at notaren er en offentlig funksjonær som innehar stillingen som er angitt i dokumentet og dermed har rett til å signere.
Notarbekreftelser utstedt av notarer i land som har tiltrådt Haag-konvensjonen bekreftes ved påføring av Apostille av lokale myndigheter i landet.
Notarbekreftelser utstedt av notarer i land som ikke har ratifisert Haag-konvensjonen legaliseres av norsk utenriksstasjon i det aktuelle landet. 
Notarbekreftelser fra de nordiske landene er unntatt fra krav om legalisering.
Her finner du listen over land som er parter i Haag-konvensjonen om Apostille.

Forskrift om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister § 18 definerer hvem som kan bekrefte underskrifter.

Skjøtet må sendes inn med alle signaturer i originalformat

En elektronisk kopi kan legges til grunn ved registrering. Endelig registrering er avhengig av mottak av originaldokumentet innen tre uker fra dagbokføringsdato.

3. Melding om endring

Bruk skjema for endringsmelding, KR-0008. Ny eier signerer med forpliktende underskrift. Hvis selskap: iht. signaturbestemmelsene i firmaattesten. Send det signerte skjemaet til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

4. Eiers nasjonalitet

Sjøloven § 1 setter krav til eiers nasjonalitet. For å sikre at eier fyller kravene må en egenerklæring sendes inn. Dersom eier ikke er norsk er det representanten som skal erklære sin nasjonalitet jf. punkt under. For privatpersoner er det tilstrekkelig å fylle ut skjemaet «melding om registrering». Øvrige juridiske personer bes velge riktig skjema, KR-0001 – KR-0007. Skjemaet signeres med forpliktende underskrift og sendes til post@nis-nor.no.

Dersom eier tilfredsstiller vilkårene i sjøloven § 1, tredje ledd (EØS-borger eller -selskap) og ikke er bosatt i Norge, skal også følgende dokumentasjon sendes inn:

For selskap: Driftsavtale for å underbygge at fartøyet inngår som ledd i en økonomisk virksomhet som er etablert i Norge, og at skipet drives fra Norge. Benytt gjerne BIMCOs standardavtale. En bekreftet "rett kopi" sendes til post@nis-nor.no. Gjelder ikke for fritidsfartøy.  

For selskap og privatperson: Norsk representant oppnevnes på  skjema KR-0060. Representanten må tilfredsstille nasjonalitetsvilkårene i sjøloven § 1 og bekrefter det ved å fylle ut "Erklæring om Nasjonalitet" som skissert over. Send begge skjemaene til post@nis-nor.no.  

Dersom eier ikke tilfredsstiller nasjonalitetsvilkårene i sjøloven § 1 

Dispensasjon kan oppnås. Send søknad til Nærings- og fiskeridepartementet, Maritim avdeling.

Selskapet er registrert i utlandet

Krav til selskapsdokumentasjon. Kontakt oss for nærmere informasjon om øvrige dokumentasjonskrav.

5. Skal fartøyet endre navn?

For registreringspliktige fartøy på 15 meter eller mer må ønsket navn godkjennes, jf. Forskrift om skips navn, kjenningssignal og hjemsted mv. Søknad om navneattest, KR-0019 sendes til post@nis-nor.no. Søknaden skal ikke ettersendes i originalformat.

6. Fiskefartøy?

Fiskeridirektoratet må sende en elektronisk kopi av bekreftelse på tildelt fiskerimerke direkte til Skipsregisteret.

7. Skal det registreres nytt pant?

Det kan sendes inn sammen med øvrige dokumenter for dagbokføring sammen med skjøtet

8. Gebyr (-er) per 1. januar 2024

Kr 2 469, - per samtykke
Kr 2 469, - for skjøte
Kr 2 884, - per pantedokument (nytt) som skal registreres.
Faktura sendes ut i etterkant. Fakturamottaker må fylle ut skjema for betalingsinformasjon, KR-0070, slik at vi fakturerer riktig. Dette skal sendes til  post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

I tillegg kommer gebyr- og timesatser for førstegangs- og årsgebyr basert på skipets lengde/nettotonnasje samt andre gebyrer, f.eks. for dispensasjonssøknader og særskilte sertifikater jf. Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff/gebyrforskrift.

9. IMO-krav

ISM-ansvarlig selskap

ISM-koden (International Safety Management Code) legger ned overordnede regler for sikker drift av skip. Hvilke skip som er omfattet er definert i forskrift om sikkerhetsstyringssystem på norske skip og flyttbare innretninger. Alle bilferger er i utgangspunktet å anse som ro-ro-skip (selv om det i målebrevet kun står bilferge). Ta kontakt med aktuell fagavdeling dersom det er usikkerhet knyttet til dette.

Bruk skjema for oppnevning av ISM-ansvarlig, KR-0014. Skjemaet signeres av begge parter og sendes direkte til post@nis-nor.no. Etter registering vil et fargeskann bli returnert ISM-ansvarlig selskap på e-post for oppbevaring om bord.

Continuous Synopsis Record CSR

Alle passasjer- og lasteskip over 500 GRT i internasjonal fart skal ha et arkiv med utstedte CSR-dokumenter om bord. IMO har utarbeidet et standardskjema med 16 punkter.

Når det skjer en endring i et av punktene, skal dette meldes til flaggstaten på FORM 2, KR-IMO-02.
Vær oppmerksom på at hvert eneste CSR-dokument skal ha vedheftet en FORM 3, KR-IMO-03, en indeks over meldte endringer til det spesifikke dokumentet.

Det er ikke krav om at innsending av FORM 2 eller FORM 3 skal skje i originalformat.

Se IMOs liste over hvilke sertifikater og dokumenter som skal befinne seg om bord.

10. Nasjonalitetsbevis

Skipsregistrene utsteder et midlertidig nasjonalitetsbevis per registreringstidspunktet, og sender en PDF-kopi direkte om bord/dit eier måtte be om. Det midlertidige beviset ettersendes ikke i original.

Endelig nasjonalitetsbevis utstedes så snart saken er godkjent av registerfører. Det endelige beviset sendes ut for oppbevaring om bord.

11. Viktig å vite

Innsending av originale pantedokumenter og skjøter

Dette skal ikke sendes inn mer enn 3 uker før planlagt dagbokføring. "Dagbokføring": se sjøloven § 14.
Innsender må bekrefte at dokumentet skal deponeres i påvente av nærmere instruks eller til all nødvendig dokumentasjon er mottatt. Det skal samtidig bekreftes at det er forventet å skje innen 3 uker.
Alternativt vil Skipsregistrene returnere originalene i uregistrert stand. Sjøloven: § 14. Fremgangsmåte mm, § 16. Registreringsnektelse

Alle dokumenter knyttet til registreringen må sendes direkte til avdeling Skipsregistrene

Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene
Postboks 73 Nygårdstangen
5838 BERGEN

Vi ber om at originaldokumenter i størst mulig grad sendes registrene samlet.

Ta kontakt, så skal vi lede deg gjennom registreringsprosessen

Tlf. 52 74 50 00
post@nis-nor.no

12. Husk også å søke om fornyelse av fartøysertifikater

Les mer om de ulike sertifikatene her. 

 • Bemanningssertifikat: Skisser eventuelle endringer i bemanning og send en e-post til post@sdir.no
 • Bunkerkonvensjonssertifikat (CLB): Legg ved kopi av nytt forsikringsbevis. Nytt CLB-sertifikat vil bli utstedt så snart registreringen har funnet sted.
 • Oljesølskadesertifikat (CLC): Legg ved kopi av nytt forsikringsbevis. Nytt CLC-sertifikat vil bli utstedt så snart registreringen har funnet sted.
 • Sikkerhetsstyringssertifikat (ISM): Må fornyes dersom det er nytt ISM-ansvarlig selskap i forbindelse med eierskiftet. Se punkt for "tilsyn" på siden linket til over.
 • MLC: Må fornyes dersom det er nytt ISM-ansvarlig selskap i forbindelse med eierskiftet.
 • WFC (FISKEFARTØY): Må fornyes dersom det er ny driftsansansvarlig/ISM-ansvarlig selskap i forbindelse med eierskiftet.
 • Vrakfjerningssertifikat (WRC)

 • Tidligere utstedt fartssertifikat og målebrev må oppdateres med ny eier. Send en henvendelse til post@sdir.no.