Hvilken dokumentasjon som kan skaffes, vil variere fra land til land.

1. Følgende opplysninger skal oppgis:

 • eierens navn
 • selskapsform
 • registreringssted
 • hovedkontorets adresse
 • navn, adresse og fødselsdato på styremedlemmer og daglig leder
 • bekreftelse på hvem som er signaturberettiget
 • navn og adresse på den norske representanten

2. Tilleggsopplysninger for ansvarlig selskap

 • navn og adresse og fødselsdato på alle ansvarlige deltakere

3. Tilleggsopplysninger for kommandittselskap, aksjeselskap og andre ansvarlig selskap med begrenset ansvar:

 • selskapskapital og hvor mye av den som er innbetalt er selskapskapitalen ikke fulltegnet, kan bare den tegnede kapital angis som selskapets kapital

Hva er alternativet til firmaattest?

Vanligvis vil man klare å fremskaffe "certificate of good standing" og "secretary's certificate".

Certificate of good standing

Utstedes av myndighetene i registreringslandet. Dokumentet gir uttrykk for at selskapet er registrert. Dette må legaliseres eller påføres apostillestempel.

Secretary's Certificate

Detaljopplysningene om selskapet listes opp i en egen erklæring. Det er mest vanlig at selskapet gjør det selv.

Notarius publicus skal deretter bekrefte:

 • at innholdet er korrekt
 • utsteders identitet
 • utsteders fullmakt til å signere erklæringen

Det må bekreftes at notaren er en offentlig funksjonær som innehar stillingen som er angitt i dokumentet og dermed har rett til å signere.
Notarbekreftelser utstedt av notarer i land som har tiltrådt Haag-konvensjonen bekreftes ved påføring av Apostille av lokale myndigheter i landet.
Notarbekreftelser utstedt av notarer i land som ikke har ratifisert Haag-konvensjonen legaliseres av norsk utenriksstasjon i det aktuelle landet. 
Notarbekreftelser fra de nordiske landene er unntatt fra krav om legalisering.
Her finner du listen over land som er parter i Haag-konvensjonen om Apostille.

Registerfører kan kreve den dokumentasjonen han finner nødvendig for å kontrollere opplysninger som gis.

Forskrift om registrering av skip i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) §5. Registerets innhold.
Forskrift om registrering av skip i Norsk ordinært skipsregister § 20. Hjelpedokument.

For å unngå forsinkelse under registreringen er det en fordel at dokumentene blir forelagt registeret i forkant.