På denne siden er dokumentasjonskravene for registrering av lasteskip under 15 meter i NOR oppsummert.
Eier må bekrefte at fartøyet hovedsakelig benyttes i næringsvirksomhet. For å sikre en smidig prosess oppmuntrer vi til forhåndsklarering av dokumentene.

1. Melding om registrering

Bruk meldingsskjema KR-0012. Eier signerer med forpliktende underskrift. Hvis selskap: iht. signaturbestemmelsene i firmaattesten. Send direkte til skipsregistrene med alle signaturer i original. Hvis fartøyet ikke har fått tildelt et norsk kjenningssignal tidligere, vil tildeling skje i forbindelse med registreringen.
En elektronisk kopi av det signerte dokumentet sendes til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

2. Bekreftelse på merking av kjenningssignal

Kjenningssignalet skal varig merkes om bord ved innhugging, påsveising, kjørning eller fresing i en fast del av skroget. Merket skal ikke kunne fjernes.

3. Bilde som viser merkingen

Send bilde i JPG- eller PDF- format til post@nis-nor.no 

4. Bekreftelse av fartøyets mål

Fartøyets lengde, bredde, dybde og/eller dypgående må dokumenteres.

Målene kan hentes fra:

 • samsvarserklæring
 • bilbrev fra produsent
 • annet som registerfører vil godta. Det kan for eksempel være generalarrangementstegninger.

Målene må dokumenteres før registrering. Hvis det ikke lar seg gjøre på annet vis kan direktoratet i noen tilfeller måle fartøyet. Avklar med Skipsregistrene i forbindelse med registreringen.

5. Dokumentasjon av eierforhold

Du må dokumentere, eller bevise, en ubrutt eierrekkefølge helt tilbake til bygger.
Hvis fartøyet har vært registrert i et annet lands register er det nok at rekkefølgen bevises tilbake til den siste eieren der.

Rekkefølgen bevises ved hjelp av bilbrev, skjøter o.l. (hjemmelsdokumenter).

 • Byggeverftet utsteder et bilbrev til første eier.
 • Første eier utsteder skjøte til eier nr. 2 osv. frem til dagens eier.

Enkeltpersonforetak, identifikasjon av partene 

Et enkeltpersonforetak er ikke et selvstendig rettssubjekt og kan derfor ikke stå som hjemmelshaver til et fartøy i Skipsregisteret. Når du skal tinglyse et skjøte eller annet hjemmelsdokument må du derfor oppgi navnet og fødselsnummeret til den personen som er ansvarlig for virksomheten. Organisasjonsnummeret til enkeltpersonforetaket oppgis i tillegg til eiers fødselsnummer.
Mangler fødselsnummeret, vil dokumentet bli returnert i uregistrert stand.

Hvem kan signere?

Hjemmelsdokumenter skal undertegnes med forpliktende underskrift av selger.
Hvis selger er et firma: Iht. signaturbestemmelser i firmaattesten.

Krav til bekreftelse av norske dokumenter

Selgers underskrift kan bekreftes av:

 • to myndige personer bosatt i Norge
 • advokat /advokat fullmektig
 • statsautorisert/registrert revisor eller
 • notarius publicus

Kjøper og hans nærmeste familie kan ikke opptre som vitner.

Krav til bekreftelse av utenlandske dokumenter

Bilbrev og skjøter utstedt i utlandet skal være notarialbekreftet og deretter legalisert eller påført Apostille.

Notarius Publicus skal bekrefte:

 • utsteders identitet
 • at utstederen er over 18 år
 • hvis selger er et selskap eller organisasjon: at vedkommende har signaturrett

Notarens underskrift bekreftes deretter av enten:

 • lokale myndigheter ved påføring av Apostille eller av
 • norsk utenriksstasjon (ambassade/konsulat) ved legalisering. Notarbekreftelser fra de nordiske landene er unntatt fra dette kravet.

Se forskrift om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister §18. Bekreftelse av underskrift.

Alle hjemmelsdokumenter sendes inn i original.

Elektroniske kopier kan legges til grunn ved registrering. Endelig registrering er avhengig av mottak av originaldokumentet innen tre uker fra dagbokføringsdato.

6. Hvis fartøyet er et nybygg og det i bilbrevet ikke kommer fram at levering har funnet sted

En elektronisk kopi av leveringsprotokollen må sendes inn før registrering. Byggeverftet og eier skal signere. Ikke ettersend originalen.

7. Eierrekkefølgen lar seg ikke bevise/dokumentere?

Registrering er likevel mulig. Du må i så fall oppnå eierskap via lov om sjøfarten
(sjøloven) § 36 eller 35.

Sjøloven § 36: Erverv av registerhjemmel etter kunngjøring.

 1. Eierrekkefølgen sannsynliggjøres minimum 10 år tilbake i tid. Fra 1.juli 2016: Eller tilbake til båten var ny/ til produsenten.
 2. Finner Registerfører at vilkårene er til stede vil en kunngjøring bli rykket inn i Norsk Lysningsblad og på www.sdir.no.
 3. Mulige rettighetshavere blir bedt om å melde seg til registeret innen 1 måned.
 4. Melder ingen seg vil eier få hjemmel til fartøyet.

Sjøloven § 35: Erverv av registerhjemmel ved søksmål mot mulige rettighetshavere under ett.

 1. Dersom det er umulig eller uforholdsmessig vanskelig for eieren å skaffe seg hjemmel på annen måte (herunder sjøloven § 36) kan saken reises for tingretten.
 2. Finner retten at vilkårene er til stede vil kunngjøring bli foretatt med en frist på minst 3 måneder.
 3. Melder ingen seg vil eier få hjemmel ved dom.

8. Eiers nasjonalitet

Sjøloven § 1 setter krav til eiers nasjonalitet. For å sikre at eier fyller kravene må en egenerklæring sendes inn. Dersom eier ikke er norsk er det representanten som skal erklære sin nasjonalitet jf. punkt under. For privatpersoner er det tilstrekkelig å fylle ut skjemaet «melding om registrering». Øvrige juridiske personer bes velge riktig skjema, KR-0001 – KR-0007. Skjemaet signeres med forpliktende underskrift og sendes til post@nis-nor.no.

Dersom eier tilfredsstiller vilkårene i sjøloven § 1, tredje ledd (EØS borger eller selskap) og ikke er bosatt i Norge skal også følgende sendes inn:

For selskap: Driftsavtale for å underbygge at fartøyet inngår som ledd i en økonomisk virksomhet som er etablert i Norge, og at skipet drives fra Norge. Benytt gjerne BIMCO's standardavtale. En bekreftet "rett kopi" sendes til post@nis-nor.no.

For selskap og privatpersoner: Norsk representant oppnevnes på skjema KR-0060. Representanten må tilfredsstille nasjonalitetsvilkårene i sjøloven § 1 og bekrefter det ved å fylle ut "Erklæring om Nasjonalitet" som skissert over. Send begge skjema til post@nis-nor.no.

Dersom eier ikke tilfredsstiller nasjonalitetsvilkårene i sjøloven § 1

Dispensasjon kan oppnås. Send søknad til Nærings- og fiskeridepartementet, Maritim avdeling.

9. Attest fra tidligere register/ land

Gjelder kun for fartøy innført fra utlandet.
For å sikre at fartøyet ikke er registrert i to land og for å se sammenhengen mellom sist registrerte eier i forrige register og den som melder fartøyet til registrering må bekreftelse fra tidligere lands realregister innhentes.

Har fartøyet ikke vært registrert i landet det kommer fra må det bekreftes av det aktuelle registeret.

a. Fartøyet har vært registrert

Slettelsesattest (Deletion Certificate) utstedes. Attesten skal inneholde følgende opplysninger:

 1. når fartøyet ble slettet
 2. eier på slettelsestidspunktet
 3. bekreftelse på at fartøyet ble slettet fri for heftelser

b. Fartøyet har ikke vært registerert

Realregisteret i det landet fartøyet kommer fra bekrefter det skriftlig.

c. Fartøyet har vært eiet, men ikke registrert, i flere land før registrering i NOR

Realregisteret i alle land må utstede en bekreftelse på at fartøyet ikke har vært registrert.

Bekreftelse av attestene

Attestene må legaliseres av lokale myndigheter ved påføring av Apostille eller ved legalisering av norsk utenriksstasjon. Attester fra de nordiske lands skipsregistre er unntatt fra krav om legalisering.
Ta gjerne kontakt hvis du trenger kontaktinformasjon til utlandet. Vi hjelper så godt vi kan.

Innsending av attestene

 • Ved registrering kan vi godta en kopi hvis den blir sendt direkte fra register til register.
 • Originalen ettersendes på hurtigst mulig måte.
 • Endelig registrering er avhengig av mottak av originaldokumentet.

10. Gebyr for registreringen per 1. januar 2024

Kr. 4 099, -
Kr. 2 884, - for de fartøy som må måles før registrering.
Kr. 2 884, - per pantedokument som skal registreres på fartøyet.
Faktura sendes ut i etterkant og fakturamottaker bes fylle ut "betalingsinformasjon", KR-0070 slik at vi fakturerer riktig. Send til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.
I tillegg kommer førstegangs- og årsgebyr basert på skipets nettotonnasje, samt gebyrer for dispensasjonssøknader og særskilte sertifikater jf. Sjøfartsdirektoratetsgebyrtariff/ gebyrforskrift. Innkjøpt skip som tidligere har vært registrert i NOR eller NIS, er fritatt for førstegangsgebyr. Årsgebyr utstedes første gang året etter at skipet registreres i NOR.

Se gebyrtariffen § 6 om særskilte sertifikater og tillatelser som ikke dekkes av førstegangsgebyret.

11. Viktig å vite

Driftsansvar etter skipssikkerhetsloven

Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) legger ned overordnede regler for sikker drift av skip. Hvilke fartøy som er omfattet er definert i § 2. Iht. skipssikkerhetsloven § 5 skal fartøyets eier melde fra dersom ansvaret for driften overlates til en annen.

Skjema for oppnevning av driftsansvarlig selskap, KR-0061 bes benyttet (kun tilgjengelig på engelsk). Dette signeres av begge parter og sendes direkte til post@nis-nor.no. Etter registering vil et fargeskann bli returnert  på e-post for oppbevaring om bord.

Språk

Alle dokumenter, notarialbekreftelser osv. skal være utstedt på skandinavisk, engelsk eller oversatt av offentlig godkjent translatør jfr. forskrift om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister §17. Dokumenter på fremmed språk.

Alle dokumenter knyttet til registreringen må sendes direkte til skipsregistrene

Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene
Postboks 73 Nygårdstangen
5838 BERGEN

Vi ber om at originaldokumenter i størst mulig grad sendes registrene samlet.

Ta kontakt og vi vil guide deg gjennom registreringsprosessen

Tlf. 52 74 50 00
post@nis-nor.no