Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som vakthavende maskinoffiser i bemannet maskinrom eller maskinoffiser på beredskapsvakt i periodevis ubemannet maskinrom

Opplæring

 1. Utdanningen og opplæringen som kreves i nr. 2.4 i regel III/1, skal omfatte opplæring i ferdigheter i mekanisk og elektrisk verkstedsarbeid som er relevante for pliktene til en maskinoffiser.

Opplæring om bord

 1. Alle som søker om sertifikat som vakthavende maskinoffiser i et bemannet maskinrom eller maskinoffiser på beredskapsvakt i periodevis ubemannet maskinrom på skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på 750 kW eller mer hvis fartstid i samsvar med nr. 2.2 i regel III/1   utgjør en del av et opplæringsprogram som er godkjent som å oppfylle kravene i dette avsnitt, skal følge et godkjent opplæringsprogram om bord som:
  1. sikrer at søkeren i løpet av den fastsatte fartstiden får systematisk praktisk opplæring og erfaring i oppgavene, pliktene og ansvarsområdene til vakthavende maskinoffiser, idet det tas hensyn til veiledningen som er gitt i avsnitt B-III/1 i denne koden,
  2. det føres nært tilsyn med og som overvåkes av en kvalifisert og sertifisert maskinoffiser om bord på skipene der den godkjente fartstiden opptjenes, og
  3. er tilstrekkelig dokumentert i en opplæringsbok.

Kompetansenormer

 1. Alle som søker om sertifikat som vakthavende maskinoffiser i et bemannet maskinrom eller maskinoffiser på beredskapsvakt i periodevis ubemannet maskinrom på et sjøgående skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på 750 kW eller mer, skal være pålagt å demonstrere ferdighet med hensyn til, på det operative nivået, å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene som er oppført i kolonne 1 i tabell A-III/1.
 2. Minstekravene til kunnskap, forståelse og dyktighet som stilles for erverv av sertifikat, er oppført i kolonne 2 i tabell A-III/1.
 3. Kunnskapsnivået for de emnene som er oppført i kolonne 2 i tabell A-III/1, skal være tilstrekkelig til at maskinoffiserer kan utføre dine vaktholdsplikter.*
 4. Opplæring og erfaring for å oppnå det nødvendige nivået for teoretisk kunnkap, forståelse og dyktighet, skal være basert på avsnitt A-VIII/2 del 4-2 – Prinsipper som skal iakttas for maskinvakt, og skal ta hensyn til de relevante kravene i denne delen og veiledningen som er gitt i del B i denne koden.
 5. Alle som søker om sertifikat for tjeneste på skip der dampkjeler ikke inngår som del av maskineriet, kan se bort fra de relevante kravene i tabell A-III/1. Et sertifikat som er utstedt på et slikt grunnlag, skal ikke være gyldig for tjeneste på skip der dampkjeler inngår som del av skipets maskineri før maskinoffiseren oppfyller kompetansenormene i de delene av tabell A-III/1 som er sløyfet. Enhver slik begrensning skal være angitt i sertifikatet og påtegningen.
 6. Administrasjonen kan utelate kunnskapskrav for andre typer av framdriftsmaskineri enn de maskinerianleggene som sertifikatet som skal utstedes, skal være gyldig for. Et sertifikat som utstedes på et slikt grunnlag, skal ikke være gyldig for noen av de utelatte kategoriene av maskinerianlegg før det er godtgjort at maskinoffiseren har kompetanse som oppfyller disse kunnskapskravene. Enhver slik begrensning skal være angitt i sertifikatet og påtegingen.
 7. Alle som søker om sertifikat, skal være pålagt å godtgjøre at de påkrevde kompetansenormene er oppnådd i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse oppført i kolonne 3 og 4 i tabell A-III/1.

Fart nær kystlandet

 1. Kravene i nr. 2.2-2.5 i regel om kunnskapsnivå, forståelse og dyktighet som kreves i henhold til de forskjellige avsnittene oppført i kolonne 2 i tabell A-III/1, kan variere for maskinoffiserer på skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på mindre enn 3 000 kW og som er i fart nær kystlandet, når hensynet til sikkerheten for alle skip som måtte gå i fart i de samme farvannene, er ivaretatt. Enhver slik begrensning skal være angitt i sertifikatet og påtegingen.

Tabell A-III/1

Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for vakthavende maskinoffiserer i bemannet maskinrom eller maskinoffiserer på beredskapsvakt i periodevis ubemannet maskinrom

Funksjon:      Maskineri på det operative nivået

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Opprettholde en sikker maskinvakt

Grundig kjennskap til grunnprinsipper som skal iakttas for maskinvakt, herunder:

 

.1         plikter forbundet med å overta og akseptere en vakt

 

.2         rutinemessige plikter som utføres under en vakt

 

.3         vedlikehold av maskindagboken og betydningen av de avlesningene som foretas

 

.4         plikter forbundet med å overlate vakten til andre

 

Sikkerhets- og nødprosedyrer; skifte fra fjernkontroll/automatisk kontroll til lokal kontroll av alle systemer

 

Forsiktighetsregler som skal iakttas under en vakt og tiltak som umiddelbart skal iverksettes i tilfelle av brann eller ulykke, med særlig vekt på oljesystemer

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1         godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2         godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3         godkjent, relevant simulatortrening

 

.4         godkjent opplæring på laboratorieutstyr

Vakt og vaktskifter utføres i samsvar med anerkjente prinsipper og framgangsmåter

 

Hyppighet og omfang av overvåking av maskinutstyr og systemer er i tråd med produsentens anbefalinger og anerkjente prinsipper og framgangsmåter, herunder grunnprinsipper som skal iakttas for maskinvakt

 

Det foretas en forsvarlig registrering av bevegelser og aktiviteter knyttet til skipets maskinsystemerKolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Opprettholde en sikker maskinvakt (forts.)

Ledelse av ressurser i maskinrommet

 

Kjennskap til prinsipper for ledelse av ressurser i maskinrommet

 

.1          fordeling, tildeling og prioritering av ressurser

 

.2          effektiv kommunikasjon

 

.3          bestemthet og lederskap

 

.4          innhenting og opprettholdelse av situasjonsforståelse

 

.5          vurdering av gruppens erfaring

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent opplæring

 

.2          godkjent erfaring fra tjeneste

 

3.          godkjent simulatortrening

Ressursene er fordelt og tildelt etter behov i riktig prioritert rekkefølge for å utføre nødvendige oppgaver

 

Kommunikasjon gis og mottas klart og utvetydig

 

Tvilsomme beslutninger og/eller handlinger fører til egnet utfordring og reaksjon

 

Effektiv lederskapstatferd identifiseres

 

Medlemer av gruppen deler presis forståelse av nåværende og forutsagt tilstand for maskinrom og tilhørende systemer og ytre omstendigheter

Bruke engelsk skriftlig og muntlig

Tilstrekkelig kjennskap til engelsk språk til å gjøre maskinoffiseren i stand til å benytte publikasjoner som omhandler maskineri og å utføre sine plikter

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra praktisk opplæring

Publikasjoner på engelsk som er relevante for maskinoffiserens plikter, forstås riktig

 

Kommuniksjonen er klar og blir forstått

Bruke interne kommunikasjonssystemer

Drift av alle interne kommunikasjonssystemer om bord

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          godkjent, relevant simulatortrening

 

.4          godkjent opplæring på laboratorieutstyr

Sending og mottak av meldinger lykkes konsekvent

 

Kommunikasjonsregistre er fullstendige, nøyaktige og i samsvar med lovfestede krav


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Betjene hoved- og hjelpemaskineri og tilknyttede kontrollsystemer

Grunnleggende konstruksjons- og driftsprinsipper for maskinerisystemer, herunder:

 

.1        dieselmotor på skip

 

.2        dampturbin på skip

 

.3        gassturbin på skip

 

.4        skipskjel

 

.5        akselledning, herunder propell

 

.6        annet hjelpeutstyr, herunder forskjelige pumper, luftkompressor, renser, ferskvannsgenerator, varmevekslerer, kjøle-, klima- og ventilasjonsanlegg

 

.7        styremaskin

 

.8        automatiske kontrollsystemer

 

.9        væskestrøm og egenskaper til smøreolje, brennolje og kjølesystemer

 

.10      dekksmaskineri

 

Sikkerhets- og nødprosedyrer for drift av framdriftsmaskineri, herunder kontrollsystemer

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1        godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2        godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3        godkjent opplæring på laboratorieutstyr

Konstruksjons- og driftsmekanismer kan forstås og forklares med tegninger/instruksjoner


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Betjene hoved- og hjelpemaskineri og tilknyttede kontrollsystemer (forts.)

Klargjøring, drift, feilfinning og nødvendige tiltak for å hindre skade på følgende maskinerideler og kontrollsystemer:

 

.1         hovedmaskineri og tilhørende hjelpemaskineri

 

.2         dampkjel og tilhørende hjelpe- og dampsystemer

 

.3         hjelpedrivmotorer og tilhørende systemer

 

.4         annet hjelpeutstyr, herunder kjøle-, klima- og ventilasjonsanlegg

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          godkjent, relevant simulatortrening

 

.4          godkjent opplæring på laboratorieutstyr

Arbeidsoperasjoner planlegges og foretas i samsvar med driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer for å sikre trygge operasjoner og unngå forurensning av havmiljøet

 

Avvik fra normen påvises umiddelbart

 

Ytelsen til maskinanlegg og maskinsystemer oppfyller konsekvent kravene, herunder ordrer fra broen vedrørende endringer av fart og kurs

 

Årsakene til feilfunksjoner i maskineri identifiseres umiddelbart, og tiltakene som treffes har som formål å ivareta den totale sikkerheten for skip og maskinanlegg, idet det tas hensyn til rådende omstendigheter og forhold

Betjene drivstoff-, smøre-, ballast- og andre pumpesystemer og tilknyttede kontrollsystemer

Driftsegenskaper til pumper og rørsystemer, herunder kontrollsystemer

 

Drift av pumpesystemer:

 

.1         rutinemessige pumpeoperasjoner

 

.2         drift av lense-, ballast- og lensepumpesystemer

 

Krav til og drift av olje-vannsepareringsutstyr (eller lignende utstyr

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          godkjent, relevant simulatortrening

 

.4          godkjent opplæring på laboratorieutstyr

Arbeidsoperasjoner planlegges og foretas i samsvar med driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer for å sikre trygge operasjoner og unngå forurensning av havmiljøet

 

Avvik fra normen påvises umiddelbart og egnede tiltak treffes

 


Funksjon:              Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på det operative nivået

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Betjene elektriske og elektroniske anlegg og kontrollsystemer

Grunnleggende konfigurasjon og driftsprinsipper for følgende elektrisk og elektronisk utstyr samt kontrollutstyr:

 

.1           electrical equipment:

.a        generator og distribusjonssystemer

.b        klargjøring, start, parallellkjøring og omkobling av generator

.c        elektriske motorer, herunder startmetoder

.d        høyspentanlegg

.e        sekvensielle styringskretser og tilknyttede systemenheter

 

.2           elektronisk utstyr:

.a        egenskaper til grunnleggende elementer i elektroniske kretser

.b        flytdiagram for automatiske kontrollsystemer

.c        funksjoner, egenskaper og kjennetegn for kontrollsystemer for deler av maskineriet, herunder driftskontroll av framdriftsmaskineriet og automatisk kontroll av dampkjel

 

.3           kontrollsystemer:

.a        forskjellige metoder og egenskaper for automatisk kontroll

.b        PID-regulators egenskaper og tilknyttede systemenheter for prosesstyring

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1        godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2        godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3        godkjent, relevant simulatortrening

 

.4        godkjent opplæring på laboratorieutstyr

Arbeidsoperasjoner planlegges og foretas i samsvar med driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer for å sikre trygge operasjoner

 

Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollsystemer kan forstås og forklares med tegninger/instruksjoner

 

 

 

 

 


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Vedlikehold og reparasjon av elektrisk og elektronisk utstyr

Sikkerhetskrav for arbeid på elektriske anlegg om bord, herunder sikker isolering av elektrisk utstyr som er påkrevd før personell tillates å arbeide på slikt utstyr

 

Vedlikehold og reparasjon av utstyr på elektriske anlegg, instrumenttavler, elektriske motorer, generator- og likestrømsanlegg og –utstyr

 

Påvisning av elektrisk svikt, feilfinning og tiltak for å hindre skade

 

Konstruksjon og betjening av elektrisk teste-og måleutstyr

 

Funksjons- og ytelsestesting av følgende utstyr og deres konfigurasjon:

 

.1      overvåkningssystemer

 

.2      automatiske betjeningsinnretninger

 

.3      verneinnretninger

 

Tolking av elektriske og enkle elektroniske diagrammer

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1        godkjent opplæring i verkstedferdigheter

 

.2        godkjent praktisk erfaring og prøver

 

.3        godkjent erfaring fra tjeneste

 

.4        godkjent erfaring fra opplæring på skip

Riktige sikkerhetsprosedyrer følges

 

Riktig valg og bruk av håndverktøy, måleinstrumenter og prøveutstyr og nøyaktig tolking av resultatene

 

Demontering, inspeksjon, reparasjon og sammensetting av utstyr er i samsvar med håndbøker og god praksis

 

Sammensetting og funksjonstesting er i samsvar med håndbøker og god praksis


Funksjon:      Vedlikehold og reparasjoner på det operative nivået

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Riktig bruk av håndverktøy, maskinverktly og måleinstrumenter for montering og reparasjoner om bord

Karakteristika og begrensninger ved materialer som benyttes i konstruksjon og reparasjon av skip og utstyr

 

Karakteristika og begrensninger ved prosesser som benyttes for montering og reparasjon

 

Egenskaper og parametrer vurdert ved montering og reparasjon av systemer og komponenter

 

Metoder for å utføre sikre nød- eller midlertidige reparasjoner

 

Sikkerhetstiltak som skal treffes for å sikre et trygt arbeidsmiljø og for bruk av håndverktøy, maskinverktøy og måleinstrumenter

 

Bruk av håndverktøy, maskinverktøy og måleinstrumenter

 

Bruk av forskjellige typer tetninger og pakninger

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1        godkjent opplæring i verkstedferdigheter

 

.2        godkjent praktisk erfaring og prøver

 

.3        godkjent erfaring fra tjeneste

 

.4        godkjent erfaring fra opplæring på skip

Riktig identifikasjon av viktige parametrer for montering av typiske skipsrelaterte komponenter

 

Riktig valg av materiale

 

Montering er innenfor fastsatte toleransegrenser

 

Riktig og trygg bruk av håndverktøy, maskinverktøy og måleinstrumenter

Vedlikehold og reparasjon av maskineri og utstyr om bord

Sikkerhetstiltak som skal treffes for reparasjoner og vedlikehold, herunder sikker isolering av maskineri og utstyr om bord som er påkrevd før personell tillates å arbeide på slikt maskineri eller utstyr

 

Relevante grunnleggende mekaniske kunnskaper og ferdigheter

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1        godkjent opplæring i verkstedferdigheter

 

.2        godkjent praktisk erfaring og prøver

 

.3        godkjent erfaring fra tjeneste

Riktige sikkerhetsprosedyrer følges

 

Riktig valg av verktøy og reserveutstyr

 

 

 


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Vedlikehold og reparasjon av maskineri og utstyr om bord (forts.)

Vedlikehold og reparasjon, for eksempel demontering, justering og sammensetting av maskineri og utstyr

 

Bruk av riktig spesialverktøy og måleinstrumenter

 

 

Konstruksjonsegenskaper og valg av materialer ved konstruksjon av utstyr

 

Tolking av maskintegninger og håndbøker

 

Tolking av diagrammer for røropplegg, hydraulikk og pneumatikk

.4       godkjent erfaring fra opplæring på skip

Demontering, inspeksjon, reparasjon og sammensetting av utstyr er i samsvar med håndbøker og god praksis

 

Igangkjøring etter sammensetting, og funksjonstesting, er i samsvar med håndbøker og god praksis

 

Riktig valg av materialer og deler

 

Funksjon:      Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative nivået

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Sikre at kravene om hindring av forurensning oppfylles

Hindring av forurensning av havmiljøet

 

Kjennskap til forholdsregler som skal tas for å hindre forurensning av havmiljøet

 

Prosedyrer for begrensning av forurensning og alt tilhørende utstyr

 

Betydning av proaktive tiltak for å verne havmiljøet

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1         godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2         godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3         godkjent opplæring

Prosedyrer for overvåking av arbeidsoperasjoner om bord og for å sikre at kravene i MARPOL oppfylles fullt ut

 

Tiltak for å sikre at et positivt miljømessig omdømme opprettholdes


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Opprettholde skipets sjødyktighet

Skipets stabilitet

 

Praktisk kjennskap til og bruk av stabilitets-, trim- og belastningstabeller, diagrammer og utstyr for beregning av belastning

 

Forståelse av grunnprinsippene for vanntett sikkerhet

 

Forståelse av grunnleggende tiltak som må iverksettes i tilfelle av delvis tap av oppdrift i intakt tilstand

 

Skipets konstruksjon

 

Allmenn kjennskap til de viktigste konstruksjonsdelene i et skip og de riktige betegnelsene på de forskjellige delene

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1        godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2        godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3        godkjent, relevant simulatortrening

 

.4        godkjent opplæring på laboratorieutstyr

Stabilitetsforholdene oppfyller IMOs kriterier for skips stabilitet i intakt tilstand under alle lasteforhold

 

Tiltak for å sikre og opprettholde skipets vanntette sikkerhet er i samsvar med anerkjent praksis

Forebygge, begrense og slokke branner om bord

Forebyggende brannvern og brannslokkingsutstyr

 

Ferdighet i å organisere brannøvelser

 

Kjennskap til brannklasser og branners kjemi

 

Kjennskap til brannslokkingsanlegg

 

Kjennskap til tiltak som må iverksettes i tilfelle av brann, herunder brann som berører oljesystemer

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring og erfaring i brannslokking som angitt i avsnitt A-VI/3 nr. 1-3

Problemets type og omfang identifiseres umiddelbart og de første tiltakene er i tråd med skipets nødprosedyre og beredskapsplaner

 

Evakuerings-, nødavstengings- og isoleringsprosedyrer er tilpasset nødssituasjonens art og gjennomføres umiddelbart

 

Prioritert rekkefølge og nivå og tidsbruk for rapporter og informasjon til personell om bord er relevante for nødssituasjonens art og gjenspeiler graden av hastverk i situasjonen


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Betjene livredningsredskaper

Livredning

 

Ferdighet i å organisere redningsøvelser og kjennskap til betjening av redningsfarkoster og mann-overbord-båter, deres innretninger og arrangementer for utsetting, og deres utstyr, herunder radio-redningsredskaper, satelitt-nødpeilesendere, radartranspondere, redningsdrakter og termiske beskyttelsesmidler

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring og erfaring som angitt i avsnitt A-VI/2 nr. 1-4

Tiltak som iverksettes i evakuerings- og redningssituasjoner er tilpasset rådende omstendigheter og forhold, og er i samsvar med anerkjent sikkerhetspraklsis og normer

Gi medisinsk førstehjelp om bord på skip

Medisinsk hjelp

 

Praktisk bruk av medisinske håndbøker og råd gitt over radio, herunder ferdighet i å iverksette tiltak på grunnlag av slik kunnskap i tilfelle av ulykker eller sykdom som med sannsynlighet vil kunne forekomme om bord på skip

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring som angitt i avsnitt A-VI/4 nr. 1-3

Skadenes eller forholdenes sannsynlige årsak, art og omfang påvises umiddelbart, og behandlingen minimaliserer den umiddelbare trusselen mot menneskeliv

Overvåke oppfyllelsen av regelverkets krav

Grunnleggende praktisk kjennskap til de relevante IMO-konvensjonene om sikkerhet for menneskeliv til sjøs og vern av havmiljøet

Bedømmelse av prestasjoner fra prøving eller godkjent opplæring

Regelverkets krav med hensyn til sikkerhet for menneskeliv til sjøs, sikring og vern av havmiljøet identifiseres riktig

Bruk av ferdigheter i lederskap og lagarbeid

Praktisk kjennskap til ledelse og opplæring av personell om bord

 

Kjennskap til tilknyttede internasjonale skipsfartskonvensjoner og rekommandasjoner og nasjonal lovgivning

 

Ferdighet i å bruke oppgavestyring og styring av arbeidsbyrde, herunder:

 

.1           planlegging og koordinering

 

.2           fordeling av personell

 

.3           tids- og ressursbegrensninger

 

.4           prioritering

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1         godkjent opplæring

 

.2         godkjent erfaring fra tjeneste

 

.3         praktisk demonstrasjon

Mannskapet tildeles oppgaver og informeres om forventede normer for arbeid og atferd på en måte som er hensiktsmessig for de aktuelle personene

 

Opplæringsmål og aktiviteter basert på bedømmelse av nåværende kompetanse og egenskaper og driftskrav

 

Det skal demonstreres at operasjonene er i samsvar med gjeldende regler


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Bruk av ferdigheter i lederskap og lagarbeid (forts.)

Kjennskap til og ferdighet i å bruke effektiv ressursstyring:

 

.1      fordeling, tildeling og prioritering av ressurser

 

.2      effektiv kommunikasjon om bord og på land

 

.3      beslutninger gjenspeiler vurdering av gruppens erfaring

 

.4      bestemthet og lederskap, herunder motivasjon

 

.5      innhenting og opprettholdelse av situasjonsforståelse

 

Kjennskap til og ferdighet i å anvende metoder for beslutningstaking:

 

.1      situasjons- og risikovurdering

 

.2      identifisere og vurdere genererte muligheter

 

.3      velge handlingsforløp

 

.4      evaluering av resultatets effektivitet

 

Operasjonene er planlagt og ressursene er tildelt etter behov i riktig prioritert rekkefølge for å utføre nødvendige oppgaver

 

Kommunikasjon gis og mottas klart og utvetydig

 

Effektiv lederskapstatferd demonstreres

 

Nødvendige medlemer av gruppen deler presis forståelse av nåværende og forutsagt status for fartøyet, driftsstatus og ytre omstendigheter

 

Beslutningene er de mest effektive for situasjonen

 

 


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Bidra til skipets og personellets sikkerhet

Kjennskap til personlige overlevelsesteknikker

 

Kjennskap til forebyggende brannvern og ferdighet i å bekjempe og slokke branner

 

Kjennskap til grunnleggende førstehjelp

 

Kjennskap til personlig sikkerhet og sosialt ansvar

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring og erfaring som angitt i avsnitt A-VI/1 nr. 2

Egnet sikkerhets- og verneutstyr brukes riktig

 

Prosedyrer og sikre arbeidsrutiner utformet for å sikre personell og skipet følges til enhver tid

 

Prosedyrer utformet for å verne miljøet følges til enhver tid

 

Opprinnelige og oppfølgende tiltak for å bli oppmerksom på en nødssituasjon er i samsvar med etablerte nødprosedyrer