Avsnitt A-III/1: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som vakthavende maskinoffiser i bemannet maskinrom eller maskinoffiser på beredskapsvakt i periodevi

Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som vakthavende maskinoffiser i bemannet maskinrom eller maskinoffiser på beredskapsvakt i periodevis ubemannet maskinrom

Opplæring

 1. Utdanningen og opplæringen som kreves i nr. 2.4 i regel III/1, skal omfatte opplæring i ferdigheter i mekanisk og elektrisk verkstedsarbeid som er relevante for pliktene til en maskinoffiser.

Opplæring om bord

 1. Alle som søker om sertifikat som vakthavende maskinoffiser i et bemannet maskinrom eller maskinoffiser på beredskapsvakt i periodevis ubemannet maskinrom på skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på 750 kW eller mer hvis fartstid i samsvar med nr. 2.2 i regel III/1   utgjør en del av et opplæringsprogram som er godkjent som å oppfylle kravene i dette avsnitt, skal følge et godkjent opplæringsprogram om bord som:
  1. sikrer at søkeren i løpet av den fastsatte fartstiden får systematisk praktisk opplæring og erfaring i oppgavene, pliktene og ansvarsområdene til vakthavende maskinoffiser, idet det tas hensyn til veiledningen som er gitt i avsnitt B-III/1 i denne koden,
  2. det føres nært tilsyn med og som overvåkes av en kvalifisert og sertifisert maskinoffiser om bord på skipene der den godkjente fartstiden opptjenes, og
  3. er tilstrekkelig dokumentert i en opplæringsbok.

Kompetansenormer

 1. Alle som søker om sertifikat som vakthavende maskinoffiser i et bemannet maskinrom eller maskinoffiser på beredskapsvakt i periodevis ubemannet maskinrom på et sjøgående skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på 750 kW eller mer, skal være pålagt å demonstrere ferdighet med hensyn til, på det operative nivået, å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene som er oppført i kolonne 1 i tabell A-III/1.
 2. Minstekravene til kunnskap, forståelse og dyktighet som stilles for erverv av sertifikat, er oppført i kolonne 2 i tabell A-III/1.
 3. Kunnskapsnivået for de emnene som er oppført i kolonne 2 i tabell A-III/1, skal være tilstrekkelig til at maskinoffiserer kan utføre dine vaktholdsplikter.*
 4. Opplæring og erfaring for å oppnå det nødvendige nivået for teoretisk kunnkap, forståelse og dyktighet, skal være basert på avsnitt A-VIII/2 del 4-2 – Prinsipper som skal iakttas for maskinvakt, og skal ta hensyn til de relevante kravene i denne delen og veiledningen som er gitt i del B i denne koden.
 5. Alle som søker om sertifikat for tjeneste på skip der dampkjeler ikke inngår som del av maskineriet, kan se bort fra de relevante kravene i tabell A-III/1. Et sertifikat som er utstedt på et slikt grunnlag, skal ikke være gyldig for tjeneste på skip der dampkjeler inngår som del av skipets maskineri før maskinoffiseren oppfyller kompetansenormene i de delene av tabell A-III/1 som er sløyfet. Enhver slik begrensning skal være angitt i sertifikatet og påtegningen.
 6. Administrasjonen kan utelate kunnskapskrav for andre typer av framdriftsmaskineri enn de maskinerianleggene som sertifikatet som skal utstedes, skal være gyldig for. Et sertifikat som utstedes på et slikt grunnlag, skal ikke være gyldig for noen av de utelatte kategoriene av maskinerianlegg før det er godtgjort at maskinoffiseren har kompetanse som oppfyller disse kunnskapskravene. Enhver slik begrensning skal være angitt i sertifikatet og påtegingen.
 7. Alle som søker om sertifikat, skal være pålagt å godtgjøre at de påkrevde kompetansenormene er oppnådd i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse oppført i kolonne 3 og 4 i tabell A-III/1.

Fart nær kystlandet

 1. Kravene i nr. 2.2-2.5 i regel om kunnskapsnivå, forståelse og dyktighet som kreves i henhold til de forskjellige avsnittene oppført i kolonne 2 i tabell A-III/1, kan variere for maskinoffiserer på skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på mindre enn 3 000 kW og som er i fart nær kystlandet, når hensynet til sikkerheten for alle skip som måtte gå i fart i de samme farvannene, er ivaretatt. Enhver slik begrensning skal være angitt i sertifikatet og påtegingen.

Tabell A-III/1

Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for vakthavende maskinoffiserer i bemannet maskinrom eller maskinoffiserer på beredskapsvakt i periodevis ubemannet maskinrom

Funksjon:      Maskineri på det operative nivået

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Opprettholde en sikker maskinvakt

Grundig kjennskap til grunnprinsipper som skal iakttas for maskinvakt, herunder:

 

.1         plikter forbundet med å overta og akseptere en vakt

 

.2         rutinemessige plikter som utføres under en vakt

 

.3         vedlikehold av maskindagboken og betydningen av de avlesningene som foretas

 

.4         plikter forbundet med å overlate vakten til andre

 

Sikkerhets- og nødprosedyrer; skifte fra fjernkontroll/automatisk kontroll til lokal kontroll av alle systemer

 

Forsiktighetsregler som skal iakttas under en vakt og tiltak som umiddelbart skal iverksettes i tilfelle av brann eller ulykke, med særlig vekt på oljesystemer

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1         godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2         godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3         godkjent, relevant simulatortrening

 

.4         godkjent opplæring på laboratorieutstyr

Vakt og vaktskifter utføres i samsvar med anerkjente prinsipper og framgangsmåter

 

Hyppighet og omfang av overvåking av maskinutstyr og systemer er i tråd med produsentens anbefalinger og anerkjente prinsipper og framgangsmåter, herunder grunnprinsipper som skal iakttas for maskinvakt

 

Det foretas en forsvarlig registrering av bevegelser og aktiviteter knyttet til skipets maskinsystemerKolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Opprettholde en sikker maskinvakt (forts.)

Ledelse av ressurser i maskinrommet

 

Kjennskap til prinsipper for ledelse av ressurser i maskinrommet

 

.1          fordeling, tildeling og prioritering av ressurser

 

.2          effektiv kommunikasjon

 

.3          bestemthet og lederskap

 

.4          innhenting og opprettholdelse av situasjonsforståelse

 

.5          vurdering av gruppens erfaring

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent opplæring

 

.2          godkjent erfaring fra tjeneste

 

3.          godkjent simulatortrening

Ressursene er fordelt og tildelt etter behov i riktig prioritert rekkefølge for å utføre nødvendige oppgaver

 

Kommunikasjon gis og mottas klart og utvetydig

 

Tvilsomme beslutninger og/eller handlinger fører til egnet utfordring og reaksjon

 

Effektiv lederskapstatferd identifiseres

 

Medlemer av gruppen deler presis forståelse av nåværende og forutsagt tilstand for maskinrom og tilhørende systemer og ytre omstendigheter

Bruke engelsk skriftlig og muntlig

Tilstrekkelig kjennskap til engelsk språk til å gjøre maskinoffiseren i stand til å benytte publikasjoner som omhandler maskineri og å utføre sine plikter

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra praktisk opplæring

Publikasjoner på engelsk som er relevante for maskinoffiserens plikter, forstås riktig

 

Kommuniksjonen er klar og blir forstått

Bruke interne kommunikasjonssystemer

Drift av alle interne kommunikasjonssystemer om bord

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          godkjent, relevant simulatortrening

 

.4          godkjent opplæring på laboratorieutstyr

Sending og mottak av meldinger lykkes konsekvent

 

Kommunikasjonsregistre er fullstendige, nøyaktige og i samsvar med lovfestede krav


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Betjene hoved- og hjelpemaskineri og tilknyttede kontrollsystemer

Grunnleggende konstruksjons- og driftsprinsipper for maskinerisystemer, herunder:

 

.1        dieselmotor på skip

 

.2        dampturbin på skip

 

.3        gassturbin på skip

 

.4        skipskjel

 

.5        akselledning, herunder propell

 

.6        annet hjelpeutstyr, herunder forskjelige pumper, luftkompressor, renser, ferskvannsgenerator, varmevekslerer, kjøle-, klima- og ventilasjonsanlegg

 

.7        styremaskin

 

.8        automatiske kontrollsystemer

 

.9        væskestrøm og egenskaper til smøreolje, brennolje og kjølesystemer

 

.10      dekksmaskineri

 

Sikkerhets- og nødprosedyrer for drift av framdriftsmaskineri, herunder kontrollsystemer

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1        godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2        godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3        godkjent opplæring på laboratorieutstyr

Konstruksjons- og driftsmekanismer kan forstås og forklares med tegninger/instruksjoner


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Betjene hoved- og hjelpemaskineri og tilknyttede kontrollsystemer (forts.)

Klargjøring, drift, feilfinning og nødvendige tiltak for å hindre skade på følgende maskinerideler og kontrollsystemer:

 

.1         hovedmaskineri og tilhørende hjelpemaskineri

 

.2         dampkjel og tilhørende hjelpe- og dampsystemer

 

.3         hjelpedrivmotorer og tilhørende systemer

 

.4         annet hjelpeutstyr, herunder kjøle-, klima- og ventilasjonsanlegg

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          godkjent, relevant simulatortrening

 

.4          godkjent opplæring på laboratorieutstyr

Arbeidsoperasjoner planlegges og foretas i samsvar med driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer for å sikre trygge operasjoner og unngå forurensning av havmiljøet

 

Avvik fra normen påvises umiddelbart

 

Ytelsen til maskinanlegg og maskinsystemer oppfyller konsekvent kravene, herunder ordrer fra broen vedrørende endringer av fart og kurs

 

Årsakene til feilfunksjoner i maskineri identifiseres umiddelbart, og tiltakene som treffes har som formål å ivareta den totale sikkerheten for skip og maskinanlegg, idet det tas hensyn til rådende omstendigheter og forhold

Betjene drivstoff-, smøre-, ballast- og andre pumpesystemer og tilknyttede kontrollsystemer

Driftsegenskaper til pumper og rørsystemer, herunder kontrollsystemer

 

Drift av pumpesystemer:

 

.1         rutinemessige pumpeoperasjoner

 

.2         drift av lense-, ballast- og lensepumpesystemer

 

Krav til og drift av olje-vannsepareringsutstyr (eller lignende utstyr

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          godkjent, relevant simulatortrening

 

.4          godkjent opplæring på laboratorieutstyr

Arbeidsoperasjoner planlegges og foretas i samsvar med driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer for å sikre trygge operasjoner og unngå forurensning av havmiljøet

 

Avvik fra normen påvises umiddelbart og egnede tiltak treffes

 


Funksjon:              Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på det operative nivået

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Betjene elektriske og elektroniske anlegg og kontrollsystemer

Grunnleggende konfigurasjon og driftsprinsipper for følgende elektrisk og elektronisk utstyr samt kontrollutstyr:

 

.1           electrical equipment:

.a        generator og distribusjonssystemer

.b        klargjøring, start, parallellkjøring og omkobling av generator

.c        elektriske motorer, herunder startmetoder

.d        høyspentanlegg

.e        sekvensielle styringskretser og tilknyttede systemenheter

 

.2           elektronisk utstyr:

.a        egenskaper til grunnleggende elementer i elektroniske kretser

.b        flytdiagram for automatiske kontrollsystemer

.c        funksjoner, egenskaper og kjennetegn for kontrollsystemer for deler av maskineriet, herunder driftskontroll av framdriftsmaskineriet og automatisk kontroll av dampkjel

 

.3           kontrollsystemer:

.a        forskjellige metoder og egenskaper for automatisk kontroll

.b        PID-regulators egenskaper og tilknyttede systemenheter for prosesstyring

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1        godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2        godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3        godkjent, relevant simulatortrening

 

.4        godkjent opplæring på laboratorieutstyr

Arbeidsoperasjoner planlegges og foretas i samsvar med driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer for å sikre trygge operasjoner

 

Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollsystemer kan forstås og forklares med tegninger/instruksjoner

 

 

 

 

 


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Vedlikehold og reparasjon av elektrisk og elektronisk utstyr

Sikkerhetskrav for arbeid på elektriske anlegg om bord, herunder sikker isolering av elektrisk utstyr som er påkrevd før personell tillates å arbeide på slikt utstyr

 

Vedlikehold og reparasjon av utstyr på elektriske anlegg, instrumenttavler, elektriske motorer, generator- og likestrømsanlegg og –utstyr

 

Påvisning av elektrisk svikt, feilfinning og tiltak for å hindre skade

 

Konstruksjon og betjening av elektrisk teste-og måleutstyr

 

Funksjons- og ytelsestesting av følgende utstyr og deres konfigurasjon:

 

.1      overvåkningssystemer

 

.2      automatiske betjeningsinnretninger

 

.3      verneinnretninger

 

Tolking av elektriske og enkle elektroniske diagrammer

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1        godkjent opplæring i verkstedferdigheter

 

.2        godkjent praktisk erfaring og prøver

 

.3        godkjent erfaring fra tjeneste

 

.4        godkjent erfaring fra opplæring på skip

Riktige sikkerhetsprosedyrer følges

 

Riktig valg og bruk av håndverktøy, måleinstrumenter og prøveutstyr og nøyaktig tolking av resultatene

 

Demontering, inspeksjon, reparasjon og sammensetting av utstyr er i samsvar med håndbøker og god praksis

 

Sammensetting og funksjonstesting er i samsvar med håndbøker og god praksis


Funksjon:      Vedlikehold og reparasjoner på det operative nivået

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Riktig bruk av håndverktøy, maskinverktly og måleinstrumenter for montering og reparasjoner om bord

Karakteristika og begrensninger ved materialer som benyttes i konstruksjon og reparasjon av skip og utstyr

 

Karakteristika og begrensninger ved prosesser som benyttes for montering og reparasjon

 

Egenskaper og parametrer vurdert ved montering og reparasjon av systemer og komponenter

 

Metoder for å utføre sikre nød- eller midlertidige reparasjoner

 

Sikkerhetstiltak som skal treffes for å sikre et trygt arbeidsmiljø og for bruk av håndverktøy, maskinverktøy og måleinstrumenter

 

Bruk av håndverktøy, maskinverktøy og måleinstrumenter

 

Bruk av forskjellige typer tetninger og pakninger

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1        godkjent opplæring i verkstedferdigheter

 

.2        godkjent praktisk erfaring og prøver

 

.3        godkjent erfaring fra tjeneste

 

.4        godkjent erfaring fra opplæring på skip

Riktig identifikasjon av viktige parametrer for montering av typiske skipsrelaterte komponenter

 

Riktig valg av materiale

 

Montering er innenfor fastsatte toleransegrenser

 

Riktig og trygg bruk av håndverktøy, maskinverktøy og måleinstrumenter

Vedlikehold og reparasjon av maskineri og utstyr om bord

Sikkerhetstiltak som skal treffes for reparasjoner og vedlikehold, herunder sikker isolering av maskineri og utstyr om bord som er påkrevd før personell tillates å arbeide på slikt maskineri eller utstyr

 

Relevante grunnleggende mekaniske kunnskaper og ferdigheter

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1        godkjent opplæring i verkstedferdigheter

 

.2        godkjent praktisk erfaring og prøver

 

.3        godkjent erfaring fra tjeneste

Riktige sikkerhetsprosedyrer følges

 

Riktig valg av verktøy og reserveutstyr

 

 

 


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Vedlikehold og reparasjon av maskineri og utstyr om bord (forts.)

Vedlikehold og reparasjon, for eksempel demontering, justering og sammensetting av maskineri og utstyr

 

Bruk av riktig spesialverktøy og måleinstrumenter

 

 

Konstruksjonsegenskaper og valg av materialer ved konstruksjon av utstyr

 

Tolking av maskintegninger og håndbøker

 

Tolking av diagrammer for røropplegg, hydraulikk og pneumatikk

.4       godkjent erfaring fra opplæring på skip

Demontering, inspeksjon, reparasjon og sammensetting av utstyr er i samsvar med håndbøker og god praksis

 

Igangkjøring etter sammensetting, og funksjonstesting, er i samsvar med håndbøker og god praksis

 

Riktig valg av materialer og deler

 

Funksjon:      Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative nivået

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Sikre at kravene om hindring av forurensning oppfylles

Hindring av forurensning av havmiljøet

 

Kjennskap til forholdsregler som skal tas for å hindre forurensning av havmiljøet

 

Prosedyrer for begrensning av forurensning og alt tilhørende utstyr

 

Betydning av proaktive tiltak for å verne havmiljøet

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1         godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2         godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3         godkjent opplæring

Prosedyrer for overvåking av arbeidsoperasjoner om bord og for å sikre at kravene i MARPOL oppfylles fullt ut

 

Tiltak for å sikre at et positivt miljømessig omdømme opprettholdes


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Opprettholde skipets sjødyktighet

Skipets stabilitet

 

Praktisk kjennskap til og bruk av stabilitets-, trim- og belastningstabeller, diagrammer og utstyr for beregning av belastning

 

Forståelse av grunnprinsippene for vanntett sikkerhet

 

Forståelse av grunnleggende tiltak som må iverksettes i tilfelle av delvis tap av oppdrift i intakt tilstand

 

Skipets konstruksjon

 

Allmenn kjennskap til de viktigste konstruksjonsdelene i et skip og de riktige betegnelsene på de forskjellige delene

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1        godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2        godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3        godkjent, relevant simulatortrening

 

.4        godkjent opplæring på laboratorieutstyr

Stabilitetsforholdene oppfyller IMOs kriterier for skips stabilitet i intakt tilstand under alle lasteforhold

 

Tiltak for å sikre og opprettholde skipets vanntette sikkerhet er i samsvar med anerkjent praksis

Forebygge, begrense og slokke branner om bord

Forebyggende brannvern og brannslokkingsutstyr

 

Ferdighet i å organisere brannøvelser

 

Kjennskap til brannklasser og branners kjemi

 

Kjennskap til brannslokkingsanlegg

 

Kjennskap til tiltak som må iverksettes i tilfelle av brann, herunder brann som berører oljesystemer

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring og erfaring i brannslokking som angitt i avsnitt A-VI/3 nr. 1-3

Problemets type og omfang identifiseres umiddelbart og de første tiltakene er i tråd med skipets nødprosedyre og beredskapsplaner

 

Evakuerings-, nødavstengings- og isoleringsprosedyrer er tilpasset nødssituasjonens art og gjennomføres umiddelbart

 

Prioritert rekkefølge og nivå og tidsbruk for rapporter og informasjon til personell om bord er relevante for nødssituasjonens art og gjenspeiler graden av hastverk i situasjonen


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Betjene livredningsredskaper

Livredning

 

Ferdighet i å organisere redningsøvelser og kjennskap til betjening av redningsfarkoster og mann-overbord-båter, deres innretninger og arrangementer for utsetting, og deres utstyr, herunder radio-redningsredskaper, satelitt-nødpeilesendere, radartranspondere, redningsdrakter og termiske beskyttelsesmidler

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring og erfaring som angitt i avsnitt A-VI/2 nr. 1-4

Tiltak som iverksettes i evakuerings- og redningssituasjoner er tilpasset rådende omstendigheter og forhold, og er i samsvar med anerkjent sikkerhetspraklsis og normer

Gi medisinsk førstehjelp om bord på skip

Medisinsk hjelp

 

Praktisk bruk av medisinske håndbøker og råd gitt over radio, herunder ferdighet i å iverksette tiltak på grunnlag av slik kunnskap i tilfelle av ulykker eller sykdom som med sannsynlighet vil kunne forekomme om bord på skip

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring som angitt i avsnitt A-VI/4 nr. 1-3

Skadenes eller forholdenes sannsynlige årsak, art og omfang påvises umiddelbart, og behandlingen minimaliserer den umiddelbare trusselen mot menneskeliv

Overvåke oppfyllelsen av regelverkets krav

Grunnleggende praktisk kjennskap til de relevante IMO-konvensjonene om sikkerhet for menneskeliv til sjøs og vern av havmiljøet

Bedømmelse av prestasjoner fra prøving eller godkjent opplæring

Regelverkets krav med hensyn til sikkerhet for menneskeliv til sjøs, sikring og vern av havmiljøet identifiseres riktig

Bruk av ferdigheter i lederskap og lagarbeid

Praktisk kjennskap til ledelse og opplæring av personell om bord

 

Kjennskap til tilknyttede internasjonale skipsfartskonvensjoner og rekommandasjoner og nasjonal lovgivning

 

Ferdighet i å bruke oppgavestyring og styring av arbeidsbyrde, herunder:

 

.1           planlegging og koordinering

 

.2           fordeling av personell

 

.3           tids- og ressursbegrensninger

 

.4           prioritering

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1         godkjent opplæring

 

.2         godkjent erfaring fra tjeneste

 

.3         praktisk demonstrasjon

Mannskapet tildeles oppgaver og informeres om forventede normer for arbeid og atferd på en måte som er hensiktsmessig for de aktuelle personene

 

Opplæringsmål og aktiviteter basert på bedømmelse av nåværende kompetanse og egenskaper og driftskrav

 

Det skal demonstreres at operasjonene er i samsvar med gjeldende regler


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Bruk av ferdigheter i lederskap og lagarbeid (forts.)

Kjennskap til og ferdighet i å bruke effektiv ressursstyring:

 

.1      fordeling, tildeling og prioritering av ressurser

 

.2      effektiv kommunikasjon om bord og på land

 

.3      beslutninger gjenspeiler vurdering av gruppens erfaring

 

.4      bestemthet og lederskap, herunder motivasjon

 

.5      innhenting og opprettholdelse av situasjonsforståelse

 

Kjennskap til og ferdighet i å anvende metoder for beslutningstaking:

 

.1      situasjons- og risikovurdering

 

.2      identifisere og vurdere genererte muligheter

 

.3      velge handlingsforløp

 

.4      evaluering av resultatets effektivitet

 

Operasjonene er planlagt og ressursene er tildelt etter behov i riktig prioritert rekkefølge for å utføre nødvendige oppgaver

 

Kommunikasjon gis og mottas klart og utvetydig

 

Effektiv lederskapstatferd demonstreres

 

Nødvendige medlemer av gruppen deler presis forståelse av nåværende og forutsagt status for fartøyet, driftsstatus og ytre omstendigheter

 

Beslutningene er de mest effektive for situasjonen

 

 


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Bidra til skipets og personellets sikkerhet

Kjennskap til personlige overlevelsesteknikker

 

Kjennskap til forebyggende brannvern og ferdighet i å bekjempe og slokke branner

 

Kjennskap til grunnleggende førstehjelp

 

Kjennskap til personlig sikkerhet og sosialt ansvar

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring og erfaring som angitt i avsnitt A-VI/1 nr. 2

Egnet sikkerhets- og verneutstyr brukes riktig

 

Prosedyrer og sikre arbeidsrutiner utformet for å sikre personell og skipet følges til enhver tid

 

Prosedyrer utformet for å verne miljøet følges til enhver tid

 

Opprinnelige og oppfølgende tiltak for å bli oppmerksom på en nødssituasjon er i samsvar med etablerte nødprosedyrer


Avsnitt A-III/2: Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for maskinsjef og førstemaskinist på skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på 3 000 kW el

Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for maskinsjef og førstemaskinist på skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på 3 000 kW eller mer

 

Funksjon:              Maskineri på ledelsesnivået

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Styre driften av framdriftsmaskineriet

Konstruksjonskjennetegn og driftsmekanisme for følgende maskineri og tilhørende hjelpeutstyr:

 

.1       dieselmotor på skip

 

.2       dampturbin på skip

 

.3       gassturbin på skip

 

.4       skipskjel

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1       godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2       godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3       godkjent, relevant simulatortrening

 

.4       godkjent opplæring på laboratorieutstyr

Riktig forklaring og forståelse av konstruksjonskjennetegn og driftsmekanismer

Planlegge og tidfeste arbeidsoperasjoner

Teoretisk kunnskap

 

Termodynamikk og varmestrømning

 

Mekanikk og hydromekanikk

 

Driftsprinsipper for dieselmotorer, damp- og gassturbiner, herunder hastighet, ytelse og drivstofforbruk

 

Varmesyklus, varmeevne og varmebalanse for følgende:

 

.1       dieselmotor på skip

 

.2       dampturbin på skip

 

.3       gassturbin på skip

 

.4       skipskjel

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1       godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2       godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3       godkjent, relevant simulatortrening

 

.4       godkjent opplæring på laboratorieutstyr

Planlegging og forberedelse av arbeidsoperasjoner tilpasses kraftanleggets konstruksjonsparametrer og reisens krav

 

 


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Planlegge og tidfeste arbeidsoperasjoner (forts.)

Kjølemaskineri og kjølesyklus

 

Brennstoffers og smøremidlers fysiske og kjemiske egenskaper

 

Materialers egenskaper

 

Konstruksjon og bygging av skip, herunder havarikontroll

 

Praktisk kunnskap

 

Starte opp og stanse hovedframdriftsmaskineri og hjelpemaskineri, herunder tilknyttede systemer

 

Belastningskapasitet på framdriftsmaskineri

 

Effektiv drift, overvåking, ytelsesvurdering og opprettholdelse av sikkerhet på framdriftsmaskineri og hjelpemaskineri

 

Funksjoner og mekanismer for automatisk kontroll av hovedmotor

 

Funksjoner og mekanismer for automatisk kontroll av hjelpemaskineri, herunder, men ikke bare:

 

.1       generatorfordelingssyste­mer

 

.2       dampkjeler

 

.3       oljerenser

 

.4       kjølesystem

 

.5       pumpe- og rørsystemer

 

.6       styremaskinsystem

 

.7       laste- og losseutstyr og dekksmaskineri

 

 

Drift, overvåking, ytelsesvurdering og opprettholdelse av sikkerhet på framdriftsmaskineri og hjelpemaskineri

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1        godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2        godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3        godkjent, relevant simulatortrening

 

.4        godkjent opplæring på laboratorieutstyr

Metodene for å forberede oppstart og for å gjøre tilgjengelig brennstoffer, smøremidler, kjølevann og luft er de mest egnede

 

Kontrollene av trykkforhold, temperatur og omdreininger under oppstart og oppvarming er i samsvar med tekniske spesifikasjoner og godkjente arbeidsplaner

 

Overvåking av hovedframdrifts- og hjelpesystemene er tilstrekkelig til å opprettholde trygge driftstilstander

 

Metodene for å forberede stans og for tilsyn med avkjølingen av maskinen er de best egnede

 

Metodene for måling av maskinenes belastningskapasitet er i samsvar med tekniske spesifikasjoner

 

Ytelsen kontrolleres mot ordrer fra broen

 

Ytelsesnivåene er i samsvar med tekniske spesifikasjoner


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Styre brennstoff-, smøre- og ballastoperasjoner

Drift og vedlikehold av maskineri, herunder pumper og rørsystemer

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1         godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2         godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3         godkjent, relevant simulatortrening

Brennstoff- og ballastoperasjoner oppfyller driftskrav og utføres slik at forurensning av havmiljøet unngås


Funksjon:              Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på ledelsesnivået

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Betjene elektrisk og elektronisk kontrollutstyr

Teoretisk kunnskap

 

Marin elektroteknologi, elektronikk og elektrisk utstyr, kraftelektronikk, automatiske kontrollutstyr og sikkerhetsinnretninger

 

Konstruksjonskjennetegn og systemkonfigurasjoner for automatisk kontrollutstyr og sikkerhetsinnretninger for følgende:

 

.1       hovedmotor

 

.2       generator og fordelingssystem

 

.3       dampkjel

 

Konstruksjonskjennetegn og systemkonfigurasjoner for driftsmessig kontrollutstyr for elektriske motorer:

 

Konstruksjonskjennetegn for høyspentanlegg

 

Kjennetegn ved hydraulisk og pneumatisk kontrollutstyr

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1         godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2         godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3         godkjent, relevant simulatortrening

 

.4         godkjent opplæring på laboratorieutsty

Drift av utstyr og system er i samsvar med driftshåndbøkene

 

Ytelsesnivåene er i samsvar med tekniske spesifikasjoner

 

Styre feilsøking, gjenoppretting av elektrisk og elektronisk utstyr til driftstilstand

Praktisk kunnskap

 

Feilsøking av elektrisk og elektronisk kontrollutstyr

 

Funksjonstest av elektrisk og elektronisk kontrollutstyr og sikkerhetsinnretninger

 

Feilsøking av overvåkingssystsmer

 

Kontroll av programvareversjon

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1       godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2       godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3       godkjent, relevant simulatortrening

 

.4       godkjent opplæring på laboratorieutstyr

Vedlikeholdsarbeid er riktig planlagt i samsvar med tekniske, lovmessige, sikkerhetsmessige og prosedyremessige spesifikasjoner

 

Inspeksjon, testing og feilsøking av utstyr er hensiktsmessig

 Funksjon:              Vedlikehold og reparasjoner på ledelsesnivået

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Lede sikre og effektive prosedyrer for vedlikehold og reparasjoner

Teoretisk kunnskap

 

Praksis som skipsmaskinist

 

Praktisk kunnskap

 

Lede sikre og effektive prosedyrer for vedlikehold og reparasjoner

 

Planlegge vedlikehold, herunder lovpålagt verifisering og verifisering av klasse

 

Planlegge reparasjoner

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1         godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2         godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3         godkjent verkstedopplæring

Vedlikeholdsaktivitetene planlegges og utføres riktig i samsvar med tekniske og sikkerhetsmessige spesifikasjoner i regelverk og prosedyrer

 

Relevante planer og spesifikasjoner og egnede materialer og egnet utstyr er tilgjengelige for vedlikehold og reparasjoner

 

Tiltak som treffes fører til gjenoppretting av maskinanlegget ved hjelp av den best egnede metoden

Oppdage og identifisere årsaken til maskineriets feilfunksjoner og rette opp feil

Praktisk kunnskap

 

Oppdagelse av feilfunksjoner i maskineriet, lokalisering av feil og tiltak for å hindre skade

 

Inspeksjon og justering av utstyr

 

Ikke-destruktiv undersøkelse

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1         godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2         godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3         godkjent, relevant simulatortrening

 

.4         godkjent opplæring på laboratorieutstyr

Metodene for å sammenligne faktiske driftstilstander er i samsvar med anbefalt praksis og anbefalte framgangsmåter

 

Tiltak og avgjørelser er i samsvar med anbefalte driftsspesifikasjoner og driftsbegrensninger

Sikre trygge arbeidsrutiner

Praktisk kunnskap

 

Trygge arbeidsrutiner

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1         godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2         godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3         godkjent opplæring på laboratorieutstyr

Arbeidsrutiner er i samsvar med regelverkets krav, med anvisninger og tillatelser til å arbeide, og ivaretar miljømessige hensyn

 


Funksjon:       Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på ledelsesnivået

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Kontrollere trim, stabilitet og belastning

Forståelse av grunnprinsippene i skips konstruksjon og teoriene og faktorene som påvirker trim og stabilitet og tiltak som er nødvendige for å bevare trim og stabilitet

 

Kjennskap til virkningen på et skips trim og stabilitet i tilfelle av skade på og påfølgende vanninntrengning i et rom, og mottiltak som skal treffes

 

Kjennskap til IMO-rekommandasjoner vedrørende skips stabilitet

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          godkjent, relevant simulatortrening

Stabilitets- og belastningstilstander holdes innenfor trygge grenseverdier til alle tider

Overvåke og kontrollere overholdelse av regelverkets krav og tiltak for å ivareta sikkerheten for menneskeliv til sjøs, sikring og vern av havmiljøet

Kjennskap til relevant internasjonal skipsfartslovgivning nedfelt i internasjonale avtaler og konvensjoner

 

Følgende emner skal vies særlig oppmerksomhet:

 

.1          sertifikater og andre dokumenter som skal være om bord på skip ifølge internasjonale konvensjoner, hvordan de kan skaffes og deres gyldighetsperiode

 

.2          ansvarsområder ifølge relevante krav i Den internasjonale konvensjon om lastelinjer, 1966, med endringer

 

.3          ansvarsområder ifølge relevante krav i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974, med endringer.

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          godkjent, relevant simulatortrening

Prosedyrer for overvåking av operasjoner og vedlikehold er i samsvar med regelverkets krav

 

Potensiell manglende overholdelse identifiseres omgående og fullt ut

 

Krav til fornyelse og forlengelse av sertifikater sikrer fortsatt gyldighet for besiktede elementer og utstyr


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Overvåke og kontrollere overholdelse av regelverkets krav og tiltak for å ivareta sikkerheten for menneskeliv til sjøs, sikring og vern av havmiljøet (forts.)

.4          ansvarsområder ifølge Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip, med endringer

 

.5          helseerklæringer for sjøfolk og kravene i International Health Regulations

 

.6          ansvarsområder ifølge internasjonalt regelverk som berører sikkerheten for skip, passasjerer, mannskap eller last

 

.7          metoder og hjelpemidler til å hindre forurensning av miljøet fra skip

 

.8          kjennskap til nasjonal lovgivning for gjennomføring av internasjonale avtaler og konvensjoner

 

 

Opprettholde sikkerhet og trygghet for fartøy, mannskap og passasjerer og driftsklar tilstand for rednings-, brannslokkings- og andre sikkerhetssystemer

Grundig kjennskap til reglene vedrørende redningsredskaper (Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs)

 

Organisering av brann- og redningsøvelser

 

Opprettholdelse av driftsklar tilstand for rednings-, brannslokkings- og andre sikkerhetssystemer

 

Tiltak som må treffes for å beskytte og trygge alle personer om bord i nødssituasjoner

 

Tiltak for å begrense skade og berge skipet etter en brann, eksplosjon, kollisjon eller grunnstøting

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra praktisk opplæring og godkjent opplæring og erfaring fra tjeneste

Prosedyrer for overvåking av branndeteksjons- og sikkerhetssystemer sikrer at alle alarmer oppdages omgående og at det reageres i samsvar med etablerte nødprosedyrer


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Utvikle beredskaps-og havarikontrollplaner og håndtere nødssituasjoner

Skipskonstruksjon, herunder havarikontroll

 

Metoder og hjelpemidler til forebyggende brannvern, branndeteksjon og brannslokking

 

Redningsredskapers funksjoner og bruk

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring og erfaring fra tjeneste

 

Nødprosedyrer er i samsvar med de etablerte planene for nødssituasjoner

 

Bruk av ferdigheter i lederskap og organisering

Kjennskap til ledelse og opplæring av personell om bord

 

Kjennskap til internasjonale skipsfartskonvensjoner og rekommandasjoner og nasjonal lovgivning

 

Ferdighet i å bruke oppgavestyring og styring av arbeidsbyrde, herunder:

 

.1          planlegging og koordinering

 

.2          fordeling av personell

 

.3          tids- og ressursbegrensninger

 

.4          prioritering

 

Kjennskap til og ferdighet i å bruke effektiv ressursstyring:

 

.1          fordeling, tildeling og prioritering av ressurser

 

.2          effektiv kommunikasjon om bord og på land

 

.3          beslutninger gjenspeiler vurdering av gruppens erfaring

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent opplæring

 

.2          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.3          godkjent simulatortrening

Mannskapet tildeles oppgaver informeres om forventede normer for arbeid og atferd på en måte som er hensiktsmessig for de aktuelle personene

 

Opplæringsmål og aktiviteter basert på bedømmelse av nåværende kompetanse og egenskaper og driftskrav

 

Det skal demonstreres at operasjonene er i samsvar med gjeldende regler

 

Operasjonene er planlagt og ressursene er tildelt etter behov i riktig prioritert rekkefølge for å utføre nødvendige oppgaver

 

Kommunikasjon gis og mottas klart og utvetydig

 


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Bruke ferdigheter i lederskap og organisering (forts.)

.4          bestemthet og lederskap, herunder motivasjon

 

.5          innhenting og opprettholdelse av situasjonsforståelse

 

Kjennskap til og ferdighet i å anvende metoder for beslutningstaking:

 

.1          situasjons- og risikovurdering

 

.2          identifisere og generere muligheter

 

.3          velge handlingsforløp

 

.4          evaluering av resultatets effektivitet

 

Utvikling, gjennomføring og oversikt over standard driftsprosedyrer

 

Effektiv lederskapstatferd demonstreres

 

Nødvendige medlemer av gruppen deler presis forståelse av nåværende og forutsagt status for fartøyet, driftsstatus og ytre omstendigheter

 

Beslutningene er de mest effektive for situasjonen

 

Det skal demonstreres at operasjonene er effektive og i samsvar med gjeldende reglerAvsnitt A-III/3: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som maskinsjef og førstemaskinist på skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på mellom

Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som maskinsjef og førstemaskinist på skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på mellom 750 kW og 3 000 kW

Kompetansenormer

 1. Alle som søker om sertifikat som maskinsjef eller førstemaskinist på sjøgående skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på mellom 750 og 3 000 kW, skal være pålagt å demonstrere ferdighet med hensyn til, på ledelsesnivået, å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene som er oppført i kolonne 1 i tabell A-III/2.
 2. Minstekravene til kunnskap, forståelse og dyktighet som stilles for erverv av sertifikat, er oppført i kolonne 2 i tabell A-III/2. Disse innarbeider og utvider i omfang og dybde de emnene som er oppført i kolonnne 2 i tabell A-III/1 for vakthavende maskinoffiserer i bemannet maskinrom eller maskinoffiser på beredskapsvakt i periodevis ubemannet maskinrom.
 3. Idet det tas hensyn til at en førstemaskinist til enhver tid skal være i stand til å overta ansvarsområdene til maskinsjefen, skal bedømmelsen i disse emnene være utformet for å prøve deres evne til å tilegne seg all tilgjengelig informasjon som berører sikker drift av skipets maskineri og vern av havmiljøet.
 4. Kunnskapsnivået for de emnene som er oppført i kolonne 2 i tabell A-III2, kan settes lavere, men skal være tilstrekkelig til at søkeren kan gjøre tjeneste i stilling som maskinsjef eller førstemaskinist på skip med framdriftsmaskineri som angitt i dette avsnitt.
 5. Opplæring og erfaring for å oppnå det nødvendige nivået for teoretisk kunnskap, forståelse og dyktighet, skal ta hensyn til de relevante kravene i denne delen og veiledningen i del B av denne koden.
 6. Administrasjonen kan utelate kunnskapskrav for andre typer av framdriftsmaskineri enn de maskinerianleggene som sertifikatet som skal utstedes, skal være gyldig for. Et sertifikat som utstedes på et slikt grunnlag, skal ikke være gyldig for noen av de utelatte kategoriene av maskinerianlegg før det er godtgjort at maskinoffiseren har kompetanse som oppfyller disse kunnskapskravene. Enhver slik begrensning skal være angitt i sertifikatet og påtegingen.
 7. Alle som søker om sertifikat, skal være pålagt å godtgjøre at de påkrevde kompetansenormene er oppnådd i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse oppført i kolonne 3 og 4 i tabell A-III/2.
 8. Fart nær kystlandet

 9. Nivået for kunnskap, forståelse og dyktighet som kreves for de forskjellige emnene som er oppført i kolonne 2 i tabell A-III/2, og kravene i nr. 2.1.1 og 2.1.2 i regel III/3, kan variere for offiserer på skip i fart nær kystlandet slik det anses nødvendig, når hensynet til sikkerheten for alle skip som måtte gå i fart i de samme farvannene, er ivaretatt. Enhver slik begrensning skal være angitt i sertifikatet og påtegingen.

Avsnitt A-III/4: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som mannskap som inngår i maskinvakten i et bemannet maskinrom eller som skal utføre plikter i et pe

Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som mannskap som inngår i maskinvakten i et bemannet maskinrom eller som skal utføre plikter i et periodevis ubemannet maskinrom

Kompetansenormer

 1. Ethvert mannskap som inngår i maskinvakten på et sjøgående skip, skal være pålagt å demonstrere sin kompetanse med hensyn til å ivareta maskinerifunksjonen på støttenivået, som angitt i kolonne 1 i tabell A-III/4.
 2. Minstekravene til kunnskap, forståelse og dyktighet som stilles for mannskap som inngår i maskinvakten, er oppført i kolonne 2 i tabell A-III/4.
 3. Alle som søker om sertifikat, skal være pålagt å godtgjøre at de påkrevde kompetansenormene er oppnådd i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse angitt i kolonne 3 og 4 i tabell A-III/4.  Henvisningen til "praktisk prøve" i kolonne 3 kan innbefatte godkjent landbasert opplæring der det gjennomføres praktiske prøver.
 4. Når det ikke foreligger tabeller over kompetanse for støttenivået når det gjelder bestemte funksjoner, er det administrasjonens ansvar å fastsette de behørige kravene til opplæring, bedømmelse og sertifikater som skal gjelde for personell som er utpekt til å utøve disse funksjonene på støttenivået.

 

Tabell A-III/4

Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for mannskap som inngår i maskinvakten

 

Funksjon:              Maskineri på støttenivået

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Utføre rutinemessig vaktarbeid som er tilpasset pliktene til et mannskap som inngår i maskinvakten

 

Forstå ordrer og bli forstått når det gjelder forhold som er relevante for vaktholdsplikter

Maskinrom-terminologi og navn på maskineri og utstyr

 

Maskinvakt-rutiner

 

Trygge arbeidsrutiner for arbeidsoperasjoner i maskinrommet

 

Grunnleggende miljøvernrutiner

 

Bruk av relevant internt sambandssystem

 

Maskinrom-alarmsystemer og evne til å skjelne mellom de ulike alarmene, særlig med henblikk på gassalarmer for brannslokking

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip, eller

 

.3          praktisk prøve

Kommunikasjonen er klar og konsis, og det bes om råd eller avklaring fra vaktoffiseren når informasjon eller instrukser på vakten ikke forstås entydig

 

Vakt og vaktskifter utføres i samsvar med anerkjente prinsipper og framgangsmåter

For kjelevakt:

 

Opprettholde riktig vannstand og damptrykk

Sikker drift av kjeler

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          praktisk prøve, eller

 

.4          godkjent, relevant simulatortrening

Vurderingen av kjelers tilstand er nøyaktig og basert på relevant informasjon som er tilgjengelig fra lokale indikatorer og fjernindikatorer og fysiske inspeksjoner

 

Rekkefølgen av og tidspunktet for justeringer opprettholder sikkerheten og optimal effektivitet

 

 


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Betjene nødutstyr og anvende nødprosedyrer

Kjennskap til plikter i nødssituasjoner

 

Rømningsveier fra maskinrom

 

Fortrolighet med plassering og bruk av brannslokkingsutstyr i maskinrom

Bedømmelse av prestasjoner ved demonstrasjon og fra godkjent erfaring fra tjeneste eller godkjent erfaring fra opplæring på skip

De første tiltakene etter oppdagelsen av en nødssituasjon eller unormal situasjon er i samsvar med etablerte prosedyrer

 

Kommunikasjonen er klar og konsis til enhver tid og ordrer bekreftes i tråd med godt sjømannskap

Avsnitt A-III/5: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som mannskap som motormann i et bemannet maskinrom eller som motormann som skal utføre plikter i et

Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som mannskap som motormann i et bemannet maskinrom eller som motormann som skal utføre plikter i et periodevis ubemannet maskinrom

Kompetansenormer

 1. Enhver motormann som tjenestegjør på et sjøgående skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på 750 kW eller mer, skal være pålagt å demonstrere sin kompetanse med hensyn til å utøve funksjonene på støttenivået, som angitt i kolonne 1 i tabell A-III/5.
 2. Minstekravene til kunnskap, forståelse og dyktighet som stilles til en motormann som tjenestegjør på et sjøgående skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på 750 kW eller mer, er angitt i kolonne 2 i tabell A-III/5.
 3. Alle som søker om sertifikat, skal være pålagt å godtgjøre at de påkrevde kompetansenormene er oppnådd i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse angitt i kolonne 3 og 4 i tabell A-III/5.

Tabell A-III/5

Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse som mannskap som motormann i et bemannet maskinrom eller som motormann som skal utføre plikter i et periodevis ubemannet maskinrom

 

Funksjon:              Maskineri på støttenivået

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Bidra til en sikker maskinvakt

Ferdighet i å forstå ordrer og kommunisere med vakthavende offiser om forhold som er relevante for plikter i forbindelse med vakthold

 

Framgangsmåter ved vakt, avløsning og vaktskifter

 

Informasjon som kreves for å opprettholde en sikker vakt

Bedømmelse av prestasjoner fra erfaring fra tjeneste eller praktisk prøve

Kommunikasjonen er klar og konsis

 

Vakt og vaktskifter utføres i samsvar med anerkjent praksis og framgangsmåter

Bidra til åovervåke og kontrollere en maskinvakt

Grunnleggende kjennskap til funksjon og drift av hoved- og hjelpemaskineri

 

Grunnleggende forståelse av styretrykk, -temperaturer og -nivåer i hoved- og hjelpemaskineriet

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip, eller

 

.3          praktisk prøve

Hyppighet og omfang av overvåking av hoved- og hjelpemaskineriet er i samsvar med anerkjente prinsipper og framgangsmåter

 

Avvik fra normen påvises

 

Usikre forhold eller mulige risikoer gjenkjennes umiddelbart, og rapporteres og rettes før arbeidet fortsetter

Bidra til drivstoffylling og oljeoverføring

Kjennskap til funksjon og drift av drivstoffsystemet og oljeoverføring, herunder:

 

.1        forberedelser til drivstoffylling og overføring

 

.2        framgangsmåter for til- og frakobling av påfyllings- og overføringsslanger

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          praktisk opplæring

 

.3          undersøkelse

 

.4          godkjent erfaring fra opplæring på skip

Overføringsoperasjoner utføres i samsvar med etablert sikkerhetspraksis og driftsinstrukser for utstyr

 

Håndtering av farlig, risikofylt og skadelig væske utføres i samsvar med etablert sikkerhetspraksis

 

Kommunikasjonen innenfor operatørens ansvarsområde lykkes konsekvent

 

 


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Bidra til drivstoffylling og oljeoverføring (forts.)

.3       prosedyrer i forbindelse med hendelser som kan oppstå ved drivstoffylling eller overføring

 

.4       sikring ved drivstoffylling og overføring

 

.5       evne til å måle og rapportere tanknivåer riktig

Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon

 

Bidra til lense- og ballastoperasjoner

Kjennskap til sikker funksjon, drift og vedlikehold av lense- og ballastsystemer, herunder:

 

.1       rapportere om hendelser i forbindelse med overføring

 

.2       evne til å måle og rapportere tanknivåer riktig

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          praktisk opplæring

 

.3          undersøkelse

 

.4          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon

Operasjoner og vedlikehold utføres i samsvar med etablert sikkerhetspraksis og driftsinstrukser for utstyr, og forurensning av havmiljøet unngås

 

Kommunikasjonen innenfor operatørens ansvarsområde lykkes konsekvent

Bidra til drift av utstyr og maskineri

Sikker drift av utstyret, herunder:

 

.1       ventiler og pumper

 

.2       heiser og løfteutstyr

 

.3       luker, vanntette dører, lasteluker og tilhørende utstyr

 

 

 

 

Ferdighet i å bruke og forstå grunnleggende signaler for kraner, vinsjer og heiser

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          praktisk opplæring

 

.3          undersøkelse

 

.4          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon

Operasjoner utføres i samsvar med etablert sikkerhetspraksis og driftsinstrukser for utstyr

 

Kommunikasjonen innenfor operatørens ansvarsområde lykkes konsekvent

 Funksjon:              Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på støttenivået

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Sikker bruk av elektrisk utstyr

Sikker bruk og drift av elektrisk utstyr, herunder:

 

.1       sikkerhetsforholdsregler før arbeid eller reparasjoner påbegynnes

 

.2       isoleringsprosedyrer

 

.3       nødprosedyrer

 

.4       forskjellige spenninger om bord

 

Kjennskap til årsakene til elektrisk støt og forholdsregler som skal tas for å hindre støt

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          praktisk opplæring

 

.3          undersøkelse

 

.4          godkjent erfaring fra opplæring på skip

Gjenkjenner og rapporterer elektriske farer og usikkert utstyr

 

Forstår sikker spenning for håndholdt utstyr

 

Forstår risikoer forbundet med utstyr med høy spenning og arbeid om bord

 

Function:              Vedlikehold og reparasjon på støttenivået

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Bidra til vedlikehold og reparasjoner om bord på skipet

Ferdighet i å bruke malings-, smøre- og rengjøringsmaterialer og utstyr

 

Ferdighet i å forstå og utføre rutinemessig vedlikehold og framgangsmåter ved reparasjoner

 

Kjennskap til teknikker for behandling av overflater

 

Kjennskap til sikker disponering av avfallsstoffer

 

Forstå produsentens sikkerhetsanvisninger og instruksjoner om bord

Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon

 

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          praktisk opplæring

 

.3          undersøkelse

 

.4          godkjent erfaring fra opplæring på skip

Vedlikeholdsarbeid utføres i samsvar med tekniske, sikkerhetsmessige og prosedyremessige spesifikasjoner

 

Riktig valg og bruk av utstyr og verktøy

 

 


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Bidra til vedlikehold og reparasjoner om bord på skipet (forts.)

Kjennskap til anvendelse, vedlikehold og bruk av håndverktøy og elektroverktøy samt måleinstrumenter og maskinverktøy

 

Kjennskap til metallarbeid

 

 

 

Funksjon:              Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på støttenivået

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Bidra til håndtering av forråd

Kjennskap til prosedyrer for trygg lasting, lossing, stuing og sikring av forråd

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2     praktisk opplæring

 

.3     undersøkelse

 

.4      godkjent erfaring fra opplæring på skip

Forrådsoperasjoner utføres i samsvar med etablert sikkerhetspraksis og driftsinstrukser for utstyr

 

Håndtering av farlig, risikofylt og skadelig forråd utføres i samsvar med etablert sikkerhetspraksis

 

Kommunikasjonen innenfor operatørens ansvarsområde lykkes konsekvent

Anvende forholdsregler og bidra til hindring av forurensning av havmiljøet

Kjennskap til forholdsregler som skal tas for å hindre forurensning av havmiljøet

 

Kjennskap til bruk og drift av forurensningsbegrensende utstyr

 

Kjennskap til godkjente metoder for disponering av havforurensende stoffer

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1     godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2     praktisk opplæring

 

.3     undersøkelse

 

.4     godkjent erfaring fra opplæring på skip

Prosedyrer utformet for å verne havmiljøet følges til enhver tid


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Anvende prosedyrer for helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Praktisk kjennskap til sikre arbeidsrutiner og personlig sikkerhet om bord, herunder:

 

.1        elektrisk sikkerhet

 

.2        sperring/merking

 

.3        mekanisk sikkerhet

 

.4        tillatelse til å bruke systemer

 

.5        arbeide i høyden

 

.6        arbeide i lukkede rom

 

.7        løfteteknikk og metoder for å hindre ryggskade

 

.8        sikkerhet mot kjemisk og biologisk fare

 

.9        personlig sikkerhetsutstyr

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          praktisk opplæring

 

.3          Undersøkelse

 

.4          godkjent erfaring fra opplæring på skip

Prosedyrer utformet for å verne personell og skipet følges til enhver tid

 

Sikre arbeidsrutiner følges og egnet sikkerhets- og verneutstyr brukes riktig til enhver tid

Avsnitt A-III/6: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som elektroteknisk offiser

Opplæring

 1. Utdanningen og opplæringen som kreves i nr. 2.3 i regel III/6, skal omfatte opplæring i ferdigheter i elektronisk og elektrisk verkstedsarbeid som er relevante for pliktene til en elektroteknisk offiser.
 2. Opplæring om bord

 3. Alle som søker om sertifikat som elektroteknisk offiser, skal følge et godkjent program for opplæring om bord som:
  1. sikrer at den enkelte i løpet av den fastsatte fartstiden får systematisk praktisk opplæring og erfaring i oppgavene, pliktene og ansvarsområdene til en elektroteknisk offiser,
  2. det føres nært tilsyn med og som overvåkes av kvalifiserte og sertifiserte offiserer om bord på skipene der den godkjente fartstiden opptjenes, og
  3. er tilstrekkelig dokumentert i en opplæringsbok.
 4. Kompetansenormer

 5. Alle som søker om sertifikat som elektroteknisk offiser, skal være pålagt å demonstrere ferdighet med hensyn til å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene som er oppført i kolonne 1 i tabell A-III/6.
 6. Minstekravene til kunnskap, forståelse og dyktighet som stilles for erverv av sertifikat, er oppført i kolonne 2 i tabell A-III/6, og skal ta hensyn til veiledningen i del B av denne koden.
 7. Alle som søker om sertifikat, skal være pålagt å godtgjøre at de påkrevde kompetansenormene oppført i kolonne 3 og 4 i tabell A-III/6, er oppnådd.

 

 

 

 Tabell A-III/6

Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for elektrotekniske offiserer

Funksjon:              Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på det operative nivået

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Overvåke driften av elektriske og elektroniske anlegg og kontrollsystemer

Grunnleggende forståelse av driften av maskintekniske anlegg, herunder:

 

.1        drivmaskiner, herunder hovedframdriftsmaskineri

 

.2        hjelpemaskineri i maskinrom

 

.3        styresystemer

 

.4        lasthåndteringssystemer

 

.5        dekksmaskineri

 

.6        hotellsystemer

 

Grunnleggende kjennskap til varmestrømning, mekanikk og hydromekanikk

 

Kjennskap til:

 

Elektroteknikk og teori om elektriske maskiner

 

Grunnleggende om elektronikk og kraftelektronikk

 

Strømfordelingstavler og elektrisk utstyr

 

Grunnleggende om automasjon, automatiske kontrollsystemer og teknologi

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          godkjent, relevant simulatortrening

 

.4          godkjent opplæring på laboratorieutstyr

Drift av utstyr og system er i samsvar med driftshåndbøkene

 

Ytelsesnivåene er i samsvar med tekniske spesifikasjoner

 


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Overvåke driften av elektriske og elektroniske anlegg og kontrollsystemer (forts.)

Instrumentering, alarm- og overvåkingssystemer

 

Elektriske drivmotorer

 

Elektriske materialers egenskaper

 

Elektro-hydrauliske og elektro- pneumatiske kontrollsystemer

 

Forståelse av farene ved og forholdsreglene som må tas ved drift av kraftanlegg med over 1 000 volt

 

 

Overvåke driften av automatiske kontrollsystemer på framdrifts- og hjelpemaskineri

Klargjøring av kontrollsystemer på framdrifts- og hjelpemaskineri for drift

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1       godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2       godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3       godkjent, relevant simulatortrening

 

.4       godkjent opplæring på laboratorieutstyr

Overvåking av hovedframdrifts- og hjelpesystemene er tilstrekkelig til å opprettholde trygg driftstilstand

Drive generatorer og fordelingssystemer

Kobling, lastfordeling og omkobling av generatorer

 

Kobling og bryting av forbindelsen mellom instrumenttavler og fordelingstavler

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1       godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2       godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3       godkjent, relevant simulatortrening

 

.4       godkjent opplæring på laboratorieutstyr

Arbeidsoperasjoner planlegges og foretas i samsvar med driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer for å sikre trygge operasjoner

 

Elektriske fordelingsanlegg kan forstås og forklares med tegninger/instruksjoner

 

 


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Drive og vedlikeholde kraftanlegg på mer enn 1 000 volt

Teoretisk kunnskap 

 

Høyspenningsteknologi

 

Sikkerhetstiltak og -rutiner

 

Elektrisk framdrift av skip, elektriske motorer og kontrollsystemer

 

Praktisk kunnskap

 

Sikker drift og vedlikehold av høyspenningsanlegg, herunder kjennskap til den bestemte tekniske typen høyspenningsanlegg og faren som følger av driftsspenning på mer enn 1 000 volt

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          godkjent, relevant simulatortrening

 

.4          godkjent opplæring på laboratorieutstyr

Arbeidsoperasjoner planlegges og foretas i samsvar med driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer for å sikre trygge operasjoner

Drive datamaskiner og datanettverk på skip

Forståelse av:

 

.1        hovedtrekk ved databehandling

 

.2        oppbygging og bruk av datanettverk på skip

 

.3        brobasert, maskinrombasert og kommersiell databruk

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          godkjent, relevant simulatortrening

 

.4          godkjent opplæring på laboratorieutstyr

Datanettverk og datamaskiner kontrolleres og håndteres riktig

Bruke engelsk skriftlig og muntlig

Tilstrekkelig kjennskap til engelsk språk til å gjøre offiseren i stand til å benytte publikasjoner som omhandler maskineri og å utføre sine plikter

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra praktisk opplæring

Publikasjoner på engelsk som er relevante for offiserens plikter, forstås riktig

 

Kommuniksjonen er klar og blir forstått

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Bruke interne kommunikasjonssystemer

Drift av alle interne kommunikasjonssystemer om bord

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          godkjent, relevant simulatortrening

 

.4          godkjent opplæring på laboratorieutstyr

Sending og mottak av meldinger lykkes konsekvent

 

Kommunikasjonsregistre er fullstendige, nøyaktige og i samsvar med lovfestede krav

Funksjon:              Vedlikehold og reparasjoner på det operative nivået

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Vedlikehold og reparasjon av elektrisk og elektronisk utstyr

Sikkerhetskrav for arbeid på elektriske anlegg om bord, herunder sikker isolering av elektrisk utstyr som er påkrevd før personell tillates å arbeide på slikt utstyr

 

Vedlikehold og reparasjon av utstyr på elektriske anlegg, instrumenttavler, elektriske motorer, generatorer og likestrømsanlegg og -utstyr

 

Påvisning av elektrisk svikt, feilfinning og tiltak for å hindre skade

 

Konstruksjon og betjening av elektrisk teste-og måleutstyr

 

Funksjons- og ytelsestesting av følgende utstyr og deres konfigurasjon:

 

.1       overvåkningssystemer

 

.2       automatiske betjeningsinnretninger

 

.3       verneinnretninger

 

Tolking av elektriske og elektroniske diagrammer

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1         godkjent opplæring i verkstedferdigheter

 

.2         godkjent praktisk erfaring og prøver

 

.3         godkjent erfaring fra tjeneste

 

.4         godkjent erfaring fra opplæring på skip

Riktige sikkerhetsprosedyrer følges

 

Riktig valg og bruk av håndverktøy, måleinstrumenter og prøveutstyr og nøyaktig tolking av resultatene

 

Demontering, inspeksjon, reparasjon og sammensetting av utstyr er i samsvar med håndbøker og god praksis

 

Sammensetting og funksjonstesting er i samsvar med håndbøker og god praksis

Vedlikehold og reparasjon av automasjons- og kontrollsystemer på hovedframdrifts- og hjelpemaskineri

Relevante kunnskaper og ferdigheter innen strøm og mekanikk

 

Sikkerhets- og nødprosedyrer

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1         godkjent erfaring fra tjeneste

Virkningen av svikt i tilhørende anlegg og systemer er nøyaktig fastslått, skipets tekniske tegninger er riktig tolket, måle- og kalibreringsinstrumenter er brukt riktig, og de tiltakene som treffes, er begrunnet


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

 

Sikker isolering av utstyr og tilhørende systemer kreves før personell kan tillates å arbeide på slikt anlegg eller utstyr

 

Praktisk kunnskap for prøving, vedlikehold, feilfinning og reparasjon

 

Prøve, finne feil og vedlikeholde og gjenopprette elektrisk og elektronisk kontrollutstyr til driftstilstand

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          godkjent, relevant simulatortrening

 

.4          godkjent opplæring på laboratorieutstyr

Isolering, demontering og sammensetting av anlegg og utstyr er i samsvar med produsentens sikkerhetsanvisninger og instruksjoner om bord samt spesifikasjoner i regelverk og vedrørende sikkerhet. Tiltak som treffes fører til gjenoppretting av automasjons- og kontrollsystemer ved hjelp av den metoden som er best egnet under de rådende omstendigheter og forhold

Vedlikehold og reparasjon av navigasjonsutstyr på broen og skipets kommunikasjonssystemer

Kjennskap til prinsippene og vedlikeholdsrutinene for navigasjonsutstyr og interne og eksterne kommunikasjonssystemer

 

Teoretisk kunnskap:

 

Elektriske og elektroniske systemer som brukes på brannfarlige områder

 

Praktisk kunnskap:

 

Gjennomføring av sikre vedlikeholds- og reparasjonsrutiner

 

Oppdagelse av feilfunksjoner i maskineriet, lokalisering av feil og tiltak for å hindre skade

 

Virkningen av svikt i tilhørende anlegg og systemer er nøyaktig fastslått, skipets tekniske tegninger er riktig tolket, måle- og kalibreringsinstrumenter er brukt riktig, og de tiltakene som treffes, er begrunnet

 

Isolering, demontering og sammensetting av anlegg og utstyr er i samsvar med produsentens sikkerhetsanvisninger og instruksjoner om bord samt spesifikasjoner i regelverk og vedrørende sikkerhet. Tiltak som treffes fører til gjenoppretting av navigasjonsutstyr på broen og skipets kommunikasjons-systemer ved hjelp av den metoden som er best egnet under de rådende omstendigheter og forholdKolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Vedlikehold og reparasjon av elektriske og elektroniske anlegg og kontrollsystemer på utstyr for dekksmaskineri og lasthåndtering

Relevante kunnskaper og ferdigheter innen strøm og mekanikk

 

Sikkerhets- og nødprosedyrer

 

Sikker isolering av utstyr og tilhørende systemer kreves før personell kan tillates å arbeide på slikt anlegg eller utstyr

 

Praktisk kunnskap for prøving, vedlikehold, feilfinning og reparasjon

 

Prøve, finne feil og vedlikeholde og gjenopprette elektrisk og elektronisk kontrollutstyr til driftstilstand

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1        godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2        godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3        godkjent, relevant simulatortrening

 

.4        godkjent opplæring på laboratorieutstyr

Virkningen av svikt i tilhørende anlegg og systemer er nøyaktig fastslått, skipets tekniske tegninger er riktig tolket, måle- og kalibreringsinstrumenter er brukt riktig, og de tiltakene som treffes, er begrunnet

 

Isolering, demontering og sammensetting av anlegg og utstyr er i samsvar med produsentens sikkerhetsanvisninger og instruksjoner om bord samt spesifikasjoner i regelverk og vedrørende sikkerhet. Tiltak som treffes fører til gjenoppretting av utstyr for dekksmaskineri og lasthåndtering ved hjelp av den metoden som er best egnet under de rådende omstendigheter og forhold

Vedlikehold og reparasjon av kontroll-og sikkerhetssystemer på hotellutstyr

Teoretisk kunnskap:

 

Elektriske og elektroniske systemer som brukes på brannfarlige områder

 

Praktisk kunnskap:

 

Gjennomføring av sikre vedlikeholds- og reparasjonsrutiner

 

Oppdagelse av feilfunksjoner i maskineriet, lokalisering av feil og tiltak for å hindre skade

 

Virkningen av svikt i tilhørende anlegg og systemer er nøyaktig fastslått, skipets tekniske tegninger er riktig tolket, måle- og kalibreringsinstrumenter er brukt riktig, og de tiltakene som treffes, er begrunnet

 

Isolering, demontering og sammensetting av anlegg og utstyr er i samsvar med produsentens sikkerhetsanvisninger og instruksjoner om bord samt spesifikasjoner i regelverk og vedrørende sikkerhet. Tiltak som treffes fører til gjenoppretting av kontroll- og sikkerhetssystemer på hotellutstyr ved hjelp av den metoden som er best egnet under de rådende omstendigheter og forhold


Funksjon:      Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative nivået

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Sikre at kravene om hindring av forurensning oppfylles

Hindring av forurensning av havmiljøet

 

Kjennskap til forholdsregler som skal tas for å hindre forurensning av havmiljøet

 

Prosedyrer for begrensning av forurensning og alt tilhørende utstyr

 

Betydning av proaktive tiltak for å verne havmiljøet

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          godkjent opplæring

Prosedyrer for overvåking av arbeidsoperasjoner om bord og for å sikre at kravene om hindring av forurensning oppfylles fullt ut

 

Tiltak for å sikre at et positivt miljømessig omdømme opprettholdes

Forebygge, begrense og slokke brann om bord

Forebyggende brannvern og brannslokkingsutstyr

 

Ferdighet i å organisere brannøvelser

 

Kjennskap til brannklasser og branners kjemi

 

 

Kjennskap til brannslokkingsanlegg

 

 

Kjennskap til tiltak som må iverksettes i tilfelle av brann, herunder brann som berører oljesystemer

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring og erfaring i brannslokking som angitt i avsnitt A-VI/3 nr. 1-3

Problemets type og omfang identifiseres umiddelbart og de første tiltakene er i tråd med skipets nødprosedyre og beredskapsplaner

 

Evakuerings-, nødavstengings- og isoleringsprosedyrer er tilpasset nødssituasjonens art og gjennomføres umiddelbart

 

Prioritert rekkefølge og nivå og tidsbruk for rapporter og informasjon til personell om bord er relevante for nødssituasjonens art og gjenspeiler graden av hastverk i situasjonen

 


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Betjene livredningsredskaper

Livredning

 

Ferdighet i å organisere redningsøvelser og kjennskap til betjening av redningsfarkoster og mann-overbord-båter, deres innretninger og arrangementer for utsetting, og deres utstyr, herunder radio-redningsredskaper, satelitt-nødpeilesendere, radartranspondere, redningsdrakter og termiske beskyttelsesmidler

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring og erfaring som angitt i avsnitt A-VI/2 nr. 1-4

Tiltak som iverksettes i evakuerings- og redningssituasjoner er tilpasset rådende omstendigheter og forhold, og er i samsvar med anerkjent sikkerhetspraklsis og normer

Gi medisinsk førstehjelp om bord på skip

Medisinsk hjelp

 

Praktisk bruk av medisinske håndbøker og råd gitt over radio, herunder ferdighet i å iverksette tiltak på grunnlag av slik kunnskap i tilfelle av ulykker eller sykdom som med sannsynlighet vil kunne forekomme om bord på skip

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring som angitt i avsnitt A-VI/4 nr. 1-3

Skadenes eller forholdenes sannsynlige årsak, art og omfang påvises umiddelbart, og behandlingen minimaliserer den umiddelbare trusselen mot menneskeliv

Bruk av ferdigheter i lederskap og lagarbeid

Praktisk kjennskap til ledelse og opplæring av personell om bord

 

Ferdighet i å bruke oppgavestyring og styring av arbeidsbyrde, herunder:

 

.1      planlegging og koordinering

.2      fordeling av personell

.3      tids- og ressursbegrensninger

.4      prioritering

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1           godkjent opplæring

.2           godkjent erfaring fra tjeneste

.3           praktisk demonstrasjon

Mannskapet tildeles oppgaver og informeres om forventede normer for arbeid og atferd på en måte som er hensiktsmessig for de aktuelle personene

 

Opplæringsmål og aktiviteter basert på bedømmelse av nåværende kompetanse og egenskaper og driftskrav

 


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Bruk av ferdigheter i lederskap og lagarbeid (forts.)

Kjennskap til og ferdighet i å bruke effektiv ressursstyring:

 

.1        fordeling, tildeling og prioritering av ressurser

 

.2        effektiv kommunikasjon om bord og på land

 

.3        beslutninger gjenspeiler vurdering av gruppens erfaring

 

.4        bestemthet og lederskap, herunder motivasjon

 

.5        innhenting og opprettholdelse av situasjonsforståelse

 

Kjennskap til og ferdighet i å anvende metoder for beslutningstaking:

 

.1        situasjons- og risikovurdering

 

.2        identifisere og vurdere genererte muligheter

 

.3        velge handlingsforløp

 

.4        evaluering av resultatets effektivitet

 

Operasjonene er planlagt og ressursene er tildelt etter behov i riktig prioritert rekkefølge for å utføre nødvendige oppgaver

 

Kommunikasjon gis og mottas klart og utvetydig

 

Effektiv lederskapstatferd demonstreres

 

Nødvendige medlemer av gruppen deler presis forståelse av nåværende og forutsagt status for fartøyet, driftsstatus og ytre omstendigheter

 

Beslutningene er de mest effektive for situasjonen

Bidra til skipets og personellets sikkerhet

Kjennskap til personlige overlevelsesteknikker

 

Kjennskap til forebyggende brannvern og ferdighet i å bekjempe og slokke branner

 

Kjennskap til grunnleggende førstehjelp

 

Kjennskap til personlig sikkerhet og sosialt ansvar

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring og erfaring som angitt i avsnitt A-VI/1 nr. 2

Egnet sikkerhets- og verneutstyr brukes riktig

 

Prosedyrer og sikre arbeidsrutiner utformet for å sikre personell og skipet følges til enhver tid

 

Prosedyrer utformet for å verne miljøet følges til enhver tid

 

Opprinnelige og oppfølgende tiltak for å bli oppmerksom på en nødssituasjon er i samsvar med etablerte nødprosedyrer

Avsnitt A-III/7: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som elektroteknisk mannskap

Kompetansenormer

 1. Ethvert elektroteknisk mannskap som tjenestegjør på et sjøgående skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på 750 kW eller mer, skal være pålagt å demonstrere sin kompetanse med hensyn til å utøve funksjonene på støttenivået, som angitt i kolonne 1 i tabell A-III/7.
 2. Minstekravene til kunnskap, forståelse og dyktighet som stilles til elektroteknisk mannskap som tjenestegjør på et sjøgående skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på 750 kW eller mer, er angitt i kolonne 2 i tabell A-III/7.
 3. Alle som søker om sertifikat, skal være pålagt å godtgjøre at de påkrevde kompetansenormene er oppnådd i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse angitt i kolonne 3 og 4 i tabell A-III/7.

 

Tabell A-III/7

Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for elektroteknisk mannskap

 

Funksjon: Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på støttenivået

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Sikker bruk av elektrisk utstyr

Sikker bruk og drift av elektrisk utstyr, herunder:

 

.1        sikkerhetsforholdsregler før arbeid eller reparasjoner påbegynnes

 

.2        isoleringsprosedyrer

 

.3        nødprosedyrer

 

.4        forskjellige spenninger om bord

 

Kjennskap til årsakene til elektrisk støt og forholdsregler som skal tas for å hindre støt

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1        godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2        praktisk opplæring

 

.3        undersøkelse

 

.4        godkjent erfaring fra opplæring på skip

Forstår og følger sikkerhetsanvisninger for elektrisk utstyr og maskineri

 

Gjenkjenner og rapporterer elektriske farer og usikkert utstyr

 

Forstår sikker spenning for håndholdt utstyr

 

Forstår risikoer forbundet med utstyr med høy spenning og arbeid om bord

Bidra til overvåking av driften av elektriske anlegg og maskineri

Grunnleggende kjennskap til driften av maskintekniske anlegg, herunder:

 

.1        drivmaskiner, herunder hovedframdriftsmaskineri

 

.2        hjelpemaskineri i maskinrom

 

.3        styresystemer

 

.4        lasthåndteringssystemer

 

.5        dekksmaskineri

 

.6        hotellsystemer

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1        godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2        praktisk opplæring

 

.3        undersøkelse

 

.4        godkjent erfaring fra opplæring på skip

Kunnskap som sikrer at

 

.1       driften av utstyr og system er i samsvar med driftshåndbøkene

 

.2       ytelsesnivåene er i samsvar med tekniske spesifikasjoner

 

 


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Bidra til overvåking av driften av elektriske anlegg og maskineri (forts.)

Grunnleggende kjennskap til:

 

.1       elektroteknikk og teori om elektriske maskiner

 

.2       strømfordelingstavler og elektrisk utstyr

 

.3       grunnleggende om automasjon, automatiske kontrollsystemer og teknologi

 

.4       instrumentering, alarm- og overvåkingssystemer

 

.5       elektriske drivmotorer

 

.6       elektro-hydrauliske og elektro-pneumatiske kontrollsystemer

 

.7       kobling, lastfordeling og endring i elektrisk konfigurasjon

 

 

Bruke håndverktøy, elektrisk og elektronisk måleutstyr for feilfinning, vedlikehold og reparasjoner

Sikkerhetskrav ved arbeid på elektriske anlegg om bord

 

Anvendelse av trygge arbeidsrutiner

 

Grunnleggende kjennskap til:

 

.1       oppbygging og driftsegenskaper ved veksel- og likestrømsanlegg og -utstyr om bord

 

.2       bruk av måleinstrumenter, maskinverktøy og måleinstrumenter

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent opplæring i verkstedferdigheter

 

.2          godkjent praktisk erfaring og prøver

Tilfredsstillende gjennomføring av sikkerhetsprosedyrer

 

Riktig valg og bruk av prøveutstyr og nøyaktig tolking av resultatene

 

Valg av prosedyrer for gjennomføring av reparasjoner og vedlikehold er i samsvar med håndbøker og god praksis


Funksjon:              Vedlikehold og reparasjon på støttenivået

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Bidra til vedlikehold og reparasjoner om bord på skipet

Ferdighet i å bruke smøre- og rengjøringsmaterialer og utstyr

 

Kjennskap til sikker disponering av avfallsstoffer

 

Ferdighet i å forstå og utføre rutinemessig vedlikehold og framgangsmåter ved reparasjoner

 

Forstå produsentens sikkerhetsanvisninger og instruksjoner om bord

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          praktisk opplæring

 

.3          undersøkelse

 

.4          godkjent erfaring fra opplæring på skip

Vedlikeholdsarbeid utføres i samsvar med tekniske, sikkerhetsmessige og prosedyremessige spesifikasjoner

 

Riktig valg og bruk av utstyr og verktøy

Bidra til vedlikehold og reparasjon av elektriske anlegg og maskineri om bord

Sikkerhets- og nødprosedyrer

 

Grunnleggende kjennskap til elektrotekniske tegninger og sikker isolering av utstyr og tilhørende systemer kreves før personell kan tillates å arbeide på slikt anlegg eller utstyr

 

Prøve, finne feil og vedlikeholde og gjenopprette elektrisk kontrollutstyr og maskineri til driftstilstand

 

Elektrisk og elektronisk utstyr som brukes på brannfarlige områder

 

Grunnleggende trekk ved skipets branndeteksjonsanlegg

 

Gjennomføring av sikre vedlikeholds- og reparasjonsrutiner

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          godkjent, relevant simulatortrening

 

.4          godkjent opplæring på laboratorieutstyr

Virkningen av svikt i tilhørende anlegg og systemer er nøyaktig fastslått, skipets tekniske tegninger er riktig tolket, måle- og kalibreringsinstrumenter er brukt riktig, og de tiltakene som treffes, er begrunnet

 

Isolering, demontering og sammensetting av anlegg og utstyr er i samsvar med produsentens sikkerhetsanvisninger og instruksjoner om bord


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Bidra til vedlikehold og reparasjon av elektriske anlegg og maskineri om bord (forts.)

Oppdagelse av feilfunksjoner i maskineriet, lokalisering av feil og tiltak for å hindre skade

 

Vedlikehold og reparasjon av lysarmaturer og forsyningssystemer

 

 

 

Funksjon:              Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på støttenivået

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Bidra til håndtering av forråd

Kjennskap til prosedyrer for trygg lasting, lossing, stuing og sikring av forråd

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          praktisk opplæring

 

.3          undersøkelse

 

.4          godkjent erfaring fra opplæring på skip

Stuing av forråd utføres i samsvar med etablert sikkerhetspraksis og driftsinstrukser for utstyr

 

Håndtering av farlig, risikofylt og skadelig forråd utføres i samsvar med etablert sikkerhetspraksis

 

Kommunikasjonen innenfor operatørens ansvarsområde lykkes konsekvent

Anvende forholdsregler og bidra til hindring av forurensning av havmiljøet

Kjennskap til forholdsregler som skal tas for å hindre forurensning av havmiljøet

 

Kjennskap til bruk og drift av forurensningsbegrensende utstyr/midler

 

Kjennskap til godkjente metoder for disponering av havforurensende stoffer

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          praktisk opplæring

 

.3          undersøkelse

 

.4          godkjent erfaring fra opplæring på skip

Prosedyrer utformet for å verne havmiljøet følges til enhver tid


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Anvende prosedyrer for helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Praktisk kjennskap til sikre arbeidsrutiner og personlig sikkerhet om bord, herunder:

 

.1       elektrisk sikkerhet

 

.2       sperring/merking

 

.3       mekanisk sikkerhet

 

.4       tillatelse til å arbeide på

 

.5       systemer i høyden

 

.6       arbeide i lukkede rom

 

.7       løfteteknikk og metoder for å hindre ryggskade

 

.8       sikkerhet mot kjemisk og biologisk fare

 

.9       personlig sikkerhetsutstyr

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          praktisk opplæring

 

.3          Undersøkelse

 

.4          godkjent erfaring fra opplæring på skip

Prosedyrer utformet for å verne personell og skipet følges til enhver tid

 

Sikre arbeidsrutiner følges og egnet sikkerhets- og verneutstyr brukes riktig til enhver tid