Internasjonal konvensjon

Normer knyttet til maskinavdelingen


Avsnitt A-III/1: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som vakthavende maskinoffiser i bemannet maskinrom eller maskinoffiser på beredskapsvakt i periodevi

<h3>Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som vakthavende maskinoffiser i bemannet maskinrom eller maskinoffiser på beredskapsvakt i periodevis ubemannet maskinrom</h3> <div class="WordSection1"> <h3 class="Style8">Opplæring</h3> <ol> <li>Utdanningen og opplæringen som kreves i nr. 2.4 i regel III/1, skal omfatte opplæring i ferdigheter i mekanisk og elektrisk verkstedsarbeid som er relevante for pliktene til en maskinoffiser.</li> </ol> <h3 class="WordSection1">Opplæring om bord</h3> <ol> <li>Alle som søker om sertifikat som vakthavende maskinoffiser i et bemannet maskinrom eller maskinoffiser på beredskapsvakt i periodevis ubemannet maskinrom på skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på 750 kW eller mer hvis fartstid i samsvar med nr. 2.2 i regel III/1&nbsp;&nbsp; utgjør en del av et opplæringsprogram som er godkjent som å oppfylle kravene i dette avsnitt, skal følge et godkjent opplæringsprogram om bord som:<ol> <li>sikrer at søkeren i løpet av den fastsatte fartstiden får systematisk praktisk opplæring og erfaring i oppgavene, pliktene og ansvarsområdene til vakthavende maskinoffiser, idet det tas hensyn til veiledningen som er gitt i avsnitt B-III/1 i denne koden,</li> <li>det føres nært tilsyn med og som overvåkes av en kvalifisert og sertifisert maskinoffiser om bord på skipene der den godkjente fartstiden opptjenes, og</li> <li>er tilstrekkelig dokumentert i en opplæringsbok.</li> </ol></li> </ol> <h3 class="WordSection1">Kompetansenormer</h3> <ol> <li>Alle som søker om sertifikat som vakthavende maskinoffiser i et bemannet maskinrom eller maskinoffiser på beredskapsvakt i periodevis ubemannet maskinrom på et sjøgående skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på 750 kW eller mer, skal være pålagt å demonstrere ferdighet med hensyn til, på det operative nivået, å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene som er oppført i kolonne 1 i tabell A-III/1.</li> <li>Minstekravene til kunnskap, forståelse og dyktighet som stilles for erverv av sertifikat, er oppført i kolonne 2 i tabell A-III/1.</li> <li>Kunnskapsnivået for de emnene som er oppført i kolonne 2 i tabell A-III/1, skal være tilstrekkelig til at maskinoffiserer kan utføre dine vaktholdsplikter.<sup>*</sup></li> <li>Opplæring og erfaring for å oppnå det nødvendige nivået for teoretisk kunnkap, forståelse og dyktighet, skal være basert på avsnitt A-VIII/2 del 4-2 – Prinsipper som skal iakttas for maskinvakt, og skal ta hensyn til de relevante kravene i denne delen og veiledningen som er gitt i del B i denne koden.</li> <li>Alle som søker om sertifikat for tjeneste på skip der dampkjeler ikke inngår som del av maskineriet, kan se bort fra de relevante kravene i tabell A-III/1. Et sertifikat som er utstedt på et slikt grunnlag, skal ikke være gyldig for tjeneste på skip der dampkjeler inngår som del av skipets maskineri før maskinoffiseren oppfyller kompetansenormene i de delene av tabell A-III/1 som er sløyfet. Enhver slik begrensning skal være angitt i sertifikatet og påtegningen.</li> <li>Administrasjonen kan utelate kunnskapskrav for andre typer av framdriftsmaskineri enn de maskinerianleggene som sertifikatet som skal utstedes, skal være gyldig for. Et sertifikat som utstedes på et slikt grunnlag, skal ikke være gyldig for noen av de utelatte kategoriene av maskinerianlegg før det er godtgjort at maskinoffiseren har kompetanse som oppfyller disse kunnskapskravene. Enhver slik begrensning skal være angitt i sertifikatet og påtegingen.</li> <li>Alle som søker om sertifikat, skal være pålagt å godtgjøre at de påkrevde kompetansenormene er oppnådd i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse oppført i kolonne 3 og 4 i tabell A-III/1.</li> </ol> <h3 class="WordSection1">Fart nær kystlandet</h3> <ol> <li>Kravene i nr. 2.2-2.5 i regel om kunnskapsnivå, forståelse og dyktighet som kreves i henhold til de forskjellige avsnittene oppført i kolonne 2 i tabell A-III/1, kan variere for maskinoffiserer på skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på mindre enn 3&nbsp;000 kW og som er i fart nær kystlandet, når hensynet til sikkerheten for alle skip som måtte gå i fart i de samme farvannene, er ivaretatt. Enhver slik begrensning skal være angitt i sertifikatet og påtegingen.</li> </ol></div> <br /> <div class="WordSection4"> <h3 class="Style34">Tabell A-III/1</h3> <h3 class="Style7">Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for vakthavende maskinoffiserer i bemannet maskinrom eller maskinoffiserer på beredskapsvakt i periodevis ubemannet maskinrom</h3> <h3></h3> <h3 class="Style8">Funksjon:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Maskineri på det operative nivået</h3> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Opprettholde en sikker maskinvakt</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Grundig kjennskap til grunnprinsipper som skal iakttas for maskinvakt, herunder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; plikter forbundet med å overta og akseptere en vakt</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; rutinemessige plikter som utføres under en vakt</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vedlikehold av maskindagboken og betydningen av de avlesningene som foretas</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; plikter forbundet med å overlate vakten til andre</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sikkerhets- og nødprosedyrer; skifte fra fjernkontroll/automatisk kontroll til lokal kontroll av alle systemer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Forsiktighetsregler som skal iakttas under en vakt og tiltak som umiddelbart skal iverksettes i tilfelle av brann eller ulykke, med særlig vekt på oljesystemer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring på laboratorieutstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Vakt og vaktskifter utføres i samsvar med anerkjente prinsipper og framgangsmåter</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hyppighet og omfang av overvåking av maskinutstyr og systemer er i tråd med produsentens anbefalinger og anerkjente prinsipper og framgangsmåter, herunder grunnprinsipper som skal iakttas for maskinvakt</p> <p>&nbsp;</p> <p>Det foretas en forsvarlig registrering av bevegelser og aktiviteter knyttet til skipets maskinsystemer</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <strong><br /> </strong> <div class="WordSection6"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Opprettholde en sikker maskinvakt <em>(forts.)</em></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Ledelse av ressurser i maskinrommet</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til prinsipper for ledelse av ressurser i maskinrommet</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; fordeling, tildeling og prioritering av ressurser</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; effektiv kommunikasjon</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bestemthet og lederskap</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; innhenting og opprettholdelse av situasjonsforståelse</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vurdering av gruppens erfaring</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent simulatortrening</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Ressursene er fordelt og tildelt etter behov i riktig prioritert rekkefølge for å utføre nødvendige oppgaver</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kommunikasjon gis og mottas klart og utvetydig</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tvilsomme beslutninger og/eller handlinger fører til egnet utfordring og reaksjon</p> <p>&nbsp;</p> <p>Effektiv lederskapstatferd identifiseres</p> <p>&nbsp;</p> <p>Medlemer av gruppen deler presis forståelse av nåværende og forutsagt tilstand for maskinrom og tilhørende systemer og ytre omstendigheter</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bruke engelsk skriftlig og muntlig</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Tilstrekkelig kjennskap til engelsk språk til å gjøre maskinoffiseren i stand til å benytte publikasjoner som omhandler maskineri og å utføre sine plikter</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra praktisk opplæring</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Publikasjoner på engelsk som er relevante for maskinoffiserens plikter, forstås riktig</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kommuniksjonen er klar og blir forstått</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bruke interne kommunikasjonssystemer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Drift av alle interne kommunikasjonssystemer om bord</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring på laboratorieutstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Sending og mottak av meldinger lykkes konsekvent</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kommunikasjonsregistre er fullstendige, nøyaktige og i samsvar med lovfestede krav</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection7"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Betjene hoved- og hjelpemaskineri og tilknyttede kontrollsystemer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Grunnleggende konstruksjons- og driftsprinsipper for maskinerisystemer, herunder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dieselmotor på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dampturbin på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; gassturbin på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; skipskjel</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; akselledning, herunder propell</p> <p>&nbsp;</p> <p>.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; annet hjelpeutstyr, herunder forskjelige pumper, luftkompressor, renser, ferskvannsgenerator, varmevekslerer, kjøle-, klima- og ventilasjonsanlegg</p> <p>&nbsp;</p> <p>.7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; styremaskin</p> <p>&nbsp;</p> <p>.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; automatiske kontrollsystemer</p> <p>&nbsp;</p> <p>.9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; væskestrøm og egenskaper til smøreolje, brennolje og kjølesystemer</p> <p>&nbsp;</p> <p>.10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dekksmaskineri</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sikkerhets- og nødprosedyrer for drift av framdriftsmaskineri, herunder kontrollsystemer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring på laboratorieutstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Konstruksjons- og driftsmekanismer kan forstås og forklares med tegninger/instruksjoner</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection8"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Betjene hoved- og hjelpemaskineri og tilknyttede kontrollsystemer <em>(forts.)</em></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Klargjøring, drift, feilfinning og nødvendige tiltak for å hindre skade på følgende maskinerideler og kontrollsystemer:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; hovedmaskineri og tilhørende hjelpemaskineri</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dampkjel og tilhørende hjelpe- og dampsystemer</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; hjelpedrivmotorer og tilhørende systemer</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; annet hjelpeutstyr, herunder kjøle-, klima- og ventilasjonsanlegg</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring på laboratorieutstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Arbeidsoperasjoner planlegges og foretas i samsvar med driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer for å sikre trygge operasjoner og unngå forurensning av havmiljøet</p> <p>&nbsp;</p> <p>Avvik fra normen påvises umiddelbart</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ytelsen til maskinanlegg og maskinsystemer oppfyller konsekvent kravene, herunder ordrer fra broen vedrørende endringer av fart og kurs</p> <p>&nbsp;</p> <p>Årsakene til feilfunksjoner i maskineri identifiseres umiddelbart, og tiltakene som treffes har som formål å ivareta den totale sikkerheten for skip og maskinanlegg, idet det tas hensyn til rådende omstendigheter og forhold</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Betjene drivstoff-, smøre-, ballast- og andre pumpesystemer og tilknyttede kontrollsystemer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Driftsegenskaper til pumper og rørsystemer, herunder kontrollsystemer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Drift av pumpesystemer:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; rutinemessige pumpeoperasjoner</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; drift av lense-, ballast- og lensepumpesystemer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Krav til og drift av olje-vannsepareringsutstyr (eller lignende utstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring på laboratorieutstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Arbeidsoperasjoner planlegges og foretas i samsvar med driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer for å sikre trygge operasjoner og unngå forurensning av havmiljøet</p> <p>&nbsp;</p> <p>Avvik fra normen påvises umiddelbart og egnede tiltak treffes</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> </div> <br /> <div class="WordSection9"> <h3><strong>Funksjon:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på det operative nivået</strong></h3> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Betjene elektriske og elektroniske anlegg og kontrollsystemer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Grunnleggende konfigurasjon og driftsprinsipper for følgende elektrisk og elektronisk utstyr samt kontrollutstyr:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; electrical equipment:</p> <p>.a&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; generator og distribusjonssystemer</p> <p>.b&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; klargjøring, start, parallellkjøring og omkobling av generator</p> <p>.c&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; elektriske motorer, herunder startmetoder</p> <p>.d&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; høyspentanlegg</p> <p>.e&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sekvensielle styringskretser og tilknyttede systemenheter</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; elektronisk utstyr:</p> <p>.a&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; egenskaper til grunnleggende elementer i elektroniske kretser</p> <p>.b&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; flytdiagram for automatiske kontrollsystemer</p> <p>.c&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; funksjoner, egenskaper og kjennetegn for kontrollsystemer for deler av maskineriet, herunder driftskontroll av framdriftsmaskineriet og automatisk kontroll av dampkjel</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kontrollsystemer:</p> <p>.a&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; forskjellige metoder og egenskaper for automatisk kontroll</p> <p>.b&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PID-regulators egenskaper og tilknyttede systemenheter for prosesstyring</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring på laboratorieutstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Arbeidsoperasjoner planlegges og foretas i samsvar med driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer for å sikre trygge operasjoner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollsystemer kan forstås og forklares med tegninger/instruksjoner</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </div> <br /> <div class="WordSection10"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Vedlikehold og reparasjon av elektrisk og elektronisk utstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Sikkerhetskrav for arbeid på elektriske anlegg om bord, herunder sikker isolering av elektrisk utstyr som er påkrevd før personell tillates å arbeide på slikt utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vedlikehold og reparasjon av utstyr på elektriske anlegg, instrumenttavler, elektriske motorer, generator- og likestrømsanlegg og –utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Påvisning av elektrisk svikt, feilfinning og tiltak for å hindre skade</p> <p>&nbsp;</p> <p>Konstruksjon og betjening av elektrisk teste-og måleutstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Funksjons- og ytelsestesting av følgende utstyr og deres konfigurasjon:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overvåkningssystemer</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; automatiske betjeningsinnretninger</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; verneinnretninger</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tolking av elektriske og enkle elektroniske diagrammer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring i verkstedferdigheter</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent praktisk erfaring og prøver</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Riktige sikkerhetsprosedyrer følges</p> <p>&nbsp;</p> <p>Riktig valg og bruk av håndverktøy, måleinstrumenter og prøveutstyr og nøyaktig tolking av resultatene</p> <p>&nbsp;</p> <p>Demontering, inspeksjon, reparasjon og sammensetting av utstyr er i samsvar med håndbøker og god praksis</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sammensetting og funksjonstesting er i samsvar med håndbøker og god praksis</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection11"> <h3>Funksjon:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vedlikehold og reparasjoner på det operative nivået</h3> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Riktig bruk av håndverktøy, maskinverktly og måleinstrumenter for montering og reparasjoner om bord</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Karakteristika og begrensninger ved materialer som benyttes i konstruksjon og reparasjon av skip og utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Karakteristika og begrensninger ved prosesser som benyttes for montering og reparasjon</p> <p>&nbsp;</p> <p>Egenskaper og parametrer vurdert ved montering og reparasjon av systemer og komponenter</p> <p>&nbsp;</p> <p>Metoder for å utføre sikre nød- eller midlertidige reparasjoner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sikkerhetstiltak som skal treffes for å sikre et trygt arbeidsmiljø og for bruk av håndverktøy, maskinverktøy og måleinstrumenter</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bruk av håndverktøy, maskinverktøy og måleinstrumenter</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bruk av forskjellige typer tetninger og pakninger</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring i verkstedferdigheter</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent praktisk erfaring og prøver</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Riktig identifikasjon av viktige parametrer for montering av typiske skipsrelaterte komponenter</p> <p>&nbsp;</p> <p>Riktig valg av materiale</p> <p>&nbsp;</p> <p>Montering er innenfor fastsatte toleransegrenser</p> <p>&nbsp;</p> <p>Riktig og trygg bruk av håndverktøy, maskinverktøy og måleinstrumenter</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Vedlikehold og reparasjon av maskineri og utstyr om bord</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Sikkerhetstiltak som skal treffes for reparasjoner og vedlikehold, herunder sikker isolering av maskineri og utstyr om bord som er påkrevd før personell tillates å arbeide på slikt maskineri eller utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Relevante grunnleggende mekaniske kunnskaper og ferdigheter</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring i verkstedferdigheter</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent praktisk erfaring og prøver</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Riktige sikkerhetsprosedyrer følges</p> <p>&nbsp;</p> <p>Riktig valg av verktøy og reserveutstyr</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </div> <br /> <div class="WordSection12"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Vedlikehold og reparasjon av maskineri og utstyr om bord <em>(forts.)</em></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Vedlikehold og reparasjon, for eksempel demontering, justering og sammensetting av maskineri og utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bruk av riktig spesialverktøy og måleinstrumenter</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Konstruksjonsegenskaper og valg av materialer ved konstruksjon av utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tolking av maskintegninger og håndbøker</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tolking av diagrammer for røropplegg, hydraulikk og pneumatikk</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Demontering, inspeksjon, reparasjon og sammensetting av utstyr er i samsvar med håndbøker og god praksis</p> <p>&nbsp;</p> <p>Igangkjøring etter sammensetting, og funksjonstesting, er i samsvar med håndbøker og god praksis</p> <p>&nbsp;</p> <p>Riktig valg av materialer og deler</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="Style37">&nbsp;</p> <h3 class="Style37">Funksjon:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative nivået</h3> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Sikre at kravene om hindring av forurensning oppfylles</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Hindring av forurensning av havmiljøet</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til forholdsregler som skal tas for å hindre forurensning av havmiljøet</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prosedyrer for begrensning av forurensning og alt tilhørende utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Betydning av proaktive tiltak for å verne havmiljøet</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prosedyrer for overvåking av arbeidsoperasjoner om bord og for å sikre at kravene i MARPOL oppfylles fullt ut</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tiltak for å sikre at et positivt miljømessig omdømme opprettholdes</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection13"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Opprettholde skipets sjødyktighet</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Skipets stabilitet</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Praktisk kjennskap til og bruk av stabilitets-, trim- og belastningstabeller, diagrammer og utstyr for beregning av belastning</p> <p>&nbsp;</p> <p>Forståelse av grunnprinsippene for vanntett sikkerhet</p> <p>&nbsp;</p> <p>Forståelse av grunnleggende tiltak som må iverksettes i tilfelle av delvis tap av oppdrift i intakt tilstand</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Skipets konstruksjon</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Allmenn kjennskap til de viktigste konstruksjonsdelene i et skip og de riktige betegnelsene på de forskjellige delene</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring på laboratorieutstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Stabilitetsforholdene oppfyller IMOs kriterier for skips stabilitet i intakt tilstand under alle lasteforhold</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tiltak for å sikre og opprettholde skipets vanntette sikkerhet er i samsvar med anerkjent praksis</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Forebygge, begrense og slokke branner om bord</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Forebyggende brannvern og brannslokkingsutstyr</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdighet i å organisere brannøvelser</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til brannklasser og branners kjemi</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til brannslokkingsanlegg</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til tiltak som må iverksettes i tilfelle av brann, herunder brann som berører oljesystemer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring og erfaring i brannslokking som angitt i avsnitt A-VI/3 nr. 1-3</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Problemets type og omfang identifiseres umiddelbart og de første tiltakene er i tråd med skipets nødprosedyre og beredskapsplaner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Evakuerings-, nødavstengings- og isoleringsprosedyrer er tilpasset nødssituasjonens art og gjennomføres umiddelbart</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prioritert rekkefølge og nivå og tidsbruk for rapporter og informasjon til personell om bord er relevante for nødssituasjonens art og gjenspeiler graden av hastverk i situasjonen</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection14"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Betjene livredningsredskaper</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Livredning</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdighet i å organisere redningsøvelser og kjennskap til betjening av redningsfarkoster og mann-overbord-båter, deres innretninger og arrangementer for utsetting, og deres utstyr, herunder radio-redningsredskaper, satelitt-nødpeilesendere, radartranspondere, redningsdrakter og termiske beskyttelsesmidler</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring og erfaring som angitt i avsnitt A-VI/2 nr. 1-4</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Tiltak som iverksettes i evakuerings- og redningssituasjoner er tilpasset rådende omstendigheter og forhold, og er i samsvar med anerkjent sikkerhetspraklsis og normer</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Gi medisinsk førstehjelp om bord på skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Medisinsk hjelp</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Praktisk bruk av medisinske håndbøker og råd gitt over radio, herunder ferdighet i å iverksette tiltak på grunnlag av slik kunnskap i tilfelle av ulykker eller sykdom som med sannsynlighet vil kunne forekomme om bord på skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring som angitt i avsnitt A-VI/4 nr. 1-3</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Skadenes eller forholdenes sannsynlige årsak, art og omfang påvises umiddelbart, og behandlingen minimaliserer den umiddelbare trusselen mot menneskeliv</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Overvåke oppfyllelsen av regelverkets krav</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Grunnleggende praktisk kjennskap til de relevante IMO-konvensjonene om sikkerhet for menneskeliv til sjøs og vern av havmiljøet</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra prøving eller godkjent opplæring</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Regelverkets krav med hensyn til sikkerhet for menneskeliv til sjøs, sikring og vern av havmiljøet identifiseres riktig</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bruk av ferdigheter i lederskap og lagarbeid</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Praktisk kjennskap til ledelse og opplæring av personell om bord</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til tilknyttede internasjonale skipsfartskonvensjoner og rekommandasjoner og nasjonal lovgivning</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdighet i å bruke oppgavestyring og styring av arbeidsbyrde, herunder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; planlegging og koordinering</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; fordeling av personell</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tids- og ressursbegrensninger</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; prioritering</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; praktisk demonstrasjon</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Mannskapet tildeles oppgaver og informeres om forventede normer for arbeid og atferd på en måte som er hensiktsmessig for de aktuelle personene</p> <p>&nbsp;</p> <p>Opplæringsmål og aktiviteter basert på bedømmelse av nåværende kompetanse og egenskaper og driftskrav</p> <p>&nbsp;</p> <p>Det skal demonstreres at operasjonene er i samsvar med gjeldende regler</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection15"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bruk av ferdigheter i lederskap og lagarbeid <em>(forts.)</em></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap til og ferdighet i å bruke effektiv ressursstyring:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; fordeling, tildeling og prioritering av ressurser</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; effektiv kommunikasjon om bord og på land</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; beslutninger gjenspeiler vurdering av gruppens erfaring</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bestemthet og lederskap, herunder motivasjon</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; innhenting og opprettholdelse av situasjonsforståelse</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til og ferdighet i å anvende metoder for beslutningstaking:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; situasjons- og risikovurdering</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; identifisere og vurdere genererte muligheter</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; velge handlingsforløp</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; evaluering av resultatets effektivitet</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Operasjonene er planlagt og ressursene er tildelt etter behov i riktig prioritert rekkefølge for å utføre nødvendige oppgaver</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kommunikasjon gis og mottas klart og utvetydig</p> <p>&nbsp;</p> <p>Effektiv lederskapstatferd demonstreres</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nødvendige medlemer av gruppen deler presis forståelse av nåværende og forutsagt status for fartøyet, driftsstatus og ytre omstendigheter</p> <p>&nbsp;</p> <p>Beslutningene er de mest effektive for situasjonen</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="Style33">&nbsp;</p> <p class="Style33">&nbsp;</p> </div> <br /> <div class="WordSection16"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bidra til skipets og personellets sikkerhet</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap til personlige overlevelsesteknikker</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til forebyggende brannvern og ferdighet i å bekjempe og slokke branner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til grunnleggende førstehjelp</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til personlig sikkerhet og sosialt ansvar</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring og erfaring som angitt i avsnitt A-VI/1 nr. 2</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Egnet sikkerhets- og verneutstyr brukes riktig</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prosedyrer og sikre arbeidsrutiner utformet for å sikre personell og skipet følges til enhver tid</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prosedyrer utformet for å verne miljøet følges til enhver tid</p> <p>&nbsp;</p> <p>Opprinnelige og oppfølgende tiltak for å bli oppmerksom på en nødssituasjon er i samsvar med etablerte nødprosedyrer</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br />

Avsnitt A-III/2: Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for maskinsjef og førstemaskinist på skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på 3 000 kW el

<h3>Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for maskinsjef og førstemaskinist på skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på 3 000 kW eller mer</h3> <p>&nbsp;</p> <div class="WordSection1"> <h3><strong>Funksjon:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Maskineri på ledelsesnivået</strong></h3> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Styre driften av framdriftsmaskineriet</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Konstruksjonskjennetegn og driftsmekanisme for følgende maskineri og tilhørende hjelpeutstyr:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dieselmotor på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dampturbin på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; gassturbin på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; skipskjel</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring på laboratorieutstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Riktig forklaring og forståelse av konstruksjonskjennetegn og driftsmekanismer</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Planlegge og tidfeste arbeidsoperasjoner</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Teoretisk kunnskap</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Termodynamikk og varmestrømning</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mekanikk og hydromekanikk</p> <p>&nbsp;</p> <p>Driftsprinsipper for dieselmotorer, damp- og gassturbiner, herunder hastighet, ytelse og drivstofforbruk</p> <p>&nbsp;</p> <p>Varmesyklus, varmeevne og varmebalanse for følgende:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dieselmotor på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dampturbin på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; gassturbin på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; skipskjel</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring på laboratorieutstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Planlegging og forberedelse av arbeidsoperasjoner tilpasses kraftanleggets konstruksjonsparametrer og reisens krav</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </div> <br /> <div class="WordSection2"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Planlegge og tidfeste arbeidsoperasjoner <em>(forts.)</em></p> </td> <td rowspan="2" style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjølemaskineri og kjølesyklus</p> <p>&nbsp;</p> <p>Brennstoffers og smøremidlers fysiske og kjemiske egenskaper</p> <p>&nbsp;</p> <p>Materialers egenskaper</p> <p>&nbsp;</p> <p>Konstruksjon og bygging av skip, herunder havarikontroll</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Praktisk kunnskap</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Starte opp og stanse hovedframdriftsmaskineri og hjelpemaskineri, herunder tilknyttede systemer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Belastningskapasitet på framdriftsmaskineri</p> <p>&nbsp;</p> <p>Effektiv drift, overvåking, ytelsesvurdering og opprettholdelse av sikkerhet på framdriftsmaskineri og hjelpemaskineri</p> <p>&nbsp;</p> <p>Funksjoner og mekanismer for automatisk kontroll av hovedmotor</p> <p>&nbsp;</p> <p>Funksjoner og mekanismer for automatisk kontroll av hjelpemaskineri, herunder, men ikke bare:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; generatorfordelingssyste­mer</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dampkjeler</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; oljerenser</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kjølesystem</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pumpe- og rørsystemer</p> <p>&nbsp;</p> <p>.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; styremaskinsystem</p> <p>&nbsp;</p> <p>.7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; laste- og losseutstyr og dekksmaskineri</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Drift, overvåking, ytelsesvurdering og opprettholdelse av sikkerhet på framdriftsmaskineri og hjelpemaskineri</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring på laboratorieutstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Metodene for å forberede oppstart og for å gjøre tilgjengelig brennstoffer, smøremidler, kjølevann og luft er de mest egnede</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kontrollene av trykkforhold, temperatur og omdreininger under oppstart og oppvarming er i samsvar med tekniske spesifikasjoner og godkjente arbeidsplaner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Overvåking av hovedframdrifts- og hjelpesystemene er tilstrekkelig til å opprettholde trygge driftstilstander</p> <p>&nbsp;</p> <p>Metodene for å forberede stans og for tilsyn med avkjølingen av maskinen er de best egnede</p> <p>&nbsp;</p> <p>Metodene for måling av maskinenes belastningskapasitet er i samsvar med tekniske spesifikasjoner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ytelsen kontrolleres mot ordrer fra broen</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ytelsesnivåene er i samsvar med tekniske spesifikasjoner</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection3"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Styre brennstoff-, smøre- og ballastoperasjoner</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Drift og vedlikehold av maskineri, herunder pumper og rørsystemer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Brennstoff- og ballastoperasjoner oppfyller driftskrav og utføres slik at forurensning av havmiljøet unngås</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection4"> <h3><strong>Funksjon:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på ledelsesnivået</strong></h3> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Betjene elektrisk og elektronisk kontrollutstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Teoretisk kunnskap</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Marin elektroteknologi, elektronikk og elektrisk utstyr, kraftelektronikk, automatiske kontrollutstyr og sikkerhetsinnretninger</p> <p>&nbsp;</p> <p>Konstruksjonskjennetegn og systemkonfigurasjoner for automatisk kontrollutstyr og sikkerhetsinnretninger for følgende:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; hovedmotor</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; generator og fordelingssystem</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dampkjel</p> <p>&nbsp;</p> <p>Konstruksjonskjennetegn og systemkonfigurasjoner for driftsmessig kontrollutstyr for elektriske motorer:</p> <p>&nbsp;</p> <p>Konstruksjonskjennetegn for høyspentanlegg</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennetegn ved hydraulisk og pneumatisk kontrollutstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring på laboratorieutsty</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p class="Tabelltekst">Drift av utstyr og system er i samsvar med driftshåndbøkene</p> <p class="Tabelltekst">&nbsp;</p> <p>Ytelsesnivåene er i samsvar med tekniske spesifikasjoner</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Styre feilsøking, gjenoppretting av elektrisk og elektronisk utstyr til driftstilstand</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Praktisk kunnskap</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Feilsøking av elektrisk og elektronisk kontrollutstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Funksjonstest av elektrisk og elektronisk kontrollutstyr og sikkerhetsinnretninger</p> <p>&nbsp;</p> <p>Feilsøking av overvåkingssystsmer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kontroll av programvareversjon</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring på laboratorieutstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Vedlikeholdsarbeid er riktig planlagt i samsvar med tekniske, lovmessige, sikkerhetsmessige og prosedyremessige spesifikasjoner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Inspeksjon, testing og feilsøking av utstyr er hensiktsmessig</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3 class="Style24">&nbsp;<strong>Funksjon:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vedlikehold og reparasjoner på ledelsesnivået</strong></h3> </div> <div class="WordSection6"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Lede sikre og effektive prosedyrer for vedlikehold og reparasjoner</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Teoretisk kunnskap</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Praksis som skipsmaskinist</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Praktisk kunnskap</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Lede sikre og effektive prosedyrer for vedlikehold og reparasjoner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Planlegge vedlikehold, herunder lovpålagt verifisering og verifisering av klasse</p> <p>&nbsp;</p> <p>Planlegge reparasjoner</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent verkstedopplæring</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Vedlikeholdsaktivitetene planlegges og utføres riktig i samsvar med tekniske og sikkerhetsmessige spesifikasjoner i regelverk og prosedyrer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Relevante planer og spesifikasjoner og egnede materialer og egnet utstyr er tilgjengelige for vedlikehold og reparasjoner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tiltak som treffes fører til gjenoppretting av maskinanlegget ved hjelp av den best egnede metoden</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Oppdage og identifisere årsaken til maskineriets feilfunksjoner og rette opp feil</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Praktisk kunnskap</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Oppdagelse av feilfunksjoner i maskineriet, lokalisering av feil og tiltak for å hindre skade</p> <p>&nbsp;</p> <p>Inspeksjon og justering av utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ikke-destruktiv undersøkelse</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring på laboratorieutstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Metodene for å sammenligne faktiske driftstilstander er i samsvar med anbefalt praksis og anbefalte framgangsmåter</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tiltak og avgjørelser er i samsvar med anbefalte driftsspesifikasjoner og driftsbegrensninger</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Sikre trygge arbeidsrutiner</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Praktisk kunnskap</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Trygge arbeidsrutiner</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring på laboratorieutstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Arbeidsrutiner er i samsvar med regelverkets krav, med anvisninger og tillatelser til å arbeide, og ivaretar miljømessige hensyn</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> </div> <br /> <div class="WordSection7"> <h3 class="Style37">Funksjon:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på ledelsesnivået</h3> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kontrollere trim, stabilitet og belastning</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Forståelse av grunnprinsippene i skips konstruksjon og teoriene og faktorene som påvirker trim og stabilitet og tiltak som er nødvendige for å bevare trim og stabilitet</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til virkningen på et skips trim og stabilitet i tilfelle av skade på og påfølgende vanninntrengning i et rom, og mottiltak som skal treffes</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til IMO-rekommandasjoner vedrørende skips stabilitet</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Stabilitets- og belastningstilstander holdes innenfor trygge grenseverdier til alle tider</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Overvåke og kontrollere overholdelse av regelverkets krav og tiltak for å ivareta sikkerheten for menneskeliv til sjøs, sikring og vern av havmiljøet</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap til relevant internasjonal skipsfartslovgivning nedfelt i internasjonale avtaler og konvensjoner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Følgende emner skal vies særlig oppmerksomhet:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sertifikater og andre dokumenter som skal være om bord på skip ifølge internasjonale konvensjoner, hvordan de kan skaffes og deres gyldighetsperiode</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ansvarsområder ifølge relevante krav i Den internasjonale konvensjon om lastelinjer, 1966, med endringer</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ansvarsområder ifølge relevante krav i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974, med endringer.</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prosedyrer for overvåking av operasjoner og vedlikehold er i samsvar med regelverkets krav</p> <p>&nbsp;</p> <p>Potensiell manglende overholdelse identifiseres omgående og fullt ut</p> <p>&nbsp;</p> <p>Krav til fornyelse og forlengelse av sertifikater sikrer fortsatt gyldighet for besiktede elementer og utstyr</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection8"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Overvåke og kontrollere overholdelse av regelverkets krav og tiltak for å ivareta sikkerheten for menneskeliv til sjøs, sikring og vern av havmiljøet <em>(forts.)</em></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ansvarsområder ifølge Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip, med endringer</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; helseerklæringer for sjøfolk og kravene i International Health Regulations</p> <p>&nbsp;</p> <p>.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ansvarsområder ifølge internasjonalt regelverk som berører sikkerheten for skip, passasjerer, mannskap eller last</p> <p>&nbsp;</p> <p>.7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; metoder og hjelpemidler til å hindre forurensning av miljøet fra skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kjennskap til nasjonal lovgivning for gjennomføring av internasjonale avtaler og konvensjoner</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Opprettholde sikkerhet og trygghet for fartøy, mannskap og passasjerer og driftsklar tilstand for rednings-, brannslokkings- og andre sikkerhetssystemer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Grundig kjennskap til reglene vedrørende redningsredskaper (Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Organisering av brann- og redningsøvelser</p> <p>&nbsp;</p> <p>Opprettholdelse av driftsklar tilstand for rednings-, brannslokkings- og andre sikkerhetssystemer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tiltak som må treffes for å beskytte og trygge alle personer om bord i nødssituasjoner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tiltak for å begrense skade og berge skipet etter en brann, eksplosjon, kollisjon eller grunnstøting</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra praktisk opplæring og godkjent opplæring og erfaring fra tjeneste</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prosedyrer for overvåking av branndeteksjons- og sikkerhetssystemer sikrer at alle alarmer oppdages omgående og at det reageres i samsvar med etablerte nødprosedyrer</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection9"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Utvikle beredskaps-og havarikontrollplaner og håndtere nødssituasjoner</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Skipskonstruksjon, herunder havarikontroll</p> <p>&nbsp;</p> <p>Metoder og hjelpemidler til forebyggende brannvern, branndeteksjon og brannslokking</p> <p>&nbsp;</p> <p>Redningsredskapers funksjoner og bruk</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring og erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Nødprosedyrer er i samsvar med de etablerte planene for nødssituasjoner</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bruk av ferdigheter i lederskap og organisering</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap til ledelse og opplæring av personell om bord</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til internasjonale skipsfartskonvensjoner og rekommandasjoner og nasjonal lovgivning</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdighet i å bruke oppgavestyring og styring av arbeidsbyrde, herunder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; planlegging og koordinering</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; fordeling av personell</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tids- og ressursbegrensninger</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; prioritering</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til og ferdighet i å bruke effektiv ressursstyring:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; fordeling, tildeling og prioritering av ressurser</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; effektiv kommunikasjon om bord og på land</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; beslutninger gjenspeiler vurdering av gruppens erfaring</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent simulatortrening</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Mannskapet tildeles oppgaver informeres om forventede normer for arbeid og atferd på en måte som er hensiktsmessig for de aktuelle personene</p> <p>&nbsp;</p> <p>Opplæringsmål og aktiviteter basert på bedømmelse av nåværende kompetanse og egenskaper og driftskrav</p> <p>&nbsp;</p> <p>Det skal demonstreres at operasjonene er i samsvar med gjeldende regler</p> <p>&nbsp;</p> <p>Operasjonene er planlagt og ressursene er tildelt etter behov i riktig prioritert rekkefølge for å utføre nødvendige oppgaver</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kommunikasjon gis og mottas klart og utvetydig</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> </div> <br /> <div class="WordSection10"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bruke ferdigheter i lederskap og organisering <em>(forts.)</em></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bestemthet og lederskap, herunder motivasjon</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; innhenting og opprettholdelse av situasjonsforståelse</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til og ferdighet i å anvende metoder for beslutningstaking:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; situasjons- og risikovurdering</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; identifisere og generere muligheter</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; velge handlingsforløp</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; evaluering av resultatets effektivitet</p> <p>&nbsp;</p> <p>Utvikling, gjennomføring og oversikt over standard driftsprosedyrer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Effektiv lederskapstatferd demonstreres</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nødvendige medlemer av gruppen deler presis forståelse av nåværende og forutsagt status for fartøyet, driftsstatus og ytre omstendigheter</p> <p>&nbsp;</p> <p>Beslutningene er de mest effektive for situasjonen</p> <p>&nbsp;</p> <p>Det skal demonstreres at operasjonene er effektive og i samsvar med gjeldende regler</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /><br />

Avsnitt A-III/3: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som maskinsjef og førstemaskinist på skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på mellom

<h3>Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som maskinsjef og førstemaskinist på skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på mellom 750 kW og 3 000 kW</h3> <h3 class="Style8">Kompetansenormer</h3> <ol> <li>Alle som søker om sertifikat som maskinsjef eller førstemaskinist på sjøgående skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på mellom 750 og 3&nbsp;000 kW, skal være pålagt å demonstrere ferdighet med hensyn til, på ledelsesnivået, å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene som er oppført i kolonne 1 i tabell A-III/2.</li> <li>Minstekravene til kunnskap, forståelse og dyktighet som stilles for erverv av sertifikat, er oppført i kolonne 2 i tabell A-III/2. Disse innarbeider og utvider i omfang og dybde de emnene som er oppført i kolonnne 2 i tabell A-III/1 for vakthavende maskinoffiserer i bemannet maskinrom eller maskinoffiser på beredskapsvakt i periodevis ubemannet maskinrom.</li> <li>Idet det tas hensyn til at en førstemaskinist til enhver tid skal være i stand til å overta ansvarsområdene til maskinsjefen, skal bedømmelsen i disse emnene være utformet for å prøve deres evne til å tilegne seg all tilgjengelig informasjon som berører sikker drift av skipets maskineri og vern av havmiljøet.</li> <li>Kunnskapsnivået for de emnene som er oppført i kolonne 2 i tabell A-III2, kan settes lavere, men skal være tilstrekkelig til at søkeren kan gjøre tjeneste i stilling som maskinsjef eller førstemaskinist på skip med framdriftsmaskineri som angitt i dette avsnitt.</li> <li>Opplæring og erfaring for å oppnå det nødvendige nivået for teoretisk kunnskap, forståelse og dyktighet, skal ta hensyn til de relevante kravene i denne delen og veiledningen i del B av denne koden.</li> <li>Administrasjonen kan utelate kunnskapskrav for andre typer av framdriftsmaskineri enn de maskinerianleggene som sertifikatet som skal utstedes, skal være gyldig for. Et sertifikat som utstedes på et slikt grunnlag, skal ikke være gyldig for noen av de utelatte kategoriene av maskinerianlegg før det er godtgjort at maskinoffiseren har kompetanse som oppfyller disse kunnskapskravene. Enhver slik begrensning skal være angitt i sertifikatet og påtegingen.</li> <li>Alle som søker om sertifikat, skal være pålagt å godtgjøre at de påkrevde kompetansenormene er oppnådd i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse oppført i kolonne 3 og 4 i tabell A-III/2.</li> <h3>Fart nær kystlandet</h3> <li>Nivået for kunnskap, forståelse og dyktighet som kreves for de forskjellige emnene som er oppført i kolonne 2 i tabell A-III/2, og kravene i nr. 2.1.1 og 2.1.2 i regel III/3, kan variere for offiserer på skip i fart nær kystlandet slik det anses nødvendig, når hensynet til sikkerheten for alle skip som måtte gå i fart i de samme farvannene, er ivaretatt. Enhver slik begrensning skal være angitt i sertifikatet og påtegingen.</li> </ol>

Avsnitt A-III/4: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som mannskap som inngår i maskinvakten i et bemannet maskinrom eller som skal utføre plikter i et pe

<div class="WordSection1"> <h3>Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som mannskap som inngår i maskinvakten i et bemannet maskinrom eller som skal utføre plikter i et periodevis ubemannet maskinrom</h3> <h3 class="Style8">Kompetansenormer</h3> <ol> <li>Ethvert mannskap som inngår i maskinvakten på et sjøgående skip, skal være pålagt å demonstrere sin kompetanse med hensyn til å ivareta maskinerifunksjonen på støttenivået, som angitt i kolonne 1 i tabell A-III/4.</li> <li>Minstekravene til kunnskap, forståelse og dyktighet som stilles for mannskap som inngår i maskinvakten, er oppført i kolonne 2 i tabell A-III/4.</li> <li>Alle som søker om sertifikat, skal være pålagt å godtgjøre at de påkrevde kompetansenormene er oppnådd i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse angitt i kolonne 3 og 4 i tabell A-III/4.&nbsp; Henvisningen til "praktisk prøve" i kolonne 3 kan innbefatte godkjent landbasert opplæring der det gjennomføres praktiske prøver.</li> <li>Når det ikke foreligger tabeller over kompetanse for støttenivået når det gjelder bestemte funksjoner, er det administrasjonens ansvar å fastsette de behørige kravene til opplæring, bedømmelse og sertifikater som skal gjelde for personell som er utpekt til å utøve disse funksjonene på støttenivået.</li> </ol> <p>&nbsp;</p> </div> <div class="WordSection2"> <h3 class="Style34">Tabell A-III/4</h3> <h3 class="Style7">Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for mannskap som inngår i maskinvakten</h3> <p>&nbsp;</p> <h3><strong>Funksjon:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Maskineri på støttenivået</strong></h3> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Utføre rutinemessig vaktarbeid som er tilpasset pliktene til et mannskap som inngår i maskinvakten</p> <p>&nbsp;</p> <p>Forstå ordrer og bli forstått når det gjelder forhold som er relevante for vaktholdsplikter</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Maskinrom-terminologi og navn på maskineri og utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Maskinvakt-rutiner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Trygge arbeidsrutiner for arbeidsoperasjoner i maskinrommet</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grunnleggende miljøvernrutiner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bruk av relevant internt sambandssystem</p> <p>&nbsp;</p> <p>Maskinrom-alarmsystemer og evne til å skjelne mellom de ulike alarmene, særlig med henblikk på gassalarmer for brannslokking</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip, eller</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; praktisk prøve</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kommunikasjonen er klar og konsis, og det bes om råd eller avklaring fra vaktoffiseren når informasjon eller instrukser på vakten ikke forstås entydig</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vakt og vaktskifter utføres i samsvar med anerkjente prinsipper og framgangsmåter</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>For kjelevakt:</p> <p>&nbsp;</p> <p>Opprettholde riktig vannstand og damptrykk</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Sikker drift av kjeler</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; praktisk prøve, eller</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Vurderingen av kjelers tilstand er nøyaktig og basert på relevant informasjon som er tilgjengelig fra lokale indikatorer og fjernindikatorer og fysiske inspeksjoner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rekkefølgen av og tidspunktet for justeringer opprettholder sikkerheten og optimal effektivitet</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </div> <br /> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Betjene nødutstyr og anvende nødprosedyrer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap til plikter i nødssituasjoner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rømningsveier fra maskinrom</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fortrolighet med plassering og bruk av brannslokkingsutstyr i maskinrom</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner ved demonstrasjon og fra godkjent erfaring fra tjeneste eller godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>De første tiltakene etter oppdagelsen av en nødssituasjon eller unormal situasjon er i samsvar med etablerte prosedyrer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kommunikasjonen er klar og konsis til enhver tid og ordrer bekreftes i tråd med godt sjømannskap</p> </td> </tr> </tbody> </table>

Avsnitt A-III/5: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som mannskap som motormann i et bemannet maskinrom eller som motormann som skal utføre plikter i et

<div class="WordSection1"> <h3 class="Style30">Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som mannskap som motormann i et bemannet maskinrom eller som motormann som skal utføre plikter i et periodevis ubemannet maskinrom</h3> <h3 class="Style8">Kompetansenormer</h3> <ol> <li>Enhver motormann som tjenestegjør på et sjøgående skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på 750 kW eller mer, skal være pålagt å demonstrere sin kompetanse med hensyn til å utøve funksjonene på støttenivået, som angitt i kolonne 1 i tabell A-III/5.</li> <li>Minstekravene til kunnskap, forståelse og dyktighet som stilles til en motormann som tjenestegjør på et sjøgående skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på 750 kW eller mer, er angitt i kolonne 2 i tabell A-III/5.</li> <li>Alle som søker om sertifikat, skal være pålagt å godtgjøre at de påkrevde kompetansenormene er oppnådd i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse angitt i kolonne 3 og 4 i tabell A-III/5.</li> </ol></div> <div class="WordSection2"> <h3 class="Style34">Tabell A-III/5</h3> <h3 class="Style7">Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse som mannskap som motormann i et bemannet maskinrom eller som motormann som skal utføre plikter i et periodevis ubemannet maskinrom</h3> <p>&nbsp;</p> <h3><strong>Funksjon:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Maskineri på støttenivået</strong></h3> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bidra til en sikker maskinvakt</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Ferdighet i å forstå ordrer og kommunisere med vakthavende offiser om forhold som er relevante for plikter i forbindelse med vakthold</p> <p>&nbsp;</p> <p>Framgangsmåter ved vakt, avløsning og vaktskifter</p> <p>&nbsp;</p> <p>Informasjon som kreves for å opprettholde en sikker vakt</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra erfaring fra tjeneste eller praktisk prøve</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kommunikasjonen er klar og konsis</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vakt og vaktskifter utføres i samsvar med anerkjent praksis og framgangsmåter</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bidra til åovervåke og kontrollere en maskinvakt</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Grunnleggende kjennskap til funksjon og drift av hoved- og hjelpemaskineri</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grunnleggende forståelse av styretrykk, -temperaturer og -nivåer i hoved- og hjelpemaskineriet</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip, eller</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; praktisk prøve</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Hyppighet og omfang av overvåking av hoved- og hjelpemaskineriet er i samsvar med anerkjente prinsipper og framgangsmåter</p> <p>&nbsp;</p> <p>Avvik fra normen påvises</p> <p>&nbsp;</p> <p>Usikre forhold eller mulige risikoer gjenkjennes umiddelbart, og rapporteres og rettes før arbeidet fortsetter</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bidra til drivstoffylling og oljeoverføring</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap til funksjon og drift av drivstoffsystemet og oljeoverføring, herunder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; forberedelser til drivstoffylling og overføring</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; framgangsmåter for til- og frakobling av påfyllings- og overføringsslanger</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; praktisk opplæring</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; undersøkelse</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Overføringsoperasjoner utføres i samsvar med etablert sikkerhetspraksis og driftsinstrukser for utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Håndtering av farlig, risikofylt og skadelig væske utføres i samsvar med etablert sikkerhetspraksis</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kommunikasjonen innenfor operatørens ansvarsområde lykkes konsekvent</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </div> <br /> <div class="WordSection3"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bidra til drivstoffylling og oljeoverføring <em>(forts.)</em></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; prosedyrer i forbindelse med hendelser som kan oppstå ved drivstoffylling eller overføring</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sikring ved drivstoffylling og overføring</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; evne til å måle og rapportere tanknivåer riktig</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bidra til lense- og ballastoperasjoner</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap til sikker funksjon, drift og vedlikehold av lense- og ballastsystemer, herunder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; rapportere om hendelser i forbindelse med overføring</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; evne til å måle og rapportere tanknivåer riktig</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; praktisk opplæring</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; undersøkelse</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Operasjoner og vedlikehold utføres i samsvar med etablert sikkerhetspraksis og driftsinstrukser for utstyr, og forurensning av havmiljøet unngås</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kommunikasjonen innenfor operatørens ansvarsområde lykkes konsekvent</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bidra til drift av utstyr og maskineri</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Sikker drift av utstyret, herunder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ventiler og pumper</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; heiser og løfteutstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; luker, vanntette dører, lasteluker og tilhørende utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdighet i å bruke og forstå grunnleggende signaler for kraner, vinsjer og heiser</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; praktisk opplæring</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; undersøkelse</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Operasjoner utføres i samsvar med etablert sikkerhetspraksis og driftsinstrukser for utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kommunikasjonen innenfor operatørens ansvarsområde lykkes konsekvent</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> </div> <br /> <br /> <div class="WordSection5"> <h3><strong>Funksjon:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på støttenivået</strong></h3> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Sikker bruk av elektrisk utstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Sikker bruk og drift av elektrisk utstyr, herunder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sikkerhetsforholdsregler før arbeid eller reparasjoner påbegynnes</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; isoleringsprosedyrer</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nødprosedyrer</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; forskjellige spenninger om bord</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til årsakene til elektrisk støt og forholdsregler som skal tas for å hindre støt</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; praktisk opplæring</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; undersøkelse</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Gjenkjenner og rapporterer elektriske farer og usikkert utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Forstår sikker spenning for håndholdt utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Forstår risikoer forbundet med utstyr med høy spenning og arbeid om bord</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <h3><strong>Function:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vedlikehold og reparasjon på støttenivået</strong></h3> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bidra til vedlikehold og reparasjoner om bord på skipet</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Ferdighet i å bruke malings-, smøre- og rengjøringsmaterialer og utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdighet i å forstå og utføre rutinemessig vedlikehold og framgangsmåter ved reparasjoner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til teknikker for behandling av overflater</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til sikker disponering av avfallsstoffer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Forstå produsentens sikkerhetsanvisninger og instruksjoner om bord</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; praktisk opplæring</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; undersøkelse</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Vedlikeholdsarbeid utføres i samsvar med tekniske, sikkerhetsmessige og prosedyremessige spesifikasjoner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Riktig valg og bruk av utstyr og verktøy</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </div> <br /> <div class="WordSection6"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bidra til vedlikehold og reparasjoner om bord på skipet <em>(forts.)</em></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap til anvendelse, vedlikehold og bruk av håndverktøy og elektroverktøy samt måleinstrumenter og maskinverktøy</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til metallarbeid</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <h3><strong>Funksjon:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på støttenivået</strong></h3> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bidra til håndtering av forråd</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap til prosedyrer for trygg lasting, lossing, stuing og sikring av forråd</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; praktisk opplæring</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; undersøkelse</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Forrådsoperasjoner utføres i samsvar med etablert sikkerhetspraksis og driftsinstrukser for utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Håndtering av farlig, risikofylt og skadelig forråd utføres i samsvar med etablert sikkerhetspraksis</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kommunikasjonen innenfor operatørens ansvarsområde lykkes konsekvent</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Anvende forholdsregler og bidra til hindring av forurensning av havmiljøet</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap til forholdsregler som skal tas for å hindre forurensning av havmiljøet</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til bruk og drift av forurensningsbegrensende utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til godkjente metoder for disponering av havforurensende stoffer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; praktisk opplæring</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; undersøkelse</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prosedyrer utformet for å verne havmiljøet følges til enhver tid</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Anvende prosedyrer for helse og sikkerhet på arbeidsplassen</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Praktisk kjennskap til sikre arbeidsrutiner og personlig sikkerhet om bord, herunder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; elektrisk sikkerhet</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sperring/merking</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; mekanisk sikkerhet</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tillatelse til å bruke systemer</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; arbeide i høyden</p> <p>&nbsp;</p> <p>.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; arbeide i lukkede rom</p> <p>&nbsp;</p> <p>.7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; løfteteknikk og metoder for å hindre ryggskade</p> <p>&nbsp;</p> <p>.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sikkerhet mot kjemisk og biologisk fare</p> <p>&nbsp;</p> <p>.9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; personlig sikkerhetsutstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; praktisk opplæring</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Undersøkelse</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prosedyrer utformet for å verne personell og skipet følges til enhver tid</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sikre arbeidsrutiner følges og egnet sikkerhets- og verneutstyr brukes riktig til enhver tid</p> </td> </tr> </tbody> </table>

Avsnitt A-III/6: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som elektroteknisk offiser

<p class="WordSection1"><span style="font-size: 19px; font-weight: bold;">Opplæring</span></p> <ol> <li>Utdanningen og opplæringen som kreves i nr. 2.3 i regel III/6, skal omfatte opplæring i ferdigheter i elektronisk og elektrisk verkstedsarbeid som er relevante for pliktene til en elektroteknisk offiser.</li> <h3 class="WordSection1">Opplæring om bord</h3> <li>Alle som søker om sertifikat som elektroteknisk offiser, skal følge et godkjent program for opplæring om bord som:<ol> <li>sikrer at den enkelte i løpet av den fastsatte fartstiden får systematisk praktisk opplæring og erfaring i oppgavene, pliktene og ansvarsområdene til en elektroteknisk offiser,</li> <li>det føres nært tilsyn med og som overvåkes av kvalifiserte og sertifiserte offiserer om bord på skipene der den godkjente fartstiden opptjenes, og</li> <li>er tilstrekkelig dokumentert i en opplæringsbok.</li> </ol></li> <h3>Kompetansenormer</h3> <li>Alle som søker om sertifikat som elektroteknisk offiser, skal være pålagt å demonstrere ferdighet med hensyn til å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene som er oppført i kolonne 1 i&nbsp;tabell A-III/6.</li> <li>Minstekravene til kunnskap, forståelse og dyktighet som stilles for erverv av sertifikat, er oppført i kolonne 2 i tabell A-III/6, og skal ta hensyn til veiledningen i del B av denne koden.</li> <li>Alle som søker om sertifikat, skal være pålagt å godtgjøre at de påkrevde kompetansenormene oppført i kolonne 3 og 4 i tabell A-III/6, er oppnådd.</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <br /> <br /> <div class="WordSection3"> <h3>Tabell A-III/6</h3> <h3 class="Style8">Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for elektrotekniske offiserer</h3> <h3><strong>Funksjon:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på det operative nivået</strong></h3> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Overvåke driften av elektriske og elektroniske anlegg og kontrollsystemer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Grunnleggende forståelse av driften av maskintekniske anlegg, herunder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; drivmaskiner, herunder hovedframdriftsmaskineri</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; hjelpemaskineri i maskinrom</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; styresystemer</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; lasthåndteringssystemer</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dekksmaskineri</p> <p>&nbsp;</p> <p>.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; hotellsystemer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grunnleggende kjennskap til varmestrømning, mekanikk og hydromekanikk</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Kjennskap til:</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Elektroteknikk og teori om elektriske maskiner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grunnleggende om elektronikk og kraftelektronikk</p> <p>&nbsp;</p> <p>Strømfordelingstavler og elektrisk utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grunnleggende om automasjon, automatiske kontrollsystemer og teknologi</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring på laboratorieutstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Drift av utstyr og system er i samsvar med driftshåndbøkene</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ytelsesnivåene er i samsvar med tekniske spesifikasjoner</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> </div> <br /> <div class="WordSection4"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Overvåke driften av elektriske og elektroniske anlegg og kontrollsystemer <em>(forts.)</em></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Instrumentering, alarm- og overvåkingssystemer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Elektriske drivmotorer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Elektriske materialers egenskaper</p> <p>&nbsp;</p> <p>Elektro-hydrauliske og elektro- pneumatiske kontrollsystemer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Forståelse av farene ved og forholdsreglene som må tas ved drift av kraftanlegg med over 1 000 volt</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Overvåke driften av automatiske kontrollsystemer på framdrifts- og hjelpemaskineri</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Klargjøring av kontrollsystemer på framdrifts- og hjelpemaskineri for drift</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring på laboratorieutstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Overvåking av hovedframdrifts- og hjelpesystemene er tilstrekkelig til å opprettholde trygg driftstilstand</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Drive generatorer og fordelingssystemer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kobling, lastfordeling og omkobling av generatorer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kobling og bryting av forbindelsen mellom instrumenttavler og fordelingstavler</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring på laboratorieutstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Arbeidsoperasjoner planlegges og foretas i samsvar med driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer for å sikre trygge operasjoner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Elektriske fordelingsanlegg kan forstås og forklares med tegninger/instruksjoner</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </div> <br /> <div class="WordSection5"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Drive og vedlikeholde kraftanlegg på mer enn 1&nbsp;000 volt</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Teoretisk kunnskap</em><em>&nbsp;</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Høyspenningsteknologi</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sikkerhetstiltak og -rutiner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Elektrisk framdrift av skip, elektriske motorer og kontrollsystemer</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Praktisk kunnskap</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Sikker drift og vedlikehold av høyspenningsanlegg, herunder kjennskap til den bestemte tekniske typen høyspenningsanlegg og faren som følger av driftsspenning på mer enn 1&nbsp;000 volt</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring på laboratorieutstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Arbeidsoperasjoner planlegges og foretas i samsvar med driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer for å sikre trygge operasjoner</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Drive datamaskiner og datanettverk på skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Forståelse av:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; hovedtrekk ved databehandling</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; oppbygging og bruk av datanettverk på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; brobasert, maskinrombasert og kommersiell databruk</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring på laboratorieutstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Datanettverk og datamaskiner kontrolleres og håndteres riktig</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bruke engelsk skriftlig og muntlig</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Tilstrekkelig kjennskap til engelsk språk til å gjøre offiseren i stand til å benytte publikasjoner som omhandler maskineri og å utføre sine plikter</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra praktisk opplæring</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Publikasjoner på engelsk som er relevante for offiserens plikter, forstås riktig</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kommuniksjonen er klar og blir forstått</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> </div> <div class="WordSection6"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bruke interne kommunikasjonssystemer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Drift av alle interne kommunikasjonssystemer om bord</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring på laboratorieutstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Sending og mottak av meldinger lykkes konsekvent</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kommunikasjonsregistre er fullstendige, nøyaktige og i samsvar med lovfestede krav</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3><strong>Funksjon:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vedlikehold og reparasjoner på det operative nivået</strong></h3> </div> <div class="WordSection7"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Vedlikehold og reparasjon av elektrisk og elektronisk utstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Sikkerhetskrav for arbeid på elektriske anlegg om bord, herunder sikker isolering av elektrisk utstyr som er påkrevd før personell tillates å arbeide på slikt utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vedlikehold og reparasjon av utstyr på elektriske anlegg, instrumenttavler, elektriske motorer, generatorer og likestrømsanlegg og -utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Påvisning av elektrisk svikt, feilfinning og tiltak for å hindre skade</p> <p>&nbsp;</p> <p>Konstruksjon og betjening av elektrisk teste-og måleutstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Funksjons- og ytelsestesting av følgende utstyr og deres konfigurasjon:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overvåkningssystemer</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; automatiske betjeningsinnretninger</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; verneinnretninger</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tolking av elektriske og elektroniske diagrammer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring i verkstedferdigheter</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent praktisk erfaring og prøver</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Riktige sikkerhetsprosedyrer følges</p> <p>&nbsp;</p> <p>Riktig valg og bruk av håndverktøy, måleinstrumenter og prøveutstyr og nøyaktig tolking av resultatene</p> <p>&nbsp;</p> <p>Demontering, inspeksjon, reparasjon og sammensetting av utstyr er i samsvar med håndbøker og god praksis</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sammensetting og funksjonstesting er i samsvar med håndbøker og god praksis</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Vedlikehold og reparasjon av automasjons- og kontrollsystemer på hovedframdrifts- og hjelpemaskineri</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Relevante kunnskaper og ferdigheter innen strøm og mekanikk</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Sikkerhets- og nødprosedyrer</em></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Virkningen av svikt i tilhørende anlegg og systemer er nøyaktig fastslått, skipets tekniske tegninger er riktig tolket, måle- og kalibreringsinstrumenter er brukt riktig, og de tiltakene som treffes, er begrunnet</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection8"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Sikker isolering av utstyr og tilhørende systemer kreves før personell kan tillates å arbeide på slikt anlegg eller utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Praktisk kunnskap for prøving, vedlikehold, feilfinning og reparasjon</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prøve, finne feil og vedlikeholde og gjenopprette elektrisk og elektronisk kontrollutstyr til driftstilstand</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring på laboratorieutstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Isolering, demontering og sammensetting av anlegg og utstyr er i samsvar med produsentens sikkerhetsanvisninger og instruksjoner om bord samt spesifikasjoner i regelverk og vedrørende sikkerhet. Tiltak som treffes fører til gjenoppretting av automasjons- og kontrollsystemer ved hjelp av den metoden som er best egnet under de rådende omstendigheter og forhold</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Vedlikehold og reparasjon av navigasjonsutstyr på broen og skipets kommunikasjonssystemer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap til prinsippene og vedlikeholdsrutinene for navigasjonsutstyr og interne og eksterne kommunikasjonssystemer</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Teoretisk kunnskap:</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Elektriske og elektroniske systemer som brukes på brannfarlige områder</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Praktisk kunnskap:</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Gjennomføring av sikre vedlikeholds- og reparasjonsrutiner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Oppdagelse av feilfunksjoner i maskineriet, lokalisering av feil og tiltak for å hindre skade</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Virkningen av svikt i tilhørende anlegg og systemer er nøyaktig fastslått, skipets tekniske tegninger er riktig tolket, måle- og kalibreringsinstrumenter er brukt riktig, og de tiltakene som treffes, er begrunnet</p> <p>&nbsp;</p> <p>Isolering, demontering og sammensetting av anlegg og utstyr er i samsvar med produsentens sikkerhetsanvisninger og instruksjoner om bord samt spesifikasjoner i regelverk og vedrørende sikkerhet. Tiltak som treffes fører til gjenoppretting av navigasjonsutstyr på broen og skipets kommunikasjons-systemer ved hjelp av den metoden som er best egnet under de rådende omstendigheter og forhold</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <br /> <div class="WordSection10"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Vedlikehold og reparasjon av elektriske og elektroniske anlegg og kontrollsystemer på utstyr for dekksmaskineri og lasthåndtering</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Relevante kunnskaper og ferdigheter innen strøm og mekanikk</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Sikkerhets- og nødprosedyrer</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Sikker isolering av utstyr og tilhørende systemer kreves før personell kan tillates å arbeide på slikt anlegg eller utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Praktisk kunnskap for prøving, vedlikehold, feilfinning og reparasjon</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prøve, finne feil og vedlikeholde og gjenopprette elektrisk og elektronisk kontrollutstyr til driftstilstand</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring på laboratorieutstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Virkningen av svikt i tilhørende anlegg og systemer er nøyaktig fastslått, skipets tekniske tegninger er riktig tolket, måle- og kalibreringsinstrumenter er brukt riktig, og de tiltakene som treffes, er begrunnet</p> <p>&nbsp;</p> <p>Isolering, demontering og sammensetting av anlegg og utstyr er i samsvar med produsentens sikkerhetsanvisninger og instruksjoner om bord samt spesifikasjoner i regelverk og vedrørende sikkerhet. Tiltak som treffes fører til gjenoppretting av utstyr for dekksmaskineri og lasthåndtering ved hjelp av den metoden som er best egnet under de rådende omstendigheter og forhold</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Vedlikehold og reparasjon av kontroll-og sikkerhetssystemer på hotellutstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Teoretisk kunnskap:</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Elektriske og elektroniske systemer som brukes på brannfarlige områder</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Praktisk kunnskap:</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Gjennomføring av sikre vedlikeholds- og reparasjonsrutiner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Oppdagelse av feilfunksjoner i maskineriet, lokalisering av feil og tiltak for å hindre skade</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Virkningen av svikt i tilhørende anlegg og systemer er nøyaktig fastslått, skipets tekniske tegninger er riktig tolket, måle- og kalibreringsinstrumenter er brukt riktig, og de tiltakene som treffes, er begrunnet</p> <p>&nbsp;</p> <p>Isolering, demontering og sammensetting av anlegg og utstyr er i samsvar med produsentens sikkerhetsanvisninger og instruksjoner om bord samt spesifikasjoner i regelverk og vedrørende sikkerhet. Tiltak som treffes fører til gjenoppretting av kontroll- og sikkerhetssystemer på hotellutstyr ved hjelp av den metoden som er best egnet under de rådende omstendigheter og forhold</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection11"> <p>Funksjon:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative nivået</p> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Sikre at kravene om hindring av forurensning oppfylles</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Hindring av forurensning av havmiljøet</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til forholdsregler som skal tas for å hindre forurensning av havmiljøet</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prosedyrer for begrensning av forurensning og alt tilhørende utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Betydning av proaktive tiltak for å verne havmiljøet</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prosedyrer for overvåking av arbeidsoperasjoner om bord og for å sikre at kravene om hindring av forurensning oppfylles fullt ut</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tiltak for å sikre at et positivt miljømessig omdømme opprettholdes</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Forebygge, begrense og slokke brann om bord</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Forebyggende brannvern og brannslokkingsutstyr</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdighet i å organisere brannøvelser</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til brannklasser og branners kjemi</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til brannslokkingsanlegg</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til tiltak som må iverksettes i tilfelle av brann, herunder brann som berører oljesystemer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring og erfaring i brannslokking som angitt i avsnitt A-VI/3 nr. 1-3</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Problemets type og omfang identifiseres umiddelbart og de første tiltakene er i tråd med skipets nødprosedyre og beredskapsplaner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Evakuerings-, nødavstengings- og isoleringsprosedyrer er tilpasset nødssituasjonens art og gjennomføres umiddelbart</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prioritert rekkefølge og nivå og tidsbruk for rapporter og informasjon til personell om bord er relevante for nødssituasjonens art og gjenspeiler graden av hastverk i situasjonen</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> </div> <br /> <div class="WordSection12"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Betjene livredningsredskaper</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Livredning</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdighet i å organisere redningsøvelser og kjennskap til betjening av redningsfarkoster og mann-overbord-båter, deres innretninger og arrangementer for utsetting, og deres utstyr, herunder radio-redningsredskaper, satelitt-nødpeilesendere, radartranspondere, redningsdrakter og termiske beskyttelsesmidler</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring og erfaring som angitt i avsnitt A-VI/2 nr. 1-4</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Tiltak som iverksettes i evakuerings- og redningssituasjoner er tilpasset rådende omstendigheter og forhold, og er i samsvar med anerkjent sikkerhetspraklsis og normer</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Gi medisinsk førstehjelp om bord på skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Medisinsk hjelp</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Praktisk bruk av medisinske håndbøker og råd gitt over radio, herunder ferdighet i å iverksette tiltak på grunnlag av slik kunnskap i tilfelle av ulykker eller sykdom som med sannsynlighet vil kunne forekomme om bord på skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring som angitt i avsnitt A-VI/4 nr. 1-3</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Skadenes eller forholdenes sannsynlige årsak, art og omfang påvises umiddelbart, og behandlingen minimaliserer den umiddelbare trusselen mot menneskeliv</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bruk av ferdigheter i lederskap og lagarbeid</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Praktisk kjennskap til ledelse og opplæring av personell om bord</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdighet i å bruke oppgavestyring og styring av arbeidsbyrde, herunder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; planlegging og koordinering</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; fordeling av personell</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tids- og ressursbegrensninger</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; prioritering</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; praktisk demonstrasjon</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Mannskapet tildeles oppgaver og informeres om forventede normer for arbeid og atferd på en måte som er hensiktsmessig for de aktuelle personene</p> <p>&nbsp;</p> <p>Opplæringsmål og aktiviteter basert på bedømmelse av nåværende kompetanse og egenskaper og driftskrav</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> </div> <strong><br /> </strong> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="483"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bruk av ferdigheter i lederskap og lagarbeid <em>(forts.)</em></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap til og ferdighet i å bruke effektiv ressursstyring:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; fordeling, tildeling og prioritering av ressurser</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; effektiv kommunikasjon om bord og på land</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; beslutninger gjenspeiler vurdering av gruppens erfaring</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bestemthet og lederskap, herunder motivasjon</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; innhenting og opprettholdelse av situasjonsforståelse</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til og ferdighet i å anvende metoder for beslutningstaking:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; situasjons- og risikovurdering</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; identifisere og vurdere genererte muligheter</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; velge handlingsforløp</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; evaluering av resultatets effektivitet</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Operasjonene er planlagt og ressursene er tildelt etter behov i riktig prioritert rekkefølge for å utføre nødvendige oppgaver</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kommunikasjon gis og mottas klart og utvetydig</p> <p>&nbsp;</p> <p>Effektiv lederskapstatferd demonstreres</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nødvendige medlemer av gruppen deler presis forståelse av nåværende og forutsagt status for fartøyet, driftsstatus og ytre omstendigheter</p> <p>&nbsp;</p> <p>Beslutningene er de mest effektive for situasjonen</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bidra til skipets og personellets sikkerhet</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap til personlige overlevelsesteknikker</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til forebyggende brannvern og ferdighet i å bekjempe og slokke branner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til grunnleggende førstehjelp</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til personlig sikkerhet og sosialt ansvar</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring og erfaring som angitt i avsnitt A-VI/1 nr. 2</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Egnet sikkerhets- og verneutstyr brukes riktig</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prosedyrer og sikre arbeidsrutiner utformet for å sikre personell og skipet følges til enhver tid</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prosedyrer utformet for å verne miljøet følges til enhver tid</p> <p>&nbsp;</p> <p>Opprinnelige og oppfølgende tiltak for å bli oppmerksom på en nødssituasjon er i samsvar med etablerte nødprosedyrer</p> </td> </tr> </tbody> </table>

Avsnitt A-III/7: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som elektroteknisk mannskap

<h2>Kompetansenormer</h2> <ol> <li>Ethvert elektroteknisk mannskap som tjenestegjør på et sjøgående skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på 750 kW eller mer, skal være pålagt å demonstrere sin kompetanse med hensyn til å utøve funksjonene på støttenivået, som angitt i kolonne 1 i tabell A-III/7.</li> <li>Minstekravene til kunnskap, forståelse og dyktighet som stilles til elektroteknisk mannskap som tjenestegjør på et sjøgående skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på 750 kW eller mer, er angitt i kolonne 2 i tabell A-III/7.</li> <li>Alle som søker om sertifikat, skal være pålagt å godtgjøre at de påkrevde kompetansenormene er oppnådd i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse angitt i kolonne 3 og 4 i tabell A-III/7.</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <h2>Tabell A-III/7</h2> <h3>Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for elektroteknisk mannskap</h3> <p>&nbsp;</p> <h3>Funksjon: Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på støttenivået</h3> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="483"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Sikker bruk av elektrisk utstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Sikker bruk og drift av elektrisk utstyr, herunder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sikkerhetsforholdsregler før arbeid eller reparasjoner påbegynnes</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; isoleringsprosedyrer</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nødprosedyrer</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; forskjellige spenninger om bord</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til årsakene til elektrisk støt og forholdsregler som skal tas for å hindre støt</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; praktisk opplæring</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; undersøkelse</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Forstår og følger sikkerhetsanvisninger for elektrisk utstyr og maskineri</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gjenkjenner og rapporterer elektriske farer og usikkert utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Forstår sikker spenning for håndholdt utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Forstår risikoer forbundet med utstyr med høy spenning og arbeid om bord</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bidra til overvåking av driften av elektriske anlegg og maskineri</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Grunnleggende kjennskap til driften av maskintekniske anlegg, herunder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; drivmaskiner, herunder hovedframdriftsmaskineri</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; hjelpemaskineri i maskinrom</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; styresystemer</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; lasthåndteringssystemer</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dekksmaskineri</p> <p>&nbsp;</p> <p>.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; hotellsystemer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; praktisk opplæring</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; undersøkelse</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kunnskap som sikrer at</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; driften av utstyr og system er i samsvar med driftshåndbøkene</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ytelsesnivåene er i samsvar med tekniske spesifikasjoner</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <br /> <div class="WordSection3"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="483"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bidra til overvåking av driften av elektriske anlegg og maskineri <em>(forts.)</em></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Grunnleggende kjennskap til:</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; elektroteknikk og teori om elektriske maskiner</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; strømfordelingstavler og elektrisk utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; grunnleggende om automasjon, automatiske kontrollsystemer og teknologi</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; instrumentering, alarm- og overvåkingssystemer</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; elektriske drivmotorer</p> <p>&nbsp;</p> <p>.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; elektro-hydrauliske og elektro-pneumatiske kontrollsystemer</p> <p>&nbsp;</p> <p>.7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kobling, lastfordeling og endring i elektrisk konfigurasjon</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bruke håndverktøy, elektrisk og elektronisk måleutstyr for feilfinning, vedlikehold og reparasjoner</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Sikkerhetskrav ved arbeid på elektriske anlegg om bord</p> <p>&nbsp;</p> <p>Anvendelse av trygge arbeidsrutiner</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Grunnleggende kjennskap til:</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; oppbygging og driftsegenskaper ved veksel- og likestrømsanlegg og -utstyr om bord</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bruk av måleinstrumenter, maskinverktøy og måleinstrumenter</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring i verkstedferdigheter</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent praktisk erfaring og prøver</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Tilfredsstillende gjennomføring av sikkerhetsprosedyrer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Riktig valg og bruk av prøveutstyr og nøyaktig tolking av resultatene</p> <p>&nbsp;</p> <p>Valg av prosedyrer for gjennomføring av reparasjoner og vedlikehold er i samsvar med håndbøker og god praksis</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection4"> <h3><strong>Funksjon:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vedlikehold og reparasjon på støttenivået</strong></h3> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="483"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bidra til vedlikehold og reparasjoner om bord på skipet</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Ferdighet i å bruke smøre- og rengjøringsmaterialer og utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til sikker disponering av avfallsstoffer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdighet i å forstå og utføre rutinemessig vedlikehold og framgangsmåter ved reparasjoner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Forstå produsentens sikkerhetsanvisninger og instruksjoner om bord</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; praktisk opplæring</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; undersøkelse</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Vedlikeholdsarbeid utføres i samsvar med tekniske, sikkerhetsmessige og prosedyremessige spesifikasjoner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Riktig valg og bruk av utstyr og verktøy</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bidra til vedlikehold og reparasjon av elektriske anlegg og maskineri om bord</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Sikkerhets- og nødprosedyrer</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Grunnleggende kjennskap til elektrotekniske tegninger og sikker isolering av utstyr og tilhørende systemer kreves før personell kan tillates å arbeide på slikt anlegg eller utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prøve, finne feil og vedlikeholde og gjenopprette elektrisk kontrollutstyr og maskineri til driftstilstand</p> <p>&nbsp;</p> <p>Elektrisk og elektronisk utstyr som brukes på brannfarlige områder</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grunnleggende trekk ved skipets branndeteksjonsanlegg</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gjennomføring av sikre vedlikeholds- og reparasjonsrutiner</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring på laboratorieutstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Virkningen av svikt i tilhørende anlegg og systemer er nøyaktig fastslått, skipets tekniske tegninger er riktig tolket, måle- og kalibreringsinstrumenter er brukt riktig, og de tiltakene som treffes, er begrunnet</p> <p>&nbsp;</p> <p>Isolering, demontering og sammensetting av anlegg og utstyr er i samsvar med produsentens sikkerhetsanvisninger og instruksjoner om bord</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection5"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="483"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bidra til vedlikehold og reparasjon av elektriske anlegg og maskineri om bord <em>(forts.)</em></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Oppdagelse av feilfunksjoner i maskineriet, lokalisering av feil og tiltak for å hindre skade</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vedlikehold og reparasjon av lysarmaturer og forsyningssystemer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <h3><strong>Funksjon:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på støttenivået</strong></h3> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="483"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bidra til håndtering av forråd</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap til prosedyrer for trygg lasting, lossing, stuing og sikring av forråd</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; praktisk opplæring</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; undersøkelse</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Stuing av forråd utføres i samsvar med etablert sikkerhetspraksis og driftsinstrukser for utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Håndtering av farlig, risikofylt og skadelig forråd utføres i samsvar med etablert sikkerhetspraksis</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kommunikasjonen innenfor operatørens ansvarsområde lykkes konsekvent</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Anvende forholdsregler og bidra til hindring av forurensning av havmiljøet</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap til forholdsregler som skal tas for å hindre forurensning av havmiljøet</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til bruk og drift av forurensningsbegrensende utstyr/midler</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til godkjente metoder for disponering av havforurensende stoffer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; praktisk opplæring</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; undersøkelse</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prosedyrer utformet for å verne havmiljøet følges til enhver tid</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="483"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Anvende prosedyrer for helse og sikkerhet på arbeidsplassen</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Praktisk kjennskap til sikre arbeidsrutiner og personlig sikkerhet om bord, herunder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; elektrisk sikkerhet</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sperring/merking</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; mekanisk sikkerhet</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tillatelse til å arbeide på</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; systemer i høyden</p> <p>&nbsp;</p> <p>.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; arbeide i lukkede rom</p> <p>&nbsp;</p> <p>.7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; løfteteknikk og metoder for å hindre ryggskade</p> <p>&nbsp;</p> <p>.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sikkerhet mot kjemisk og biologisk fare</p> <p>&nbsp;</p> <p>.9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; personlig sikkerhetsutstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; praktisk opplæring</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Undersøkelse</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prosedyrer utformet for å verne personell og skipet følges til enhver tid</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sikre arbeidsrutiner følges og egnet sikkerhets- og verneutstyr brukes riktig til enhver tid</p> </td> </tr> </tbody> </table>
Til toppen