Generell info om bruk av kran eller bom

Sjøfartsdirektoratet anbefaler at godkjente foretak, i forbindelse med godkjenning av stabilitet på fiskefartøy, informerer skriftlig til fartøyeier om følgende forhold: 

  • Vekten som løftes har sitt angrepspunkt i «tuppen» av kranen/ bommen. Dette fører til heving av tyngdepunktet (G) for fartøyet.
  • Fartøyet påføres et krengende moment som virker om senterlinjen i båten, uavhengig av kranens/ bommens plassering. (Kranens oppgitte kapasitet i tonnmeter kan være oppgitt om senter av kranen)
  • Kraner og bommer kan ikke svinge (fungere) ved store krengevinkler. Største krengevinkel er oppgitt fra leverandør.

Godkjente foretak må gjennomgå ovennevnte punkter med fartøyeier. Temaet er også beskrevet på side 39 i «stabilitetsguide for mindre fartøy» 

Kontroll av fartøy som benytter kran eller bom under fiske

Forskrift nr. 1404 gjelder for norske fiske- og fangstfartøy opp til største lengde 15 meter. Denne forskriften angir i § 28 hvilke lastetilstander som skal dokumenteres med beregninger og i § 29 hvilke kriterier som gjelder for de dokumenterte lastetilstandene.

I § 28 (4) står det at dersom fartøyet opererer i lastetilstander som er ugunstigere enn tilstandene som er nevnt i andre og tredje ledd skal beregninger også utarbeides for slike lastetilstander.

Ved utarbeidelse av lastetilstander der det tas hensyn til last i kran/ bom, kan ikke intaktkriteriene i § 29 legges til grunn siden disse er basert på initiell stabilitet uten krengning.

For fartøy som tar fangsten ombord med kran eller bom skal effekten på stabiliteten belyses ved at lastetilstand(er) med bruk av kran utarbeides til informasjon for fartøyets fører. Lastetilstander skal ikke vurderes opp mot intaktkriteriene. Hensikten med kondisjonene er at de som bruker fartøyet skal vite hva konsekvensene kan bli på grunn av de belastningene fartøyet utsettes for ved bruk av kran.

Dersom det avdekkes at fartøyet får kritisk stabilitet på en slik måte at det vil kunne kantre ved bruk av kran eller bom må dette tas opp med fartøyeier for vurdering av aktuelle tiltak.