Det følger av offentleglova at enhver kan be om innsyn i dokumenter som Sjøfartsdirektoratet mottar eller sender ut. Næringen er noen ganger bekymret for at media eller andre på denne måten skal få tilgang til innovative løsninger eller andre forretningshemmeligheter.

Vi gjør oppmerksom på at alle ansatte i direktoratet og andre som handler på vegne av direktoratet (konsulenter mv.) har taushetsplikt om forretningshemmeligheter etter forvaltningsloven. Brudd på taushetsplikten kan være straffbart etter straffeloven. Taushetsbelagte opplysninger skal derfor alltid unntas offentlighet.

Sjøfartsdirektoratet vil altså ikke gi innsyn i forretningshemmeligheter i dokumenter som sendes inn til Sjøfartsdirektoratet. Selv om overskriften til et dokument fremgår av offentlig journal, vil det alltid gjøres en vurdering av innholdet i dokumentet før det eventuelt gis innsyn.

Hva som er en forretningshemmelighet vil i mange tilfeller være åpenbart. I forvaltningsloven er dette beskrevet som: «tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.» Når det gjelder nybygg og innovative løsninger, er det spesifikt nevnt i veilederen til offentleglova at typiske eksempler på forretningshemmeligheter vil være opplysninger om «nye produkt som er under utvikling».

Sjøfartsdirektoratet gjør en grundig saksbehandling hver gang noen ber om innsyn i dokumenter. Det er arkivenheten som gjør en foreløpig vurdering av om det skal gis innsyn i dokumentet. De ansatte her har fått opplæring i hvilke opplysninger som er forretningshemmeligheter eller som av andre grunner skal eller kan unntas innsyn. Alle dokumenter blir deretter kvalitetssikret av en jurist før det eventuelt gis innsyn. Juristen undersøker om dokumentene kan inneholde forretningshemmeligheter eller om det av andre grunner er opplysninger eller dokumenter som ikke skal sendes ut. Dersom juristen er i tvil, for eksempel om opplysninger er forretningshemmeligheter, vil dette bli kvalitetssikret med en saksbehandler og i enkelte tilfeller avsender.