Sjøfartsdirektoratet anbefaler at man som minimum følger disse rutinene også internasjonalt. I tillegg vil nasjonale regler fastsatt av vedkommende kyst- og havnestat gjelde. Rederiet bør kontakte lokale myndigheter for å avklare rutiner og praksis.

Krav til risikovurdering

Forskrift 2005-01-01-8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord har bestemmelser om risikovurdering ved farer for sikkerheten og helsen til de som har sitt arbeid om bord. Faren for covid-19-smitte utgjør en særskilt risiko som må tas høyde for både ved organisering og planlegging av arbeid, jf. §§ 2-2 og 11-4.

Covid-19-viruset er en biologisk faktor, og rederiet skal gjennomføre en særlig risikovurdering på grunnlag av alle tilgjengelige opplysninger, herunder informasjon og anbefalinger fra ansvarlige nasjonale og internasjonale myndigheter.  

En slik risikovurdering skal oppdateres ved endrede omstendigheter og inngå som en del av skipets sikkerhetsstyringssystem.

Hva skal risikovurderingen inneholde?

I forbindelse med covid-19-pandemien er det noen faktorer som bør prioriteres av rederi og skip når det skal foretas en risikovurdering (listen er kun veiledende og ikke uttømmende). 

Tiltak i forbindelse med informasjon og opplæring av mannskap

 • opplæring i smitteforebyggende tiltak om bord
 • informasjon om symptomene på infeksjon med covid-19-viruset
 • informasjon om beredskapstiltak og smittevernplan dersom besetningsmedlemmer eller passasjerer utvikler symptomer på smitte
 • opplæring i smitteforebyggende tiltak for mannskap som er i kontakt med passasjerer

Tiltak i forbindelse med passasjerer og andre som ikke har sitt arbeid om bord

 • kontroll av smitterisiko fra passasjer og andre som ikke har sitt arbeid om bord før de gis adgang til skipet
 • informasjon til eksterne om smitteverntiltak som gjelder på skipet under koronapandemien
 • tiltak for å unngå at mange personer er samlet på ett sted samtidig, i tråd med anbefalinger fra helsemyndighetene
 • behov for merking/skilting for opplysning

Tiltak i forbindelse med organisering av arbeidet

 • organisering av måltider og arbeid om bord for å unngå at mange personer er samlet på ett sted samtidig
 • tilstrekkelig mannskap for å kunne ivareta driftsfunksjoner i en eventuell smittesituasjon
 • særskilte tiltak/vern for arbeidstakere i risikogrupper
 • gjennomføring av mannskapsskifter med hensyn til smitterisiko

Tiltak i forbindelse med smittevern, hygiene og renhold

 • tilstrekkelig lager av hygieneartikler og desinfeksjonsmidler 
 • tilgang på smittevernutstyr ut over standard innhold i medisinkiste, samt opplæring i bruk av utstyret
 • skjerpede renholdsrutiner for innredning og desinfisering av felles kontaktflater
 • rutiner for behandling av smitteførende utstyr som dekketøy, avfall fra lugarer, sengetøy, smittevernutstyr mv. 
 • særskilte hygienetiltak på felles sanitærinnretninger

Beredskapsplan

Det skal utarbeides en beredskapsplan for situasjoner som kan forårsake eksponering for biologiske faktorer som er klassifisert i gruppe 3 eller 4. Covid-19 er en slik biologisk faktor.

Beredskapsplanen skal utarbeides på grunnlag av risikovurderingen og skal bl.a. inneholde: 

 • informasjon om særskilte farer som kan oppstå ved en smittesituasjon 
 • retningslinjer for varsling av hendelsen og tiltak for å få kontroll over situasjonen 
 • retningslinjer for bruk av ekstern bistand eller redningstjeneste 

Dersom et besetningsmedlem utvikler symptomer på covid-19-smitte, må skipet ha en plan for isolering og oppfølging av vedkommende. Rederiet må også ha en plan for evakuering av smittede og kontakt og oppfølging av pårørende.  

Dersom en smittesituasjon inntreffer, skal beredskapsplanen iverksettes umiddelbart. De som har sitt arbeid om bord, skal så snart som mulig informeres om situasjonen, årsaken til eksponeringen og de tiltakene som er truffet. 

Beredskapsplaner skal være tilgjengelig for de som har sitt arbeid om bord, og ekstern redningstjeneste ved behov. Øvelser i henhold til beredskapsplanen skal foretas regelmessig. 

Beredskapsplanen skal inngå som en del av skipets sikkerhetsstyringssystem.

Nyttige lenker

– om smitteforebygging, beredskapstiltak, samt varslingsrutiner ifm. covid-19-situasjonen: