Oppdatert 14. Februar med følgende endringer:

  • Slettet innholdsfortegnelsen
  • Sjekklisten: endret punkt 1 og fjernet punkt 2 om registrering. Oppdatert nummerering.
  • Endret nye punkt 2 om testing før avreise til Svalbard. Endret nye punkt 3 fra krav til isolasjon til anbefaling om isolasjon.
  • Slettet kapittel 1 om generell info og kapittel 2 om registrering før innreise
  • Oppdatert kapittelnummereringen
  • Endret nye kapittel 1.1 slik at det det er en anbefaling og ikke et krav om isolasjon ved bekreftet smitte

Dokumentet inneholder informasjon om regler i forbindelse med mannskapsskifter i Norge under covid-19 pandemien. Hensikten med dokumentet er å gi en samlet oversikt over de regler og retningslinjer som er relevante for sjøfolk.

Vi gjør oppmerksom på at det er norske helsemyndigheter som er ansvarlig for regelverk tilknyttet covid-19-pandemien, og at regelverket blir endret fortløpende i takt med smittesituasjonen.

Vi henviser derfor til de vedlagte lenkene i dette dokumentet, og oppfordrer leseren til å holde seg oppdatert på disse.

Leseren må selv se i covid-19-forskriften og andre aktuelle regelverk for fullstendig lov- og forskriftstekst.

Sjøfartsdirektoratet anser våre retningslinjer for å være i tråd med IMO-retningslinjene for mannskapsskifte under covid-19-pandemien.

Ved spørsmål, ta kontakt per e-post post@sdir.no eller telefon 52 74 50 00.

Kontaktinformasjon til Helsedirektoratet:

E-post: postmottak@helsedir.no
Post: Helsedirektoratet, postboks 220, Skøyen, 0213 Oslo
Nettside: www.helsedirektoratet.no

0 Sjekkliste, korona

  1. Det er lov å reise inn i Norge.
  2. Sjøfolk uten gyldig koronasertifikat må avlegge en negativ test før avreise til Svalbard.
  3. Ved smitte om bord er det anbefalt at den smittede isoleres i 4 døgn fra symptomstart. Se mer informasjon i kapittel 1.1
  4. Ved smitte om bord skal fartøyets fører varsle Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø per telefon +47 78 98 98 98, og det skal fylles ut elektronisk melding i SafeSeaNet Norway. For mer informasjon, se kapittel 3.2.

1. Mistenkt eller bekreftet tilfelle av covid-19 om bord

1.1 Isolasjon

Helsemyndighetene anbefaler at personer som er bekreftet smittet av covid-19 holder seg hjemme eller isolerer seg i 4 døgn fra symptomstart og uansett til de har vært feberfri i ett døgn.
Å isolere seg innebærer å oppholde seg i egen bolig eller på et annet egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad, og eget kjøkken eller matservering, isolert fra andre, så langt som mulig også fra andre i samme husstand.

1.2 Meldeplikt ved bekreftet smitte om bord

Skip som ankommer Norge fra utlandet og som har mistanke om eller bekreftet smitte av covid-19 om bord, er forpliktet til å varsle norske myndigheter etter reglene i IHR-forskriften § 4.
Fartøyets fører skal varsle Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø per telefon +47 78 98 98 98, og det skal fylles ut elektronisk melding i SafeSeaNet Norway.

1.3 Mistanke om eller bekreftet tilfelle av covid-19 om bord kystcruise på Svalbard

Ved mistanke om, eller bekreftede tilfeller av covid-19 om bord på kystcruise på Svalbard, skal fartøyet gå med passasjerer til fastlandet eller hjemmehavnen.

2. Krav om risikovurdering

Sjøfartsdirektoratet har publisert en veiledning for risikovurdering og beredskap i forbindelse med covid-19-pandemien.

Denne gjelder for norske skip, og bygger på kravene i forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip.

Covid-19-viruset er en biologisk faktor, og rederiet skal gjennomføre en særlig risikovurdering på grunnlag av alle tilgjengelige opplysninger, herunder informasjon og anbefalinger fra ansvarlige nasjonale og internasjonale myndigheter.

En slik risikovurdering skal oppdateres ved endrede omstendigheter, og inngå som en del av skipets sikkerhetsstyringssystem.

Den maritime næringen har bransjeveiledere som kan gi ytterligere informasjon.

Se for eksempel Coronavirus (COVID-19) Guidance for Ship Operators for the Protection of the Health of Seafarers publisert av det internasjonale rederiforbundet (ICS).

3. Nyttige lenker