Oppdatert 16. desember 2021 med følgende endringer:

 • Lagt til innholdsfortegnelse
 • Lagt til nytt punkt i sjekklisten
 • Endret kapittel 3, andre setning til: “Det gis ikke unntak for personer som har gyldig koronasertifikat”
 • Oppdatert kapittel 4.1 og 4.2 for å skille mellom smitte- og innreisekarantene
 • Oppdatert første setning i 4.1
 • Lagt til nytt 4.2.2 om personer som ankommer fra visse land i Afrika
 • Oppdatert tallrekkefølgen på underkapitlene i kapittel 4
 • Byttet rekkefølgen på kapittel 5 og 6
 • Oppdatert kapittel 5 om mistenkte eller bekreftede tilfeller av smitte om bord
 • Slettet setning om kystcruise under kapittel 3

Dokumentet inneholder informasjon om regler i forbindelse med mannskapsskifter i Norge under covid-19 pandemien. Hensikten med dokumentet er å gi en samlet oversikt over de regler og retningslinjer som er relevante for sjøfolk.

Vi gjør oppmerksom på at det er norske helsemyndigheter som er ansvarlig for regelverk tilknyttet covid-19-pandemien, og at regelverket blir endret fortløpende i takt med smittesituasjonen

Vi henviser derfor til de vedlagte lenkene i dette dokumentet, og oppfordrer leseren til å holde seg oppdatert på disse.

Leseren må selv se i covid-19-forskriften og andre aktuelle regelverk for fullstendig lov- og forskriftstekst.

Sjøfartsdirektoratet anser våre retningslinjer for å være i tråd med IMO-retningslinjene for mannskapsskifte under covid-19-pandemien.

Ved spørsmål, ta kontakt per e-post post@sdir.no eller telefon 52 74 50 00.

0 Sjekkliste, korona

 1. Det er lov å reise inn i Norge, men man kan bli bortvist på grensen dersom man ikke har fulgt regler med krav om registrering, testing og innreisekarantene.
 2. Personer som ankommer Norge skal registrere seg før innreise, jf. covid-19-forskriften § 5b.
  Reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt.
  Registrering skjer her: entrynorway.no. Se mer informasjon i kapittel 2
 3. Det er krav om testing på grensen. Se mer informasjon i kapittel 3
 4. Fullvaksinerte som kan fremvise et koronasertifikat fra Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia eller som samsvarer med EUs digitale koronasertifikat, og som har en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter, er unntatt fra krav om innreisekarantene.
  Dette gjelder også personer som, med et godkjent koronasertifikat, kan dokumentere at de har testet positivt for covid-19, med varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato.
 5. Personer som ankommer Norge for å tiltre på et fartøy i norsk havn kan gjennomføre karantenen på enelugar om bord på fartøyet. Personer som gjennomfører karantenen på enelugar om bord på et skip, kan teste seg ut av karantenen ved negativt testresultat på antigen hurtigtest tatt tidligst 4 døgn etter ankomst. Se kapittel 4.2.2 for mer informasjon.
 6. Arbeidstaker i transitt i Norge på vei til fartøy som skal forlate norsk havn innen tre døgn etter arbeidstakerens ankomst til Norge og oppholde seg utenfor norsk sjøterritorium i minst ti døgn er unntatt innreisekarantene i arbeidstiden når de har testet negativt for SARS-CoV-2 på test tatt i løpet av det første døgnet etter ankomst til Norge
 7. Ved smitte om bord skal den smittede isoleres og nærkontakter i smittekarantene i 10 dager. Se mer informasjon i kapittel 4.1.
 8. Ved smitte om bord skal fartøyets fører varsle Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø per telefon +47 78 98 98 98, og det skal fylles ut elektronisk melding i SafeSeaNet Norway. For mer informasjon, se kapittel 6.

1 Informasjon fra norske helsemyndigheter til rederiers representanter og skipsagenter

Helsedirektoratet har gitt ut informasjon med forventninger til skipsagenter og rederier som organiserer sjøfolk i transitt i Norge, og som skal arbeide på fartøy i norske havner.

Det forventes at skipsagenter og rederier kjenner til informasjonen, og formidler denne til sjøfolkene før avreise til Norge.

Informasjonen fra helsemyndighetene finnes her:

2 Krav om registrering før innreise til Norge

Personer som ankommer Norge, skal registrere seg før innreise, jf. covid-19-forskriften § 5b.

Dette gjelder også norske statsborgere, og det gis ikke unntak for sjøfolk.

Registreringen skal skje før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt.

Registrering skal gjøres digitalt. Kvittering på fullført digital registrering skal vises til politiet ved grensekontrollen.

Mer informasjon om registrering, samt digitalt registreringsskjema finnes her.

3 Krav om testing ved ankomst til Norge (§ 4d)

Personer som ankommer Norge, skal teste seg for covid-19 ved grenseovergangsstedet i Norge.

Det gis ikke unntak for personer som har gyldig koronasertifikat.

Testen skal være antigen hurtigtest.

PCR-test kan kun unntaksvis benyttes.

Personer som er testet med antigen hurtigtest, skal vente på teststasjonen til prøveresultatet foreligger så langt det er praktisk mulig ut fra forholdene på stedet.

Ved positiv antigen hurtigtest skal de som har oppholdt seg utenfor EØS- og Schengenområdet i løpet av de siste 10 døgnene ta PCR-test på grenseovergangsstedet. Andre personer med positiv antigen hurtigtest skal ta PCR-test innen ett døgn etter ankomst.

Myndighetene kan i grensekontrollen gi anvisning på hvilken teststasjon den reisende er pliktig til å teste seg ved umiddelbart etter innreise.

Testing skal, om mulig, skje på flyplass eller annen grensestasjon. Dersom dette ikke er mulig, må den reisende ta kontakt med kommunen eller annen teststasjon for å bestille testing.

Testing er per d.d. gratis.

Sjøfolk skal være friske når de reiser inn i Norge.

Dersom man får symptomer under reisen eller på grensen, må man straks melde fra til reiseleder, agent eller grensepersonell, som så skal kontakte lege/helsepersonell.

4 Krav om karantene

4.1 Smittekarantene og isolasjon

Personer som er bekreftet smittet av covid-19, men ikke har symptomer, skal isolere seg i 6 døgn beregnet fra tidspunktet test med positivt resultat for covid-19 ble avlagt, jf. § 7.

Personer som er bekreftet smittet av covid-19, og har symptomer, skal isolere seg i minimum 6 døgn fra symptomene startet.

Isoleringen skal ikke avbrytes før personen har vært feberfri i minst 24 timer, uten å bruke febernedsettende medisin.

Å isolere seg innebærer å oppholde seg i egen bolig eller på et annet egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad, og eget kjøkken eller matservering, isolert fra andre, så langt som mulig også fra andre i samme husstand

Videre skal personer som har hatt nærkontakt (dvs. vært mindre enn 2 meter fra personen i mer enn 15 minutter eller vært i direkte kontakt) med den smittede mindre enn 48 timer før den smittede fikk sine første symptomer - eller fra prøvetidspunktet dersom personen ikke utviklet symptomer - i smittekarantene i 10 døgn etter siste nærkontakt.

Personer som ikke er hustandsmedlemmer med den som er smittet kan gå på jobb dersom de har avlagt et negativt testresultat på en PCR-test tatt tidligst 3 dager etter nærkontakten. De må likevel være i karantene på fritiden.

Dersom de avlegger et negativt testresultat på en PCR-test tatt tidligst 7 dager etter nærkontakten kan de avslutte smittekarantenen også på fritiden.

Dersom man ikke får tatt en PCR-test vil smittekarantenen vare ut disse 10 dagene.

Personer som har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 måneder eller har fått oppfriskningsdose for minimum 1 uke siden har fritak fra smittekarantene.

Hustandsmedlemmer må likevel teste seg daglig med en antigen hurtigtest eller annenhver dag med en PCR-test i 7 dager etter nærkontakten.

4.2 Innreisekarantene

4.2.1 Generelt

Alle personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt, skal i innreisekarantene i 10 døgn, jf. § 4.

Dette gjelder også ved mellomlanding i karantenepliktige områder.

Kommer personen via et område uten karanteneplikt, forkortes karantenetiden med den tiden som personen har oppholdt seg i det karantenefrie området.

Opphold om bord på skip på vei til Norge anses ikke som opphold i et område uten karanteneplikt. Karantenen starter ved ankomst til Norge.

Karantenetiden kan også avsluttes ved negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst, jf. § 4c første ledd.  

Kontakt kommunen eller testsenter for å få gjennomført testingen.

Sjøfolk som gjennomfører karantenen i enelugar om bord på et skip, kan, til erstatning for PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst, heller ta en antigen hurtigtest på døgn 4. For mer informasjon se kapittel 4.2.2.

Personer kan forlate Norge under karantenetiden.

For mer informasjon om transport, se kapittel 4.3 nedenfor.

Personer i transitt som reiser direkte fra flyplass eller annet ankomststed til fartøyet, og der fartøyet forlater norsk havn umiddelbart, slipper innreisekarantene.

I den tiden personen oppholder seg i Norge, skal imidlertid norske karantene- og testregler følges.

Personer som utvikler akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust i karantenetiden, skal kontakte helsetjenesten for å testes.

Personer i innreisekarantene som ikke har et egnet oppholdssted å gjennomføre karantenen på, kan gjennomføre karantenen på et karantenehotell.

4.2.2 Personer som ankommer Norge fra Sør-Afrika, Mosambik, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Eswatini og Malawi

Personer som ankommer Norge fra Sør-Afrika, Mosambik, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Eswatini og Malawi skal ved innreise ha en attest som viser negativ test for covid-19.

Godkjent testmetode er PCR eller antigen hurtigtest.

Testen skal være tatt i løpet av de siste 24 timene før ankomst til Norge. For personer som ankommer med fly, kan testen være tatt i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid på første del av flyreise.

Attesten skal være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk

Personer som reiser til Norge fra ett av disse landene skal i innreisekarantene i 10 dager og må i karantene uavhengig av om man har gyldig koronasertifikat eller ikke.

Innreisekarantenen skal gjennomføres på karantenehotell frem til de har fått et negativt resultat på PCR-test tatt tidligst 3 døgn etter innreise.

Resten av innreisekarantenen kan gjennomføres i egen bolig eller på annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering.

Ved negativ PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter innreise kan karantenen avsluttes.

4.3 Unntak fra kravet om innreisekarantene

Det finnes enkelte unntak fra kravet om innreisekarantene i covid-19-forskriften.

Unntaket som er mest aktuelt for sjøfolk uten gyldig koronasertifikat følger av § 6h (se 4.2.2).

Vi viser til covid-19-forskriften for fullstendig oversikt over alle unntakene.

4.3.1 Fullvaksinerte/har ved godkjent laboratoriemetode testet positivt for SARS-CoV-2, med varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato

Innreisekarantene gjelder ikke for fullvaksinerte personer som kan vise frem et norsk, svensk eller dansk koronasertifikat med en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter, eller som har et sertifikat som er i samsvar med EUs digitale koronasertifikat, jf covid-19-forskriften § 4, fjerde ledd.

Dette er altså personer som er fullvaksinerte i Europa og personer som, ved godkjent laboratoriemetode, har testet positivt for SARS-CoV-2 i Norge de siste seks måneder.

Fullvaksinerte personer som ikke har et koronasertifikat fra Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, eller som er i samsvar med EUs digitale koronasertifikat, må gjennomføre innreisekarantene på lik linje med de som ikke er vaksinert.

4.3.2 Unntak for arbeidstakere som ankommer Norge for å tiltre arbeid på fartøy i Norsk havn (§ 6h)

Paragraf 6h lyder som følger:
“Personer som ankommer for å tiltre arbeid på fartøy i norsk havn og gjennomfører karantene om bord på fartøyet, må ha enelugar. Kravet gjelder ikke for arbeidstaker i transitt i Norge på vei til fartøy som skal forlate norsk havn innen tre døgn etter arbeidstakerens ankomst til Norge og oppholde seg utenfor norsk sjøterritorium i minst ti døgn
Personer som ankommer for å tiltre arbeid på fartøy i norsk havn kan ta antigen hurtigtest på døgn 4 etter ankomst, til erstatning for PCR-test etter § 4c. Dersom testresultatet er negativt, bortfaller plikten til innreisekarantene.
Arbeidstaker i transitt i Norge på vei til fartøy som skal forlate norsk havn innen tre døgn etter arbeidstakerens ankomst til Norge og oppholde seg utenfor norsk sjøterritorium i minst ti døgn er unntatt innreisekarantene i arbeidstiden når de har testet negativt for SARS-CoV-2 på test tatt i løpet av det første døgnet etter ankomst til Norge.
Arbeids- eller oppdragsgiver er ansvarlig for organisering og gjennomføring av test i Norge.
Ved positiv test skal personen i isolering, jf. § 7, og arbeids- eller oppdragsgiver skal varsle kommunen der personen oppholder seg, eller sist oppholdt seg dersom skipet har forlatt havnen.
Denne bestemmelsen gjelder ikke for personer som ankommer Norge for å tiltre arbeid på kystcruise, skip i passasjertrafikk eller fartøy i opplag.”


4.3.3 Unntak fra innreisekarantene for mannskap på passasjerskip i fast rute

Mannskap på passasjerskip i fast rute til et område med karanteneplikt, som starter arbeidet sitt i Norge og ikke forlater skipet, er unntatt innreisekarantene når de ankommer Norge og mønstrer av dersom:

 • de testes for covid-19 ved ankomst til Norge og tre døgn etter ankomst
 • de unngår nærkontakt med passasjerer.

Passasjerskip i fast rute til Norge som kommer fra et område med karanteneplikt, kan ikke anløpe norsk havn med flere passasjerer som har testplikt etter § 4d enn det som følger av avtale med kommunen som har ansvar for teststasjonen i den havn de anløper, jf § 6m.

4.3.4 Særskilt unntak fra innreise- og smittekarantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner (§ 6e)

Personer som er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden etter å ha testet negativt med antigen hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres.

Mannskap som inngår i fartøyets minimum sikkerhetsbemanning, og som er nødvendige for å operere fartøyet, kan anses som «strengt nødvendige» for å sikre forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

Arbeids- eller oppdragsgiver plikter å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av unntaket i størst mulig grad unngås. Sjøfartsdirektoratet anbefaler at vurderinger knyttet til bruk av unntaket i § 6e loggføres eller dokumenteres internt for hvert enkelt tilfelle.

Liste over virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell finnes på regjeringens side her.

4.3.5 Unntak fra innreisekarantene for reisende med kortvarig opphold i land eller områder med forhøyet smitte mv. (§ 6a bokstav c.)

Personer som mønstrer på fartøy i Norge som krysser Norges territorialgrenser og kun oppholder seg i fartøyet til de ankommer Norge igjen, uten at passasjerer eller mannskap har gått om bord eller vært i land i utenlandsk havn, er unntatt innreisekarantene når de returnerer til Norge.

Det kan utføres ordinære lasteoperasjoner i havn, så lenge nærkontakt unngås.

Mannskap kan mønstre av.

4.3.6 Unntak fra innreisekarantene for visse arbeids- og oppdragstakere (§ 6b)

Unntaket gjelder personer som regelmessig ankommer Norge fra områder i Sverige eller Finland med karanteneplikt, for å arbeide i Norge.

Vilkårene i § 6b må følges.

Se vedlagt lenke til bestemmelsen.

4.4 Transport til/fra fartøy

Personer i transitt skal transporteres raskeste veg fra grensen til fartøyet/bestemmelsesstedet.

Det bør benyttes privat kjøretøy under transporten.

Man bør i tillegg holde 1 meter avstand til andre, når det er mulig.

Dersom overnatting er nødvendig for å komme til eller fra skipet, skal dette skje på et egnet overnattingssted som arbeids- eller oppdragsgiver har sørget for, og gjennomføres i tråd med krav og anbefalinger for karantene. 

5 Mistenkt eller bekreftet tilfelle av covid-19 om bord

Se kapittel 4.1 om smittekarantene og isolasjon.

Skip som ankommer Norge fra utlandet og som har mistanke om eller bekreftet smitte av covid-19 om bord, er forpliktet til å varsle norske myndigheter etter reglene i IHR-forskriften § 4.

Fartøyets fører skal varsle Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø per telefon +47 78 98 98 98, og det skal fylles ut elektronisk melding i SafeSeaNet Norway.

6 Krav om risikovurdering

Sjøfartsdirektoratet har publisert en veiledning for risikovurdering og beredskap i forbindelse med covid-19-pandemien.

Denne gjelder for norske skip, og bygger på kravene i forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip.

Covid-19-viruset er en biologisk faktor, og rederiet skal gjennomføre en særlig risikovurdering på grunnlag av alle tilgjengelige opplysninger, herunder informasjon og anbefalinger fra ansvarlige nasjonale og internasjonale myndigheter.

En slik risikovurdering skal oppdateres ved endrede omstendigheter, og inngå som en del av skipets sikkerhetsstyringssystem.

Den maritime næringen har bransjeveiledere som kan gi ytterligere informasjon.

Se for eksempel Coronavirus (COVID-19) Guidance for Ship Operators for the Protection of the Health of Seafarers publisert av det internasjonale rederiforbundet (ICS).

7 Kystcruise

Passasjerer og mannskap på kystcruise på Svalbard eller langs norsk fastlandskyst kan ikke gå i land på Svalbard eller norsk fastland dersom:

 • kystcruiset har oppstart i et land med karanteneplikt
 • fartøyet underveis har tatt om bord personer som har oppholdt seg i land med karanteneplikt, inkludert mannskap og passasjerer som underveis har gått i land, eller
 •  noen om bord ved ombordstigning var omfattet av karanteneplikt

Forbudet gjelder ikke for personer under 18 år, eller personer som har godkjent og gyldig koronasertifikat (se sjekklisten i kapittel 0, punkt 6).

Ved ilandstigning skal rederiet kontrollere koronasertifikatet og at vilkårene er oppfyltet.

Karanteneplikten gjelder ikke for mannskap som skal mønstre av fra skip som tilbyr kystcruise på Svalbard eller langs norsk fastlandskyst, mens de er under reise for å foreta mannskapsbytte og i tiden de er i arbeid i forbindelse med gjennomføringen av mannskapsbyttet.

Mannskap som skal mønstre på skip som tilbyr kystcruise på Svalbard eller langs norsk fastlandskyst, må ha gjennomført innreisekarantene, med mindre de omfattes av unntakene fra karanteneplikten. Dersom mannskapet skal gjennomføre innreisekarantene, kan karantene ikke gjennomføres om bord på skipet.

Det gjelder egne krav til gjennomføring av kystcruise på Svalbard, se covid-19-forskriften § 10a.

Mer informasjon kan finnes på: Endring av smitteverntiltak for reiseaktivitet på Svalbard og for kystcruise - regjeringen.no

Kontaktinformasjon til Helsedirektoratet:

E-post: postmottak@helsedir.no

Post: Helsedirektoratet, postboks 220, Skøyen, 0213 Oslo

Nettside: www.helsedirektoratet.no

8 Nyttige lenker