Retningslinjer i forbindelse med mannskapsskifte

  • Publisert: 16.03.2020
  • Endret: 08.05.2020

I samråd med flere instanser, blant annet arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, har Sjøfartdirektoratet følgende retningslinjer for å sikre mannskapsskifter.

On the bridge in the ferry Bastø Fosen 6
FOTO: Marit Nilsen/Sjøfartsdirektoratet

Bakgrunn

Dette er en revidert utgave av tidligere publiserte retningslinjer. Endringene er i hovedsak knyttet til tydeligere rutiner ved mannskapsskifte.

Sjøfartsdirektoratet erfarer at rederier, sjøfolk og fiskere for tiden har problemer med å gjennomføre mannskapsskifter på grunn av nasjonale og kommunale karantenebestemmelser. I samråd med flere instanser, blant annet arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, har Sjøfartdirektoratet følgende retningslinjer for å sikre mannskapsskifter.

Gjeldende regelverk

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) trådte i kraft fredag 27.3.2020. Denne erstatter tidligere forskrifter. Les mer om karantene ved ankomst til Norge i dette rundskrivet.

Sjøfartsdirektoratet tar forbehold om at det kan komme nye retningslinjer fra helsemyndighetene angående karantene og smittevern i forbindelse med koronasituasjonen.

For mannskap og øvrig personell med bosted i Norge ved reise til og fra skipet

Reglene i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet gjelder. Etter forskriftens § 8 skal personer som har hatt nærkontakt, jf. § 3, med en person senere enn 48 timer før vedkommende fikk de første symptomer på smitte, og som siden er bekreftet smittet av SARS CoV-2 skal oppholde seg i karantene i ti døgn etter kontakten.

Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt.

Slik karantene bør fortrinnsvis gjennomføres før vedkommende tiltrer tjeneste om bord. Dersom karantenetiden må gjennomføres om bord forutsetter dette at nærkontakt med andre om bord kan unngås og at rederiet utfører en særskilt risikovurdering.

Den enkelte kommune kan ha fastsatt andre krav. Regjeringen har gitt ut en veileder som anbefaler at lokale karanteneregler i forbindelse med utbruddet av Covid-19, som blant annet rammer transitt uten opphold i kommunen eller vare- og persontransport, skal unngås. Dersom utfordringer knyttet til dette oppstår, bør den aktuelle kommunen kontaktes.

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse kan unntas fra slik karantene – se reglene i forskriftens § 9.

Personer som er bekreftet smittet av koronavirus før tiltredelse om bord, skal oppholde seg i isolering. Slik isolering skal ikke gjøres om bord på fartøy.

Reiser til og fra utlandet til skip i norske havner, for mannskap og øvrig personell.

Reglene i §§ 5 og 6 i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet gjelder. Den enkelte kommune kan ha fastsatt andre krav. Regjeringen har gitt ut en veileder som anbefaler at lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19, som blant annet rammer transitt uten opphold i kommunen eller vare- og persontransport, unngås. Dersom utfordringer knyttet til dette oppstår, bør den aktuelle kommunen kontaktes.

Arbeidstakere som har bosted i Norge, Sverige eller Finland er unntatt karantene på reise mellom bolig og fartøyet (arbeidsstedet).

Øvrige arbeidstakere som er nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, er unntatt karantene når de er i arbeid eller reiser til og fra arbeid.

Det er Sjøfartsdirektoratets vurdering at mannskap som kreves for å operere fartøyet i henhold til fartøyets sikkerhetsbemanning er nødvendige for forsvarlig drift, og derfor unntatt fra krav om karantene ved innreise. Behovet for tilleggsmannskap for å ivareta forsvarlig drift vurderes av det enkelte rederi. Bruk av unntaket skal klareres med virksomhetsledelsen i det enkelte rederi. For fartøy som ikke har bemanningsoppgave gjelder det samme, men rederiet må da selv vurdere hvilken bemanning som kreves for å overholde krav til vakthold, hviletid mm.

Sjøfartsdirektoratet anbefaler at det enkelte rederi utarbeider en erklæring som bekrefter at vurderingen er gjort og videre at den enkelte arbeidstaker er i tjeneste for rederiet.

Personer som er omfattet av unntaket, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer, jf. § 3

Unntaket gjelder ikke i fritiden, kun når du er på jobb eller reiser til og fra jobb.

Dersom arbeidstakeren har hatt nærkontakt med en som er bekreftet smittet av koronavirus, må karantene gjennomføres.

Ved mannskapsskifte utenfor Norge

Det vises til norske karanteregler og smittevernråd. Sjøfartsdirektoratet anbefaler at en som minimum følger disse rutiner også internasjonalt. I tillegg vil nasjonale regler fastsatt av vedkommende kyst- og havnestat gjelde. Rederiet bør kontakte lokale myndigheter for å avklare rutiner og praksis.

Hvis mannskapsskifte ikke lar seg gjennomføre som planlagt og personell om bord har sertifikater og attester som løper ut på dato, vises det til følgende skriv: Forlenger gyldigheten på personlige sertifikat, helseerklæring og CR

Se også: IMO-retningslinjer for mannskapsskifte

Gjennomføring av karantene om bord i forbindelse med mannskapsskifte

Gjennomføring av karantene om bord er særlig aktuelt ved internasjonale reiser der mannskap blir pålagt karantene av land en mønstrer på i eller reiser gjennom, og vedkommende hverken har hatt nærkontakt med syke eller har symptomer på sykdom.

En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Sjøfartsdirektoratets vurdering er at skipet kan defineres som annet egnet oppholdssted såfremt nærkontakt med andre om bord kan unngås.

Det enkelte rederi må selv vurdere om dette kan gjennomføres om bord eller ikke. For karantene om bord gjelder i tillegg vernebestemmelsene i forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse på skip. Vi viser videre til veiledninger og råd gitt av norske helsemyndigheter mm. Ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet om det er behov for nærmere veiledning.

Sjøfartsdirektoratet presiserer rederiets ansvar for å fortløpende utføre risikovurdering av situasjonen og iverksette smitteverntiltak om bord og ved mannskapsskifter, samt ha beredskapsplaner i tilfelle smitte oppstår om bord.

Dersom karantene gjennomføres om bord må en være særlig oppmerksomhet på personell i risikogruppen og fartøyets planlagte operasjon.

Gjennomføring av karantene ved avmønstring

Lokale helsemyndigheter varsles i henhold til gjeldende retningslinjer.

Mannskap eller andre om bord som ikke har vært i kontakt med personer utenfor skipet, og som mønstrer av i Norge etter ti døgn om bord og ikke har symptomer, kan etter Sjøfartsdirektoratets vurdering anses som smittefrie og trenger ikke karantene. Det samme gjelder etter Sjøfartsdirektoratets vurdering internasjonalt, men regler fastsatt av vedkommende kyst- og havnestat vil gjelde.

Rederiet skal i andre tilfeller, i påvente av utreise, sørge for å etablere lokale karantenelokasjoner for mannskap uten bopel i Norge eller aktuelt land.

Når transport er bekreftet og det er tid for utreise, gjennomfører rederiet etablerte rutiner for å få aktuelt mannskap ut av landet.

Krav til dokumentasjon ved mannskapsskifter

Sjøfartsdirektoratet har fått spørsmål om hva som regnes som tilstrekkelig dokumentasjon på at sjøfolk og fiskere har arbeid på norsk fartøy. I tillegg til nødvendig dokumentasjon på sjøfolkenes og fiskernes kvalifikasjoner, opplæring, helse mv., er det tilstrekkelig at følgende dokumentasjon foreligger ved mannskapsskifte:

  • Kopi av arbeidstakers arbeidsavtale. På fartøyet skal kopi av arbeidsavtale være tilgjengelig, og av tariffavtale som utgjør en del av arbeidsavtalen. Det samme gjelder kopi av kontrakt for andre som har sitt arbeid om bord.

  • De som har sitt arbeid om bord skal være utstyrt med et identifikasjonsbevis. For norske statsborgere kan dette være sjøfartsbok eller pass.

  • Hvis sjøfartsbok ikke foreligger, vil det i tillegg til pass være tilstrekkelig med kopi av arbeidsavtale for å dokumentere arbeid på norsk fartøy.

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen