Dokumentet inneholder informasjon om regler i forbindelse med mannskapsskifter i Norge under covid-19 pandemien. Hensikten med dokumentet er å gi en samlet oversikt over de regler og retningslinjer som er relevante for sjøfolk.

Vi gjør oppmerksom på at det er norske helsemyndigheter som er ansvarlig for regelverk tilknyttet covid-19-pandemien, og at regelverket blir endret fortløpende i takt med smittesituasjonen.

Vi henviser derfor til de vedlagte lenkene i dette dokumentet, og oppfordrer leseren til å holde seg oppdatert på disse. Leseren må selv se i covid-19-forskriften og andre aktuelle regelverk for fullstendig lov- og forskriftstekst.

Sjøfartsdirektoratet anser våre retningslinjer for å være i tråd med IMO-retningslinjene for mannskapsskifte under covid-19-pandemien.

Ved spørsmål, ta kontakt per e-post post@sdir.no eller telefon 52 74 50 00.

Endringer

Revisjon

Publisert

Endringer

 

1

28.01.2021

Oppdatering etter endringer i covid-19-forskriften  

1 Informasjon fra norske helsemyndigheter til rederiers representanter og skipsagenter

Helsedirektoratet har gitt ut informasjon med forventninger til skipsagenter og rederier som organiserer sjøfolk i transitt i Norge, og som skal arbeide på fartøy i norske havner. Det forventes at skipsagenter og rederier kjenner til informasjonen, og formidler denne til sjøfolkene før avreise til Norge.

Informasjonen fra helsemyndighetene finnes her:

2 Krav om registrering før innreise til Norge

Personer som ankommer Norge fra et område som medfører karanteneplikt, skal registrere seg før innreise, jf. covid-19-forskriften § 5b. Dette gjelder også norske statsborgere, og det gis ikke unntak for sjøfolk.

Registreringen skal skje før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt.

Registrering kan gjøres digitalt eller med papirskjema. Utfylt papirskjema eller kvittering på fullført digital registrering skal vises til politiet ved grensekontrollen.

Mer informasjon om registrering, samt digitalt registreringsskjema finnes her.

Registreringsskjema i PDF finnes her.

3 Krav om testing

3.1 Krav om negativ covid-19-test før innreise til Norge – unntak for sjøfolk (§ 4a)


Personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt, skal ved innreise fremvise en attest som viser negativ test for SARS-CoV-2. Godkjent testmetode er PCR eller antigen hurtigtest, og testen skal være tatt i løpet av de siste 24 timene før ankomst til Norge.

Attesten skal være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk. Kravet om fremleggelse av attest gjelder ikke personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19.

Det er gitt enkelte unntak fra dette kravet, deriblant for sjøfolk på vei til eller fra aktiv tjeneste, med ID-kort nevnt i utlendingsforskriften § 2-8 eller filippinsk «Seafarer's Identification and Record Book» eller filippinsk nasjonalitetspass nevnt i utlendingsforskriften § 3-1 bokstav j, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 3 (1) j.

For komplett liste over unntak, se covid-19-forskriften § 4a.

3.2 Krav om testing ved ankomst til Norge (§ 4d)

Personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt som fastsatt i vedlegg A i løpet av de siste 10 døgn før ankomst til Norge, skal teste seg for SARS-CoV-2 ved grenseovergangsstedet i Norge, jf.

Testen skal være antigen hurtigtest eller PCR-test. Ved positiv antigen hurtigtest skal personen ta PCR-test innen et døgn etter ankomst.

Det er gitt unntak fra kravet om testing ved ankomst for personer som er unntatt fra karanteneplikt etter § 6a bokstav c. For mer informasjon om unntaket, se punkt 4.2.4 nedenfor.

Testing skal, om mulig, skje på flyplass eller annen grensestasjon. Dersom dette ikke er mulig, må den reisende ta kontakt med kommunen eller annen teststasjon for å bestille testing. Testing er per d.d. gratis.

Sjøfolkene kan reise videre etter testingen, forutsatt at man ikke har symptomer og at transporten skjer i henhold til gjeldende regler og anbefalinger for transport når man er i innreisekarantene. For mer informasjon om transport, se punkt 4.4 nedenfor.

Dersom prøveresultatet er positivt, skal personen i isolasjon umiddelbart, og arbeids- eller oppdragsgiver skal varsle kommunen.

Sjøfolk skal være friske når de reiser inn til Norge. Dersom man får symptomer under reisen eller på grensen, må man straks melde fra til reiseleder, agent eller grensepersonell, som så skal kontakte lege/helsepersonell.

3.3 Krav om testing etter opphold i land med særlig høy forekomst av muterte virusvarianter (§ 4b)

Personer som har oppholdt seg i Storbritannia, Sør-Afrika, Irland, Nederland, Østerrike, Portugal eller Brasil i løpet av de siste 10 døgn før ankomst til Norge, skal teste seg for SARS-CoV-2 med testmetoden PCR ved grenseovergangsstedet i Norge.

Personer som har oppholdt seg i de nevnte landene mellom 15. januar 2021 og 25. januar 2021, skal så snart som mulig teste seg for SARS-CoV-2 med testmetoden PCR. Personen skal teste seg selv om vedkommende har testet seg før 25. januar 2021.

Personen skal kontakte kommunen eller testsenter for å få gjennomført testing, og skal opplyse om at testingen skyldes opphold i et av de nevnte landene.

4 Krav om karantene

4.1 Generelt om karantene

I covid-19-forskriften skilles det mellom innreisekarantene og smittekarantene, jf. § 4.
Hovedregelen i covid-19-forskriften er at alle personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt, skal i karantene i 10 døgn.

Dette gjelder også ved mellomlanding i karantenepliktige områder. Det gjøres fratrekk i karantenetiden dersom personen kommer til Norge via et område hvor det ikke er karanteneplikt.

Karantenetiden kan også forkortes ved å følge testregimet i § 4c.

Personer i innreisekarantene skal i utgangspunktet oppholde seg på karantenehotell i karantenetiden. Karantene kan likevel gjennomføres på et annet egnet oppholdssted som arbeids- eller oppdragsgiver sørger for. Egnet oppholdssted kan være om bord på et skip i enelugar, dersom nærkontakt med andre unngås.

Personer kan forlate Norge under karantenetiden. For mer informasjon om transport, se kapittel 4.4 nedenfor.

Personer i transitt som reiser direkte fra flyplass eller annet ankomststed til fartøyet, og der fartøyet forlater norsk havn umiddelbart, slipper innreisekarantene. I den tiden personen oppholder seg i Norge, skal imidlertid norske karantene- og testregler følges.

Personer som utvikler akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust i karantenetiden, skal kontakte helse- og omsorgstjenesten for å testes. Selv om testen er negativ, skal vedkommende fortsatt være i karantene resten av karantenetiden, og unntakene fra karantene kan ikke benyttes.

4.2 Unntak fra kravet om innreisekarantene

Det finnes enkelte unntak fra kravet om innreisekarantene i covid-19-forskriften. Unntaket som er mest aktuelt for sjøfolk følger av § 6h. Vi viser til covid-19-forskriften for fullstendig oversikt over alle unntakene.

4.2.1 Unntak for arbeidstakere som ankommer Norge for å tiltre arbeid på fartøy i Norsk havn (§ 6h)

Paragraf 6h lyder som følger:
«Personer som ankommer for å tiltre arbeid på fartøy i norsk havn skal i innreisekarantene både i arbeidstiden og i fritiden inntil de

a. har testet negativt for SARS-CoV-2 på test tatt i løpet av det første døgnet etter ankomst til Norge, og

b. har testet negativt for SARS-CoV-2 med testmetode PCR på test tatt tidligst tre døgn etter ankomst til Norge.

Arbeidstakeren skal deretter være i innreisekarantene på fritiden. Karantene om bord på fartøyet kan kun gjennomføres på enelugar.

Arbeids- eller oppdragsgiver er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av test i Norge.

Kravet i første ledd bokstav b gjelder ikke for arbeidstaker på vei til fartøy som skal forlate norsk havn innen tre døgn etter arbeidstakerens ankomst til Norge, og som ikke skal anløpe norsk havn innen 10 døgn etter avreise.

Ved positiv test skal personen i isolering, jf. § 7, og arbeids- eller oppdragsgiver skal varsle kommunen der personen oppholder seg, eller sist oppholdt seg dersom skipet har forlatt havnen.

Denne bestemmelsen gjelder ikke for kystcruise, skip i passasjertrafikk eller fartøy i opplag.»

Når en person har testet negativt på begge testene nevnt i første ledd bokstav a og b, kan vedkommende utføre arbeid om bord. Personen må likevel være i karantene i fritiden frem til karantenetiden på 10 dager er utløpt.

Arbeidsgiver skal sørge for et egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden. Karantene om bord skal gjennomføres på enelugar.

Sjøfolk som er unntatt karantene i arbeidstiden, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer. For å minimere smitterisiko skal arbeidsgiver legge til rette for at det er mulig å opprettholde sosial avstand.

Sjøfolk på vei til et fartøy som skal forlate norsk havn innen tre døgn etter at personen har ankommet Norge, og som ikke skal anløpe norsk havn innen 10 døgn etter avreisen, trenger kun å avlegge første test.

Dersom det ikke er mulig å gjennomføre mannskapsbytte etter § 6h, kan man vurdere bruk av de andre unntaksmulighetene gjengitt nedenfor.

4.2.2 Unntak fra innreisekarantene for arbeidsreisende ved testing (§ 6c)

Unntaket gjelder personer som er bosatt i EØS eller Sveits, og som kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, gitt at de ikke kommer fra et område med særlig høyt smittenivå. Vilkårene i § 6c må følges. Se vedlagt lenke til bestemmelsen.

4.2.3  Særskilt unntak fra innreise- og smittekarantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner (§ 6e)

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, kan på visse vilkår unntas karantene i arbeidstiden.

Mannskap som inngår i fartøyets minimum sikkerhetsbemanning, og som er nødvendige for å operere fartøyet, kan anses som «strengt nødvendige» for å sikre forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

Arbeids- eller oppdragsgiver plikter å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av unntaket i størst mulig grad unngås. Sjøfartsdirektoratet anbefaler at vurderinger knyttet til bruk av unntaket i § 6e loggføres eller dokumenteres internt for hvert enkelt tilfelle.

4.2.4  Unntak fra innreisekarantene for reisende med kortvarig opphold i land eller områder med forhøyet smitte mv. (§ 6a bokstav c.)

Personer som mønstrer på fartøy i Norge som krysser Norges territorialgrenser og kun oppholder seg i fartøyet til de ankommer Norge igjen, uten at passasjerer eller mannskap har gått om bord eller vært i land i utenlandsk havn, er unntatt innreisekarantene når de returnerer til Norge.

Det kan utføres ordinære lasteoperasjoner i havn, så lenge nærkontakt unngås. Mannskap kan mønstre av.

4.2.5  Unntak fra innreisekarantene for visse arbeids- og oppdragstakere (§ 6b)

Unntaket gjelder personer som regelmessig ankommer Norge fra områder i Sverige eller Finland med karanteneplikt, for å arbeide i Norge. Vilkårene i § 6b må følges. Se vedlagt lenke til bestemmelsen.

4.3 Smittekarantene (§ 4)

Personer som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte, eller fra prøvetidspunktet dersom personen som testet positivt ikke utvikler symptomer, er underlagt smittekarantene. Karanteneplikten gjelder i 10 døgn etter nærkontakten.

4.4 Transport til/fra fartøy

Personer i transitt skal transporteres raskeste veg fra grensen til fartøyet/ bestemmelsesstedet. Det bør benyttes privat kjøretøy under transporten.

Det er kun tillatt å bruke offentlig transport dersom man bruker munnbind under hele reisen. Man bør i tillegg holde 1 meter avstand til andre, når det er mulig. Reisen med offentlig transport bør være forhåndsbestilt og med setereservasjon.

Se Folkehelseinstituttets retningslinjer for reise med offentlig transport.

Dersom overnatting er nødvendig for å komme til eller fra skipet, skal dette skje på egnet karantenested som arbeids- eller oppdragsgiver har sørget for.

Personer i smittekarantene kan unntaksvis bruke offentlig transport etter tillatelse fra kommunelegen. Det skal brukes munnbind under hele reisen.
Lenke til §§ 5 og 5a.

5 Krav om risikovurdering

Sjøfartsdirektoratet har publisert en veiledning for risikovurdering og beredskap i forbindelse med covid-19-pandemien. Denne gjelder for norske skip, og bygger på kravene i forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip.

Covid-19-viruset er en biologisk faktor, og rederiet skal gjennomføre en særlig risikovurdering på grunnlag av alle tilgjengelige opplysninger, herunder informasjon og anbefalinger fra ansvarlige nasjonale og internasjonale myndigheter.

En slik risikovurdering skal oppdateres ved endrede omstendigheter, og inngå som en del av skipets sikkerhetsstyringssystem.

Den maritime næringen har bransjeveiledere som kan gi ytterligere informasjon. Se for eksempel Coronavirus (COVID-19) Guidance for Ship Operators for the Protection of the Health of Seafarers publisert av det internasjonale rederiforbundet (ICS).

6 Varsel om mistenkt eller bekreftet tilfelle av covid-19

Skip som ankommer Norge fra utlandet og som har mistanke om eller bekreftet smitte av covid-19 om bord, er forpliktet til å varsle norske myndigheter etter reglene i IHR-forskriften § 4.

Fartøyets fører skal varsle Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø per telefon +47 78 98 98 98, og det skal fylles ut elektronisk melding i SafeSeaNet Norway.

7 Kystcruise

Norske helsemyndigheter har utarbeidet en veileder for gjennomføring av kystcruise langs norskekysten. Veilederen inneholder råd om hvordan rederier på en forsvarlig måte kan ivareta smittevern og forebygge tilfeldig eksponering for, og spredning av, covid-19.

Før oppstart av kystcruise langs norskekysten, skal rederiet fremlegge en plan for Helsedirektoratet som beskriver hvordan rederiet vil sikre ivaretagelse av gjeldende smittevernkrav, jf. covid-19-forskriften § 11.

Helsedirektoratet kan godkjenne oppstart av kystcruise dersom rederiets plan på en god nok måte beskriver hvordan rederiet kan ivareta smittevernkravene.
Lenke til §§ 11 – 11b.

Kontaktinformasjon til Helsedirektoratet:
E-post: postmottak@helsedir.no
Post: Helsedirektoratet, postboks 220, Skøyen, 0213 Oslo
Nettside: www.helsedirektoratet.no

8 Nyttige lenker