Oppdatert 3. september med følgende endringer: 

 • Lagt til et nytt punkt 5 i sjekklisten om vaksinerte
 • 2: Endret informasjon om hvem som skal registrere seg før ankomst til Norge
 • 3.2: Endret informasjon om hvem som må testes ved grenseovergangsstedet i Norge
 • 4.2.1.2: Lagt til Storbritannia
 • 4.2.3: Endret informasjon om hvem som må på karantenehotell
 • Fjernet punkt 4.4 om ventekarantene
 • Tidligere 4.5 har blitt til 4.4

Dokumentet inneholder informasjon om regler i forbindelse med mannskapsskifter i Norge under covid-19 pandemien. Hensikten med dokumentet er å gi en samlet oversikt over de regler og retningslinjer som er relevante for sjøfolk.

Vi gjør oppmerksom på at det er norske helsemyndigheter som er ansvarlig for regelverk tilknyttet covid-19-pandemien, og at regelverket blir endret fortløpende i takt med smittesituasjonen.

Vi henviser derfor til de vedlagte lenkene i dette dokumentet, og oppfordrer leseren til å holde seg oppdatert på disse.

Leseren må selv se i covid-19-forskriften og andre aktuelle regelverk for fullstendig lov- og forskriftstekst

Sjøfartsdirektoratet anser våre retningslinjer for å være i tråd med IMO-retningslinjene for mannskapsskifte>under covid-19-pandemien.

Ved spørsmål, ta kontakt per e-post post@sdir.no eller telefon 52 74 50 00.

0 Sjekkliste, korona

 1. Sjøfolk på vei til eller fra aktiv tjeneste, og med sjømanns-ID, har unntak fra innreiserestriksjonene, jf innreiseforskriften § 3 bokstav j. 
 2. Personer som ankommer Norge fra et område som medfører karanteneplikt, skal registrere seg før innreise, jf. covid-19-forskriften § 5b.
  Reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt.
  Registrering skjer her: entrynorway.no. Se mer informasjon i punkt 2
 3. Sjøfolk må ha med seg følgende informasjon til grensekontrollen:
  - Kvittering på fullført digital registrering
  - Sjømannsbok/Sjømanns-ID
  - Dokumentasjon på arbeidsforhold
 4. Det er krav om testing på grensen. Se mer informasjon i punkt 3.2.
 5. Fullvaksinerte som kan fremvise et koronasertifikat fra Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia eller EU, og som har en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter, er unntatt fra innreiserestriksjoner og innreisekarantene.
 6. Personer som ankommer Norge for å tiltre på et fartøy i norsk havn kan gjennomføre karantenen på enelugar om bord på fartøyet. Ved negativt testresultat på PCR-test tatt tidligst 3 dager etter innreise kan arbeidstakeren arbeide om bord på fartøyet. Vedkommende må fortsatt være i fritidskarantene ut karantenetiden. Se mer informasjon i punkt 4.2.2
  - Det er ikke mulig å gjennomføre karantene om bord på fartøy som er i opplag, på kystcruise eller som reiser i passasjertrafikk.

 

1 Informasjon fra norske helsemyndigheter til rederiers representanter og skipsagenter

Helsedirektoratet har gitt ut informasjon med forventninger til skipsagenter og rederier som organiserer sjøfolk i transitt i Norge, og som skal arbeide på fartøy i norske havner.

Det forventes at skipsagenter og rederier kjenner til informasjonen, og formidler denne til sjøfolkene før avreise til Norge.

Informasjonen fra helsemyndighetene finnes her:

2 Krav om registrering før innreise til Norge

Personer som ankommer Norge, skal registrere seg før innreise, jf. covid-19-forskriften § 5b.

Dette gjelder også norske statsborgere, og det gis ikke unntak for sjøfolk.

Fullvaksinerte som kan fremvise et koronasertifikat fra Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia eller EU og som har en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter, trenger ikke å registrere seg før innreise. 

Registreringen skal skje før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt.

Registrering skal gjøres digitalt. Kvittering på fullført digital registrering skal vises til politiet ved grensekontrollen.

Mer informasjon om registrering, samt digitalt registreringsskjema finnes her.

3 Krav om testing

3.1 Krav om negativ covid-19-test før innreise til Norge – unntak for sjøfolk (§ 4a)

Personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt, skal ved innreise fremvise en attest som viser negativ test for SARS-CoV-2.

Godkjent testmetode er PCR eller antigen hurtigtest, og testen skal være tatt i løpet av de siste 24 timene før ankomst til Norge eller i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid på første del av flyreise

Attesten skal være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk.

Det er gitt enkelte unntak fra dette kravet.

Kravet om fremleggelse av attest gjelder ikke personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19, eller for norske statsborgere og utlendinger som er bosatt i Norge med oppholdstillatelse eller oppholdsrett etter utlendingsloven hvis det har vært umulig eller uforholdsmessig krevende å fremskaffe slik attest.

Kravet gjelder heller ikke for sjøfolk på vei til eller fra aktiv tjeneste, med ID-kort nevnt i utlendingsforskriften § 2-8 eller filippinsk «Seafarer's Identification and Record Book» eller filippinsk nasjonalitetspass nevnt i utlendingsforskriften § 3-1 bokstav j, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 3 bokstav j.

Unntaket gjelder også personer som er unntatt karanteneplikt etter § 6a. For komplett liste over unntak, se covid-19-forskriften § 4a.

3.2 Krav om testing ved ankomst til Norge (§ 4d)

Personer som ankommer Norge, skal teste seg for SARS-CoV-2 ved grenseovergangsstedet i Norge. Det gis unntak for personer på kystcruise som går i land og for personer som benytter seg av unntaket i § 6a bokstav c (se punkt 4.2.6). 
 
Fullvaksinerte som kan fremvise et koronasertifikat fra Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia eller EU, og som har en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter, må ikke testes på grensen. 

Testen skal være antigen hurtigtest. 

PCR-test kan kun unntaksvis benyttes. 

Personer som er testet med antigen hurtigtest, skal vente på teststasjonen til prøveresultatet foreligger så langt det er praktisk mulig ut fra forholdene på stedet. 

Ved positiv antigen hurtigtest skal personen ta PCR-test innen et døgn etter ankomst. 

Myndighetene kan i grensekontrollen gi anvisning på hvilken teststasjon den reisende er pliktig til å teste seg ved umiddelbart etter innreise. 

Vi gjør oppmerksom på at personer i innreisekarantene som ikke oppholder seg på karantenehotell også skal teste seg på døgn syv eller åtte. 

Les mer om dette i kapittel 4.1 om karantene og kapittel 4.2.1 om § 6h. 

Det er gitt unntak fra kravet om testing ved ankomst for personer som er unntatt fra karanteneplikt etter § 6a bokstav c. 

For mer informasjon om unntaket, se punkt 4.2.3 nedenfor. Testing skal, om mulig, skje på flyplass eller annen grensestasjon. 

Dersom dette ikke er mulig, må den reisende ta kontakt med kommunen eller annen teststasjon for å bestille testing. 

Testing er per d.d. gratis. 

Dersom prøveresultatet er positivt skal personen i isolasjon umiddelbart, og arbeids- eller oppdragsgiver skal varsle kommunen. 

Sjøfolk skal være friske når de reiser inn i Norge. 

Dersom man får symptomer under reisen eller på grensen, må man straks melde fra til reiseleder, agent eller grensepersonell, som så skal kontakte lege/helsepersonell. 

4 Krav om karantene

4.1 Generelt om karantene

I covid-19-forskriften skilles det mellom innreisekarantene, smittekarantene og ventekarantene, jf. § 4. I det videre omtales hovedsakelig innreisekarantene.

Hovedregelen i covid-19-forskriften er at alle personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt, skal i innreisekarantene i 10 døgn, jf. § 4.

Dette gjelder også ved mellomlanding i karantenepliktige områder.

Kommer personen via et område uten karanteneplikt, forkortes karantenetiden med den tiden som personen har oppholdt seg i det karantenefrie området.

Karantenetiden kan også forkortes ved negativ PCR-test tatt tidligst syv døgn etter ankomst, jf. § 4c første ledd.  

Vi gjør oppmerksom på at det ikke kan gjøres fratrekk i karantenetiden for opphold til sjøs, og at karantenetiden starter ved ankomst til Norge.

Personer i innreisekarantene skal i utgangspunktet oppholde seg på karantenehotell på første ankomststed i riket i karantenetiden, jf. § 5 første ledd.

Plikten til å oppholde seg på karantenehotell gjelder likevel ikke for personer som har testet seg på grensen, og som oppfyller et av unntakene i § 5 andre ledd bokstav a-h.

For eksempel kan karantene gjennomføres på et egnet oppholdssted som arbeids- eller oppdragsgiver sørger for, og som er godkjent av Arbeidstilsynet på forhånd, jf. § 5 andre ledd bokstav d, jf. § 8a.

Personer som følger unntaket i § 6h kan gjennomføre karantene på enelugar om bord på fartøyet, jf. § 5 andre ledd bokstav g.

For mer informasjon om § 6h, se punkt 4.2.1 nedenfor.

Personer i innreisekarantene som ikke oppholder seg på karantenehotell skal teste seg med PCR-test på døgn syv etter ankomst, jf. § 4c andre ledd.

Kontakt kommunen eller testsenter for å få gjennomført testingen.

Personer som ankommer for å tiltre arbeid på fartøy i norsk havn kan imidlertid ta antigen hurtigtest på døgn 8 etter ankomst i stedet for PCR-test på døgn syv, jf. § 6h tredje ledd.

Personer kan forlate Norge under karantenetiden.

For mer informasjon om transport, se kapittel 4.5 nedenfor.

Personer i transitt som reiser direkte fra flyplass eller annet ankomststed til fartøyet, og der fartøyet forlater norsk havn umiddelbart, slipper innreisekarantene.

I den tiden personen oppholder seg i Norge, skal imidlertid norske karantene- og testregler følges.

Personer som utvikler akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust i karantenetiden, skal kontakte helsetjenesten for å testes.

Selv om testen er negativ, skal vedkommende fortsatt være i karantene resten av karantenetiden, og unntakene fra karantene kan ikke benyttes.

4.2 Unntak fra kravet om innreisekarantene

Det finnes enkelte unntak fra kravet om innreisekarantene i covid-19-forskriften.

Unntaket som er mest aktuelt for sjøfolk følger av § 6h (se 4.2.2).

Vi viser til covid-19-forskriften for fullstendig oversikt over alle unntakene.

4.2.1 Vaksinerte personer

4.2.1.1 Personer som har fått én av to vaksinedoser

Innreisekarantene kan forkortes for personer som har fått 1. vaksinedose (med varighet fra 3 til 15 uker etter vaksinasjon) og kan dokumentere negativt testresultat i karantenetiden ved PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst.

Forutsetningen er at personen kan fremvise et koronasertifikat fra Norge, Sverige eller Danmark som har en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter. Det er også mulig å fremvise et sertifikat som er i samsvar med EUs digitale koronasertifikat.

Se covid-19-forskriften § 4c, tredje ledd, punkt a.

4.2.1.2 Fullvaksinerte/gjennomgått testet positivt for SARS-CoV-2, med varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato

Innreisekarantene gjelder ikke for fullvaksinerte personer som kan vise frem et norsk, svensk eller dansk koronasertifikat med en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter, eller som har et sertifikat som er i samsvar med EUs digitale koronasertifikat, jf covid-19-forskriften § 4, fjerde ledd.

Dette er altså personer som er fullvaksinerte i Norge og personer som, ved godkjent laboratoriemetode, har testet positivt for SARS-CoV-2 i Norge de siste seks måneder.

Fullvaksinerte personer som ikke har et koronasertifikat fra Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, eller som er i samsvar med EUs digitale koronasertifikat, må gjennomføre innreisekarantene på lik linje med de som ikke er vaksinert.

4.2.2 Unntak for arbeidstakere som ankommer Norge for å tiltre arbeid på fartøy i Norsk havn (§ 6h)

Paragraf 6h lyder som følger:
«Personer som ankommer for å tiltre arbeid på fartøy i norsk havn skal i innreisekarantene både i arbeidstiden og i fritiden inntil de

 • har testet negativt for SARS-CoV-2 på test tatt i løpet av det første døgnet etter ankomst til Norge, og
 • har testet negativt for SARS-CoV-2 med testmetode PCR på test tatt tidligst tre døgn etter ankomst til Norge.

Arbeidstakeren skal deretter være i innreisekarantene på fritiden.
Karantene om bord på fartøyet kan kun gjennomføres på enelugar.
Personer som ankommer for å tiltre arbeid på fartøy i norsk havn kan ta antigen hurtigtest på døgn 8 etter ankomst, til erstatning for PCR-test etter § 4c andre ledd. Dersom testresultatet er negativt, bortfaller plikten til innreisekarantene. Dersom slik testing ikke gjennomføres, er det krav til innreisekarantene på fritiden.
Kravet i første ledd bokstav b og tredje ledd gjelder ikke for arbeidstaker i transitt i Norge på vei til fartøy som skal forlate norsk havn innen tre døgn etter arbeidstakerens ankomst til Norge og oppholde seg utenfor norsk sjøterritorium i minst ti døgn.
Arbeids- eller oppdragsgiver er ansvarlig for organisering og gjennomføring av test i Norge.
Ved positiv test skal personen i isolering, jf. § 7, og arbeids- eller oppdragsgiver skal varsle kommunen der personen oppholder seg, eller sist oppholdt seg dersom skipet har forlatt havnen.
Denne bestemmelsen gjelder ikke for personer som ankommer Norge for å tiltre arbeid på kystcruise, skip i passasjertrafikk eller fartøy i opplag.»

Når en person har testet negativt på begge testene nevnt i første ledd bokstav a og b, kan vedkommende utføre arbeid om bord. Personen må likevel være i karantene i fritiden.

Personen må deretter ta en tredje test. Dette kan enten gjøres i form av PCR-test på døgn syv etter ankomst, jf. § 4c andre ledd, eller ved antigen hurtigtest på døgn åtte etter ankomst, jf. § 6h tredje ledd.

Dersom testen tatt på døgn syv eller åtte er negativ, bortfaller plikten til videre innreisekarantene. Dersom testing ikke kan gjennomføres, må personen være i fritidskarantene ut hele karantenetiden på 10 dager.  

Arbeidsgiver skal sørge for et egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden.

Karantene om bord skal gjennomføres på enelugar.

Sjøfolk som er unntatt karantene i arbeidstiden, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer. For å minimere smitterisiko skal arbeidsgiver legge til rette for at det er mulig å opprettholde sosial avstand.

Sjøfolk i transitt på vei til et fartøy som skal forlate norsk havn innen tre døgn etter at personen har ankommet Norge, og som skal oppholde seg utenfor norsk sjøterritorium i minst ti døgn, trenger kun å avlegge første test.

Dersom det ikke er mulig å gjennomføre mannskapsbytte etter § 6h, kan man vurdere bruk av de andre unntaksmulighetene gjengitt nedenfor.

4.2.3 Karantenehotell

Påmønstrende mannskap kan gjennomføre karantene i enelugar om bord på fartøyet, jf. § 6h (se 4.2.2), og må ikke på karantenehotell. Personer som ved innreisen kan dokumentere at Arbeidstilsynet har godkjent et egnet oppholdssted, er også unntatt krav om karantenehotell, jf. § 5, andre ledd, bokstav b. 

Det er også unntak fra krav om karantenehotell for personer som ved innreise kan dokumentere at de ikke har oppholdt seg i områder oppført i vedlegg B de siste 10 døgnene før innreise og har egen bolig eller annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. Lenke til vedlegg B: Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) - Vedlegg B - Lovdata 

Personer i innreisekarantene, som ikke skal mønstre på skip og som ikke har et egnet oppholdssted godkjent av arbeidstilsynet og som har oppholdt seg i området oppført i vedlegg B, skal oppholde seg på karantenehotell på første ankomststed i riket frem til negativt resultat på PCR-test tatt tidligst 3 døgn etter innreise. Resten av innreisekarantenen kan gjennomføres i egen bolig eller på annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering, jf covid-19-forskriften § 5, første ledd. 

Det er mulig å be om unntak fra karantenehotell i enkelttilfeller dersom sterke velferdsgrunner for den enkelte person taler for det. Søknad må i tilfelle sendes til Utlendingsdirektoratet (UDI) 

En reise begrunnet i sterke velferdshensyn vil eksempelvis være eget barns fødsel, besøk til nærstående som er alvorlig syk eller døende, eller deltakelse i begravelse eller bisettelse til nærstående. Personer som krysser grensen i forbindelse med avtalt samvær mellom barn og forelder var tidligere omfattet av denne bestemmelsen, men er nå unntatt fra plikten til opphold på karantenehotell etter § 5 andre ledd bokstav g, jf. § 6d første ledd. Et annet eksempel på sterke velferdshensyn kan være reiser til utlandet for å motta nødvendig medisinsk behandling. 

For mer informasjon om karantenehotell, se: Koronavirus i Norge: reiser til og fra utlandet - helsenorge.no (eksternt nettsted)

4.2.4 Unntak fra innreisekarantene for mannskap på passasjerskip i fast rute

Mannskap på passasjerskip i fast rute til et område med karanteneplikt, som starter arbeidet sitt i Norge og ikke forlater skipet, er unntatt innreisekarantene i arbeidstiden og fritiden når de ankommer Norge og mønstrer av dersom:

 1. de testes for covid-19 ved ankomst til Norge, tre og sju døgn etter ankomst
 2. de unngår nærkontakt med passasjerer.

Rederiet skal sørge for at alle personer om bord kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand. Passasjerskipet kan ha inntil 50 prosent passasjerkapasitetsutnyttelse, jf § 6c.

Passasjerskip i fast rute til Norge som kommer fra et område med karanteneplikt, kan ikke anløpe norsk havn med flere passasjerer som har testplikt etter § 4d enn det som følger av avtale med kommunen som har ansvar for teststasjonen i den havn de anløper, jf § 6m.

4.2.5 Særskilt unntak fra innreise- og smittekarantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner (§ 6e)

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, kan på visse vilkår unntas karantene i arbeidstiden.

Mannskap som inngår i fartøyets minimum sikkerhetsbemanning, og som er nødvendige for å operere fartøyet, kan anses som «strengt nødvendige» for å sikre forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

Arbeids- eller oppdragsgiver plikter å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av unntaket i størst mulig grad unngås. Sjøfartsdirektoratet anbefaler at vurderinger knyttet til bruk av unntaket i § 6e loggføres eller dokumenteres internt for hvert enkelt tilfelle.

Liste over virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell finnes på regjeringens side her.

4.2.6 Unntak fra innreisekarantene for reisende med kortvarig opphold i land eller områder med forhøyet smitte mv. (§ 6a bokstav c.)

Personer som mønstrer på fartøy i Norge som krysser Norges territorialgrenser og kun oppholder seg i fartøyet til de ankommer Norge igjen, uten at passasjerer eller mannskap har gått om bord eller vært i land i utenlandsk havn, er unntatt innreisekarantene når de returnerer til Norge.

Det kan utføres ordinære lasteoperasjoner i havn, så lenge nærkontakt unngås.

Mannskap kan mønstre av.

4.2.7 Unntak fra innreisekarantene for visse arbeids- og oppdragstakere (§ 6b)

Unntaket gjelder personer som regelmessig ankommer Norge fra områder i Sverige eller Finland med karanteneplikt, for å arbeide i Norge.

Vilkårene i § 6b må følges.

Se vedlagt lenke til bestemmelsen.

4.3 Smittekarantene (§ 4)

Personer som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte, eller fra prøvetidspunktet dersom personen som testet positivt ikke utvikler symptomer, er underlagt smittekarantene.

Karanteneplikten gjelder i 10 døgn etter nærkontakten.

Se § 4 for unntak fra karanteneplikten.

 

4.4 Transport til/fra fartøy

Personer i transitt skal transporteres raskeste veg fra grensen til fartøyet/bestemmelsesstedet.

Det bør benyttes privat kjøretøy under transporten.

Det er kun tillatt å bruke offentlig transport dersom man bruker munnbind under hele reisen.

Man bør i tillegg holde 1 meter avstand til andre, når det er mulig.

Reisen med offentlig transport bør være forhåndsbestilt og med setereservasjon.

Se Folkehelseinstituttets retningslinjer for reise med offentlig transport.

Dersom overnatting er nødvendig for å komme til eller fra skipet, skal dette skje på et forhåndsbestilt overnattingssted som arbeids- eller oppdragsgiver har sørget for, og gjennomføres i tråd med krav og anbefalinger for karantene. 

Personer i smittekarantene kan unntaksvis bruke offentlig transport etter tillatelse fra kommuneoverlegen.

Det skal brukes munnbind under hele reisen. Lenke til §§ 5 og 5a.

5 Krav om risikovurdering

Sjøfartsdirektoratet har publisert en veiledning for risikovurdering og beredskap i forbindelse med covid-19-pandemien.

Denne gjelder for norske skip, og bygger på kravene i forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip.

Covid-19-viruset er en biologisk faktor, og rederiet skal gjennomføre en særlig risikovurdering på grunnlag av alle tilgjengelige opplysninger, herunder informasjon og anbefalinger fra ansvarlige nasjonale og internasjonale myndigheter.

En slik risikovurdering skal oppdateres ved endrede omstendigheter, og inngå som en del av skipets sikkerhetsstyringssystem.

Den maritime næringen har bransjeveiledere som kan gi ytterligere informasjon.

Se for eksempel Coronavirus (COVID-19) Guidance for Ship Operators for the Protection of the Health of Seafarers publisert av det internasjonale rederiforbundet (ICS).

6 Varsel om mistenkt eller bekreftet tilfelle av covid-19

Skip som ankommer Norge fra utlandet og som har mistanke om eller bekreftet smitte av covid-19 om bord, er forpliktet til å varsle norske myndigheter etter reglene i IHR-forskriften § 4.

Fartøyets fører skal varsle Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø per telefon +47 78 98 98 98, og det skal fylles ut elektronisk melding i SafeSeaNet Norway.

7 Kystcruise

Rederi som tilbyr kystcruise langs norsk fastlandskyst, skal før oppstart utarbeide en plan som beskriver hvordan rederiet skal sikre ivaretagelse av smittevernkrav som fremgår av lov, forskrift og nasjonale veiledere, jf. covid-19-forskriften § 11.

Det gjelder egne krav til gjennomføring av kystcruise på Svalbard, se covid-19-forskriften § 10a.

Mer informasjon kan finnes på: Endring av smitteverntiltak for reiseaktivitet på Svalbard og for kystcruise - regjeringen.no

Kontaktinformasjon til Helsedirektoratet:
E-post: postmottak@helsedir.no
Post: Helsedirektoratet, postboks 220, Skøyen, 0213 Oslo
Nettside: www.helsedirektoratet.no

8 Nyttige lenker