Spørreundersøkelsen om maritim sikkerhet ble sendt ut i første del av 2021, og hele 7 500 skipsarbeidstakere ga tilbakemelding.

Undersøkelsen gjennomføres for å kartlegge sjøfolks oppfatninger av ulike sikkerhetsrelaterte forhold til sjøs, og i år var det særlig aktuelt å ta med spørsmål relatert til Covid-19.

Les også:

To temaer ble særlig vektlagt:

  • Hvordan har smittevern blitt ivaretatt om bord?
  • Hvordan har Covid-19 har påvirket mannskapet?

Hvilke tiltak har blitt gjort, har viktig informasjon blitt delt og har det vært kultur for å melde fra om symptomer?

I tillegg ble mannskapet spurt hvordan Covid-19 har påvirket mannskapet. Har restriksjoner og tiltak påvirket arbeidssituasjonen? Har det blitt utført nødvendig vedlikehold under pandemien, og har trivselen blitt ivaretatt?

Undersøkelsen inneholder også spørsmål om hvorvidt arbeid prioriteres foran smittevern.

Svarene ble gitt med poengvekting fra 1 til 5, der 1 er dårligst og 5 er best. Det fordeler seg slik at 1 er nederst med «helt uenig», 2 er «noe uenig», 3 er «hverken enig eller uenig», 4 er «noe uenig» og 5 er høyest med «helt enig».

Smittevern

  • «Jeg føler meg sikker på at smittevern blant de ansatte er godt nok ivaretatt på fartøyet jeg jobber på»

Passasjerskip skårer lavest i forhold til lasteskip, fiskefartøy og flyttbare innretninger. Det er spesielt innenriksferje (3,6) og hurtigbåt (3,48) som trekker snittet ned.

– Ansatte på denne type fartøy har måttet forholde seg til mange eksterne, blant annet passasjerer, i større grad enn andre fartøystyper, og at det nok naturlig trekker prosenten litt ned, sier Sverre Flatebø, seniorrådgiver for seksjon for risikostyring og analyse.

Fiskefartøy

4,66

Fiskefartøy – under 15 meter

4,76

Fiskefartøy – over 15 meter under 500 BT

4,73

Fiskefartøy – over 15 meter over 500 BT

4,56

Passasjerskip

3,76

Passasjerskip – innenriks ferje

3,6

Passasjerskip – store passasjerskip

4,08

Passasjerskip – mindre passasjerskip

4,09

Passasjerskip – hurtigbåt

3,48

Lasteskip

3,93

Lasteskip – offshore

3,7

Lasteskip – nærskipsfart

3,99

Lasteskip – oversjøisk fart

4,05

Lasteskip – under 24 meter

3,93

Flyttbar innretning

3,98

 

Figur 1
Figur 1 Foto: Sjøfartsdirektoratet

 

  • «Rederiets Covid-19-tiltak handler også om å hindre smittespredning utenfor fartøyet jeg jobber på»

På samme måte skiller innenriksferje (3,59) og hurtigbåt (3,44) seg negativt ut på påstanden over. De andre fartøygruppene skårer over 4 på samme påstand.

– Det er naturlig at noen fartøygrupper vil være mer eksponert for passasjerer og andre eksterne parter enn andre. Det er det desto viktigere å ha klare planer og utstyr for å løse slike utfordringer på en best mulig måte, sier Flatebø.

  • «På fartøyet jeg jobber på er det rom for å melde fra om symptomer på Covid-19»

Samtlige fartøyskategorier skårer høyt på denne påstanden.

Fiskefartøy

4,88

Flyttbar innretning

4,78

Lasteskip

4,66

Passasjerskip

4,59

Påvirkning mannskap

  • «Min trivsel om bord er negativt påvirket av koronatiltak»

I tabellen under er skåren snudd, det vil si at et høyt snitt er positivt. Her er det kun fiskefartøy som rapporterer en gjennomsnittsskår på over 4, mens de andre ligger en god del lavere.

– Dessverre, men ganske naturlig, har trivselen gått ned flere steder. Passasjerskip, offshore lasteskip og flyttbare innretninger skiller seg tydelig ut med lav skåre helt ned mot tre og litt under, slår Flatebø fast.

Fiskefartøy

4,08

Fiskefartøy - under 15 meter

3,98

Fiskefartøy - over 15 meter under 500 BT

4,16

Fiskefartøy - over 15 meter over 500 BT

4,17

Passasjerskip

3,44

Passasjerskip - innenriks ferje

3,63

Passasjerskip - store passasjerskip

3,05

Passasjerskip - mindre passasjerskip

3,54

Passasjerskip – hurtigbåt

3,49

Lasteskip

3,22

Lasteskip – offshore

2,99

Lasteskip – nærskipsfart

3,62

Lasteskip - oversjøisk fart

3,11

Lasteskip - under 24 meter

3,67

Flyttbar innretning

2,86

 

Gjennomsnittsverdien i enkeltbesvarelser viser at 2107 personer innenfor passasjer- og lasteskip svarer «helt enig» eller «noe enig» i at trivselen har gått ned. Spesielt gjelder dette arbeidstakere på store passasjerskip (47 prosent), offshoreskip (48 prosent) og oversjøisk fart (43 prosent).

I tillegg oppgir 53 prosent av arbeidstakere på flyttbare innretninger at de har fått trivselen sin redusert som følge av Covid-19-tiltak.

– Dette kan ha en sammenheng med karantenebestemmelser som følge av seilas og ferdsel utenfor norsk territorium. I motsatt fall finner vi samtlige kategorier av fiskefartøy. Fiskere reiser sjeldnere utenlands for å mønstre på eller av, og forsøker dermed å unngå belastningen en eventuell karantene vil medføre, sier Flatebø.

Figur 2
Figur 2 Foto: Sjøfartsdirektoratet
  • «Det hender at hensyn til smittevern må vike for å få jobben gjort»

Her skårer fiskefartøy generelt høyt (4,34), mens de andre fartøygruppe skårer lavere. Alle ligger lavt på 3-tallet på skåren.

Om en også her bryter opp gjennomsnittsverdien i enkeltbesvarelser, viser det seg at 1835 personer innenfor passasjer (N=715) og lasteskip (N=1120) svarer «helt enig» eller «noe enig» i at smittevernet må vike. Tallene i tabellen under er snudd, slik at høy skåre her er positivt.

Fiskefartøy

4,34

Fiskefartøy - under 15 meter

4,48

Fiskefartøy - over 15 meter under 500 BT

4,38

Fiskefartøy - over 15 meter over 500 BT

4,16

Passasjerskip

3,22

Passasjerskip - innenriks ferje

3,18

Passasjerskip - store passasjerskip

3,31

Passasjerskip - mindre passasjerskip

3,26

Passasjerskip – hurtigbåt

3,12

Lasteskip

3,19

Lasteskip – offshore

3

Lasteskip – nærskipsfart

3,4

Lasteskip - oversjøisk fart

3,16

Lasteskip - under 24 meter

3,36

Flyttbar innretning

3,36

 

Figur 3
Figur 3 Foto: Sjøfartsdirektoratet

 

  • «Covid-19 tiltak kan føre til dårligere kvalitet på arbeidet jeg utfører»

Fiskefartøy skårer høyest (4,44), mens passasjerskip og lasteskip ligger noe under 4 i gjennomsnitt. Flyttbar innretning like over 4.

Som kjent vil ikke en gjennomsnittsum avdekke hele spekteret av besvarelser. På dette spørsmålet har 939 personer på passasjerskip (N=384), lasteskip (N=518) og flyttbare innretninger (N=37) faktisk sagt at tiltakene har ført til dårligere kvalitet på arbeidet.

Det kan være et poeng å dermed være forberedt og ha prosedyrer for hvordan en kan unngå dårligere kvalitet på arbeidet dersom en havner i en spesielt krevende situasjon på et senere tidspunkt.

Fiskefartøy

4,44

Fiskefartøy - under 15 meter

4,46

Fiskefartøy - over 15 meter under 500 BT

4,57

Fiskefartøy - over 15 meter over 500 BT

4,39

Passasjerskip

3,92

Passasjerskip - innenriks ferje

4,03

Passasjerskip - store passasjerskip

3,66

Passasjerskip - mindre passasjerskip

3,91

Passasjerskip – hurtigbåt

4,05

Lasteskip

3,97

Lasteskip - offshore

3,83

Lasteskip - nærskipsfart

4,22

Lasteskip - oversjøisk fart

3,93

Lasteskip - under 24 meter

4,03

Flyttbar innretning

4,18

 

Figur 4
Figur 4 Foto: Sjøfartsdirektoratet

 

  • «Å reise fra bosted og til/fra fartøyet har blitt mer krevende».

Da mer eller mindre hele samfunn stengte ned, ble det naturligvis også mer krevende å komme seg til og fra fartøy. Spesielt synlig er dette med fartøygruppene som opererer utenlands, og de større fartøyene som har ansatte som bor mer spredt. Lasteskip oversjøisk fart og offshore har hatt det spesielt krevende.

Det kan være lurt å tenke gjennom om det er flere forberedelser en kan gjøre i forkant dersom spesielt krevende situasjoner skjer igjen?

Fiskefartøy

3,03

Fiskefartøy - under 15 meter

4,1

Fiskefartøy - over 15 meter under 500 BT

3,5

Fiskefartøy - over 15 meter over 500 BT

2,79

Passasjerskip

3,91

Passasjerskip - innenriks ferje

4,44

Passasjerskip - store passasjerskip

2,89

Passasjerskip - mindre passasjerskip

3,93

Passasjerskip - hurtigbåt

4,16

Lasteskip

2,19

Lasteskip - offshore

2,02

Lasteskip - nærskipsfart

2,64

Lasteskip - oversjøisk fart

1,88

Lasteskip - under 24 meter

3,38

Flyttbar innretning

2,62

 

  • «Mitt rederi tilbyr velferdstiltak grunnet Covid-19»

Det er naturlig for de fleste under en ekstremsituasjon å komme seg gjennom det. Å gjøre det beste ut av ting. Og det har også vært en nødvendighet for de aller fleste rederier under pandemien.

Dette kan være forklaring på den veldig lave skåren på spørsmålet om rederiet har tilbudt velferdstiltak grunnet covid-19. Det ligger rundt 2 i skåre, og også noen nede på ett-tallet.

Likevel kan det være hensiktsmessig å fortløpende se på tiltak som kan øke trivselen og velferden til de ombord når det er krevende tider.

Det kan generelt være krevende å være lenge borte fra familie, venner og velferdsgoder i samfunnet ellers, men i ekstraordinære situasjoner som denne pandemien blir det ekstra synlig.

Med gode forberedelser og høy prioritering av velferd og trivsel vil dette kunne være godt forankret uavhengig av spesielle omstendigheter.

Fiskefartøy

2,58

Fiskefartøy - under 15 meter

3,33

Fiskefartøy - over 15 meter under 500 BT

2,56

Fiskefartøy - over 15 meter over 500 BT

2,53

Passasjerskip

2,01

Passasjerskip - innenriks ferje

1,75

Passasjerskip - store passasjerskip

2,48

Passasjerskip - mindre passasjerskip

2,39

Passasjerskip - hurtigbåt

1,78

Lasteskip

2,24

Lasteskip - offshore

2,04

Lasteskip - nærskipsfart

2,18

Lasteskip - oversjøisk fart

2,32

Lasteskip - under 24 meter

2,44

Flyttbar innretning

2