I undersøkelsen ble det stilt flere spørsmål om samarbeid og kommunikasjon. Det ble spurt konkret om farlige situasjoner kan oppstå fordi ikke alle snakker samme språk, samt om sammensetningen av nasjonaliteter om bord fører til dårligere samarbeid.


Bakgrunn:
Spørreundersøkelsen om maritim sikkerhet

Sjøfartsdirektoratet vil i løpet av de neste ukene presentere flere funn fra undersøkelsen om martitim sikkerhet. Alle vil bli publisert her på sdir.no.

Spørsmålene ble stilt til de som i samme undersøkelse hadde krysset av for at de arbeidet med personer av ulike nasjonaliteter om bord. Det utgjorde i underkant 3000 av de som svarte på undersøkelsen.

I tillegg ble tilsvarende spørsmål om språk også stilt til de fartøyene som bruker los. Vi spurte da loser om det er utfordrende å kommunisere med fartøyets mannskap på grunn av språkbarrierer, og motsatt til mannskapet; er det utfordrende å kommunisere med los på grunn av språkbarrierer?

Totalt sett svarte 489 personer «helt enig», og 858 personer «noe enig» på spørsmålet. Det tilsvarer cirka 45 prosent av alle besvarelsene.

De fartøytypene som har hovedvekt av flere nasjonaliteter er lasteskip, oversjøisk fart, nærskipsfart og offshore, samt store passasjerskip og flyttbare innretninger. Likevel gjelder denne observasjonen alle fartøygrupper.

Kan føre til dårligere samarbeid

Tilsvarende tall finner en på spørsmålet om det hender at sammensetningen av nasjonaliteter om bord fører til dårligere samarbeid.

Av de 2964 personene som svarte, er 936 personer «helt uenig» i påstanden, og 508 personer er «noe uenig». 402 personer svarer «verken eller», 757 stykk svarer «noe enig» og 309 svarer «helt enig» på det samme.

Det vil si at de førstnevnte 1444 personene som er helt eller noe uenig, utgjør nesten 49 prosent, mens de 1066 som er helt eller noe enig i påstanden utgjør cirka 36 prosent.

Til tross for at halvparten ikke mener at sammensetningen av nasjonaliteter om bord fører til dårligere samarbeid, er det verdt å merke seg at 36 prosent mener at samarbeidet kan bli dårligere, og at det av den grunn bør gjøres tiltak og at det er viktig å ha gode rutiner.

Er det utfordrende å kommunisere med fartøyets mannskap (for loser) på grunn av språkbarrierer?

Blant loser som har svart på disse spørsmålene (119 stk av de som gjør oppdrag på fartøy med flere nasjonaliteter), svarer et flertall at det er utfordrende å kommunisere med noen i mannskapet. 58 prosent er noe enig i påstanden, mens 5,9 prosent er helt enig.

15,1 prosent er noe uenig, mens 6,7 prosent er helt uenig i påstanden om at språkbarrierer gjør det utfordrende å kommunisere. Resten svarte «hverken eller».

Det er ikke konkretisert hvilke flagg eller nasjonaliteter som kan være mer utfordrende å kommunisere med, men grunnleggende er det viktig å få frem viktigheten av at alt mannskap må kunne arbeidsspråket om bord godt.

Er det utfordrende å kommunisere med los (for mannskap) på grunn av språkbarrierer?

På spørsmålet om det er utfordrende å kommunisere med los på grunn av språkbarrierer, er det grunn til å tro at det vil være usikre tall. Undersøkelsen ble for utenlandsk mannskap gjort på engelsk, og det kan dermed antas at de som svarte, praktiserer engelsk ganske godt.

Videre er det også mulig at det er losen som kan være vanskelig å forstå om en er i andre, utenlandske farvann.

I hvert fall oppgir et stort flertall at de er uenige i påstanden. 457 personer som har hatt kontakt med los, har svart. 61,9 prosent er helt uenig (283 personer), og 14 prosent er noe uenig i at det er utfordrende å kommunisere med los grunnet språkbarrierer. Det utgjør nesten 76 prosent av respondentene.

14,9 prosent (68 personer) er dog noe enig i at det kan være utfordrende å kommunisere, mens 2,6 prosent (7 personer) er helt enig.

Hvilket arbeidsspråk benyttes primært på fartøyet du arbeider på?

Norsk er arbeidsspråket på de fleste fartøygrupper. Lasteskip innenfor kategoriene offshore, oversjøisk fart og nærskipsfart, samt store passasjerskip skiller seg ut der en god del har engelsk som arbeidsspråk.

Ved oversjøisk fart er det et flertall som har engelsk som arbeidsspråk, mens det innenfor offshore er nesten halvparten. Se tabell for de ulike fartøystypene under.

 


Fartøystype

Arbeidsspråk

 

Norsk

Engelsk

Annet

Passasjerskip - innenriks ferje

963

4

6

Passasjerskip - store passasjerskip

483

73

3

Passasjerskip - mindre passasjerskip

93

9

0

Passasjerskip - hurtigbåt

230

1

0

Lasteskip - offshore

227

204

11

Lasteskip - nærskipsfart

503

115

16

Lasteskip - oversjøisk fart

677

797

52

Lasteskip - under 24 meter

166

4

2

Fiskefartøy - under 15 meter

7

0

0

Fiskefartøy - over 15 meter under 500 BT

38

3

0

Fiskefartøy - over 15 meter over 500 BT

96

18

8

Flyttbar innretning

230

34

11

 

Oppsummering

Tallene i spørreundersøkelsen gir grunnlag for å hevde at språkbarrierer kan øke risikoen for uønskede hendelser.

Rederier og organisasjoner bør kontinuerlig påse at alle ansatte tilfredsstiller et godt minimumsnivå på arbeidsspråket om bord (engelsk). Prosedyrer og rutiner ved ansettelser må være hensiktsmessige.

Det kan være nyttig å praktisere og jevnlig repetere innholdet i IMO sin «Standard Marine Communication Phrases (SMCP)».

Videre bør det ses på at det tekniske utstyret for kommunikasjon er best mulig med tanke på lydkvalitet, både fra mikrofon i enheten som sender, og høyttaleren/ørepluggen i enheten som mottar.

I tillegg er grunnleggende gode HMS-tiltak viktige, for eksempel god opplæring og familiarisering, klare prosedyrer for arbeidsoppgaver og ansvarsfordeling, samt gjennomføring av risikovurderinger i forkant av risikofylte arbeidsoperasjoner.

Dette er med på å redusere risikoen for uønskede hendelser, også der det er multinasjonalt mannskap med engelsk arbeidsspråk.