1. Registreringer i Skipsregisteret skal betales etter følgende satser

Jf. forskrift om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister § 6.

Nyregistreringer

Nyregistrering NOR registreringspliktig
og BYGG

kr

4 099, -

Nyregistrering NOR ikke registreringspliktig
(under 15 m)

kr

4 099, -

Nyregistrering NOR ikke registreringspliktig
(under 15 m) som må dokumenteres av
Sjøfartsdirektoratet

kr

2 884, -

Årsgebyr:

Årsgebyr NOR fritidsfartøy fra 7 meter, men
under 24 meter
kr 221,-


Endringer felles for alle fartøy

Endring av andre juridiske roller

kr

1 236, -

Endring av hjemsted

kr

  827, -

Registrering av pant

kr

2 884, - 

Registrering av flåtepant, per skip

kr

2 884, -

Samtykke/påtegning av pant

kr

2 469, -

Sletting av NOR-registreringspliktige fartøy

kr

2 469, -

Bareboat-utflagging

kr

2 469, -

Pantattest/utskrift

kr

  740, -

Hjemmels- og heftelsesattest

kr

  740, -

Slettelsesattest

kr

  740, -

Journalbekreftelse

kr

  740, -

Kopi av dokument

kr

  286, -

Skipsliste

kr

  740, -

Endringer for NOR-pliktige (15 m og over) og bygg

Registrering av endring av eier                       

kr

2 469, -

Endring av skipsnavn

kr

3 283, -

Endringer for NOR ikke-registreringspliktige (under 15 m)

Registrering av endring av eier

kr

1 975, -

Endring av skipsnavn

kr

  827, -

Registrering av samtidig eier/navn/hjemsted

kr

1 975, -

Hjelp oss å sikre at faktura for registreringen sendes riktig mottaker

Vennligst benytt eget skjema for betalingsinformasjon, KR-0070.

Årsgebyr

Årsgebyr NOR fritidsfartøy fra 7 meter, men under 24 meter: Kr. 221, -
Registrert eier pr. 1. januar, er ansvarlig for hele årsgebyret.

2. Øvrige gebyrer

I tillegg kommer gebyr- og timesatser for førstegangs- og årsgebyr basert på skipets lengde/nettotonnasje samt andre gebyrer for f.eks. dispensasjonssøknader og særskilte sertifikater, jf. Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff/ gebyrforskrift.

Et innkjøpt skip som tidligere har vært registrert i NOR eller NIS, er fritatt for førstegangsgebyr.

Særskilte sertifikater og tillatelser som ikke dekkes av førstegangsgebyr og årsgebyr (sjøfartsdirektoratets gebyrtariff § 6):

2.1. Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar for skade ved oljesøl (CLC-sertifikat),  kr 2 157, -
2.2. Passasjersertifikat for elvefart, kr 1 594, –
2.3. Sertifikat om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter Bunkers- konvensjonen 2001, kr 3 313, -
2.4. Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar etter Aten-konvensjonen 2002 og Aten-forordningen, kr 3 313, -

 

Gebyrene gjelder fra og med 1. januar 2024