Avsnitt B-VI/1: Veiledning vedrørende obligatoriske krav til innføring i sikkerhet og grunnleggende opplæring og instruksjon for alle sjøfolk

FOREBYGGENDE BRANNVERN OG BRANNSLOKKING

 1. Opplæringen i forebyggende brannvern og brannslokking som kreves i avsnitt A-VI/1, bør ha med minst de teoretiske og praktiske emnene som er oppført i punkt 2 til 4 nedenfor*.

Teoretisk opplæring

 1. Den teoretiske opplæringen bør dekke:
  1. de tre elementene i brann og eksplosjon (branntrekanten): brennstoff, antennelseskilde, oksygen,
  2. antennelseskilder: kjemiske, biologiske, fysiske,
  3. antennbare materialer: tennbarhet, antennelsespunkt, brenntemperatur, forbrenningshastighet, varmeverdi, nedre tennbarhetsgrense (LFL), øvre tennbarhetsgrense (UFL), tennbarhetsområde, bruk av nøytralgass, statisk elektrisitet, flammepunkt, selvantennelse,
  4. brannfare og spredning av brann ved stråling, konveksjon og ledning,
  5. reaktivitet,
  6. klassifisering av branner og brukelige slokkemidler,
  7. hovedårsaker til brann om bord på skip: oljelekkasje i maskinrom, sigaretter, varmgang (lager); apparater i byssa (komfyrer, avtrekk, stekeapparater, varmeplater m.v), spontan antennelse (last, avfall, mv..), varmarbeid (sveising, skjæring m.v.), elektriske apparater (kortslutning, ikke fagmessig utførte reparasjoner), reaksjon, selvoppvarming og selvantennelse, brannstifting, statisk elektrisitet,
  8. forebyggende brannvern,
  9. systemer for brann- og røykdeteksjon, automatiske brannalarmer,
  10. brannslokkingsutstyr, herunder:
   1. faste anlegg om bord og deres plassering, hovedledninger for brannvern, hydranter, internasjonal kopling til land, kvelningsanlegg, karbondioksid (CO2), skum, trykkvannssystemer med spredere i spesiallasterom, mv.,
    automatiske sprinkleranlegg, nødbrannpumpe, nødgenerator, pulverslokkemidler, allmenn oversikt over nødvendige og tilgjengelige transportable apparater, høytrykkståkeanlegg, skum som utvider seg sterkt, nyutviklinger og nytt utstyr,
   2. brannmannsutstyr, personlig utstyr, åndedrettsvern, gjenopplivingsutstyr, røykdykkerhjelm eller -maske, brannsikker livline og sele, og
   3. generelt utstyr, herunder brannslanger, munnstykker, koplinger, brannøkser, bærbare brannlokkingsapparater, brannslokkingstepper,
  11. konstruksjon og arrangementer, herunder rømningsveier, midler til frigjøring av gass fra tanker, skiller i klasse A, B og C, nøytralgassanlegg,
  12. organisering av brannslokking på skip, herunder generalalarm, brannkontrolltegninger, mønstringsstasjoner og den enkeltes plikter, samband, herunder mellom skip og land når skipet er i havn, sikkerhetsrutiner for personell, faste øvelser om bord, patruljeringssystemer,
  13. praktisk kjennskap til gjenopplivingsmetoder,
  14. brannslokkingsmetoder, herunder å gi alarm, lokalisere og isolere, kaste over bord, hemme, kjøle, kvele, slokke, passe på at brannen ikke flammer opp igjen (“reflash watch”), røykavtrekk, og
  15. brannslokkingsmidler, herunder vann, samlet stråle, spreder, tåke, fylling, skum med sterk, middels og svak utvidelse, karbondioksid (CO2); lettvann (AFFF), pulver, nyutviklinger og nytt utstyr.

Praktisk opplæring

 1. Den praktiske opplæringen nedenfor bør finne sted i rom som gir helt realistiske opplæringsforhold (f.eks. simulering av forholdene om bord på skip), og bør når det er mulig og praktisk gjennomførbart, også utføres både i mørket og i dagslys, slik at den som gjennomgår opplæringen, kan tilegne seg ferdigheter i å:
  1. bruke ulike typer av bærbare brannslokkingsapparater,
  2. bruke et bærbart pustepparat,
  3. slokke mindre branner, så som branner i elektrisk utstyr, oljebranner og propanbranner,
  4. slokke omfattende branner med vann (stråle- og spredermunnstykker),
  5. slokke branner med skum, pulver eller et hvilket som helst annet egnet kjemisk slokkemiddel,
  6. entre og gå gjennom, med livline men uten åndedrettsvern, et rom der det er sprøytet inn et skum som utvider seg sterkt,
  7. bekjempe brann i røykfylte lukkede rom, iført trykkluftapparat,
  8. slokke brann med vanntåke, eller et hvilket som helst annet egnet slokkemiddel, i et oppholdsrom eller simulert maskinrom med brann og kraftig røykutvikling,
  9. slokke en oljebrann med tåkeapplikator og spredermunnstykker, pulver- eller skumapplikatorer, og
  10. berge menneskeliv i et røykfylt rom iført åndedrettsvern.

Generelt

 1. De som gjennomgår opplæring, må også gjøres oppmerksomme på nødvendigheten av å opprettholde en beredskap om bord.

GRUNNLEGGENDE FØRSTEHJELP*

 1. Opplæringen i elementær førstehjelp som kreves i regel VI/1 som del av den grunnleggende opplæringen, bør gis på et tidlig stadium i yrkesopplæringen, helst under opplæringen før tjeneste til sjøs, for å gjøre sjøfolk i stand til å handle omgående når de står overfor en ulykke eller en annen medisinsk nødssituasjon inntil en person med ferdigheter i førstehjelp eller personen med ansvar for medisinsk behandling om bord kommer til stedet.

PERSONLIG SIKKERHET OG SOSIALT ANSVAR*

 1. Administrasjonene bør huske på betydningen av kommunikasjon og språkferdigheter for å opprettholde sikkerhet for menneskeliv og eiendom til sjøs og hindre maritim forurensning. Tatt i betraktning skipsfartsnæringens internasjonale karakter, avhengigheten av muntlig kommunikasjon mellom skip og mellom land, den økende bruken av flernasjonale besetninger og hensynet til at besetningsmedlemmer skal være i stand til å kommunisere med passasjerer i en nødssituasjon, vil valg av et felles språk for maritim kommunikasjon fremme en sikker praksis ved å redusere risikoen for menneskelige feil under formidling av livsviktig informasjon.
 2. Selv om det ikke er tilfelle overalt, er engelsk som følge av vanlig praksis hurtig i ferd med å bli et standardspråk for kommunikasjon for sikkerhetsformål til sjøs, delvis som et resultat av bruken av IMOs maritime standarduttrykk (IMO Standard Marine Communication Phrases).
 3. Administrasjonene bør overveie fordelene ved å sikre at sjøfolk er i stand til å bruke i det minste et elementært engelsk ordforråd med vekt på nautiske termer og situasjoner.

-----------------

*          Det eller de relevante IMO-modellkursene kan være til hjelp i utarbeidelsen av kursene.

Avsnitt B-VI/2: Veiledning om dyktighetssertifikater for redningsfarkoster, mann-overbord-båter og hurtiggående mann-overbord-båter

 1. Kandidaten bør tilfredsstille kravene til helsetilstand, særlig med hensyn til syn og hørsel, før opplæringen påbegynnes.
 2. Opplæringen bør være relevant i lys av bestemmelsene i SOLAS-konvensjonen (International Convention for the Safety of Life at Sea), med endringer.
 3. Partene kan også godta opplæring og erfaring om bord (som f. eks. deltakelse i øvelser) for å opprettholde den nødvendige kompetansen i tabell A-VI/2-1, på områdene skissert i avsnitt A-VI/2 nr. 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1 og 12.1.5. Administrasjonene bør huske på at opplæring om bord i disse områdene bare kan utføres under gode værforhold og når havnebestemmelsene tillater det.

Avsnitt B-VI/3: Veiledning om opplæring i ledelse av brannslokking

(Ingen bestemmelser) 

Avsnitt B-VI/4: Veiledning vedrørende krav til kompetanse i medisinsk førstehjelp og medisinsk behandling

Opplæringsprogrammer for sjøfolk utpekt til å påta seg oppgavene, pliktene og ansvaret oppført i kolonne 1 i tabell A-VI/4-1 for å gi medisinsk førstehjelp om bord på skipet må ta hensyn til veiledningen i den reviderte internasjonale medisinske veiledningen for skip, der det er relevant.

Avsnitt B-VI/5: Veiledning om opplæring og sertifisering av sikkerhetsoffiserer på skip

 1. Opplæring må være relevant i forhold til bestemmelsene i ISPS-koden og SOLAS-konvensjonen, med endringer.*
 2. Når opplæringen er fullført, skal en sikkerhetsoffiser for skip ha tilstrekkelig kjennskap til engelsk til å kunne tolke og formidle meldinger som er relevante for skipets eller havneanleggets sikkerhet på korrekt måte.
 3. I helt eksepsjonelle situasjoner, når en person med dyktighetssertifikat for sikkerhetsoffiser for skip midlertidig er utilgjengelig, kan administrasjonen tillate en sjømann med bestemte sikkerhetsplikter og ansvar samt en forståelse av skipets sikkerhetsplan å gjøre tjeneste som skipets sikkerhetsoffiser og utføre alle plikter og alt ansvar som hører inn under skipets sikkerhetsoffiser frem til neste anløpshavn eller i en periode som ikke er lengre enn 30 dager, avhengig av hva som er lengst. Selskapet skal så snart som mulig informere vedkommende myndigheter i den eller de neste anløpshavnene om de ordningene som er i bruk.

---------------

*          Det eller de relevante IMO-modellkursene kan være til hjelp i utarbeidelsen av kursene.

Avsnitt B-VI/6: Veiledning om obligatoriske minstekrav for sikkerhetsrelatert opplæring og instruksjon for alle sjøfolk

Innføring og sikkerhetsbevissthet

 1. Sjøfolk og personell om bord er ikke sikkerhetseksperter, og det er ikke formålet med bestemmelsene i denne konvensjon eller denne kode å gjøre dem om til sikkerhetsspesialister.
 2. Sjøfolk og personell om bord bør få adekvat sikkerhetsrelatert opplæring eller instruksjon og grunnopplæring slik at de får den nødvendige kunnskapen og forståelsen til å utføre sine tildelte plikter og kollektivt bidra til å styrke den maritime sikkerheten.
 3. Sjøfolk som ikke har sikkerhetsplikter, må fullføre opplæringen i sikkerhetsbevissthet eller instruksjonen beskrevet i avsnitt A-VI/6 minst en gang i sin karriere. Det er ikke noe behov for oppfriskning eller revurdering av denne opplæringen hvis sjømannen eller det berørte personellet om bord tilfredsstiller kravene til sikkerhetsrelatert grunnopplæring i regel VI/6 og deltar i trening og øvelser pålagt av ISPS-koden.

Sjøfolk med anviste sikkerhetsplikter

 1. Uttrykket "med anviste sikkerhetsplikter" i avsnitt A-VI/6 betegner dem som har særskilte sikkerhetsplikter og ansvar i samsvar med skipets sikkerhetsplan.
 2. Sjøfolk med anviste sikkerhetsplikter må fullføre opplæringen som beskrevet i avsnitt A-VI/6 minst en gang i sin karriere. Det er ikke noe behov for oppfriskning eller revurdering av denne opplæringen hvis sjømannen eller det berørte personellet om bord tilfredsstiller kravene til sikkerhetsrelatert grunnopplæring i regel VI/6 og deltar i trening og øvelser pålagt av ISPS-koden.
 3. De som tilbyr "sikkerhetsrelatert grunnopplæring" i samsvar med avsnitt A-VI/6, skal ikke være pålagt å tilfredsstille kravene i regel I/6 eller i avsnitt A-I/6.
 4. I helt eksepsjonelle situasjoner, når de sikkerhetsrelaterte pliktene om bord må ivaretas av en person som er kvalifisert til å utføre anviste sikkerhetsrelaterte plikter og en slik person er midlertidig utilgjengelig, kan administrasjonen tillate en sjømann uten anviste sikkerhetsplikter å utføre slike plikter forutsatt at slik en person forstår skipets sikkerhetsplan, frem til neste anløpshavn, eller i en periode som ikke er lengre enn 30 dager, avhengig av hva som er lengst.