Avsnitt A-VII/1: Utstedelse av alternative sertifikater

 1. Alle som søker om sertifikat på det operative nivået etter bestemmelsene i kapittel VII i vedlegget til konvensjonen, skal være pålagt å fullføre relevant utdanning og opplæring og tilfredsstille kravene til kompetanse for alle funksjoner som er oppført enten i tabell A-II/1 eller tabell A-III/1. Funksjoner som er spesifisert i henholdsvis tabell A-II/1 eller A-III/1, kan tilføyes under forutsetning av at søkeren på tilbørlig vis gjennomgår ytterligere relevant utdannelse og opplæring og tilfredsstiller kravene til kompetanse som er oppført i de nevnte tabellene for de berørte funksjonene.
 2. Alle som søker sertifikat på ledelsesnivået som den personen som har høyeste myndighet om bord på et skip med bruttotonnasje på 500 eller mer, eller den personen som overtar slik myndighet dersom personen med høyeste myndighet om bord blir ute av stand til å ivareta sine plikter, skal i tillegg til å tilfredsstille kravene til kompetanse oppført i tabell A-II/1 være pålagt å fullføre relevant utdanning og opplæring og tilfredsstille kravene til kompetanse for alle funksjoner oppført i tabell A-II/2. Funksjoner som er spesifisert i tabellene i kapittel III i denne del, kan tilføyes under forutsetning av at søkeren på tilbørlig vis fullfører relevant tilleggsutdanning og tilleggsopplæring og tilfredsstiller kravene til kompetanse som er oppført i disse tabellene for de berørte funksjonene.
 3. Alle som søker om sertifikat på ledelsesnivået som den personen som er ansvarlig for den mekaniske fremdriften av et skip drevet med en fremdriftskraft på 750 kW eller mer, eller den personen som overtar slikt ansvar dersom personen som er ansvarlig for skipets mekaniske fremdrift, blir ut av stand til å ivareta sine plikter, skal i tillegg til å tilfredsstille kravene til kompetanse oppført i tabell A-III/1 være pålagt å fullføre på tilbørlig vis relevant utdanning og opplæring og oppfylle kravene til kompetanse for alle funksjoner som er oppført i tabell A-III/2. Funksjoner som er spesifisert i tabellene i kapittel II i denne del, kan tilføyes under forutsetning av at søkeren på tilbørlig vis fullfører relevant tilleggsutdanning og tilleggsopplæring og tilfredsstiller kravene til kompetanse som er oppført i disse tabellene for de berørte funksjonene.
 4. Alle som søker om sertifikat på støttenivået 
  1. i navigering eller maskineri, skal gjennomgå relevant opplæring og oppfylle kravene til kompetanse for funksjonen som er oppført enten i tabell A-II/4 eller tabell A-III/4. Funksjoner som er oppført i henholdsvis tabell A-III/4 eller A-II/4, kan føyes til forutsatt at søkeren på tilbørlig vis fullfører ytterligere relevant opplæring og tilfredsstiller kravene til kompetanse oppgitt i disse tabellene for den berørte funksjonen
  2. som dekksmatros skal i tillegg til å tilfredsstille kompetansekravet i tabell A-II/4 være pålagt å fullføre relevant opplæring og tilfredsstille kravet til kompetanse for alle funksjoner oppgitt i tabell A-II/5. Funksjoner oppgitt i tabell A-III/4 eller A-III/5 kan føyes til forutsatt at søkeren på tilbørlig vis fullfører ytterligere relevant opplæring og tilfredsstiller kravet til kompetanse oppgitt i denne (disse) tabellen(e) for de berørte funksjonene, og
  3. som matros i maskinen skal i tillegg til å tilfredsstille kompetansekravet i tabell A-III/4 være pålagt å fullføre relevant opplæring og tilfredsstille kravet til kompetanse for alle funksjoner oppgitt i tabell A-III/5. Funksjoner oppgitt i tabell A-II/4 eller A-II/5 kan føyes til forutsatt at søkeren på tilbørlig vis fullfører ytterligere relevant opplæring og tilfredsstiller kravet til kompetanse oppgitt i denne (disse) tabellen(e) for de berørte funksjonene, og.

Avsnitt A-VII/2: Sertifikater for sjøfolk

 1. I samsvar med kravene i regel VII/1, nr. 1.3, skal alle som søker om sertifikat etter bestemmelsene i kapittel VII på det operative nivået i funksjoner spesifisert i tabell A-II/1 og A-III/1 
  1. ha godkjent fartstid på ikke mindre enn 12 måneder, med en tjeneste som skal omfatte en periode på seks måneder der det utføres plikter i maskinrom under tilsyn av en kvalifisert maskinoffiser, samt en periode på minst seks måneder der det utføres vaktholdsplikter på broen under tilsyn av en kvalifisert vakthavende dekksoffiser når det er krav om navigeringsfunksjon, og
  2. i løpet av denne tjenesten ha fullført opplæringsprogrammer om bord som er godkjent basert på at de tilfredsstiller de relevante kravene i avsnitt A-II/1 og A-III/1, og dokumentert i en godkjent opplæringsbok.
 2. Alle som etter bestemmelsene i kapittel VII søker om sertifikat på ledelsesnivået i en kombinasjon av funksjoner som er oppgitt i tabell A-II/2 og A-III/2, skal ha godkjent fartstid knyttet til funksjonene som skal vises i sertifikatets påtegning, som følger:
  1. for andre personer enn de som har høyeste myndighet om bord eller er ansvarlige for et skips mekaniske fremdrift - 12 måneder der det på tilbørlig vis utføres plikter på det operative nivået knyttet til regel III/2 eller III/3, og når det er krav om navigeringsfunksjonen på ledelsesnivået, minst 12 måneder der det utføres vaktholdsplikter på broen på det operative nivået
  2. for dem som har høyeste myndighet om bord eller er ansvarlige for et skips mekaniske fremdrift - ikke mindre enn 48 måneder, medregnet bestemmelsene i nr. 2.1 i dette avsnitt, der de i stilling som sertifisert offiser utfører plikter knyttet til funksjonen som skal vises i sertifikatets påtegning, av dette skal 24 måneder være tjeneste der funksjonene oppført i tabell A-III/1 utføres, mens 24 måneder skal være tjeneste der funksjonene oppført i tabell A-III/1 og A-III/2 utføres.
 3. I samsvar med kravene i regel VII/1 nr 1.3 skal alle som søker om sertifikat etter bestemmelsene i kapittel VII på støttenivået i funksjoner som er spesifisert i tabell A-II/4 og A-III/4, ha fullført:
  1. godkjent fartstid, herunder ikke mindre enn 12 måneders erfaring, som består av:
   1. ikke mindre enn 6 måneder knyttet til vaktholdsplikter på broen, og
   2. ikke mindre enn 6 måneder knyttet til plikter i maskinrommet, eller
  2. spesialopplæring, enten før tjeneste til sjøs eller om bord på skip, som omfatter godkjent fartstid på minst fire måneder, og består av:
   1. ikke mindre enn 2 måneder knyttet til vaktholdsplikter på broen, og
   2. ikke mindre enn 2 måneder knyttet til plikter i maskinrommet, eller
  3. fartstid, opplæring og erfaring i henhold til nr. 3.1 eller 3.2 skal utføres under direkte tilsyn av en passende kvalifisert offiser eller menig sjømann.
 4. I samsvar med kravene i regel VII/1 nr 1.3 skal alle som søker om sertifikat etter bestemmelsene i kapittel VII på støttenivået i funksjoner oppført i tabell A-II/5 og A-III/5, tilfredsstille kravene til kompetanse oppgitt i avsnitt A-II/5 og A-III/5 i STCW-koden samtidig som de er kvalifisert til å tjenestegjøre som mannskaper som inngår i brovakten og maskinromvakten, og de skal ha fullført:
  1. godkjent fartstid på ikke mindre enn 30 måneder, som består av:
   1. ikke mindre enn 18 måneder pålagt arbeidsoppgaver som dekksmatros, og
   2. ikke mindre enn 12 måneder pålagt arbeidsoppgaver som maskinist, eller
  2. et godkjent opplæringsprogram og ikke mindre enn 18 måneder med godkjent fartstid, som består av:
   1. ikke mindre enn 12 måneder pålagt arbeidsoppgaver som dekksmatros, og
   2. ikke mindre enn 6 måneder pålagt arbeidsoppgaver som maskinist, eller
  3. et godkjent spesielt integrert opplæringsprogram for dekk og maskin, herunder ikke mindre enn 12 måneders godkjent fartstid i en integrert dekks- og maskinavdeling, som består av:
   1. ikke mindre enn 6 måneder pålagt arbeidsoppgaver som dekksmatros, og
   2. ikke mindre enn 6 måneder knyttet til plikter som matros i maskinrommet.

Avsnitt A-VII/3: Prinsipper for utstedelsen av alternative sertifikater

(Ingen bestemmelser)