Internasjonal konvensjon

Normer knyttet til nødssituasjoner, vernetiltak, sikkerhet, sikring, medisinsk behandling og redningsfunksjoner


***Avsnitt A-VI/3: Obligatorisk minsteopplæring i ledelse av brannslokking

<div class="WordSection1"> <h3>Krav til kompetanse</h3> <ol> <li>Sjøfolk som har til oppgave å lede brannslokkingsoperasjoner, skal ha fullført og bestått lederopplæring i brannslokkingsteknikker med særlig vekt på organisering, taktikk og kommando, og skal være pålagt å demonstrere at de er kompetente til utføre oppgavene og pliktene oppført i kolonne 1 i tabell A-VI/3.</li> <li>Graden av kunnskap om og forståelse av emnene oppført i kolonne 2 i tabell A-VI/3 skal være tilstrekkelig for effektiv ledelse av brannslokkingsoperasjoner om bord på skip.</li> <li>Opplæring og erfaring for å oppnå det nødvendige nivået av teoretisk kunnskap, forståelse og dyktighet skal ta hensyn til veiledningen i del B av denne kode.</li> <li>Alle som søker om sertifikat, skal være pålagt å godtgjøre at de tilfredsstiller de fastsatte kravene til kompetanse i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse som er oppført i kolonne 3 og 4 i tabell A-VI/3.</li> <li>Sjøfolk som er kvalifisert til ledelse av brannslokking i henhold til punkt 4, skal være pålagt å dokumentere hvert femte år at de har vedlikeholdt de nødvendige kravene til kompetanse for å påta seg de oppgavene og pliktene som er oppført i kolonne 1 i tabell A-VI/3.</li> <li>Partene kan akseptere opplæring om bord og erfaring for å vedlikeholde det nødvendige kravet til kompetanse i tabell A-VI/3 på følgende områder:&nbsp;<ol> <li>Lede brannslokkingsoperasjoner om bord på skip<ol> <li>Rutiner for brannslukking til havs og i havn med særlig vekt på organisering, taktikk og kommando</li> <li>Kommunikasjon og samordning under brannslokkingsoperasjoner</li> <li>Ventilasjonskontroll, herunder fraluftvifte for røyk</li> <li>Kontroll av drivstoff og elektriske anlegg</li> <li>Faremomenter ved brannslokkingsprosessen (tørrdestilasjon, kjemiske reaksjoner, branner i avtrekksrør for kjeler)</li> <li>Brannsikring og brannfarer knyttet til lagring og håndtering av materialer</li> <li>Ansvar for og kontroll av skadde personer</li> <li>Rutiner for samordning med brannslokkingsmannskaper i land.</li> </ol></li> </ol></li> </ol></div> <br /> <div class="WordSection3"> <h3 class="Style64">Tabell A-VI/3</h3> <h3 class="Style59">Spesifikasjon av minstekrav til kompetanse i ledelse av brannslokking</h3> <p class="Style59">&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Lede brannslokkings-operasjoner om bord på skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Rutiner for brannslukking til havs og i havn med særlig vekt på organisering, taktikk og kommando</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bruk av vann ved brannslokking, virkningen på skipets stabilitet, forholdsregler og korrigerende rutiner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kommunikasjon og samordning under brannslokkingsoperasjoner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ventilasjonskontroll, herunder fraluftvifte for røyk</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kontroll av drivstoff og elektriske anlegg</p> <p>&nbsp;</p> <p>Faremomenter ved brannslokkingsprosessen (tørrdestilasjon, kjemiske reaksjoner, branner i avtrekksrør i kjeler)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Brannslokking som involverer farlig gods</p> <p>&nbsp;</p> <p>Brannsikring og brannfarer knyttet til lagring og håndtering av materialer (maling o.a.)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ansvar for og håndtering av skadde personer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rutiner for samordning med brannslokkingsmannskaper i land</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Praktiske øvelser og instruksjoner gjennomført under godkjente og virkelig realistiske opplæringsforhold (f.eks. simulerte forhold om bord) og så langt det er mulig og praktisk gjennomførbart, i mørke</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Tiltak som treffes for å kontrollere branner baseres på en helhetlig og nøyaktig vurdering av hendelsen ved bruk av alle tilgjengelige informasjonskilder</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prioriteringen av, tidspunktet for og rekkefølgen av tiltakene er tilpasset hendelsens totale krav og nødvendigheten av å minimalisere skade og potensiell skade på skipet, personskader og svekkelse av skipets driftsklare tilstand</p> <p>&nbsp;</p> <p>Opplysninger formidles raskt, nøyaktig, fullstendig og klart</p> <p>&nbsp;</p> <p>Personlig sikkerhet ved brannkontrollaktiviteter ivaretas til alle tider</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Organisere og lære opp brannlag</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Utarbeidelse av beredskapsplaner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sammensetning og fordeling av personell til brannlag</p> <p>&nbsp;</p> <p>Strategier og taktikker for kontroll av branner i ulike deler av skipet</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Praktiske øvelser og instruksjon gjennomført under godkjente og virkelig realistiske opplæringsbetingelser, for eksempel ved simulering av forholdene ombord på skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Sammensetning og organisering av brannlag sikrer umiddelbar og effektiv gjennomføring av beredskapsplaner og rutiner</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Inspisere og vedlikehold anlegg og utstyr for branndeteksjon og brannslokking</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Branndeteksjonssystemer, faste brannslokkingsanlegg, bærbart og mobilt brannslokkingsutstyr, herunder anordninger, pumper og utstyr for redning og berging, livsnødvendig utstyr, personlig verne- og sambandsutstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Krav om lovbestemte besiktigelser og besiktigelser for klassifikasjon</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Praktiske øvelser basert på godkjent utstyr og godkjente anlegg i et realistisk opplæringsmiljø</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Driftsklar tilstand for alle anlegg og alt utstyr for branndeteksjon og brannslokking opprettholdes til alle tider i samsvar med tekniske spesifikasjoner og krav i lovverket</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Undersøke hendelser som involverer brann og utarbeide rapporter om disse</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Vurdering av årsak til hendelser som involverer brønn</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Praktiske øvelser i et realistisk opplæringsmiljø</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Brannårsaker identifiseres og virkningskraften i mottiltak evalueres</p> </td> </tr> </tbody> </table>

Avsnitt A-VI/1: Obligatoriske minstekrav til innføring i sikkerhet, grunnleggende opplæring og instruksjon for alle sjøfolk

<h3 class="Style8">Innføring i sikkerhet</h3> <ol> <li>Før de blir satt til å ivareta plikter om bord, skal alle personer som er tilsatt eller engasjert på et sjøgående skip og som ikke er passasjerer, få godkjent grunnleggende opplæring i personlige redningsteknikker eller få tilstrekkelig informasjon og instruksjon, idet det tas hensyn til veiledningen i del B, for å bli i stand til å:<ol> <li>kommunisere med andre personer om bord om elementære sikkerhetsspørsmål og forstå symboler og skilt som gir sikkerhetsinformasjon, samt alarmsignaler,</li> <li>vite hva de skal gjøre dersom:<ol> <li>en person faller over bord,</li> <li>det oppdages brann eller røky, eller</li> <li>brannalarmen eller evakueringsalarmen går,</li> </ol></li> <li>identifisere mønstrings- og innskipingsstasjoner og nødrømningsveier,</li> <li>lokalisere og ta på redningsvester,</li> <li>gi alarm og ha grunnleggende kunnskap om bruken av bærbare brannslokkingsapparater,</li> <li>iverksette tiltak umiddelbart etter at en ulykke eller annen medisinsk nødssituasjon er oppdaget, og før det søkes ytterligere medisinsk bistand om bord, og</li> <li>lukke og åpne de værtette og vanntette branndørene som det enkelte skipet er utstyrt med, med unntak av slike som er installert i åpninger i skroget.</li> </ol></li> <h3>Grunnleggende opplæring<sup>*</sup></h3> <li>Sjøfolk som er tilsatt eller engasjert i en hvilken som helst stilling om bord på skip innenfor skipets virksomhet, som del av skipets besetning, og som er tildelt plikter hva angår sikkerhet eller hindring av forurensning under driften av skipet, skal før de blir satt til å utføre plikter om bord:<ol> <li>få passende, godkjent grunnleggende opplæring eller instruksjon i:<ol> <li>personlige redningsteknikker som angitt i tabell A-VI/1-1,</li> <li>forebyggende brannvern og brannslokking som angitt i tabell A-VI/1-2,</li> <li>grunnleggende førstehjelp som angitt i tabell A-VI/1-3, og</li> <li>personlig sikkerhet og omsorg for mennesker som angitt i tabell A-VI/1-4,</li> </ol></li> <li>være pålagt å godtgjøre at de fastsatte normene for kompetanse er oppfylt med hensyn til å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene som er oppført i kolonne 1 i tabell A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 og A-VI/1-4, gjennom:<ol> <li>demonstrasjon av kompetanse i samsvar med metodene og kriteriene for evaluering av kompetanse oppført i kolonne 3 og 4 i de nevnte tabellene, og</li> <li>prøving eller kontinuerlig bedømmelse som del av et godkjent opplæringsprogram i de emnene som er oppført i kolonne 2 i de nevnte tabellene.</li> </ol></li> </ol></li> <li>Sjøfolk som er kvalifisert i samsvar med nr. 2 i grunnleggende opplæring, skal hvert femte år være pålagt å godtgjøre at de har holdt ved like de påkrevde kompetansenormene med hensyn til å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene oppført i kolonne 1 i tabell A-VI/1-1&nbsp;og A-VI/1-2.</li> <li>Partene kan godkjenne opplæring og erfaring om bord for vedlikehold av de påkrevde kompetansenormene på følgende områder:<ol> <li>personlige redningsteknikker som angitt i tabell A-VI/1-1,<ol> <li>ta på redningsvester,</li> <li>borde en redningsfarkost fra skipet iført redningsvest,</li> <li>utføre de første handlingene ved ombordstigning i en livbåt som øker sjansene for å overleve,</li> <li>sette ut drivanker fra livbåten,</li> <li>betjene utstyret om bord i redningsfarkosten, og</li> <li>betjene innretninger til å angi posisjon, herunder radioutstyr</li> </ol></li> <li>forebyggende brannvern og brannslokking som angitt i tabell A-VI/1-2,<ol> <li>bruke bærbart åndedrettsvern, og</li> <li>gjennomføre en redningsaksjon i et røykfylt rom, ved hjelp av en innretning som lager røyk om bord, med åndedrettsvern på.</li> </ol></li> </ol></li> <span style="white-space: pre;"> </span><strong>Unntak</strong><br /> <li>Administrasjonen kan, når det gjelder skip, bortsett fra passasjerskip med bruttotonnasje på mer enn 500 i internasjonal fart og tankskip, og dersom den vurderer skipets størrelse og reisens lengde eller art å være slik at det er urimelig eller upraktisk å anvende kravene i dette avsnittet fullt ut, frita, i den utstrekning som er nødvendig, sjøfolkene på et slikt skip eller en slik klasse av skip fra noen av kravene når hensynet til sikkerheten for mennesker om bord og for skip og eiendom, samt hensynet til vern av havmiljøet er ivaretatt.</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <div class="WordSection3"> <h3><em>Tabell A-VI/1-1</em></h3> <h3><strong>Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse i personlige redningsteknikker</strong></h3> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Overleve til sjøs i tilfeller der skipet må forlates</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Typer av nødssituasjoner som kan forekomme, for eksempel sammenstøt, brann, forlis</p> <p>&nbsp;</p> <p>Typer av redningsredskaper son normalt føres om bord på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>Utstyr i redningsfarkost</p> <p>&nbsp;</p> <p>Plassering av personlige redningsredskaper</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prinsipper vedrørende redning, herunder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; verdien av opplæring og øvelser</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; personlige verneklær og personlig verneutstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nødvendigheten av å være rede for enhver nødssituasjon</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; hva som skal gjøres ved signal om å møte ved innskipningsstasjoner</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; hva som skal gjøres når det er nødvendig å forlate skipet</p> <p>&nbsp;</p> <p>.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; hva som skal gjøres under opphold i vannet</p> <p>&nbsp;</p> <p>.7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; hva som skal gjøres om bord i en redningsfarkost</p> <p>&nbsp;</p> <p>.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; de største faremomentene for overlevende</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent instruksjon eller fra deltakelse på godkjent kurs eller godkjent erfaring og prøving fra tjeneste, herunder praktisk demonstrasjon av kompetanse i å:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ta på redningsvest</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ta på og bruke en redningsdrakt</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; hoppe trygt i vannet fra en viss høyde</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; snu en kantret redningsflåte iført redningsvest</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; svømme med redningsvest</p> <p>&nbsp;</p> <p>.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; holde seg flytende uten redningsvest</p> <p>&nbsp;</p> <p>.7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; borde en redningsfarkost fra skipet og vannet iført redningsvest</p> <p>&nbsp;</p> <p>.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; utføre de første handlingene ved ombordstigning i en redningsfarkost som øker sjansene for å overleve</p> <p>&nbsp;</p> <p>.9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sette ut drivanker fra livbåten</p> <p>&nbsp;</p> <p>.10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; betjene utstyret om bord i redningsfarkosten</p> <p>&nbsp;</p> <p>.11&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; betjene innretninger til å angi posisjon, herunder radioutstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Tiltak som treffes ved identifikasjon av alarmsignal er tilpasset den angitte nødssituasjonen og er i samsvar med etablerte prosedyrer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tidspunktene og sekvensen for de enkelte tiltakene er passende for de rådende omstendigheter og forhold og minimaliserer mulige farer og trusler hva angår overlevelse</p> <p>&nbsp;</p> <p>Metoden for ombordstigning i redningsfarkost er egnet og medfører ingen fare for andre overlevende</p> <p>&nbsp;</p> <p>De første handlingene etter at skipet er forlatt, og prosedyrer og handlinger i vannet minimaliserer trusler mot overlevelse</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> </div> <br /> <div class="WordSection4"> <h3><em>Tabell A-VI/1-2</em></h3> <h3><strong>Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse i forebyggende brannvern og brannslokking</strong></h3> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Minimalisere risikoen for brann og opprettholde beredskap for å håndtere nødssituasjoner som involverer brann</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Organisering av brannslokking på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>Plassering av brannslokkingsutstyr og nødrømningsveier</p> <p>&nbsp;</p> <p>Elementene i brann og eksplosjon (branntrekanten)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Typer av antennelse og tennkilder</p> <p>&nbsp;</p> <p>Brannfarlige materialer, brannfarer og spredning av brann</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nødvendigheten av konstant årvåkenhet</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tiltak som skal treffes om bord på skipet</p> <p>&nbsp;</p> <p>Brann- og røykdeteksjon og automatiske alarmsystemer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Klassifisering av brann og egnede slokkemidler</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent instruksjon eller fra deltakelse på godkjent kurs</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>De første tiltakene etter oppdagelsen av en nødssituasjon er i samsvar med anerkjent praksis og anerkjente prosedyrer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tiltak som treffes ved identifikasjon av alarmsignal er tilpasset den angitte nødssituasjonen og er i samsvar med etablerte prosedyrer</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bekjempe og slokke branner</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Brannslokkingsutstyr og dets plassering om bord</p> <p>&nbsp;</p> <p>Instruksjon i:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; faste installasjoner</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; brannmannsutstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; personlig utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; innretninger og utstyr for brannslokking</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; brannslokkingsmetoder</p> <p>&nbsp;</p> <p>.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; brannslokkingsmidler</p> <p>&nbsp;</p> <p>.7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; prosedyrer for brannslokking</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent instruksjon eller fra deltakelse på godkjent kurs, herunder praktisk demonstrasjon i rom som frambyr virkelig realistiske opplæringsbetingelser (f.eks. ved simulering av forholdene om bord på skip) og, overalt der det er mulig og praktisk, i mørke, av ferdighet i å:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bruke forskjellige typer bærebare brannslokkingsapparater</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bruke bærbart åndedrettsvern</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Klær og utstyr er passende for brannslokkingsoperasjonens art</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tidspunktene og sekvensen for de enkelte tiltakene er passende for de rådende omstendigheter og forhold</p> <p>&nbsp;</p> <p>Slokking av brann oppnås ved hjelp av passende prosedyrer, teknikker og brannslokkingsmidler</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prosedyrer og teknikker hva angår åndedrettsvern er i samsvar med anerkjent praksis og anerkjente prosedyrer</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection5"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bekjempe og slokke branner (<em>forts</em>.)</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bruk av åndedrettsvern ved brannslokking og berging av menneskeliv</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; slokke mindre branner, f.eks. branner i elektrisk utstyr, oljebranner, propanbranner</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; slokke omfattende branner med vann ved bruk av stråle- og spredemunnstykke</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; slokke branner med skum, pulver eller et hvilket som helst annet egnet kjemisk slokkemiddel</p> <p>&nbsp;</p> <p>.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; gå inn i og gjennom, med livline, men uten åndedrettsvern, et rom der skum som utvider seg sterkt, er sprøytet inn</p> <p>&nbsp;</p> <p>.7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bekjempe brann i røykfylte, lukkede rom, iført bærbart åndedrettsvern</p> <p>&nbsp;</p> <p>.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; slokke brann med vanntåke eller et hvilket som helst annet slokkemiddel, i et rom i innredningen eller simulert maskinrom med brann og kraftig røykutvikling</p> <p>&nbsp;</p> <p>.9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; slokke oljebrann med tåkeapplikator og spredermunnstykker, pulver- eller skumapplikatorer</p> <p>&nbsp;</p> <p>.10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; berge menneskeliv i et røykfylt rom, iført åndedrettsvern</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection6"> <h3>Tabell A-VI/1-3</h3> <h3>Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse i <strong>grunnleggende</strong> førstehjelp</h3> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Treffe tiltak umiddelbart ved kjennskap til en ulykke eller annen medisinsk nødssituasjon</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Vurdering av behovene til skadde personer og trusler mot egen sikkerhet</p> <p>&nbsp;</p> <p>Forståelse av kroppens oppbygning og funksjoner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Forståelse av tiltak som må iverksettes umiddelbart i nødssituasjoner, herunder ferdighet i å:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; legge en skadd person i riktig stilling anvende</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; gjenopplivingsteknikker</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; stanse blødning</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; iverksette egnede tiltak for grunnleggende behandling av sjokk</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; iverksette egnede tiltak i tilfelle av brannsår og skåldsår, herunder ulykker forårsaket av elektrisk strømt</p> <p>&nbsp;</p> <p>.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; redde og transportere en skadd person</p> <p>&nbsp;</p> <p>.7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; improvisere bandasjer og bruke materialer i medisinkiste</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent instruksjon eller fra deltakelse på godkjent kurs</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Måten det gis alarm på og tidspunktet for å gi alarm er tilpasset omstendighetene ved ulykken eller den medisinske nødssituasjonen</p> <p>&nbsp;</p> <p>Identifikasjonen av sannsynlig årsak til, art og omfang av skader er umiddelbar og fullstendig og prioriteringen og rekkefølgen av handlinger er proporsjonal med enhver potensiell trussel mot menneskeliv</p> <p>&nbsp;</p> <p>Risikoen for videre skade på en selv eller den skadde personen minimaliseres til enhver tid</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <br /> <div class="WordSection8"> <h3 class="Style54">Tabell A-VI/1-4</h3> <h3><strong>Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse i personlig sikkerhet og omsorg for mennesker og miljø</strong></h3> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Følge nødprosedyrer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p class="Tabelltekst">Typer av nødsituasjoner som kan forekomme, så som sammenstøt, brann, forlis</p> <p class="Tabelltekst">&nbsp;</p> <p class="Tabelltekst">Kjennskap til skipsberedskapsplaner for tiltak som skal iverksettes i nødssituasjoner</p> <p class="Tabelltekst">&nbsp;</p> <p class="Tabelltekst">Alarmsignaler og særskilte plikter som mannskapet er tildelt ifølge alarminstruksen; mønstringsstasjoner; korrekt bruk av personlig sikkerhetsutstyr</p> <p class="Tabelltekst">&nbsp;</p> <p class="Tabelltekst">Tiltak som skal iverksettes ved oppdagelse av potensiell nødssituasjon, herunder brann, sammenstøt, forlis og inntrengning av vann i skipet</p> <p class="Tabelltekst">&nbsp;</p> <p class="Tabelltekst">Tiltak som skal iverksettes når nødalarmsignaler høres</p> <p class="Tabelltekst">&nbsp;</p> <p class="Tabelltekst">Verdien av opplæring og øvelser</p> <p class="Tabelltekst">&nbsp;</p> <p>Kjennskap til rømningsveier og interne sambands- og alarmsystemer</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent instruksjon eller fra deltakelse på godkjent kurs</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>De første tiltakene som treffes ved kjennskap til en nødssituasjon er i samsvar med etablerte nødprosedyrer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Opplysninger ved alarmgvining formidles raskt, nøyaktig, fullstendig og klart</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Ta forholdsregler for å hindre forurensning av havmiljøet</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p class="Tabelltekst">Virkninger av forurensning av det marine miljøet som skyldes skipets drift eller uhell</p> <p class="Tabelltekst">&nbsp;</p> <p>Grunnleggende prosedyrer for miljøvern</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grunnleggende kjennskap til kompleksiteten og mangfoldet i havmiljøet</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent instruksjon eller fra deltakelse på godkjent kurs</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Organisatoriske prosedyrer som er utformet for å verne havmiljøet, følges til alle tider</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </div> <br /> <div class="WordSection9"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Følge trygge arbeidsrutiner</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Viktigheten av å følge trygge arbeidsrutiner til enhver tid</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tilgjengelige sikkerhets- og verneanordninger til beskyttelse mot potensielle farer om bord på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>Forholsregler som skal tas før man går inn i lukkede rom</p> <p>&nbsp;</p> <p>Godt kjennskap til internasjonale tiltak rettet mot forebygging av ulykker og helse/miljø<sup>*</sup></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent instruksjon eller fra deltakelse på godkjent kurs</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Sikre arbeidsrutiner følges og egnet sikkerhets- og verneutstyr brukes riktig til enhver tid</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bidra til effektiv kommunikasjon om bord på skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Forstå prinsippene for hindringer mot effektiv kommunikasjon mellom enkeltpersoner og grupper på skipet</p> <p>&nbsp;</p> <p>Evne til å etablere og opprettholde effektiv kommunikasjon</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent instruksjon eller fra deltakelse på godkjent kurs</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kommunikasjonen er klar og effektiv til enhver tid</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bidra til gode menneskelige relasjoner om bord på skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Viktigheten av å opprettholde gode menneskelige relasjoner og et godt arbeidsfellesskap om bord på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grunnleggende prinsipper for samarbeid og praksis, herunder konfliktløsning</p> <p>&nbsp;</p> <p>Omsorg for mennesker og miljø, tilsettingsvilkår, individuelle rettigheter og plikter, farene ved misbruk av narkotika og alkohol</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent instruksjon eller fra deltakelse på godkjent kurs</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Forventede arbeidsstandarder og atferdsnormer følges til enhver tid</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Forstå og treffe nødvendige tiltak for å ha kontroll med trøtthet</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Betydningen av nødvendig hvile</p> <p>&nbsp;</p> <p>Virkningene av søvn, vaktturnus og døgnrytme på trøtthet</p> <p>&nbsp;</p> <p>Virkningen av fysiske stressfaktorer på sjøfolk</p> <p>&nbsp;</p> <p>Virkningen av miljømessige stressfaktorer på og utenfor skipet, og deres effelt på sjøfolk</p> <p>&nbsp;</p> <p>Virkningene av endringer i vaktturnus på trøttheten hos sjøfolk</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent instruksjon eller fra deltakelse på godkjent kurs</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Praksis for håndtering av trøtthet følges og hensiktsmessige tiltak anvendes til enhver tid</p> </td> </tr> </tbody> </table>

Avsnitt A-VI/2: Obligatoriske minstekrav for utstedelse av ferdighetssertifikater for redningsfarkoster, mann-overbord-båter og hurtiggående mann-overbord-båter

<div class="WordSection1"> <h3 class="Style8">DYKTIGHET MED HENSYN TIL REDNINGSFARKOSTER OG MANN-OVERBORD-BÅTER UNNTATT HURTIGGÅENDE MANN-OVERBORD-BÅTER</h3> <h3 class="Style8">Kompetansenormer</h3> <ol> <li>Alle som søker om dyktighetssertifikat for redningsfarkoster og mann-overbord-båter unntatt hurtiggående mann-overbord-båter, skal være pålagt å demonstrere ferdighet i å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene som er oppført i kolonne 1 i tabell A-VI/2-1.</li> <li>Kunnskapsnivået for de emnene som er oppført i kolonne 2 i tabell A-VI/2-1, skal være tilstrekkelig til at søkeren kan sette ut og ta kommandoen over en redningsfarkost eller mann-overbord-båt i nødssituasjoner.<sup>*</sup></li> <li>Opplæring og erfaring for å oppnå det nødvendige nivået for teoretisk kunnskap, forståelse og dyktighet, skal ta hensyn til veiledningen i del B av denne koden.</li> <li>Alle som søker om sertifikat, skal være pålagt å godtgjøre at de fastsatte normene for kompetanse er oppfylt gjennom:<ol> <li>demonstrasjon av kompetanse til å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene som er oppført i kolonne 1 i tabell A-VI/2-1, i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse som er oppført i kolonne 3 og 4 i denne tabellen, og</li> <li>prøving eller kontinuerlig bedømmelse som del av et godkjent opplæringsprogram som dekker materialet angitt i kolonne 2 i tabell A-VI/2-1.</li> </ol></li> <li>Sjøfolk som er kvalifisert i samsvar med nr. 4 med hensyn til redningsfarkoster og mann-overbord-båter unntatt hurtiggående mann-overbord-båter, skal hvert femte år være pålagt å godtgjøre at de har holdt ved like de påkrevde kompetansenormene med hensyn til å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene oppført i kolonne 1 i tabell A-VI/2-1</li> <li>Partene kan godkjenne opplæring og erfaring om bord for vedlikehold av de påkrevde kompetansenormene i tabell A-VI/2-1 på følgende områder:<ol> <li>ta kommandoen over en redningsfarkost eller mann-overbord-båt under og etter utsetting:&nbsp;<ol> <li>tolke merkingen på redningsfarkosten med hensyn til hvor mange personer den er beregnet på,&nbsp;</li> <li>gi riktige kommandoer for utsetting av og ombordstigning i redningsfarkosten, tømming av skipet og håndtere og evakuere personer fra redningsfarkosten,&nbsp;</li> <li>klargjøre og sikkert sette ut redningsfarkost og komme klar av skipssiden raskt, og&nbsp;</li> <li>sikkert berge redningsfarkost og mann-overbord-båter,</li> </ol></li> <li>håndtere overlevende og redningsfarkost etter evakuering av skipet:<ol> <li>ro og styre en båt og styre etter kompass,</li> <li>bruke hver enkelt utstyrsenhet på redningsfarkoster, unntatt lys- og røyksignaler, og</li> <li>rigge opp innretninger for å lette lokalisering,</li> </ol></li> <li>bruke innretninger til å angi posisjon, herunder kommunikasjons- og signalutstyr:<ol> <li>bruk av bærbart radioutstyr på redningsfarkost, og</li> </ol></li> <li>gi førstehjelp til overlevende.<br /><br />&nbsp;</li> </ol></li> <div class="WordSection1"><span style="font-size: 19px; font-weight: bold;">DYKTIGHET MED HENSYN TIL HURTIGGÅENDE MANN-OVERBORD-BÅTER</span><br /><span style="font-size: 19px; font-weight: bold;">&nbsp;</span></div> <div class="WordSection1"><span style="font-size: 19px; font-weight: bold;">Kompetansenormer</span></div> <li>Alle som søker om dyktighetssertifikat for hurtiggående mann-overbord-båter, skal være pålagt å demonstrere ferdighet med hensyn til å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene som er oppført i kolonne 1 i tabell A-VI/2-2.</li> <li>Kunnskapsnivået for de emnene som er oppført i kolonne 2 i tabell A-VI/2-2, skal være tilstrekkelig til at søkeren kan sette ut og ta kommandoen over en hurtiggående mann-overbord-båt i nødssituasjoner.<sup>*</sup></li> <li>Opplæring og erfaring for å oppnå det nødvendige nivået for teoretisk kunnskap, forståelse og dyktighet, skal ta hensyn til veiledningen i del B av denne koden.</li> <li>Alle som søker om sertifikat, skal være pålagt å godtgjøre at de fastsatte normene for kompetanse er oppfylt gjennom:&nbsp;<ol> <li>demonstrasjon av kompetanse til å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene som er oppført i kolonne 1 i tabell A-VI/2-2, i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse som er oppført i kolonne 3 og 4 i denne tabellen, og</li> <li>prøving eller kontinuerlig bedømmelse som del av et godkjent opplæringsprogram som dekker materialet angitt i kolonne 2 i tabell A-VI/2-2.</li> </ol></li> <li>Sjøfolk som er kvalifisert i samsvar med nr. 10 med hensyn til hurtiggående mann-overbord-båter, skal hvert femte år være pålagt å godtgjøre at de har holdt ved like de påkrevde kompetansenormene med hensyn til å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene oppført i kolonne 1 i tabell A-VI/2-2.</li> <li>Partene kan godkjenne opplæring og erfaring om bord for vedlikehold av de påkrevde kompetansenormene i tabell A-VI/2-2 på følgende områder:<ol> <li>ta kommandoen over en hurtiggående mann-overbord-båt under og etter utsetting:<ol> <li>kontrollere sikker utsetting og berging av en hurtiggående mann-overbord-båt,</li> <li>håndtere en hurtiggående mann-overbord-båt under rådende vær- og sjøforhold,</li> <li>bruke kommunikasjons- og signalutstyr mellom den hurtiggående mann-overbord-båten og et helikopter og et skip,</li> <li>bruke det nødutstyret som føres om bord, og</li> <li>gjennomføre søk, idet det tas hensyn til miljøfaktorer.</li> </ol></li> </ol></li> </ol></div> <div class="WordSection4"> <h3><em>Tabell A-VI/2-1</em></h3> <h3><strong>Spesifikasjon for minstenormer for kompetanse for redningsfarkoster og mann-overbord-båter unntatt hurtiggående mann-overbord-båter</strong></h3> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Ta kommandoen over en redningsfarkost eller mann-overbord-båt under og etter utsetting</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Konstruksjon og utrustning for redningsfarkoster og mann-overbord-båter og hver enkelt utstyrsenhet om bord i disse</p> <p>&nbsp;</p> <p>Særskilte karakeristika ved og anordninger for redningsfarkoster og mann-overbord-båter</p> <p>&nbsp;</p> <p>Forskjellige typer innretninger for utsetting av redningsfarkoster og mann-overbord-båter</p> <p>&nbsp;</p> <p>Metoder for utsetting av redningsfarkoster i høy sjø</p> <p>&nbsp;</p> <p>Metoder for å få fatt i redningsfarkoster igjen</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hva som skal gjøres etter å ha forlatt skipet</p> <p>&nbsp;</p> <p>Metoder for utsetting av mann-overbord-båter og få fatt i dem igjen i høy sjø</p> <p>&nbsp;</p> <p>Farer knyttet til bruk av løseanordninger med last</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til vedlikeholdsrutiner</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon av ferdighet i å:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; snu en kantret redningsflåte iført redningsvest</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tolke merkingen på redningsfarkosten med hensyn til hvor mange personer den er beregnet på</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; gi riktige kommandoer for utsetting av og ombordstigning i redningsfarkosten, tømming av skipet og håndtere og evakuere personer fra redningsfarkosten</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; klargjøre og sikkert sette ut redningsfarkost og komme klar av skipssiden raskt, og betjene løseanordninger med og uten last</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sikkert berge redningsfarkost og mann-overbord-båter, herunder tilbakestilling av løseanordninger med og uten last</p> <p>&nbsp;</p> <p>ved bruk av: oppblåsbar redningsflåte og åpen eller overbygd livbåt med innenbords motor eller godkjent simulatortrening, ved behov</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Klargjøring av, ombordstigning i og utsetting av redningsfarkoster overholder utstyrets begrensninger og gjør det mulig for redningsfarkosten å komme trygt klar av skipet</p> <p>&nbsp;</p> <p>De første handlingene etter at skipet er forlatt, minmaliserer trusler mot overlevelse</p> <p>&nbsp;</p> <p>Redningsfarkoster og mann-overbord-båter fås fatt i igjen på en slik måte at utstyrets begrensninger overholdes</p> <p>&nbsp;</p> <p>Utstyret betjenes i samsvar med produsentens anvisninger for frigjøring og tilbakestilling</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Betjene motor på redningsfarkost</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Metoder for å starte og betjene motor med tilbehør på redningsfarkost sammen med bruk av farkostens brannslokkingsapparat</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon av ferdighet i å starte og betjene innenbords motor som åpen eller overbygd livbåt er utstyrt med</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Framdrift finnes og opprettholdes slik manøvreringen krever</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> </div> <br /> <div class="WordSection5"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="475"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Håndtere overlevende og redningsfarkost etter evakuering av skipet:</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Håndtering av redningsfarkost i dårlig vær</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bruk av fangline, drivanker og alt annet utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fordeling av mat og vann i redningsfarkost</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tiltak som treffes for å maksimalisere muligheten for å oppdage og lokalisere redningsfarkost</p> <p>&nbsp;</p> <p>Metode for helikopterredning</p> <p>&nbsp;</p> <p>Virkninger av nedkjøling, hvordan hindre nedkjøling, bruk av beskyttende trekk og klesplagg, herunder redningsdrakter og termiske beskyttelsesmidler</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bruk av mann-overbord-båter og motorlivbåter for å arrangere redningsflåter og for redning av overlevende og personer i sjøen</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grunnsetting av redningsfarkost</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon av ferdighet i å:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ro og styre en båt og styre etter kompass</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bruke hver enkelt utstyrsenhet i redningsfarkost</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; rigge opp innretninger for å lette lokalisering</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Forvaltningen av ansvaret for overlevende og redningsfarkost er tilpasset rådende omstendigheter og forhold</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bruke innretninger til å angi posisjon, herunder kommunikasjons- og signalutstyr og lys- og røyksignaler</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Radio-redningsredskaper som føres i redningsfarkoster, herunder satelitt-nødpeilesendere og radartranspondere</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lys- og røyksignaler til bruk i nødssituasjoner</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon av ferdighet i å:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bruke bærbart radioutstyr på redningsfarkoster</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bruke signalutstyr, herunder lys- og røyksignaler</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bruk og valg av kommunikasjons- og signalutstyrer tilpasset rådende omstendigheter og forhold</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection6"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="475"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Gi førstehjelp til overlevende</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bruk av medisinkiste og gjenopplivingsteknikker</p> <p>&nbsp;</p> <p>Behandling av skadde personer, herunder å stanse blødninger og behandle sjokk</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon av ferdighet i å behandle skadde personer både under evakueringen av skipet og seinere ved bruk av medisinkiste og gjenopplivingsteknikker</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Identifikasjon av sannsynlig årsak til, art og omfang av skader eller tilstand er umiddelbar og nøyaktig</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prioritering og rekkefølge ved behandling minimaliserer enhver trussel mot menneskeliv</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection7"> <h3><em>Tabell A-VI/2-2</em><em>&nbsp;</em></h3> <h3><strong>Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for hurtiggående mann-overbord-båter</strong></h3> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="483"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Ha forståelse av hurtiggående mann-overbord-båters konstruksjon, vedlikehold, reparasjon og utrustning</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Konstruksjon og utrustning for mann-overbord-båter og hver enkelt utstyrsenhet om bord i disse</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til vedlikehold og nødreparasjoner av hurtiggående mann-overbord-båter og normal luftfylling og lufttapping av oppdriftsrom på hurtiggående mann-overbord-båter</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk instruksjon</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Metoden for å utføre rutinemessig vedlikehold og nødreparasjoner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Identifisere komponenter og nødvendig utstyr for hurtiggående mann-overbord-båter</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Ta ansvar for utsettingsutstyr og redskaper slik det normalt er montert, under utsetting og berging</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av beredskapstilstanden for utsettingsutstyr og utsettingsredskap for hurtiggående mann-overbord-båter for umiddelbar utsetting og bruk</p> <p>&nbsp;</p> <p>Forstå bruk og begrensninger for vinsj, bremser, fall, fangliner, bevegelseskompensasjon og annet utstyr slik det normalt er montert</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sikkerhetsforholdsregler under utsetting og berging av en hurtiggående mann-overbord-båt</p> <p>&nbsp;</p> <p>Utsetting og berging av en hurtiggående mann-overbord-båt under dårlige vær- og sjøforhold</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon av ferdighet i å kontrollere trygg utsetting og berging av en hurtiggående mann-overbord-båt med montert utstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Ferdighet i å klargjøre og ta ansvar for utsettingsutstyr og utsettingsredskaper under utsetting og berging av en hurtiggående mann-overbord-båt</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Ta kommandoen over en hurtiggående mann-overbord-båt slik den normalt er utstyrt, under utsetting og berging</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av beredskapstilstanden for hurtiggående mann-overbord-båter og tilhørende utstyr for umiddelbar utsetting og bruk</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sikkerhetsforholdsregler under utsetting og berging av en hurtiggående mann-overbord-båt</p> <p>&nbsp;</p> <p>Utsetting og berging av en hurtiggående mann-overbord-båt under rådende og dårlige vær- og sjøforhold</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon av ferdighet i å foreta trygg utsetting og berging av en hurtiggående mann-overbord-båt med montert utstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Ferdighet i å ta kommandoen over en hurtiggående mann-overbord-båt under utsetting og berging.</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Ta kommandoen over en hurtiggående mann-overbord-båt etter utsetting</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Særskilte karakeristika ved og anordninger for hurtiggående mann-overbord-båter</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prosedyrer for å snu en kantret hurtiggående mann-overbord-båt</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hvordan håndtere en hurtiggående mann-overbord-båt under rådende og dårlige vær- og sjøforhold</p> <p>&nbsp;</p> <p>Navigasjonsutstyr og sikkerhetsutstyr som finnes om bord i en hurtiggående mann-overbord-båt</p> <p>&nbsp;</p> <p>Søkemønstre og miljøfaktorer som virker inn på deres utførelse</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon av ferdighet i å:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; snu en kantret hurtiggående mann-overbord-båt</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; håndtere en hurtiggående mann-overbord-båt under rådende vær- og sjøforhold</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; svømme i spesialutstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bruke kommunikasjons- og signalutstyr mellom den hurtiggående mann-overbord-båten og et helikopter og et skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; brukt det nødutstyret som føres om bord</p> <p>&nbsp;</p> <p>.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; få en skadd person opp av vannet og overføre en skadd person til et redningshelikopter eller et skip, eller til et trygt sted</p> <p>&nbsp;</p> <p>.7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; gjennomføre søk, idet det tas hensyn til miljøfaktorer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Demonstrasjon av betjening av hurtiggående mann-overbord-båter innenfor utstyrets begrensninger under rådende værforhold</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Betjene motor på en hurtuiggående mann-overbord-båt</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Metoder for å starte og betjene motor med tilbehør på en hurtiggående mann-overbord-båt</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon av ferdighet i å starte og betjene motor på hurtiggående mann-overbord-båt</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Motoren startes og betjenes slik manøvreringen krever</p> </td> </tr> </tbody> </table>

Avsnitt A-VI/4: Obligatoriske minstekrav vedrørende medisinsk førstehjelp og medisinsk behandling

<div class="WordSection1"> <h3>Krav til kompetanse for sjøfolk som skal gi medisinsk førstehjelp om bord på skip</h3> <ol> <li>Alle sjøfolk som skal gi medisinsk hjelp om bord på skip, skal være pålagt å demonstrere kompetanse i å utføre oppgavene og pliktene som er oppført i kolonne 1 i tabell A-VI/4-1.</li> <li>Kunnskapsnivået for emnene som er oppført i kolonne 2 i tabell A-VI/4-1, skal være tilstrekkelig til at sjøfolkene det gjelder, kan handle effektivt og omgående i tilfelle ulykker eller sykdom som med sannsynlighet vil kunne forekomme om bord på skip<sup>*</sup>.</li> <li>Alle som søker om sertifikat etter bestemmelsene i regel VI/4 nr. 1 skal være pålagt å godtgjøre at de fastsatte kravene til kompetanse er oppfylt i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse som er oppført i kolonne 3 og 4 i tabell A-VI/4-1.</li> <span style="font-size: 19px; font-weight: bold;">Krav til kompetanse for sjøfolk som skal gi medisinsk hjelp om bord på skip<br /></span><br /> <li>Alle sjøfolk som skal gi medisinsk hjelp om bord på skip, skal være pålagt å vise at de er kompetente til å utføre oppgavene og pliktene som er oppført i kolonne 1 i tabell A-VI/4-2.</li> <li>Kunnskapsnivået for emnene som er oppført i kolonne 2 i tabell A-VI/4-2, skal være tilstrekkelig til at sjøfolkene det gjelder, kan handle effektivt og omgående i tilfelle ulykker eller sykdom som med sannsynlighet vil kunne forekomme om bord på skip<sup>*</sup>.</li> <li>Alle som søker om sertifikat etter bestemmelsene i regel VI/4 nr. 2 skal være pålagt å godtgjøre at de fastsatte kravene til kompetanse er oppfylt i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse som er oppført i kolonne 3 og 4 i tabell A-VI/4-2.</li> </ol></div> <div class="WordSection2"> <h3><em>Tabell</em> A-VI/4-1</h3> <h3>Spesifikasjon av minstekrav til kompetanse i medisinsk førstehjelp</h3> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluere kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Gi førstehjelp omgående i tilfelle ulykke eller sykdom om bord</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Medisinkiste</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kroppens oppbygning og funksjoner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Toksikologiske farer om bord, herunder bruk av “Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG)” (Veiledning for medisinsk førstehjelp i ulykker med farlig gods) eller tilsvarende nasjonal veiledning</p> <p>&nbsp;</p> <p>Undersøkelse av skadd person eller pasient</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ryggskader</p> <p>&nbsp;</p> <p>Brannsår, skåldsår og virkninger av varme og kulde</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lukkede brudd, forvridninger og muskelskader</p> <p>&nbsp;</p> <p>Medisinsk behandling av reddede personer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Medisinsk rådgivning over radio</p> <p>&nbsp;</p> <p>Farmakologi</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sterilisering</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hjertestans, drukning og kvelning</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk instruksjon</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Identifikasjon av sannsynlig årsak til art og omfang av skadene er umiddelbar og fullstendig og følger gjeldende praksis for førstehjelp</p> <p>&nbsp;</p> <p>Risikoen for skade på en selv og andre minimaliseres til alle tider</p> <p>&nbsp;</p> <p>Behandlingen av skader og pasienters sykdom er passende og følger anerkjent praksis for førstehjelp og internasjonale retningslinjer</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="WordSection3"> <h3><em>Table A-VI/4-2</em></h3> <h3><strong>Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse i medisinsk behandling</strong></h3> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluere kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Medisinsk behandling av syke og skadde mens de er om bord</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Behandling av skadd person, herunder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; hode- og ryggskader</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; skader på øre, nese og øyne</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ytre og indre blødning</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; brannsår, skåldsår og forfrysninger</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; brudd, forvridninger og muskelskader</p> <p>&nbsp;</p> <p>.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sår, leging av sår og infeksjon i sår</p> <p>&nbsp;</p> <p>.7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; smertelindring</p> <p>&nbsp;</p> <p>.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; teknikker for sying og bruk av klemmer</p> <p>&nbsp;</p> <p>.9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; håndtering av akutte mage/tarm-lidelser</p> <p>&nbsp;</p> <p>.10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; enklere kirurgisk behandling</p> <p>&nbsp;</p> <p>.11&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; stell av sår og bandasjering</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til sykepleie:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; allmenne prinsipper</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; utførelse av sykepleie</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sykdommer, herunder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kroniske og akutte lidelser</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; seksuelt overførte sykdommer</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tropiske og infektuøse sykdommer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Alkohol- og stoffmisbruk</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk instruksjon og demonstrasjon</p> <p>&nbsp;</p> <p>Godkjent praktisk erfaring fra sykehus eller lignende institusjon hvis det er praktisk mulig</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Identifikasjon av symptomer basert på klinisk undersøkelse og sykehistorie</p> <p>&nbsp;</p> <p>Beskyttelse mot infeksjon og mot spredning av sykdommer er fullstendig og effektiv</p> <p>&nbsp;</p> <p>Holdningen overfor den skadde eller syke er rolig, trygg og beroligende</p> <p>&nbsp;</p> <p>Behandlingen av skade eller sykdom er passende og følger anerkjent medisinsk praksis og relevante nasjonale og internasjonale veiledninger</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dosering og bruk av legemidler og medikamenter er i samsvar med produsentens anbefalinger og anerkjent medisinsk praksis</p> <p>&nbsp;</p> <p>Umiddelbart forstår viktigheten av forandringer i pasientens tilstand</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluere kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Medisinsk behandling av syke og skadde mens de er om bord (<em>forts</em>.)<em>&nbsp;</em></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Tannbehandling</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gynekologi, graviditet og fødsel</p> <p>&nbsp;</p> <p>Medisinsk behandling av reddede personer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dødsfall til sjøs</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hygiene</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sykdomsforebygging, herunder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; desinfisering, bekjempelse av skadedyr, bekjempelse av rotter</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vaksinasjoner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Føre journaler og ha kopier av relevante regler og forskrifter:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; føre sykejournaler</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; internasjonale og nasjonale maritime medisinske regler og forskrifter</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Delta i samordnede opplegg for medisinsk bistand til skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bistand utenfra, herunder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; medisinsk rådgivning over radio</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; transport av syke og skadde, herunder helikoptertransport</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; medisinsk behandling av syke sjøfolk som involverer samarbeid med helsemyndigheter i havn eller polikliniske enheter i havn</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Rutiner for klinisk undersøkelse er fullstendige og i tråd med mottatte instrukser</p> <p>&nbsp;</p> <p>Metoden for og forberedelse av evakuering er i samsvar med anerkjente fremgangsmåter, og er utformet for å maksimalisere pasientens velferd</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rutiner for å søke medisinske råd over radio følger etablert praksis og anbefalinger</p> </td> </tr> </tbody> </table>

Avsnitt A-VI/5: Obligatoriske minstekrav for utstedelse av ferdighetssertifikat til fartøyets sikkerhetsoffiser

<div class="WordSection1"> <h3 class="Style59">Krav til kompetanse</h3> <ol> <li>Alle som søker om dyktighetssertifikat for sikkerhetsoffiser på et skip, skal være pålagt å vise at de er kompetente til å utføre oppgavene og pliktene som er oppført i kolonne 1 i tabell A-VI/5.</li> <li>Kunnskapsnivået for emnene som er oppført i kolonne 2 i tabell A-VI/5, skal være tilstrekkelig for å kvalifisere søkeren til å fungere som skipets utnevnte sikkerhetsoffiser.</li> <li>Opplæring og erfaring for å oppnå den nødvendige graden av teoretisk kunnskap, forståelse og dyktighet skal ta hensyn til veiledningen i del B-VI/5 av denne kode.</li> <li>Alle som søker om sertifikat, skal være pålagt å godtgjøre at de tilfredsstiller de fastsatte kravene til kompetanse i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse som er oppført i kolonne 3 og 4 i tabell A-VI/5.</li> </ol></div> <br /> <div class="WordSection2"> <h3>Tabell A-VI/5</h3> <h3 class="Style59">Spesifikasjoner av minstekrav til kompetanse for sikkerhetsoffiserer på skip</h3> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="488"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluere kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Opprettholde og føre tilsyn med gjennomføringen av sikkerhetsplanen på et skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap til internasjonale retningslinjer for sikkerhet på sjøen og ansvaret til myndigheter, selskaper og utpekte personer, herunder elementer som kan være knyttet til piratvirksomhet og væpnet ran</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til formålet med og elementene som utgjør et skips sikkerhetsplan, tilknyttede rutiner og føring av journaler, herunder slike som kan være knyttet til piratvirksomhet og væpnet ran</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til rutiner som skal anvendes ved gjennomføringen av et skips sikkerhetsplan og rapportering av sikkerhetssituasjoner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til maritime sikkerhetsnivåer og de sikkerhetstiltakene som følger av dette, samt rutiner om bord og i omgivelsene rundt havneanlegget</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til kravene og rutinene for å gjennomføre interne revisjoner, inspeksjoner på stedet, kontroll og overvåking av sikkerhetsaktiviteter spesifisert i skipets sikkerhetsplan</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til kravene og rutinene for rapportering til selskapets sikkerhetsoffiser om eventuelle mangler og samsvarsfravik som er identifisert under interne revisjoner, periodiske gjennomganger og sikkerhetsinspeksjoner</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Vurdering av data innhentet fra godkjent opplæring eller prøving</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Rutiner og tiltak er i samsvar med prinsippene fastsatt av ISPS-koden og SOLAS av 1974, med endringer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Krav i lovverket knyttet til sikkerhet er riktig identifisert</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rutiner er i konstant beredskap for å reagere på endringer i de maritime sikkerhetsnivåene</p> <p>&nbsp;</p> <p>Meddelelser som faller innenfor ansvarsområdet til skipets sikkerhetsoffiser, er tydelige og forståelige</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection3"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Opprettholde og føre tilsyn med gjennomføringen av sikkerhetsplanen på et skip (<em>forts</em>.)</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap til metodene og rutinene brukt til å endre skipets sikkerhetsplan</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til sikkerhetsrelaterte beredskapsplaner og rutiner for å reagere på sikkerhetstrusler eller brudd på sikkerheten, herunder bestemmelser for å opprettholde kritisk viktige driftsfunksjoner i grensesnittet mellom skip og havn, herunder også elementer som kan være knyttet til piratvirksomhet og væpnet ran</p> <p>&nbsp;</p> <p>Adekvat kjennskap til maritime sikkerhetsuttrykk og -definisjoner, herunder elementer som kan være knyttet til piratvirksomhet og væpnet ran</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Vurdere sikkerhetsrisiko, trussel og sårbarhet</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap til risikovurdering og vurderingsverktøy</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til dokumentasjon for sikkerhetsvurdering, herunder Sikkerhetserklæringen</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til teknikker brukt til å omgå sikkerhetstiltak, herunder slike som brukes av pirater og væpnede ransmenn</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kunnskap som gjør det mulig å oppdage personer som utgjør en potensielle sikkerhetsrisiko uten at dette skjer på diskriminerende grunnlag</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kunnskap som gjør det mulig å gjenkjenne våpen, farlige stoffer og anordninger samt kjennskap til hva slags skade de kan forårsake</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til teknikker for publikumsstyring og publikumskontroll, der dette er relevant</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Vurdering av data innhentet fra godkjent opplæring, eller godkjent erfaring og prøving, herunder praktisk demonstrasjon av kompetanse i å:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; gjennomføre fysiske ransakinger</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; gjennomføre intrusjonsfrie inspeksjoner</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Rutiner og tiltak er i samsvar med prinsippene fastsatt av ISPS-koden og SOLAS av 1974, med endringer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rutiner er i konstant beredskap for å reagere på endringer i de maritime sikkerhetsnivåene</p> <p>&nbsp;</p> <p>Meddelelser som faller innenfor ansvarsområdet til skipets sikkerhetsoffiser, er tydelige og forståelige</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection4"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Vurdere sikkerhetsrisiko, trussel og sårbarhet (<em>forts</em>.)</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap til håndtering av følsom sikkerhetsrelatert informasjon og sikkerhetsrelaterte meddelelser</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til iverksetting og samordning av søk</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til metoder for fysisk ransaking og intrusjonsfrie inspeksjoner</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Foreta regelmessige inspeksjoner av skipet for å sikre at det iverksettes og opprettholdes passende sikkerhetstiltak</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap til kravene til utpeking og overvåking av adgangsbegrensede områder</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til kontroll av tilgang til skipet og til adgangsbegrensede områder om bord</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til metoder for effektiv overvåking av dekksområder og områder som omgir skipet</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til sikkerhetsaspekter knyttet til håndtering av last og skipets forråd med annet personell om bord og relevante sikkerhetsoffiserer fra havneterminalen</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til metoder for å kontrollere ombordstigning, ilandstigning og tilgangen personer og deres effekter har mens de er om bord</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Vurdering av data innhentet fra godkjent opplæring eller prøving</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Rutiner og tiltak er i samsvar med prinsippene fastsatt av ISPS-koden og SOLAS av 1974, med endringer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rutiner er i konstant beredskap for å reagere på endringer i de maritime sikkerhetsnivåene</p> <p>&nbsp;</p> <p>Meddelelser som faller innenfor ansvarsområdet til skipets sikkerhetsoffiser, er tydelige og forståelige</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Påse at eventuelt sikkerhetsutstyr og eventuelle sikkerhetssystemer betjenes, testes og kalibreres korrekt</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap til de forskjellige typene sikkerhetsutstyr og sikkerhetssystemer, samt deres begrensninger, herunder dem som kunne brukes i tilfelle angrep fra pirater og væpnede ransmenn</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til rutiner, instruksjoner og veiledning i bruk av skipets sikkerhetsvarslingssystemer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Vurdering av data innhentet fra godkjent opplæring eller prøving</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Rutiner og tiltak er i samsvar med prinsippene fastsatt av ISPS-koden og SOLAS av 1974, med endringer</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap til metoder for testing, kalibrering og opprettholdelse av sikkerhetssystemer og sikkerhetsutstyr, særlig ute på sjøen</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Oppmuntre til sikkerhetsbevissthet og årvåkenhet</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap til krav til opplæring, drill og øvelser i henhold til relevante konvensjoner, koder og IMO-rundskriv, herunder slike som er relevante for bekjempelse av piratvirksomhet og væpnet ran</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til metodene for å øke sikkerhetsbevisstheten og årvåkenheten om bord</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til metodene for å vurdere hvor effektive og driller og øvelser er</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Vurdering av data innhentet fra godkjent opplæring eller prøving</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Rutiner og tiltak er i samsvar med prinsippene fastsatt av ISPS-koden og SOLAS av 1974, med endringer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Meddelelser som faller innenfor ansvarsområdet til skipets sikkerhetsoffiser, er tydelige og forståelige</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="Style59">&nbsp;</p>

Avsnitt A-VI/6: Obligatoriske minstekrav for sikkerhetsrelatert opplæring og instruksjon for alle sjøfolk

<div class="WordSection1"> <h3 class="Style64">Krav til kompetanse for sikkerhetsrelatert grunnopplæring</h3> <ol> <li>Før de settes til å utføre plikter om bord, skal alle andre personer enn passasjerer som er ansatt eller innleid på et seilende skip pålagt å rette seg etter bestemmelsene i ISPS-koden, få godkjent sikkerhetsopplæring i lys av veiledningen gitt i del B for å kunne:<ol> <li>rapportere en sikkerhetsepisode, herunder et angrep eller en trussel om piratangrep eller væpnet ran,</li> <li>kjenne rutinene som må følges når de oppdager en sikkerhetstrussel, og</li> <li>ta del i sikkerhetsrelaterte nød- og beredskapsrutiner.</li> </ol></li> <li>Sjøfolk med anviste sikkerhetsplikter som er innleid eller ansatt på et seilende skip, skal før de tilordnes slike plikter, får sikkerhetsrelatert opplæring i sine tilordnede plikter og ansvarsforhold, i lys av veiledningen gitt i del B.</li> <li>Den sikkerhetsrelaterte opplæringen skal foretas av skipets sikkerhetsoffiser eller en like kvalifisert person.<br /><br />&nbsp;</li> <span style="font-size: 19px; font-weight: bold;">Krav til kompetanse for opplæring i sikkerhetsbevissthet<br /></span><br /> <li>Sjøfolk ansatt eller innleid i en faglig sammenheng om bord på et skip som må rette seg etter bestemmelsene i ISPS-koden om dette skipets virksomhet som en del av skipets bemanning uten anviste sikkerhetsplikter skal før de anvises plikter om bord:&nbsp;<ol> <li>få korrekt godkjent opplæring eller instruksjon i sikkerhetsbevissthet som beskrevet i tabell A-VI/6-1,</li> <li>være nødt til å dokumentere at de har tilfredsstilt det nødvendige kravet til kompetanse for å ta seg av oppgavene, pliktene og ansvarsforholdene oppført i kolonne 1 i tabell A-VI/6-1:&nbsp;<ol> <li>ved å vise kompetanse i samsvar med metodene og kriteriene for evaluering av kompetanse tabellført i kolonne 3 og 4 i tabell A-VI/6-1, og</li> <li>ved undersøkelse eller kontinuerlig vurdering som del av et godkjent opplæringsprogram i emnene oppført i kolonne 2 i tabell A-VI/6-1.</li> </ol></li> </ol></li> &nbsp;<em>Overgangsbestemmelser<br /></em><br /> <li>Frem til 1. januar 2014 skal sjøfolk som begynte en godkjent tjeneste til sjøs før den dato da dette avsnittet trer i kraft, være i stand til å dokumentere at de tilfredsstiller kravene i nr. 4 ved:<ol> <li>å gjøre godkjent tjeneste til sjøs som personell om bord på skip i en periode på minst seks måneder i løpet av de foregående tre årene, eller</li> <li>å ha utført sikkerhetsfunksjoner betraktet som likeverdige med tjeneste til sjøs pålagt i punkt 5.1, eller</li> <li>bestått godkjent prøve, eller</li> <li>fullførelse av godkjent opplæring på tilfredsstillende vis.<br /><br />&nbsp;</li> </ol></li> <span style="font-size: 19px; font-weight: bold;">Krav til kompetanse for sjøfolk med anviste sikkerhetsplikter<br /></span><br /> <li>Alle sjøfolk som er pålagt å utføre sikkerhetsplikter, herunder tiltak for å bekjempe piratvirksomhet og væpnet ran, skal være pålagt å dokumentere at de er kompetente til å ta seg av oppgavene, pliktene og ansvarsforholdene oppført i kolonne 1 i tabell A-VI/6-2.</li> <li>Nivået på kjennskapet til emnene i kolonne 2 i tabell A-VI/6-2 skal være tilstrekkelig til å sette alle kandidater i stand til å utføre sikkerhetsplikter pålagt om bord, herunder tiltak for å bekjempe piratvirksomhet og væpnet ran.</li> <li>Alle som søker om sertifikat, skal være pålagt å godtgjøre at de fastsatte kompetansenormene er oppfylt gjennom:<ol> <li>demonstrasjon av kompetanse i å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene som er oppført i kolonne 1 i tabell A-VI/6-2, i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse som er oppført i kolonne 3 og 4 i denne tabellen, og</li> <li>prøving eller kontinuerlig bedømmelse som del av et godkjent opplæringsprogram som dekker materialet angitt i kolonne 2 i tabell A-VI/6-2.</li> </ol></li> <em>Overgangsbestemmelser<br /></em><br /> <li>Frem til 1. januar 2014 skal sjøfolk med anviste sikkerhetsplikter som begynte en godkjent tjeneste til sjøs før den dato da dette avsnittet trådte i kraft, være i stand til å dokumentere kompetanse i å ta seg av oppgavene, pliktene og ansvarsforholdene oppført i kolonne 1 av tabell A-VI/6-2 ved:<ol> <li>å gjøre godkjent tjeneste til sjøs som personell med anviste sikkerhetsplikter om bord på skip i en periode på minst seks måneder totalt i løpet av de foregående tre årene, eller</li> <li>å ha utført sikkerhetsfunksjoner betraktet som likeverdige med tjeneste til sjøs pålagt i nr. 9.1, eller</li> <li>bestått godkjent prøve, eller</li> <li>fullførelse av godkjent opplæring på tilfredsstillende vis.</li> </ol></li> </ol></div> <br /> <div class="WordSection3"> <h3 class="Style64">Tabell A-VI/6-1</h3> <h3>Spesifikasjon av minstestandard for kompetanse i sikkerhetsbevisshet</h3> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bidra til styrkingen av maritim sikkerhet ved større bevisstgjøring</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Grunnleggende kjennskap til maritime sikkerhetsuttrykk og -definisjoner, herunder elementer som kan være knyttet til piratvirksomhet og væpnet ran</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grunnleggende kjennskap til internasjonal maritim sikkerhetspolitikk og myndigheters, selskapers og personers ansvarsområder</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grunnleggende kjennskap til maritime sikkerhetsnivåer og deres innflytelse på sikkerhetstiltak og rutiner om bord på skip og i havneterminaler</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grunnleggende kjennskap til rutiner for sikkerhetsrapportering</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grunnleggende kjennskap til sikkerhetsrelaterte beredskapsplaner</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent instruksjon eller fra deltakelse på godkjent kurs</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Krav knyttet til større maritim sikkerhet blir riktig identifisert</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Identifikasjon av sikkerhetstrusler</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Grunnleggende kjennskap til teknikker brukt for å omgå sikkerhetstiltak</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grunnleggende kjennskap som muliggjør identifikasjon av potensielle sikkerhetstrusler, herunder elementer som kan være knyttet til piratvirksomhet og væpnet ran</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grunnleggende kunnskap som muliggjør identifikasjon av våpen, farlige stoffer og anordninger samt kjennskap til hva slags skade de kan forårsake</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grunnleggende kjennskap til håndtering av sikkerhetsrelatert informasjon og sikkerhetsrelaterte meddelelser</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent instruksjon eller fra deltakelse på godkjent kurs</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Maritime sikkerhetstrusler blir riktig identifisert</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection4"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="left"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Forståelse av behovet for og metodene for å opprettholde sikkerhetsbevissthet og årvåkenhet</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Grunnleggende kjennskap til krav til opplæring, drill og øvelser i henhold til relevante konvensjoner, koder og IMO-rundskriv, herunder slike som er relevante for bekjempelse av piratvirksomhet og væpnet ran</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent instruksjon eller fra deltakelse på godkjent kurs</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Krav knyttet til større maritim sikkerhet blir riktig identifisert</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </div> <br /> <div class="WordSection5"> <p class="Style64"><span style="font-size: 19px; font-weight: bold;">Tabell A-VI/6-2</span></p> <h3>Spesifikasjoner av minstekrav til kompetanse for sjøfolk med anviste sikkerhetsplikter</h3> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluere kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Opprettholde forholdene definert i et skips sikkerhetsplan</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Adekvat kjennskap til maritime sikkerhetsuttrykk og -definisjoner, herunder elementer som kan være knyttet til piratvirksomhet og væpnet ran</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til internasjonale retningslinjer for sikkerhet på sjøen og myndigheters, selskapers og personers ansvarsforhold, herunder adekvat kjennskap til elementer som kan være knyttet til piratvirksomhet og væpnet ran</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til maritime sikkerhetsnivåer og deres innflytelse på sikkerhetstiltak og rutiner om bord på skip og i havneterminaler</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til rutiner for sikkerhetsrapportering</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til rutiner og krav til drill og øvelser i henhold til relevante konvensjoner, koder og IMO-rundskriv, herunder adekvat kjennskap dem som kan være knyttet til piratvirksomhet og væpnet ran</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til rutinene for å gjennomføre inspeksjoner og besiktigelser og for å kontrollere og overvåke sikkerhetstiltakene spesifisert i et skips sikkerhetsplan</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent instruksjon eller fra deltakelse på godkjent kurs</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Rutiner og tiltak er i samsvar med prinsippene fastsatt av ISPS-koden og SOLAS av 1974, med endringer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Krav i lovverket knyttet til sikkerhet er riktig identifisert</p> <p>&nbsp;</p> <p>Meddelelser som faller innenfor ansvarsområdet, er tydelige og forståelige</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection6"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Opprettholde forholdene beskrevet i et skips sikkerhetsplan (<em>forts</em>.)</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap til sikkerhetsrelaterte beredskapsplaner og rutiner for å reagere på sikkerhetstrusler eller brudd på sikkerheten, herunder bestemmelser for å opprettholde kritisk viktige driftsfunksjoner i grensesnittet mellom skip og havn, og herunder også adekvat kunnskap som kan være knyttet til piratvirksomhet og væpnet ran</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Identifikasjon av sikkerhetsrisikoer og trusler</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap til sikkerhetsdokumentasjon, herunder Sikkerhetserklæringen</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til teknikker brukt til å omgå sikkerhetstiltak, herunder slike som brukes av pirater og væpnede ransmenn</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kunnskap som gjør det mulig å identifisere potensielle sikkerhetstrusler</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kunnskap som gjør det mulig å gjenkjenne våpen, farlige stoffer og anordninger samt kjennskap til hva slags skade de kan forårsake</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til teknikker for publikumsstyring og publikumskontroll, der dette er relevant</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til håndtering av sikkerhetsrelatert informasjon og sikkerhetsrelaterte meddelelser</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til metoder for fysisk ransaking og intrusjonsfrie inspeksjoner</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent instruksjon eller fra deltakelse på godkjent kurs</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Rutiner og tiltak er i samsvar med prinsippene fastsatt av ISPS-koden og SOLAS av 1974, med endringer</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection7"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="498"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Utføre regelmessige sikkerhetsinspeksjoner på skipet</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap til teknikker for å overvåke områder med adgangsbegrensning</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til kontroll av tilgang til skipet og til adgangsbegrensede områder om bord</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til metoder for effektiv overvåking av dekksområder og områder som omgir skipet</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til inspeksjonsmetoder knyttet til lasten og skipets forråd</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til metoder for å kontrollere ombordstigning, ilandstigning og tilgangen personer og deres effekter har mens de er om bord</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent instruksjon eller fra deltakelse på godkjent kurs</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Rutiner og tiltak er i samsvar med prinsippene fastsatt av ISPS-koden og SOLAS-konvensjonen, med endringer</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Korrekt bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr og eventuelle sikkerhetssystemer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Generelt kjennskap til forskjellige typer sikkerhetsutstyr og sikkerhetssystemer, herunder dem som kunne brukes i tilfelle angrep fra pirater og væpnede ransmenn, med deres begrensninger</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til behovet for testing, kalibrering og opprettholdelse av sikkerhetssystemer og sikkerhetsutstyr, særlig ute på sjøen</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent instruksjon eller fra deltakelse på godkjent kurs</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Operasjoner med utstyr og systemer utføres i samsvar med fastsatte instruksjoner for betjening av utstyr og idet det tas hensyn til utstyrets og systemenes begrensninger</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rutiner og tiltak er i samsvar med prinsippene fastsatt av ISPS-koden og SOLAS av 1974, med endringer</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> </div> <br />
Til toppen