***Avsnitt A-VI/3: Obligatorisk minsteopplæring i ledelse av brannslokking

Krav til kompetanse

 1. Sjøfolk som har til oppgave å lede brannslokkingsoperasjoner, skal ha fullført og bestått lederopplæring i brannslokkingsteknikker med særlig vekt på organisering, taktikk og kommando, og skal være pålagt å demonstrere at de er kompetente til utføre oppgavene og pliktene oppført i kolonne 1 i tabell A-VI/3.
 2. Graden av kunnskap om og forståelse av emnene oppført i kolonne 2 i tabell A-VI/3 skal være tilstrekkelig for effektiv ledelse av brannslokkingsoperasjoner om bord på skip.
 3. Opplæring og erfaring for å oppnå det nødvendige nivået av teoretisk kunnskap, forståelse og dyktighet skal ta hensyn til veiledningen i del B av denne kode.
 4. Alle som søker om sertifikat, skal være pålagt å godtgjøre at de tilfredsstiller de fastsatte kravene til kompetanse i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse som er oppført i kolonne 3 og 4 i tabell A-VI/3.
 5. Sjøfolk som er kvalifisert til ledelse av brannslokking i henhold til punkt 4, skal være pålagt å dokumentere hvert femte år at de har vedlikeholdt de nødvendige kravene til kompetanse for å påta seg de oppgavene og pliktene som er oppført i kolonne 1 i tabell A-VI/3.
 6. Partene kan akseptere opplæring om bord og erfaring for å vedlikeholde det nødvendige kravet til kompetanse i tabell A-VI/3 på følgende områder: 
  1. Lede brannslokkingsoperasjoner om bord på skip
   1. Rutiner for brannslukking til havs og i havn med særlig vekt på organisering, taktikk og kommando
   2. Kommunikasjon og samordning under brannslokkingsoperasjoner
   3. Ventilasjonskontroll, herunder fraluftvifte for røyk
   4. Kontroll av drivstoff og elektriske anlegg
   5. Faremomenter ved brannslokkingsprosessen (tørrdestilasjon, kjemiske reaksjoner, branner i avtrekksrør for kjeler)
   6. Brannsikring og brannfarer knyttet til lagring og håndtering av materialer
   7. Ansvar for og kontroll av skadde personer
   8. Rutiner for samordning med brannslokkingsmannskaper i land.

Tabell A-VI/3

Spesifikasjon av minstekrav til kompetanse i ledelse av brannslokking

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Lede brannslokkings-operasjoner om bord på skip

Rutiner for brannslukking til havs og i havn med særlig vekt på organisering, taktikk og kommando

 

Bruk av vann ved brannslokking, virkningen på skipets stabilitet, forholdsregler og korrigerende rutiner

 

Kommunikasjon og samordning under brannslokkingsoperasjoner

 

Ventilasjonskontroll, herunder fraluftvifte for røyk

 

Kontroll av drivstoff og elektriske anlegg

 

Faremomenter ved brannslokkingsprosessen (tørrdestilasjon, kjemiske reaksjoner, branner i avtrekksrør i kjeler)

 

Brannslokking som involverer farlig gods

 

Brannsikring og brannfarer knyttet til lagring og håndtering av materialer (maling o.a.)

 

Ansvar for og håndtering av skadde personer

 

Rutiner for samordning med brannslokkingsmannskaper i land

Praktiske øvelser og instruksjoner gjennomført under godkjente og virkelig realistiske opplæringsforhold (f.eks. simulerte forhold om bord) og så langt det er mulig og praktisk gjennomførbart, i mørke

Tiltak som treffes for å kontrollere branner baseres på en helhetlig og nøyaktig vurdering av hendelsen ved bruk av alle tilgjengelige informasjonskilder

 

Prioriteringen av, tidspunktet for og rekkefølgen av tiltakene er tilpasset hendelsens totale krav og nødvendigheten av å minimalisere skade og potensiell skade på skipet, personskader og svekkelse av skipets driftsklare tilstand

 

Opplysninger formidles raskt, nøyaktig, fullstendig og klart

 

Personlig sikkerhet ved brannkontrollaktiviteter ivaretas til alle tider

Organisere og lære opp brannlag

Utarbeidelse av beredskapsplaner

 

Sammensetning og fordeling av personell til brannlag

 

Strategier og taktikker for kontroll av branner i ulike deler av skipet

Praktiske øvelser og instruksjon gjennomført under godkjente og virkelig realistiske opplæringsbetingelser, for eksempel ved simulering av forholdene ombord på skip

Sammensetning og organisering av brannlag sikrer umiddelbar og effektiv gjennomføring av beredskapsplaner og rutiner


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Inspisere og vedlikehold anlegg og utstyr for branndeteksjon og brannslokking

Branndeteksjonssystemer, faste brannslokkingsanlegg, bærbart og mobilt brannslokkingsutstyr, herunder anordninger, pumper og utstyr for redning og berging, livsnødvendig utstyr, personlig verne- og sambandsutstyr

 

Krav om lovbestemte besiktigelser og besiktigelser for klassifikasjon

Praktiske øvelser basert på godkjent utstyr og godkjente anlegg i et realistisk opplæringsmiljø

Driftsklar tilstand for alle anlegg og alt utstyr for branndeteksjon og brannslokking opprettholdes til alle tider i samsvar med tekniske spesifikasjoner og krav i lovverket

Undersøke hendelser som involverer brann og utarbeide rapporter om disse

Vurdering av årsak til hendelser som involverer brønn

Praktiske øvelser i et realistisk opplæringsmiljø

Brannårsaker identifiseres og virkningskraften i mottiltak evalueres

Avsnitt A-VI/1: Obligatoriske minstekrav til innføring i sikkerhet, grunnleggende opplæring og instruksjon for alle sjøfolk

Innføring i sikkerhet

 1. Før de blir satt til å ivareta plikter om bord, skal alle personer som er tilsatt eller engasjert på et sjøgående skip og som ikke er passasjerer, få godkjent grunnleggende opplæring i personlige redningsteknikker eller få tilstrekkelig informasjon og instruksjon, idet det tas hensyn til veiledningen i del B, for å bli i stand til å:
  1. kommunisere med andre personer om bord om elementære sikkerhetsspørsmål og forstå symboler og skilt som gir sikkerhetsinformasjon, samt alarmsignaler,
  2. vite hva de skal gjøre dersom:
   1. en person faller over bord,
   2. det oppdages brann eller røky, eller
   3. brannalarmen eller evakueringsalarmen går,
  3. identifisere mønstrings- og innskipingsstasjoner og nødrømningsveier,
  4. lokalisere og ta på redningsvester,
  5. gi alarm og ha grunnleggende kunnskap om bruken av bærbare brannslokkingsapparater,
  6. iverksette tiltak umiddelbart etter at en ulykke eller annen medisinsk nødssituasjon er oppdaget, og før det søkes ytterligere medisinsk bistand om bord, og
  7. lukke og åpne de værtette og vanntette branndørene som det enkelte skipet er utstyrt med, med unntak av slike som er installert i åpninger i skroget.
 2. Grunnleggende opplæring*

 3. Sjøfolk som er tilsatt eller engasjert i en hvilken som helst stilling om bord på skip innenfor skipets virksomhet, som del av skipets besetning, og som er tildelt plikter hva angår sikkerhet eller hindring av forurensning under driften av skipet, skal før de blir satt til å utføre plikter om bord:
  1. få passende, godkjent grunnleggende opplæring eller instruksjon i:
   1. personlige redningsteknikker som angitt i tabell A-VI/1-1,
   2. forebyggende brannvern og brannslokking som angitt i tabell A-VI/1-2,
   3. grunnleggende førstehjelp som angitt i tabell A-VI/1-3, og
   4. personlig sikkerhet og omsorg for mennesker som angitt i tabell A-VI/1-4,
  2. være pålagt å godtgjøre at de fastsatte normene for kompetanse er oppfylt med hensyn til å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene som er oppført i kolonne 1 i tabell A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 og A-VI/1-4, gjennom:
   1. demonstrasjon av kompetanse i samsvar med metodene og kriteriene for evaluering av kompetanse oppført i kolonne 3 og 4 i de nevnte tabellene, og
   2. prøving eller kontinuerlig bedømmelse som del av et godkjent opplæringsprogram i de emnene som er oppført i kolonne 2 i de nevnte tabellene.
 4. Sjøfolk som er kvalifisert i samsvar med nr. 2 i grunnleggende opplæring, skal hvert femte år være pålagt å godtgjøre at de har holdt ved like de påkrevde kompetansenormene med hensyn til å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene oppført i kolonne 1 i tabell A-VI/1-1 og A-VI/1-2.
 5. Partene kan godkjenne opplæring og erfaring om bord for vedlikehold av de påkrevde kompetansenormene på følgende områder:
  1. personlige redningsteknikker som angitt i tabell A-VI/1-1,
   1. ta på redningsvester,
   2. borde en redningsfarkost fra skipet iført redningsvest,
   3. utføre de første handlingene ved ombordstigning i en livbåt som øker sjansene for å overleve,
   4. sette ut drivanker fra livbåten,
   5. betjene utstyret om bord i redningsfarkosten, og
   6. betjene innretninger til å angi posisjon, herunder radioutstyr
  2. forebyggende brannvern og brannslokking som angitt i tabell A-VI/1-2,
   1. bruke bærbart åndedrettsvern, og
   2. gjennomføre en redningsaksjon i et røykfylt rom, ved hjelp av en innretning som lager røyk om bord, med åndedrettsvern på.
 6. Unntak
 7. Administrasjonen kan, når det gjelder skip, bortsett fra passasjerskip med bruttotonnasje på mer enn 500 i internasjonal fart og tankskip, og dersom den vurderer skipets størrelse og reisens lengde eller art å være slik at det er urimelig eller upraktisk å anvende kravene i dette avsnittet fullt ut, frita, i den utstrekning som er nødvendig, sjøfolkene på et slikt skip eller en slik klasse av skip fra noen av kravene når hensynet til sikkerheten for mennesker om bord og for skip og eiendom, samt hensynet til vern av havmiljøet er ivaretatt.

 

Tabell A-VI/1-1

Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse i personlige redningsteknikker

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Overleve til sjøs i tilfeller der skipet må forlates

Typer av nødssituasjoner som kan forekomme, for eksempel sammenstøt, brann, forlis

 

Typer av redningsredskaper son normalt føres om bord på skip

 

Utstyr i redningsfarkost

 

Plassering av personlige redningsredskaper

 

Prinsipper vedrørende redning, herunder:

 

.1       verdien av opplæring og øvelser

 

.2       personlige verneklær og personlig verneutstyr

 

.3       nødvendigheten av å være rede for enhver nødssituasjon

 

.4       hva som skal gjøres ved signal om å møte ved innskipningsstasjoner

 

.5       hva som skal gjøres når det er nødvendig å forlate skipet

 

.6       hva som skal gjøres under opphold i vannet

 

.7       hva som skal gjøres om bord i en redningsfarkost

 

.8       de største faremomentene for overlevende

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent instruksjon eller fra deltakelse på godkjent kurs eller godkjent erfaring og prøving fra tjeneste, herunder praktisk demonstrasjon av kompetanse i å:

 

.1          ta på redningsvest

 

.2          ta på og bruke en redningsdrakt

 

.3          hoppe trygt i vannet fra en viss høyde

 

.4          snu en kantret redningsflåte iført redningsvest

 

.5          svømme med redningsvest

 

.6          holde seg flytende uten redningsvest

 

.7          borde en redningsfarkost fra skipet og vannet iført redningsvest

 

.8          utføre de første handlingene ved ombordstigning i en redningsfarkost som øker sjansene for å overleve

 

.9          sette ut drivanker fra livbåten

 

.10       betjene utstyret om bord i redningsfarkosten

 

.11       betjene innretninger til å angi posisjon, herunder radioutstyr

Tiltak som treffes ved identifikasjon av alarmsignal er tilpasset den angitte nødssituasjonen og er i samsvar med etablerte prosedyrer

 

Tidspunktene og sekvensen for de enkelte tiltakene er passende for de rådende omstendigheter og forhold og minimaliserer mulige farer og trusler hva angår overlevelse

 

Metoden for ombordstigning i redningsfarkost er egnet og medfører ingen fare for andre overlevende

 

De første handlingene etter at skipet er forlatt, og prosedyrer og handlinger i vannet minimaliserer trusler mot overlevelse

 


Tabell A-VI/1-2

Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse i forebyggende brannvern og brannslokking

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Minimalisere risikoen for brann og opprettholde beredskap for å håndtere nødssituasjoner som involverer brann

Organisering av brannslokking på skip

 

Plassering av brannslokkingsutstyr og nødrømningsveier

 

Elementene i brann og eksplosjon (branntrekanten)

 

Typer av antennelse og tennkilder

 

Brannfarlige materialer, brannfarer og spredning av brann

 

Nødvendigheten av konstant årvåkenhet

 

Tiltak som skal treffes om bord på skipet

 

Brann- og røykdeteksjon og automatiske alarmsystemer

 

Klassifisering av brann og egnede slokkemidler

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent instruksjon eller fra deltakelse på godkjent kurs

De første tiltakene etter oppdagelsen av en nødssituasjon er i samsvar med anerkjent praksis og anerkjente prosedyrer

 

Tiltak som treffes ved identifikasjon av alarmsignal er tilpasset den angitte nødssituasjonen og er i samsvar med etablerte prosedyrer

Bekjempe og slokke branner

Brannslokkingsutstyr og dets plassering om bord

 

Instruksjon i:

 

.1       faste installasjoner

 

.2       brannmannsutstyr

 

.3       personlig utstyr

 

.4       innretninger og utstyr for brannslokking

 

.5       brannslokkingsmetoder

 

.6       brannslokkingsmidler

 

.7       prosedyrer for brannslokking

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent instruksjon eller fra deltakelse på godkjent kurs, herunder praktisk demonstrasjon i rom som frambyr virkelig realistiske opplæringsbetingelser (f.eks. ved simulering av forholdene om bord på skip) og, overalt der det er mulig og praktisk, i mørke, av ferdighet i å:

 

.1        bruke forskjellige typer bærebare brannslokkingsapparater

 

.2        bruke bærbart åndedrettsvern

Klær og utstyr er passende for brannslokkingsoperasjonens art

 

Tidspunktene og sekvensen for de enkelte tiltakene er passende for de rådende omstendigheter og forhold

 

Slokking av brann oppnås ved hjelp av passende prosedyrer, teknikker og brannslokkingsmidler

 

Prosedyrer og teknikker hva angår åndedrettsvern er i samsvar med anerkjent praksis og anerkjente prosedyrer


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Bekjempe og slokke branner (forts.)

.8         bruk av åndedrettsvern ved brannslokking og berging av menneskeliv

.3        slokke mindre branner, f.eks. branner i elektrisk utstyr, oljebranner, propanbranner

 

.4        slokke omfattende branner med vann ved bruk av stråle- og spredemunnstykke

 

.5        slokke branner med skum, pulver eller et hvilket som helst annet egnet kjemisk slokkemiddel

 

.6        gå inn i og gjennom, med livline, men uten åndedrettsvern, et rom der skum som utvider seg sterkt, er sprøytet inn

 

.7        bekjempe brann i røykfylte, lukkede rom, iført bærbart åndedrettsvern

 

.8        slokke brann med vanntåke eller et hvilket som helst annet slokkemiddel, i et rom i innredningen eller simulert maskinrom med brann og kraftig røykutvikling

 

.9        slokke oljebrann med tåkeapplikator og spredermunnstykker, pulver- eller skumapplikatorer

 

.10     berge menneskeliv i et røykfylt rom, iført åndedrettsvern

 


Tabell A-VI/1-3

Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse i grunnleggende førstehjelp

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Treffe tiltak umiddelbart ved kjennskap til en ulykke eller annen medisinsk nødssituasjon

Vurdering av behovene til skadde personer og trusler mot egen sikkerhet

 

Forståelse av kroppens oppbygning og funksjoner

 

Forståelse av tiltak som må iverksettes umiddelbart i nødssituasjoner, herunder ferdighet i å:

 

.1       legge en skadd person i riktig stilling anvende

 

.2       gjenopplivingsteknikker

 

.3       stanse blødning

 

.4       iverksette egnede tiltak for grunnleggende behandling av sjokk

 

.5       iverksette egnede tiltak i tilfelle av brannsår og skåldsår, herunder ulykker forårsaket av elektrisk strømt

 

.6       redde og transportere en skadd person

 

.7       improvisere bandasjer og bruke materialer i medisinkiste

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent instruksjon eller fra deltakelse på godkjent kurs

Måten det gis alarm på og tidspunktet for å gi alarm er tilpasset omstendighetene ved ulykken eller den medisinske nødssituasjonen

 

Identifikasjonen av sannsynlig årsak til, art og omfang av skader er umiddelbar og fullstendig og prioriteringen og rekkefølgen av handlinger er proporsjonal med enhver potensiell trussel mot menneskeliv

 

Risikoen for videre skade på en selv eller den skadde personen minimaliseres til enhver tidTabell A-VI/1-4

Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse i personlig sikkerhet og omsorg for mennesker og miljø

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Følge nødprosedyrer

Typer av nødsituasjoner som kan forekomme, så som sammenstøt, brann, forlis

 

Kjennskap til skipsberedskapsplaner for tiltak som skal iverksettes i nødssituasjoner

 

Alarmsignaler og særskilte plikter som mannskapet er tildelt ifølge alarminstruksen; mønstringsstasjoner; korrekt bruk av personlig sikkerhetsutstyr

 

Tiltak som skal iverksettes ved oppdagelse av potensiell nødssituasjon, herunder brann, sammenstøt, forlis og inntrengning av vann i skipet

 

Tiltak som skal iverksettes når nødalarmsignaler høres

 

Verdien av opplæring og øvelser

 

Kjennskap til rømningsveier og interne sambands- og alarmsystemer

 

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent instruksjon eller fra deltakelse på godkjent kurs

De første tiltakene som treffes ved kjennskap til en nødssituasjon er i samsvar med etablerte nødprosedyrer

 

Opplysninger ved alarmgvining formidles raskt, nøyaktig, fullstendig og klart

Ta forholdsregler for å hindre forurensning av havmiljøet

 

Virkninger av forurensning av det marine miljøet som skyldes skipets drift eller uhell

 

Grunnleggende prosedyrer for miljøvern

 

Grunnleggende kjennskap til kompleksiteten og mangfoldet i havmiljøet

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent instruksjon eller fra deltakelse på godkjent kurs

 

Organisatoriske prosedyrer som er utformet for å verne havmiljøet, følges til alle tider

 

 

 


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Følge trygge arbeidsrutiner

Viktigheten av å følge trygge arbeidsrutiner til enhver tid

 

Tilgjengelige sikkerhets- og verneanordninger til beskyttelse mot potensielle farer om bord på skip

 

Forholsregler som skal tas før man går inn i lukkede rom

 

Godt kjennskap til internasjonale tiltak rettet mot forebygging av ulykker og helse/miljø*

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent instruksjon eller fra deltakelse på godkjent kurs

Sikre arbeidsrutiner følges og egnet sikkerhets- og verneutstyr brukes riktig til enhver tid

Bidra til effektiv kommunikasjon om bord på skip

Forstå prinsippene for hindringer mot effektiv kommunikasjon mellom enkeltpersoner og grupper på skipet

 

Evne til å etablere og opprettholde effektiv kommunikasjon

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent instruksjon eller fra deltakelse på godkjent kurs

Kommunikasjonen er klar og effektiv til enhver tid

Bidra til gode menneskelige relasjoner om bord på skip

Viktigheten av å opprettholde gode menneskelige relasjoner og et godt arbeidsfellesskap om bord på skip

 

Grunnleggende prinsipper for samarbeid og praksis, herunder konfliktløsning

 

Omsorg for mennesker og miljø, tilsettingsvilkår, individuelle rettigheter og plikter, farene ved misbruk av narkotika og alkohol

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent instruksjon eller fra deltakelse på godkjent kurs

Forventede arbeidsstandarder og atferdsnormer følges til enhver tid


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Forstå og treffe nødvendige tiltak for å ha kontroll med trøtthet

Betydningen av nødvendig hvile

 

Virkningene av søvn, vaktturnus og døgnrytme på trøtthet

 

Virkningen av fysiske stressfaktorer på sjøfolk

 

Virkningen av miljømessige stressfaktorer på og utenfor skipet, og deres effelt på sjøfolk

 

Virkningene av endringer i vaktturnus på trøttheten hos sjøfolk

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent instruksjon eller fra deltakelse på godkjent kurs

Praksis for håndtering av trøtthet følges og hensiktsmessige tiltak anvendes til enhver tid

Avsnitt A-VI/2: Obligatoriske minstekrav for utstedelse av ferdighetssertifikater for redningsfarkoster, mann-overbord-båter og hurtiggående mann-overbord-båter

DYKTIGHET MED HENSYN TIL REDNINGSFARKOSTER OG MANN-OVERBORD-BÅTER UNNTATT HURTIGGÅENDE MANN-OVERBORD-BÅTER

Kompetansenormer

 1. Alle som søker om dyktighetssertifikat for redningsfarkoster og mann-overbord-båter unntatt hurtiggående mann-overbord-båter, skal være pålagt å demonstrere ferdighet i å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene som er oppført i kolonne 1 i tabell A-VI/2-1.
 2. Kunnskapsnivået for de emnene som er oppført i kolonne 2 i tabell A-VI/2-1, skal være tilstrekkelig til at søkeren kan sette ut og ta kommandoen over en redningsfarkost eller mann-overbord-båt i nødssituasjoner.*
 3. Opplæring og erfaring for å oppnå det nødvendige nivået for teoretisk kunnskap, forståelse og dyktighet, skal ta hensyn til veiledningen i del B av denne koden.
 4. Alle som søker om sertifikat, skal være pålagt å godtgjøre at de fastsatte normene for kompetanse er oppfylt gjennom:
  1. demonstrasjon av kompetanse til å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene som er oppført i kolonne 1 i tabell A-VI/2-1, i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse som er oppført i kolonne 3 og 4 i denne tabellen, og
  2. prøving eller kontinuerlig bedømmelse som del av et godkjent opplæringsprogram som dekker materialet angitt i kolonne 2 i tabell A-VI/2-1.
 5. Sjøfolk som er kvalifisert i samsvar med nr. 4 med hensyn til redningsfarkoster og mann-overbord-båter unntatt hurtiggående mann-overbord-båter, skal hvert femte år være pålagt å godtgjøre at de har holdt ved like de påkrevde kompetansenormene med hensyn til å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene oppført i kolonne 1 i tabell A-VI/2-1
 6. Partene kan godkjenne opplæring og erfaring om bord for vedlikehold av de påkrevde kompetansenormene i tabell A-VI/2-1 på følgende områder:
  1. ta kommandoen over en redningsfarkost eller mann-overbord-båt under og etter utsetting: 
   1. tolke merkingen på redningsfarkosten med hensyn til hvor mange personer den er beregnet på, 
   2. gi riktige kommandoer for utsetting av og ombordstigning i redningsfarkosten, tømming av skipet og håndtere og evakuere personer fra redningsfarkosten, 
   3. klargjøre og sikkert sette ut redningsfarkost og komme klar av skipssiden raskt, og 
   4. sikkert berge redningsfarkost og mann-overbord-båter,
  2. håndtere overlevende og redningsfarkost etter evakuering av skipet:
   1. ro og styre en båt og styre etter kompass,
   2. bruke hver enkelt utstyrsenhet på redningsfarkoster, unntatt lys- og røyksignaler, og
   3. rigge opp innretninger for å lette lokalisering,
  3. bruke innretninger til å angi posisjon, herunder kommunikasjons- og signalutstyr:
   1. bruk av bærbart radioutstyr på redningsfarkost, og
  4. gi førstehjelp til overlevende.

    
 7. DYKTIGHET MED HENSYN TIL HURTIGGÅENDE MANN-OVERBORD-BÅTER
   
  Kompetansenormer
 8. Alle som søker om dyktighetssertifikat for hurtiggående mann-overbord-båter, skal være pålagt å demonstrere ferdighet med hensyn til å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene som er oppført i kolonne 1 i tabell A-VI/2-2.
 9. Kunnskapsnivået for de emnene som er oppført i kolonne 2 i tabell A-VI/2-2, skal være tilstrekkelig til at søkeren kan sette ut og ta kommandoen over en hurtiggående mann-overbord-båt i nødssituasjoner.*
 10. Opplæring og erfaring for å oppnå det nødvendige nivået for teoretisk kunnskap, forståelse og dyktighet, skal ta hensyn til veiledningen i del B av denne koden.
 11. Alle som søker om sertifikat, skal være pålagt å godtgjøre at de fastsatte normene for kompetanse er oppfylt gjennom: 
  1. demonstrasjon av kompetanse til å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene som er oppført i kolonne 1 i tabell A-VI/2-2, i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse som er oppført i kolonne 3 og 4 i denne tabellen, og
  2. prøving eller kontinuerlig bedømmelse som del av et godkjent opplæringsprogram som dekker materialet angitt i kolonne 2 i tabell A-VI/2-2.
 12. Sjøfolk som er kvalifisert i samsvar med nr. 10 med hensyn til hurtiggående mann-overbord-båter, skal hvert femte år være pålagt å godtgjøre at de har holdt ved like de påkrevde kompetansenormene med hensyn til å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene oppført i kolonne 1 i tabell A-VI/2-2.
 13. Partene kan godkjenne opplæring og erfaring om bord for vedlikehold av de påkrevde kompetansenormene i tabell A-VI/2-2 på følgende områder:
  1. ta kommandoen over en hurtiggående mann-overbord-båt under og etter utsetting:
   1. kontrollere sikker utsetting og berging av en hurtiggående mann-overbord-båt,
   2. håndtere en hurtiggående mann-overbord-båt under rådende vær- og sjøforhold,
   3. bruke kommunikasjons- og signalutstyr mellom den hurtiggående mann-overbord-båten og et helikopter og et skip,
   4. bruke det nødutstyret som føres om bord, og
   5. gjennomføre søk, idet det tas hensyn til miljøfaktorer.

Tabell A-VI/2-1

Spesifikasjon for minstenormer for kompetanse for redningsfarkoster og mann-overbord-båter unntatt hurtiggående mann-overbord-båter

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Ta kommandoen over en redningsfarkost eller mann-overbord-båt under og etter utsetting

Konstruksjon og utrustning for redningsfarkoster og mann-overbord-båter og hver enkelt utstyrsenhet om bord i disse

 

Særskilte karakeristika ved og anordninger for redningsfarkoster og mann-overbord-båter

 

Forskjellige typer innretninger for utsetting av redningsfarkoster og mann-overbord-båter

 

Metoder for utsetting av redningsfarkoster i høy sjø

 

Metoder for å få fatt i redningsfarkoster igjen

 

Hva som skal gjøres etter å ha forlatt skipet

 

Metoder for utsetting av mann-overbord-båter og få fatt i dem igjen i høy sjø

 

Farer knyttet til bruk av løseanordninger med last

 

Kjennskap til vedlikeholdsrutiner

Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon av ferdighet i å:

 

.1      snu en kantret redningsflåte iført redningsvest

 

.2      tolke merkingen på redningsfarkosten med hensyn til hvor mange personer den er beregnet på

 

.3      gi riktige kommandoer for utsetting av og ombordstigning i redningsfarkosten, tømming av skipet og håndtere og evakuere personer fra redningsfarkosten

 

.4      klargjøre og sikkert sette ut redningsfarkost og komme klar av skipssiden raskt, og betjene løseanordninger med og uten last

 

.5      sikkert berge redningsfarkost og mann-overbord-båter, herunder tilbakestilling av løseanordninger med og uten last

 

ved bruk av: oppblåsbar redningsflåte og åpen eller overbygd livbåt med innenbords motor eller godkjent simulatortrening, ved behov

Klargjøring av, ombordstigning i og utsetting av redningsfarkoster overholder utstyrets begrensninger og gjør det mulig for redningsfarkosten å komme trygt klar av skipet

 

De første handlingene etter at skipet er forlatt, minmaliserer trusler mot overlevelse

 

Redningsfarkoster og mann-overbord-båter fås fatt i igjen på en slik måte at utstyrets begrensninger overholdes

 

Utstyret betjenes i samsvar med produsentens anvisninger for frigjøring og tilbakestilling

Betjene motor på redningsfarkost

Metoder for å starte og betjene motor med tilbehør på redningsfarkost sammen med bruk av farkostens brannslokkingsapparat

Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon av ferdighet i å starte og betjene innenbords motor som åpen eller overbygd livbåt er utstyrt med

Framdrift finnes og opprettholdes slik manøvreringen krever

 


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Håndtere overlevende og redningsfarkost etter evakuering av skipet:

Håndtering av redningsfarkost i dårlig vær

 

Bruk av fangline, drivanker og alt annet utstyr

 

Fordeling av mat og vann i redningsfarkost

 

Tiltak som treffes for å maksimalisere muligheten for å oppdage og lokalisere redningsfarkost

 

Metode for helikopterredning

 

Virkninger av nedkjøling, hvordan hindre nedkjøling, bruk av beskyttende trekk og klesplagg, herunder redningsdrakter og termiske beskyttelsesmidler

 

Bruk av mann-overbord-båter og motorlivbåter for å arrangere redningsflåter og for redning av overlevende og personer i sjøen

 

Grunnsetting av redningsfarkost

Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon av ferdighet i å:

 

.1      ro og styre en båt og styre etter kompass

 

.2      bruke hver enkelt utstyrsenhet i redningsfarkost

 

.3      rigge opp innretninger for å lette lokalisering

Forvaltningen av ansvaret for overlevende og redningsfarkost er tilpasset rådende omstendigheter og forhold

Bruke innretninger til å angi posisjon, herunder kommunikasjons- og signalutstyr og lys- og røyksignaler

Radio-redningsredskaper som føres i redningsfarkoster, herunder satelitt-nødpeilesendere og radartranspondere

 

Lys- og røyksignaler til bruk i nødssituasjoner

Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon av ferdighet i å:

 

.1      bruke bærbart radioutstyr på redningsfarkoster

 

.2      bruke signalutstyr, herunder lys- og røyksignaler

Bruk og valg av kommunikasjons- og signalutstyrer tilpasset rådende omstendigheter og forhold


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Gi førstehjelp til overlevende

Bruk av medisinkiste og gjenopplivingsteknikker

 

Behandling av skadde personer, herunder å stanse blødninger og behandle sjokk

Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon av ferdighet i å behandle skadde personer både under evakueringen av skipet og seinere ved bruk av medisinkiste og gjenopplivingsteknikker

Identifikasjon av sannsynlig årsak til, art og omfang av skader eller tilstand er umiddelbar og nøyaktig

 

Prioritering og rekkefølge ved behandling minimaliserer enhver trussel mot menneskeliv


Tabell A-VI/2-2 

Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for hurtiggående mann-overbord-båter

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Ha forståelse av hurtiggående mann-overbord-båters konstruksjon, vedlikehold, reparasjon og utrustning

Konstruksjon og utrustning for mann-overbord-båter og hver enkelt utstyrsenhet om bord i disse

 

Kjennskap til vedlikehold og nødreparasjoner av hurtiggående mann-overbord-båter og normal luftfylling og lufttapping av oppdriftsrom på hurtiggående mann-overbord-båter

Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk instruksjon

Metoden for å utføre rutinemessig vedlikehold og nødreparasjoner

 

Identifisere komponenter og nødvendig utstyr for hurtiggående mann-overbord-båter

Ta ansvar for utsettingsutstyr og redskaper slik det normalt er montert, under utsetting og berging

Bedømmelse av beredskapstilstanden for utsettingsutstyr og utsettingsredskap for hurtiggående mann-overbord-båter for umiddelbar utsetting og bruk

 

Forstå bruk og begrensninger for vinsj, bremser, fall, fangliner, bevegelseskompensasjon og annet utstyr slik det normalt er montert

 

Sikkerhetsforholdsregler under utsetting og berging av en hurtiggående mann-overbord-båt

 

Utsetting og berging av en hurtiggående mann-overbord-båt under dårlige vær- og sjøforhold

Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon av ferdighet i å kontrollere trygg utsetting og berging av en hurtiggående mann-overbord-båt med montert utstyr

Ferdighet i å klargjøre og ta ansvar for utsettingsutstyr og utsettingsredskaper under utsetting og berging av en hurtiggående mann-overbord-båt

Ta kommandoen over en hurtiggående mann-overbord-båt slik den normalt er utstyrt, under utsetting og berging

Bedømmelse av beredskapstilstanden for hurtiggående mann-overbord-båter og tilhørende utstyr for umiddelbar utsetting og bruk

 

Sikkerhetsforholdsregler under utsetting og berging av en hurtiggående mann-overbord-båt

 

Utsetting og berging av en hurtiggående mann-overbord-båt under rådende og dårlige vær- og sjøforhold

Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon av ferdighet i å foreta trygg utsetting og berging av en hurtiggående mann-overbord-båt med montert utstyr

Ferdighet i å ta kommandoen over en hurtiggående mann-overbord-båt under utsetting og berging.


 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Ta kommandoen over en hurtiggående mann-overbord-båt etter utsetting

Særskilte karakeristika ved og anordninger for hurtiggående mann-overbord-båter

 

Prosedyrer for å snu en kantret hurtiggående mann-overbord-båt

 

Hvordan håndtere en hurtiggående mann-overbord-båt under rådende og dårlige vær- og sjøforhold

 

Navigasjonsutstyr og sikkerhetsutstyr som finnes om bord i en hurtiggående mann-overbord-båt

 

Søkemønstre og miljøfaktorer som virker inn på deres utførelse

Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon av ferdighet i å:

 

.1       snu en kantret hurtiggående mann-overbord-båt

 

.2       håndtere en hurtiggående mann-overbord-båt under rådende vær- og sjøforhold

 

.3       svømme i spesialutstyr

 

.4       bruke kommunikasjons- og signalutstyr mellom den hurtiggående mann-overbord-båten og et helikopter og et skip

 

.5       brukt det nødutstyret som føres om bord

 

.6       få en skadd person opp av vannet og overføre en skadd person til et redningshelikopter eller et skip, eller til et trygt sted

 

.7       gjennomføre søk, idet det tas hensyn til miljøfaktorer

Demonstrasjon av betjening av hurtiggående mann-overbord-båter innenfor utstyrets begrensninger under rådende værforhold

Betjene motor på en hurtuiggående mann-overbord-båt

Metoder for å starte og betjene motor med tilbehør på en hurtiggående mann-overbord-båt

Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon av ferdighet i å starte og betjene motor på hurtiggående mann-overbord-båt

Motoren startes og betjenes slik manøvreringen krever

Avsnitt A-VI/4: Obligatoriske minstekrav vedrørende medisinsk førstehjelp og medisinsk behandling

Krav til kompetanse for sjøfolk som skal gi medisinsk førstehjelp om bord på skip

 1. Alle sjøfolk som skal gi medisinsk hjelp om bord på skip, skal være pålagt å demonstrere kompetanse i å utføre oppgavene og pliktene som er oppført i kolonne 1 i tabell A-VI/4-1.
 2. Kunnskapsnivået for emnene som er oppført i kolonne 2 i tabell A-VI/4-1, skal være tilstrekkelig til at sjøfolkene det gjelder, kan handle effektivt og omgående i tilfelle ulykker eller sykdom som med sannsynlighet vil kunne forekomme om bord på skip*.
 3. Alle som søker om sertifikat etter bestemmelsene i regel VI/4 nr. 1 skal være pålagt å godtgjøre at de fastsatte kravene til kompetanse er oppfylt i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse som er oppført i kolonne 3 og 4 i tabell A-VI/4-1.
 4. Krav til kompetanse for sjøfolk som skal gi medisinsk hjelp om bord på skip

 5. Alle sjøfolk som skal gi medisinsk hjelp om bord på skip, skal være pålagt å vise at de er kompetente til å utføre oppgavene og pliktene som er oppført i kolonne 1 i tabell A-VI/4-2.
 6. Kunnskapsnivået for emnene som er oppført i kolonne 2 i tabell A-VI/4-2, skal være tilstrekkelig til at sjøfolkene det gjelder, kan handle effektivt og omgående i tilfelle ulykker eller sykdom som med sannsynlighet vil kunne forekomme om bord på skip*.
 7. Alle som søker om sertifikat etter bestemmelsene i regel VI/4 nr. 2 skal være pålagt å godtgjøre at de fastsatte kravene til kompetanse er oppfylt i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse som er oppført i kolonne 3 og 4 i tabell A-VI/4-2.

Tabell A-VI/4-1

Spesifikasjon av minstekrav til kompetanse i medisinsk førstehjelp

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluere kompetanse

Gi førstehjelp omgående i tilfelle ulykke eller sykdom om bord

Medisinkiste

 

Kroppens oppbygning og funksjoner

 

Toksikologiske farer om bord, herunder bruk av “Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG)” (Veiledning for medisinsk førstehjelp i ulykker med farlig gods) eller tilsvarende nasjonal veiledning

 

Undersøkelse av skadd person eller pasient

 

Ryggskader

 

Brannsår, skåldsår og virkninger av varme og kulde

 

Lukkede brudd, forvridninger og muskelskader

 

Medisinsk behandling av reddede personer

 

Medisinsk rådgivning over radio

 

Farmakologi

 

Sterilisering

 

Hjertestans, drukning og kvelning

Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk instruksjon

Identifikasjon av sannsynlig årsak til art og omfang av skadene er umiddelbar og fullstendig og følger gjeldende praksis for førstehjelp

 

Risikoen for skade på en selv og andre minimaliseres til alle tider

 

Behandlingen av skader og pasienters sykdom er passende og følger anerkjent praksis for førstehjelp og internasjonale retningslinjer

Table A-VI/4-2

Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse i medisinsk behandling

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluere kompetanse

Medisinsk behandling av syke og skadde mens de er om bord

Behandling av skadd person, herunder:

 

.1       hode- og ryggskader

 

.2       skader på øre, nese og øyne

 

.3       ytre og indre blødning

 

.4       brannsår, skåldsår og forfrysninger

 

.5       brudd, forvridninger og muskelskader

 

.6       sår, leging av sår og infeksjon i sår

 

.7       smertelindring

 

.8       teknikker for sying og bruk av klemmer

 

.9       håndtering av akutte mage/tarm-lidelser

 

.10     enklere kirurgisk behandling

 

.11     stell av sår og bandasjering

 

Kjennskap til sykepleie:

 

.1       allmenne prinsipper

 

.2       utførelse av sykepleie

 

Sykdommer, herunder:

 

.1       kroniske og akutte lidelser

 

.2       seksuelt overførte sykdommer

 

.3       tropiske og infektuøse sykdommer

 

Alkohol- og stoffmisbruk

Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk instruksjon og demonstrasjon

 

Godkjent praktisk erfaring fra sykehus eller lignende institusjon hvis det er praktisk mulig

Identifikasjon av symptomer basert på klinisk undersøkelse og sykehistorie

 

Beskyttelse mot infeksjon og mot spredning av sykdommer er fullstendig og effektiv

 

Holdningen overfor den skadde eller syke er rolig, trygg og beroligende

 

Behandlingen av skade eller sykdom er passende og følger anerkjent medisinsk praksis og relevante nasjonale og internasjonale veiledninger

 

Dosering og bruk av legemidler og medikamenter er i samsvar med produsentens anbefalinger og anerkjent medisinsk praksis

 

Umiddelbart forstår viktigheten av forandringer i pasientens tilstand


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluere kompetanse

Medisinsk behandling av syke og skadde mens de er om bord (forts.) 

Tannbehandling

 

Gynekologi, graviditet og fødsel

 

Medisinsk behandling av reddede personer

 

Dødsfall til sjøs

 

Hygiene

 

Sykdomsforebygging, herunder:

 

.1       desinfisering, bekjempelse av skadedyr, bekjempelse av rotter

 

.2       vaksinasjoner

 

Føre journaler og ha kopier av relevante regler og forskrifter:

 

.1       føre sykejournaler

 

.2       internasjonale og nasjonale maritime medisinske regler og forskrifter

 

 

Delta i samordnede opplegg for medisinsk bistand til skip

Bistand utenfra, herunder:

 

.1       medisinsk rådgivning over radio

 

.2       transport av syke og skadde, herunder helikoptertransport

 

.3       medisinsk behandling av syke sjøfolk som involverer samarbeid med helsemyndigheter i havn eller polikliniske enheter i havn

 

Rutiner for klinisk undersøkelse er fullstendige og i tråd med mottatte instrukser

 

Metoden for og forberedelse av evakuering er i samsvar med anerkjente fremgangsmåter, og er utformet for å maksimalisere pasientens velferd

 

Rutiner for å søke medisinske råd over radio følger etablert praksis og anbefalinger

Avsnitt A-VI/5: Obligatoriske minstekrav for utstedelse av ferdighetssertifikat til fartøyets sikkerhetsoffiser

Krav til kompetanse

 1. Alle som søker om dyktighetssertifikat for sikkerhetsoffiser på et skip, skal være pålagt å vise at de er kompetente til å utføre oppgavene og pliktene som er oppført i kolonne 1 i tabell A-VI/5.
 2. Kunnskapsnivået for emnene som er oppført i kolonne 2 i tabell A-VI/5, skal være tilstrekkelig for å kvalifisere søkeren til å fungere som skipets utnevnte sikkerhetsoffiser.
 3. Opplæring og erfaring for å oppnå den nødvendige graden av teoretisk kunnskap, forståelse og dyktighet skal ta hensyn til veiledningen i del B-VI/5 av denne kode.
 4. Alle som søker om sertifikat, skal være pålagt å godtgjøre at de tilfredsstiller de fastsatte kravene til kompetanse i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse som er oppført i kolonne 3 og 4 i tabell A-VI/5.

Tabell A-VI/5

Spesifikasjoner av minstekrav til kompetanse for sikkerhetsoffiserer på skip

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluere kompetanse

Opprettholde og føre tilsyn med gjennomføringen av sikkerhetsplanen på et skip

Kjennskap til internasjonale retningslinjer for sikkerhet på sjøen og ansvaret til myndigheter, selskaper og utpekte personer, herunder elementer som kan være knyttet til piratvirksomhet og væpnet ran

 

Kjennskap til formålet med og elementene som utgjør et skips sikkerhetsplan, tilknyttede rutiner og føring av journaler, herunder slike som kan være knyttet til piratvirksomhet og væpnet ran

 

Kjennskap til rutiner som skal anvendes ved gjennomføringen av et skips sikkerhetsplan og rapportering av sikkerhetssituasjoner

 

Kjennskap til maritime sikkerhetsnivåer og de sikkerhetstiltakene som følger av dette, samt rutiner om bord og i omgivelsene rundt havneanlegget

 

Kjennskap til kravene og rutinene for å gjennomføre interne revisjoner, inspeksjoner på stedet, kontroll og overvåking av sikkerhetsaktiviteter spesifisert i skipets sikkerhetsplan

 

Kjennskap til kravene og rutinene for rapportering til selskapets sikkerhetsoffiser om eventuelle mangler og samsvarsfravik som er identifisert under interne revisjoner, periodiske gjennomganger og sikkerhetsinspeksjoner

Vurdering av data innhentet fra godkjent opplæring eller prøving

Rutiner og tiltak er i samsvar med prinsippene fastsatt av ISPS-koden og SOLAS av 1974, med endringer

 

Krav i lovverket knyttet til sikkerhet er riktig identifisert

 

Rutiner er i konstant beredskap for å reagere på endringer i de maritime sikkerhetsnivåene

 

Meddelelser som faller innenfor ansvarsområdet til skipets sikkerhetsoffiser, er tydelige og forståelige


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Opprettholde og føre tilsyn med gjennomføringen av sikkerhetsplanen på et skip (forts.)

Kjennskap til metodene og rutinene brukt til å endre skipets sikkerhetsplan

 

Kjennskap til sikkerhetsrelaterte beredskapsplaner og rutiner for å reagere på sikkerhetstrusler eller brudd på sikkerheten, herunder bestemmelser for å opprettholde kritisk viktige driftsfunksjoner i grensesnittet mellom skip og havn, herunder også elementer som kan være knyttet til piratvirksomhet og væpnet ran

 

Adekvat kjennskap til maritime sikkerhetsuttrykk og -definisjoner, herunder elementer som kan være knyttet til piratvirksomhet og væpnet ran

 

 

Vurdere sikkerhetsrisiko, trussel og sårbarhet

Kjennskap til risikovurdering og vurderingsverktøy

 

Kjennskap til dokumentasjon for sikkerhetsvurdering, herunder Sikkerhetserklæringen

 

Kjennskap til teknikker brukt til å omgå sikkerhetstiltak, herunder slike som brukes av pirater og væpnede ransmenn

 

Kunnskap som gjør det mulig å oppdage personer som utgjør en potensielle sikkerhetsrisiko uten at dette skjer på diskriminerende grunnlag

 

Kunnskap som gjør det mulig å gjenkjenne våpen, farlige stoffer og anordninger samt kjennskap til hva slags skade de kan forårsake

 

Kjennskap til teknikker for publikumsstyring og publikumskontroll, der dette er relevant

Vurdering av data innhentet fra godkjent opplæring, eller godkjent erfaring og prøving, herunder praktisk demonstrasjon av kompetanse i å:

 

.1          gjennomføre fysiske ransakinger

 

.2          gjennomføre intrusjonsfrie inspeksjoner

Rutiner og tiltak er i samsvar med prinsippene fastsatt av ISPS-koden og SOLAS av 1974, med endringer

 

Rutiner er i konstant beredskap for å reagere på endringer i de maritime sikkerhetsnivåene

 

Meddelelser som faller innenfor ansvarsområdet til skipets sikkerhetsoffiser, er tydelige og forståelige


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Vurdere sikkerhetsrisiko, trussel og sårbarhet (forts.)

Kjennskap til håndtering av følsom sikkerhetsrelatert informasjon og sikkerhetsrelaterte meddelelser

 

Kjennskap til iverksetting og samordning av søk

 

Kjennskap til metoder for fysisk ransaking og intrusjonsfrie inspeksjoner

 

 

Foreta regelmessige inspeksjoner av skipet for å sikre at det iverksettes og opprettholdes passende sikkerhetstiltak

Kjennskap til kravene til utpeking og overvåking av adgangsbegrensede områder

 

Kjennskap til kontroll av tilgang til skipet og til adgangsbegrensede områder om bord

 

Kjennskap til metoder for effektiv overvåking av dekksområder og områder som omgir skipet

 

Kjennskap til sikkerhetsaspekter knyttet til håndtering av last og skipets forråd med annet personell om bord og relevante sikkerhetsoffiserer fra havneterminalen

 

Kjennskap til metoder for å kontrollere ombordstigning, ilandstigning og tilgangen personer og deres effekter har mens de er om bord

Vurdering av data innhentet fra godkjent opplæring eller prøving

Rutiner og tiltak er i samsvar med prinsippene fastsatt av ISPS-koden og SOLAS av 1974, med endringer

 

Rutiner er i konstant beredskap for å reagere på endringer i de maritime sikkerhetsnivåene

 

Meddelelser som faller innenfor ansvarsområdet til skipets sikkerhetsoffiser, er tydelige og forståelige

Påse at eventuelt sikkerhetsutstyr og eventuelle sikkerhetssystemer betjenes, testes og kalibreres korrekt

Kjennskap til de forskjellige typene sikkerhetsutstyr og sikkerhetssystemer, samt deres begrensninger, herunder dem som kunne brukes i tilfelle angrep fra pirater og væpnede ransmenn

 

Kjennskap til rutiner, instruksjoner og veiledning i bruk av skipets sikkerhetsvarslingssystemer

Vurdering av data innhentet fra godkjent opplæring eller prøving

Rutiner og tiltak er i samsvar med prinsippene fastsatt av ISPS-koden og SOLAS av 1974, med endringer


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

 

Kjennskap til metoder for testing, kalibrering og opprettholdelse av sikkerhetssystemer og sikkerhetsutstyr, særlig ute på sjøen

 

 

Oppmuntre til sikkerhetsbevissthet og årvåkenhet

Kjennskap til krav til opplæring, drill og øvelser i henhold til relevante konvensjoner, koder og IMO-rundskriv, herunder slike som er relevante for bekjempelse av piratvirksomhet og væpnet ran

 

Kjennskap til metodene for å øke sikkerhetsbevisstheten og årvåkenheten om bord

 

Kjennskap til metodene for å vurdere hvor effektive og driller og øvelser er

Vurdering av data innhentet fra godkjent opplæring eller prøving

Rutiner og tiltak er i samsvar med prinsippene fastsatt av ISPS-koden og SOLAS av 1974, med endringer

 

Meddelelser som faller innenfor ansvarsområdet til skipets sikkerhetsoffiser, er tydelige og forståelige

 

Avsnitt A-VI/6: Obligatoriske minstekrav for sikkerhetsrelatert opplæring og instruksjon for alle sjøfolk

Krav til kompetanse for sikkerhetsrelatert grunnopplæring

 1. Før de settes til å utføre plikter om bord, skal alle andre personer enn passasjerer som er ansatt eller innleid på et seilende skip pålagt å rette seg etter bestemmelsene i ISPS-koden, få godkjent sikkerhetsopplæring i lys av veiledningen gitt i del B for å kunne:
  1. rapportere en sikkerhetsepisode, herunder et angrep eller en trussel om piratangrep eller væpnet ran,
  2. kjenne rutinene som må følges når de oppdager en sikkerhetstrussel, og
  3. ta del i sikkerhetsrelaterte nød- og beredskapsrutiner.
 2. Sjøfolk med anviste sikkerhetsplikter som er innleid eller ansatt på et seilende skip, skal før de tilordnes slike plikter, får sikkerhetsrelatert opplæring i sine tilordnede plikter og ansvarsforhold, i lys av veiledningen gitt i del B.
 3. Den sikkerhetsrelaterte opplæringen skal foretas av skipets sikkerhetsoffiser eller en like kvalifisert person.

   
 4. Krav til kompetanse for opplæring i sikkerhetsbevissthet

 5. Sjøfolk ansatt eller innleid i en faglig sammenheng om bord på et skip som må rette seg etter bestemmelsene i ISPS-koden om dette skipets virksomhet som en del av skipets bemanning uten anviste sikkerhetsplikter skal før de anvises plikter om bord: 
  1. få korrekt godkjent opplæring eller instruksjon i sikkerhetsbevissthet som beskrevet i tabell A-VI/6-1,
  2. være nødt til å dokumentere at de har tilfredsstilt det nødvendige kravet til kompetanse for å ta seg av oppgavene, pliktene og ansvarsforholdene oppført i kolonne 1 i tabell A-VI/6-1: 
   1. ved å vise kompetanse i samsvar med metodene og kriteriene for evaluering av kompetanse tabellført i kolonne 3 og 4 i tabell A-VI/6-1, og
   2. ved undersøkelse eller kontinuerlig vurdering som del av et godkjent opplæringsprogram i emnene oppført i kolonne 2 i tabell A-VI/6-1.
 6.  Overgangsbestemmelser

 7. Frem til 1. januar 2014 skal sjøfolk som begynte en godkjent tjeneste til sjøs før den dato da dette avsnittet trer i kraft, være i stand til å dokumentere at de tilfredsstiller kravene i nr. 4 ved:
  1. å gjøre godkjent tjeneste til sjøs som personell om bord på skip i en periode på minst seks måneder i løpet av de foregående tre årene, eller
  2. å ha utført sikkerhetsfunksjoner betraktet som likeverdige med tjeneste til sjøs pålagt i punkt 5.1, eller
  3. bestått godkjent prøve, eller
  4. fullførelse av godkjent opplæring på tilfredsstillende vis.

    
 8. Krav til kompetanse for sjøfolk med anviste sikkerhetsplikter

 9. Alle sjøfolk som er pålagt å utføre sikkerhetsplikter, herunder tiltak for å bekjempe piratvirksomhet og væpnet ran, skal være pålagt å dokumentere at de er kompetente til å ta seg av oppgavene, pliktene og ansvarsforholdene oppført i kolonne 1 i tabell A-VI/6-2.
 10. Nivået på kjennskapet til emnene i kolonne 2 i tabell A-VI/6-2 skal være tilstrekkelig til å sette alle kandidater i stand til å utføre sikkerhetsplikter pålagt om bord, herunder tiltak for å bekjempe piratvirksomhet og væpnet ran.
 11. Alle som søker om sertifikat, skal være pålagt å godtgjøre at de fastsatte kompetansenormene er oppfylt gjennom:
  1. demonstrasjon av kompetanse i å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene som er oppført i kolonne 1 i tabell A-VI/6-2, i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse som er oppført i kolonne 3 og 4 i denne tabellen, og
  2. prøving eller kontinuerlig bedømmelse som del av et godkjent opplæringsprogram som dekker materialet angitt i kolonne 2 i tabell A-VI/6-2.
 12. Overgangsbestemmelser

 13. Frem til 1. januar 2014 skal sjøfolk med anviste sikkerhetsplikter som begynte en godkjent tjeneste til sjøs før den dato da dette avsnittet trådte i kraft, være i stand til å dokumentere kompetanse i å ta seg av oppgavene, pliktene og ansvarsforholdene oppført i kolonne 1 av tabell A-VI/6-2 ved:
  1. å gjøre godkjent tjeneste til sjøs som personell med anviste sikkerhetsplikter om bord på skip i en periode på minst seks måneder totalt i løpet av de foregående tre årene, eller
  2. å ha utført sikkerhetsfunksjoner betraktet som likeverdige med tjeneste til sjøs pålagt i nr. 9.1, eller
  3. bestått godkjent prøve, eller
  4. fullførelse av godkjent opplæring på tilfredsstillende vis.

Tabell A-VI/6-1

Spesifikasjon av minstestandard for kompetanse i sikkerhetsbevisshet

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Bidra til styrkingen av maritim sikkerhet ved større bevisstgjøring

Grunnleggende kjennskap til maritime sikkerhetsuttrykk og -definisjoner, herunder elementer som kan være knyttet til piratvirksomhet og væpnet ran

 

Grunnleggende kjennskap til internasjonal maritim sikkerhetspolitikk og myndigheters, selskapers og personers ansvarsområder

 

Grunnleggende kjennskap til maritime sikkerhetsnivåer og deres innflytelse på sikkerhetstiltak og rutiner om bord på skip og i havneterminaler

 

Grunnleggende kjennskap til rutiner for sikkerhetsrapportering

 

Grunnleggende kjennskap til sikkerhetsrelaterte beredskapsplaner

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent instruksjon eller fra deltakelse på godkjent kurs

Krav knyttet til større maritim sikkerhet blir riktig identifisert

Identifikasjon av sikkerhetstrusler

Grunnleggende kjennskap til teknikker brukt for å omgå sikkerhetstiltak

 

Grunnleggende kjennskap som muliggjør identifikasjon av potensielle sikkerhetstrusler, herunder elementer som kan være knyttet til piratvirksomhet og væpnet ran

 

Grunnleggende kunnskap som muliggjør identifikasjon av våpen, farlige stoffer og anordninger samt kjennskap til hva slags skade de kan forårsake

 

Grunnleggende kjennskap til håndtering av sikkerhetsrelatert informasjon og sikkerhetsrelaterte meddelelser

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent instruksjon eller fra deltakelse på godkjent kurs

Maritime sikkerhetstrusler blir riktig identifisert


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Forståelse av behovet for og metodene for å opprettholde sikkerhetsbevissthet og årvåkenhet

Grunnleggende kjennskap til krav til opplæring, drill og øvelser i henhold til relevante konvensjoner, koder og IMO-rundskriv, herunder slike som er relevante for bekjempelse av piratvirksomhet og væpnet ran

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent instruksjon eller fra deltakelse på godkjent kurs

Krav knyttet til større maritim sikkerhet blir riktig identifisert

 

 

 

 

 

 

 


Tabell A-VI/6-2

Spesifikasjoner av minstekrav til kompetanse for sjøfolk med anviste sikkerhetsplikter

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluere kompetanse

Opprettholde forholdene definert i et skips sikkerhetsplan

Adekvat kjennskap til maritime sikkerhetsuttrykk og -definisjoner, herunder elementer som kan være knyttet til piratvirksomhet og væpnet ran

 

Kjennskap til internasjonale retningslinjer for sikkerhet på sjøen og myndigheters, selskapers og personers ansvarsforhold, herunder adekvat kjennskap til elementer som kan være knyttet til piratvirksomhet og væpnet ran

 

Kjennskap til maritime sikkerhetsnivåer og deres innflytelse på sikkerhetstiltak og rutiner om bord på skip og i havneterminaler

 

Kjennskap til rutiner for sikkerhetsrapportering

 

Kjennskap til rutiner og krav til drill og øvelser i henhold til relevante konvensjoner, koder og IMO-rundskriv, herunder adekvat kjennskap dem som kan være knyttet til piratvirksomhet og væpnet ran

 

Kjennskap til rutinene for å gjennomføre inspeksjoner og besiktigelser og for å kontrollere og overvåke sikkerhetstiltakene spesifisert i et skips sikkerhetsplan

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent instruksjon eller fra deltakelse på godkjent kurs

Rutiner og tiltak er i samsvar med prinsippene fastsatt av ISPS-koden og SOLAS av 1974, med endringer

 

Krav i lovverket knyttet til sikkerhet er riktig identifisert

 

Meddelelser som faller innenfor ansvarsområdet, er tydelige og forståelige


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Opprettholde forholdene beskrevet i et skips sikkerhetsplan (forts.)

Kjennskap til sikkerhetsrelaterte beredskapsplaner og rutiner for å reagere på sikkerhetstrusler eller brudd på sikkerheten, herunder bestemmelser for å opprettholde kritisk viktige driftsfunksjoner i grensesnittet mellom skip og havn, og herunder også adekvat kunnskap som kan være knyttet til piratvirksomhet og væpnet ran

 

 

Identifikasjon av sikkerhetsrisikoer og trusler

Kjennskap til sikkerhetsdokumentasjon, herunder Sikkerhetserklæringen

 

Kjennskap til teknikker brukt til å omgå sikkerhetstiltak, herunder slike som brukes av pirater og væpnede ransmenn

 

Kunnskap som gjør det mulig å identifisere potensielle sikkerhetstrusler

 

Kunnskap som gjør det mulig å gjenkjenne våpen, farlige stoffer og anordninger samt kjennskap til hva slags skade de kan forårsake

 

Kjennskap til teknikker for publikumsstyring og publikumskontroll, der dette er relevant

 

Kjennskap til håndtering av sikkerhetsrelatert informasjon og sikkerhetsrelaterte meddelelser

 

Kjennskap til metoder for fysisk ransaking og intrusjonsfrie inspeksjoner

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent instruksjon eller fra deltakelse på godkjent kurs

Rutiner og tiltak er i samsvar med prinsippene fastsatt av ISPS-koden og SOLAS av 1974, med endringer


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Utføre regelmessige sikkerhetsinspeksjoner på skipet

Kjennskap til teknikker for å overvåke områder med adgangsbegrensning

 

Kjennskap til kontroll av tilgang til skipet og til adgangsbegrensede områder om bord

 

Kjennskap til metoder for effektiv overvåking av dekksområder og områder som omgir skipet

 

Kjennskap til inspeksjonsmetoder knyttet til lasten og skipets forråd

 

Kjennskap til metoder for å kontrollere ombordstigning, ilandstigning og tilgangen personer og deres effekter har mens de er om bord

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent instruksjon eller fra deltakelse på godkjent kurs

Rutiner og tiltak er i samsvar med prinsippene fastsatt av ISPS-koden og SOLAS-konvensjonen, med endringer

Korrekt bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr og eventuelle sikkerhetssystemer

Generelt kjennskap til forskjellige typer sikkerhetsutstyr og sikkerhetssystemer, herunder dem som kunne brukes i tilfelle angrep fra pirater og væpnede ransmenn, med deres begrensninger

 

Kjennskap til behovet for testing, kalibrering og opprettholdelse av sikkerhetssystemer og sikkerhetsutstyr, særlig ute på sjøen

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent instruksjon eller fra deltakelse på godkjent kurs

Operasjoner med utstyr og systemer utføres i samsvar med fastsatte instruksjoner for betjening av utstyr og idet det tas hensyn til utstyrets og systemenes begrensninger

 

Rutiner og tiltak er i samsvar med prinsippene fastsatt av ISPS-koden og SOLAS av 1974, med endringer