Avsnitt A-V/1-1: Obligatoriske minstekrav til opplæring og kvalifikasjoner for skipsførere, offiserer og mannskaper på oljetankskip og kjemikalietankskip

Kompetansenormer

 1. Alle som søker om sertifikat i grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på oljetankskip og kjemikalietankskip, skal være pålagt å: 
  1. demonstrere sin kompetanse med hensyn til å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene oppført i kolonne 1 i tabell A-V/1-1-1, og
  2. godtgjøre å ha oppnådd: 
   1. minstekravene til kunnskap, forståelse og dyktighet oppført i kolonne 2 i tabell A-V/1-1-1, og
   2. de påkrevde kompetansenormene i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse oppført i kolonne 3 og 4 i tabell A-V/1-1-1.
 2. Alle som søker om sertifikat i opplæring i ledelse av lasteoperasjoner på oljetankskip, skal være pålagt å: 
  1. demonstrere sin kompetanse med hensyn til å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene oppført i kolonne 1 i tabell A-V/1-1-2, og
  2. godtgjøre å ha oppnådd:
   1. minstekravene til kunnskap, forståelse og dyktighet oppført i kolonne 2 i tabell A-V/1-1-2, og
   2. de påkrevde kompetansenormene i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse oppført i kolonne 3 og 4 i tabell A-V/1-1-2.
 3. Alle som søker om sertifikat i opplæring i ledelse av lasteoperasjoner på kjemikalietankskip, skal være pålagt å:
  1. demonstrere sin kompetanse med hensyn til å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene oppført i kolonne 1 i tabell A-V/1-1-3, og
  2. godtgjøre å ha oppnådd: 
   1. minstekravene til kunnskap, forståelse og dyktighet oppført i kolonne 2 i tabell A-V/1-1-3, og 
   2. de påkrevde kompetansenormene i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse oppført i kolonne 3 og 4 i tabell A-V/1-1-3.

Tabell A-V/1-1-1

Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse i grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på oljetankskip og kjemikalietankskip

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Bidra til sikre lasteoperasjoner på oljetankskip og kjemikalie-tankskip

Grunnleggende kjennskap til tankskip:

 

.1         typer oljetankskip og kjemikalietankskip

 

.2         generelt arrangement og konstruksjon

 

Grunnleggende kjennskap til lasteoperasjoner:

 

.1         rørsystemer og ventiler

 

.2         lastepumper

 

.3         lasting og lossing

 

.4         tankrengjøring, spyling, gassfriing og nøytralisering

 

Grunnleggende kjennskap til de fysiske egenskapene til olje og kjemikalier:

 

.1         trykk og temperatur, herunder forhold damptrykk/-temperatur

 

.2         typer generering av elektrostatisk lading

 

.3         kjemiske symboler

 

Kjennskap til og forståelse av sikkerhetskultur og sikkerhetsstyring

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1       godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2       godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

3.       godkjent simulatortrening

 

.4       godkjent opplæringsprogram

Kommunikasjonen innenfor ansvarsområdet er klar og effektiv

 

Lasteoperasjoner utføres i samsvar med anerkjente prinsipper og prosedyrer for å sikre at operasjonene er trygge

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Ta forholdsregler for å unngå farer

Grunnleggende kjennskap til de farene som er forbundet med operasjoner på tankskip, herunder:

 

.1         helsefarer

 

.2         miljøfarer

 

.3         reaktivitetsfarer

 

.4         korrosjonsfarer

 

.5         eksplosjons- og brannfarer

 

.6         tennkilder, herunder elektrostatiske farer

 

.7         giftighetsfarer

 

.8         damplekkasjer og dampskyer

 

Grunnleggende kjennskap til farekontroll:

 

.1         bruk av nøytralgass, vannpute, tørkemidler og overvåkingsteknikker

 

.2         antistatiske tiltak

 

.3         ventilasjon

 

.4         atskillelse

 

.5         bruk av hemmere i lasten

 

.6         viktighet av lastens kompatibilitet

 

.7         atmosfærisk kontroll

 

.8         gasstesting

 

Forstå informasjonen på sikkerhetsdatablad for materialer (MSDS)

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1       godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2       godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3       godkjent simulatortrening

 

.4       godkjent opplæringsprogram

Identifiserer riktig på et sikkerhetsdatablad for materialet (MSDS), relevante lastrelaterte farer for fartøyet og personell, og treffer egnede tiltak i samsvar med etablerte prosedyrer

 

Identifikasjon og tiltak ved oppdagelse av en farlig situasjon er i samsvar med etablerte prosedyrer i tråd med beste praksis

.Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Anvende forholdsregler og tiltak for helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Funksjonen til og riktig bruk av gassmåleinstrumenter og lignende utstyr

 

Riktig bruk av sikkerhetsutstyr og verneinnretninger, herunder:

 

.1   åndedrettsvern og utstyr for å tømme tankskipet

 

.2   verneklær og verneutstyr

 

.3   gjenopplivingsutstyr

 

.4   rednings- og rømningsutstyr

 

Grunnleggende kjennskap til sikre arbeidsrutiner og sikre prosedyrer i samsvar med regelverket og retningslinjer for industrien, samt sikkerhet for personell om bord som er relevant for olje- og kjemikalietankskip, herunder:

 

.1   forholsregler som skal tas når man går inn i lukkede rom

 

.2   forholdsregler som skal tas før og under reparasjoner og vedlikehold

 

.3   sikkerhetstiltak for varm- og kaldarbeid

 

.4   elektrisk sikkerhet

 

.5   sjekkliste for sikkerhet om bord / på land

 

Grunnleggende kunnskap om førstehjelp med henvisning til sikkerhetsdatablad for materialer (MSDS)

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1   godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2   godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3   godkjent simulatortrening

 

.4   godkjent opplæringsprogram

Prosedyrene for å gå inn i lukkede rom følges.

 

Prosedyrer og sikre arbeidsrutiner utformet for å sikre personell og skipet følges til enhver tid

 

Egnet sikkerhets- og verneutstyr brukes riktig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva som skal gjøres og ikke gjøres når det gis førstehjelp

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Utføre brannslokking

Organisering av brannrespons og hvilke tiltak som skal treffes

 

Brannfarer i forbindelse med lasthåndtering og transport av farlige og skadelige væsker i bulk

 

Brannslokkingsmidler som brukes til å slokke olje- og kjemikaliebranner

 

Operasjoner i fastmontert system med brannslokkingsskum

 

Operasjoner i bærbart system med brannslokkingsskum

 

Operasjoner i fastmontert system med tørrkjemikalier

 

Oppsamling av spill i forbindelse med brannslokkingsoperasjoner

Praktiske øvelser og instruksjoner foretatt under godkjente og fullstendig realistiske opplæringsforhold (f.eks. simulerte forhold om bord), og så langt det er mulig og praktisk gjennomførbart, i mørke

Opprinnelige og oppfølgende tiltak for å bli oppmerksom på brann om bord er i samsvar med etablert praksis og etablerte prosedyrer

 

Tiltak som treffes ved identifikasjon av alarmsignal er tilpasset den angitte nødssituasjonen og er i samsvar med etablerte prosedyrer

 

Klær og utstyr er passende for brannslokkingsoperasjonens art

 

Tidspunktene og sekvensen for de enkelte tiltakene er passende for de rådende omstendigheter og forhold

 

Slokking av brann oppnås ved hjelp av passende prosedyrer, teknikker og brannslokkingsmidler

Reagere i nødssituasjoner

Grunnleggende kjennskap til nødprosedyrer, herunder nødavstenging

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1       godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2       godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

3.       godkjent simulatortrening

 

.4       godkjent opplæringsprogram

Nødssituasjonens type og virkning identifiseres umiddelbart og reaksjonenstiltakene er i tråd med nødprosedyrer og beredskapsplaner

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Ta forholdsregler for å hindre forurensning av miljøet fra utslipp av olje eller kjemikalier

Grunnleggende kjennskap til virkningene av olje- og kjemikalieforurensning på mennesker og livet i havet

 

Grunnleggende kjennskap til prosedyrer om bord for å hindre forurnensing

 

Grunnleggende kjennskap til tiltak som må iverksettes i tilfelle av spill, herunder behovet for å:

 

.1         melde relevant informasjon til dem som er ansvarlige

 

.2         bistå ved gjennomføring av rutiner for oppsamling av spill om bord

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1       godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2       godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3       godkjent simulatortrening

 

.4       godkjent opplæringsprogram

Prosedyrer utformet for å verne miljøet følges til enhver tid

Tabell A-V/1-1-2

Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse i opplæring i ledelse av lasteoperasjoner på oljetankskip

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Ferdighet i sikker gjennomføring og overvåking av alle lasteoperasjoner

Konstruksjon og kjennetegn for et oljetankskip

 

Kjennskap til oljetankskips konstruksjon, systemer og utstyr, herunder:

 

.1       generelt arrangement og konstruksjon

 

.2       pumpearrangement og utstyr

 

.3       tankarrangement, rørsystem og tankavluftingsarrangement

 

.4       målesystemer og alarmer

 

.5       oppvarmingssystemer for last

 

.6       tankrengjøring, gassfriing og nøytralisering

 

.7       Ballastsystem

 

.8       avlufting av lasteområde og ventilasjon av oppholdsrom

 

.9       Slopparrangementer

 

.10     dampgjenvinningssystemer

 

.11     lastrelatert elektrisk og elektronisk kontrollsystem

 

.12     miljøvernutstyr, herunder quipment, herunder utstyr for overvåking av oljeutslipp (ODME)

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          godkjent simulatortrening

 

.4          godkjent opplæringsprogram

Kommunikasjonen er klar, blir forstått og lykkes

 

Lasteoperasjonene utføres på en sikker måte, idet det tas hensyn til oljetankskipets konstruksjon, systemer og utstyr

 

Lasteoperasjoner planlegges, risikohåndtering foretas og utføres i samsvar med anerkjente prinsipper og prosedyrer for å sikre trygge operasjoner og unngå forurensning av havmiljøet

 

Potensiell manglende overholdelse av lasteoperasjonsrelaterte prosedyrer identifiseres omgående og rettes

 

Riktig lasting, stuing og lossing av last sikrer at stabilitets- og belastningstilstander holder seg innenfor trygge grenseverdier til enhver tid

 

De tiltakene som treffes og de prosedyrene som følges, anvendes riktig, og det relevante lastrelaterte utstyret om bord, brukes riktig

 

Kalibrering og bruk av overvåkings-og gassdeteksjonsutstyr er i samsvar med praksis og prosedyrer for operasjonene

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Ferdighet i sikker gjennomføring og overvåking av alle laste­operasjoner (forts.)

.13     tankbelegg

 

.14     kontrollsystemer for tanktemperatur og trykk

 

.15     brannslokkingsanlegg

 

Kjennskap til pumpeteori- og egenskaper, herunder typer av lastepumper og sikker drift av disse

 

Dyktighet i tankskips sikkerhetskultur og gjennomføring av sikkerhetsstyringssystem

 

Kjennskap til og forståelse av overvåking og sikkerhetssystemer, herunder nødavstenging

 

Lasting, lossing, omsorg for og håndtering av last

 

Ferdighet i å utføre måling og beregning av last

 

Kjennskap til virkningen av flytende bulklast på trim, stabilitet og konstruksjonsmessig sikkerhet

 

Kjennskap til og forståelse av oljelastrelaterte operasjoner, herunder:

 

.1       laste- og losseplaner

 

.2       fylling og tømming av ballast

 

.3       tankrengjøringsoperasjoner

 

.4       nøytralisering

 

.5       gassfriing

 

Prosedyrer for overvåking og sikkerhetssystemer sikrer at alle alarmer oppdages omgående og at det reageres i samsvar med etablerte nødprosedyrer

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Ferdighet i sikker gjennomføring og overvåking av alle lasteoperasjoner (forts.)

.6       overføring mellom skip

 

.7       load-on-top

 

.8       råoljevasking

 

Utarbeidelse og anvendelse av planer, prosedyrer og sjekklister for lastrelaterte operasjoner

 

Ferdighet i å kalibrere og bruke overvåkings- og gassdeteksjonssystemer, instrumenter og utstyr

 

Ferdighet i å lede og føre tilsyn med personell med ansvarsområder relatert til lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perosonell tildeles oppgaver og informeres om prosedyrer og normer for arbeid som skal følges, på en måte som er hensiktsmessig for de aktuelle personene og i samsvar med sikre driftsrutiner

Kjennskap til de fysiske og kjemiske egenskapene til oljelaster

Kjennskap til og forståelse av de fysiske og kjemiske egenskapene til oljelaster

 

Forstå informasjonen på sikkerhetsdatablad for materialer (MSDS)

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

3.          godkjent simulatortrening

 

.4          godkjent opplæringsprogram

Informasjonsressurser for identifikasjon av egenskaper og kjennetegn for oljelaster og relaterte gasser samt deres virkning på sikkerheten, miljøet og driften av fartøyet, brukes effektivt

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Ta forholdsregler for å unngå farer

Kjennskap til og forståelse av de farene og kontrolltiltakene som er forbundet med lasteoperasjoner på oljetankskip, herunder:

 

.1       giftighet

 

.2       brann- og eksplosjonsfare

 

.3       helsefarer

 

.4       sammensetning av nøytralgass

 

.5       elektrostatiske farer

 

Kjennskap til og forståelse av farer forbundet med ikke å overholde relevante regler og forskrifter

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          godkjent simulatortrening

 

.4          godkjent opplæringsprogram

Relevante lastrelaterte farer for fartøyet og personell i forbindelse med lasteoperasjoner på oljetankskip, identifiseres korrekt, og de treffes riktige kontrolltiltak

Anvende forholdsregler for helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Kjennskap til og forståelse av sikre arbeidsrutiner, herunder risikovurdering og personlig sikkerhet om bord som er relevant for oljetankskip:

 

.1       forholdsregler som skal tas når man går inn i lukkede rom, herunder riktig bruk av forskjellige typer åndedrettsvern

 

.2       forholdsregler som skal tas før og under reparasjoner og vedlikehold

 

.3       forholdsregler for varm- og kaldarbeid

 

.4       forholdsregler for elektrisk sikkerhet

 

.5       bruk av egnet personlig verneutstyr (PPE)

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          godkjent simulatortrening

 

.4          godkjent opplæringsprogram

Prosedyrer utformet for å verne personell og skipet følges til enhver tid

 

Sikre arbeidsrutiner følges og egnet sikkerhets- og verneutstyr brukes riktig

 

Arbeidsrutiner er i samsvar med regelverkets krav, med anvisninger og tillatelser til å arbeide, og ivaretar miljømessige hensyn

 

Riktig bruk av åndedrettsvern

 

Prosedyrene for å gå inn i lukkede rom følges

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Reagere i nødssituasjoner

Kjennskap til og forståelse av nødprosedyrer på oljetankskip, herunder:

 

.1       beredskapsplaner for skip

 

.2       nødavstenging av lasteoperasjoner

 

.3       tiltak som skal treffes ved svikt i systemer eller tjenester som er av avgjørende betydning for lasten

 

.4       brannslokking på oljetankskip

 

.5       redning fra lukkede rom

 

.6       bruk av sikkerhetsdatablad for materialer (MSDS)

 

Tiltak som skal treffes etter kollisjon, grunnstøtting eller spill

Kjennskap til prosedyrer for medisinsk førstehjelp om bord på oljetankskip

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          godkjent simulatortrening

 

.4          godkjent opplæringsprogram

Nødssituasjonens type og virkning identifiseres umiddelbart og reaksjonenstiltakene er i tråd med etablerte nødprosedyrer og beredskapsplaner

 

Prioritert rekkefølge og nivå og tidsbruk for rapporter og informasjon til personell om bord er relevante for nødssituasjonens art og gjenspeiler graden av hastverk i situasjonen

 

Evakuerings-, nødavstengings- og isoleringsprosedyrer er tilpasset nødssituasjonens art og gjennomføres umiddelbart

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikasjon av og tiltak som treffes i en medisinsk nødssituasjon er i samsvar med anerkjent førstehjelpsrutiner og internasjonale retningslinjer

Ta forholdsregler for å hindre forurensning av miljøet

Forståelse av prosedyrene for å hindre forurensning av luften og miljøet

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

3.          godkjent simulatortrening

 

.4          godkjent opplæringsprogram

Operasjonene foretas i samsvar med anerkjente prinsipper og prosedyrer for å hindre forurensning av miljøet

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Overvåke og kontrollere oppfyllelsen av regelverkets krav

Kjennskap til og forståelse av relevante bestemmelser i Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip (MARPOL) med endringer, og andre relevante IMO-dokumenter, retningslinjer for industrien og havneforskrifter slik de normalt gjelder

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          godkjent simulatortrening

 

.4          godkjent opplæringsprogram

Håndteringen av last er i samsvar med relevante IMO-dokumenter og etablerte industristandarder og regelverk for sikre arbeidsrutiner

Tabell A-V/1-1-3

Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse i opplæring i ledelse av lasteoperasjoner på kjemikalietankskip

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Ferdighet i sikker gjennomføring og overvåking av alle laste­operasjoner

 

Konstruksjon og kjennetegn for et kjemikalietankskip 

 

Kjennskap til kjemikalietankskips konstruksjon, systemer og utstyr, herunder:

 

.1     generelt arrangement og konstruksjon

 

.2     pumpearrangement og utstyr

 

.3     tankkonstruksjon og arrangement

 

.4     rør- og lensesystemer

 

.5     kontrollsystemer og alarmer for trykk og temperatur i tank- og lasterør

 

.6     kontrollsystemer for måling og alarmer

 

.7     gassdeteksjonssystemer

 

.8     oppvarmings- og kjølesystemer for last

 

.9     tankrengjøringssystemer

 

.10   miljøkontrollsystemer for lastetanker

 

.11   ballastsystemer

 

.12   avlufting av lasteområde og ventilasjon av oppholdsrom

 

.13   dampretur/-gjenvinningssystemer

 

.14   brannslokkingsanlegg

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          godkjent simulatortrening

 

.4          godkjent opplæringsprogram

 

Kommunikasjonen er klar, blir forstått og lykkes

 

Lasteoperasjonene utføres på en sikker måte, idet det tas hensyn til kjemikalietankskipets konstruksjon, systemer og utstyr

 

Lasteoperasjoner planlegges, risikohåndtering foretas og utføres i samsvar med anerkjente prinsipper og prosedyrer for å sikre trygge operasjoner og unngå forurensning av havmiljøet

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Ferdighet i sikker gjennomføring og overvåking av alle lasteoperasjoner (forts.)

.15     materiale og belegg i tanker, rør og armatur

 

.16     styring av slopp

 

Kjennskap til pumpeteori- og egenskaper, herunder typer av lastepumper og sikker drift av disse

 

Dyktighet i tankskips sikkerhetskultur og gjennomføring av sikkerhetsstyringssystem

 

Kjennskap til og forståelse av overvåking og sikkerhetssystemer, herunder nødavstengingssystemet

 

Lasting, lossing, omsorg for og håndtering av last

 

Ability to perform cargo measurements and calculations

 

Kjennskap til virkningen av flytende bulklast på trim, stabilitet og konstruksjonsmessig sikkerhet

 

Kjennskap til og forståelse av kjemikalielastrelaterte operasjoner, herunder:

 

.1       laste- og losseplaner

 

.2       fylling og tømming av ballast

 

.3       tankrengjøringsoperasjoner

 

.4       kontroll av atmosfære i tank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosedyrer for overvåking og sikkerhetssystemer sikrer at alle alarmer oppdages omgående og at det reageres i samsvar med etablerte prosedyrer

 

Riktig lasting, stuing og lossing av last sikrer at stabilitets- og belastningstilstander holder seg innenfor trygge grenseverdier til enhver tid

 

Potensiell manglende overholdelse av lastrelaterte prosedyrer identifiseres omgående og rettes

 

De tiltakene som treffes og de prosedyrene som følges, identifiseres riktig, og det relevante lastrelaterte utstyret om bord, brukes riktig

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Ferdighet i sikker gjennomføring og overvåking av alle lasteoperasjoner (forts.)

.5       nøytralisering

 

.6       gassfriing

 

.7       overføring mellom skip

 

.8       krav til hemmere og stabilisering

 

.9       krav til oppvarming og kjøling og følger for tilstøtende last

 

.10     lastens kompatibilitet og atskillelse

 

.11     last med høy viskositet

 

.12     operasjoner for lasterester

 

.13     operativ inngang i tank

 

Utarbeidelse og anvendelse av planer, prosedyrer og sjekklister for lastrelaterte operasjoner

 

Ferdighet i å kalibrere og bruke overvåkings- og gassdeteksjonssystemer, instrumenter og utstyr

 

 

 

Ferdighet i å lede og føre tilsyn med personell med ansvarsområder relatert til lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalibrering og bruk av overvåkings-og gassdeteksjonsutstyr er i samsvar med sikker praksis og prosedyre for operasjonene

 

 

Perosonell tildeles oppgaver og informeres om prosedyrer og normer for arbeid som skal følges, på en måte som er hensiktsmessig for de aktuelle personene og i samsvar med sikre driftsrutiner

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Kjennskap til de fysiske og kjemiske egenskapene til kjemisk last

Kjennskap til og forståelse av de fysiske og kjemiske egenskapene til skadelige flytende stoffer, herunder

 

.1       kategorier av kjemisk last (etsende, giftig, brannfarlig, eksplosjonsfarlig)

 

.2       kjemiske grupper og industriell bruk

 

.3       lasters reaktivitet

 

Forstå informasjonen på sikkerhetsdatablad for materialer (MSDS)

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          godkjent simulatortrening

 

.4          godkjent opplæringsprogram

Informasjonsressurser for identifikasjon av egenskaper og kjennetegn for skadelige flytende stoffer og relaterte gasser samt deres virkning på sikkerheten, miljøvern og driften av fartøyet, brukes effektivt

Ta forholdsregler for å unngå farer

Kjennskap til og forståelse av de farene og kontrolltiltakene som er forbundet med lasteoperasjoner på kjemikalietankskip, herunder:

 

.1       brann- og eksplosjonsfare

 

.2       giftighet

 

.3       helsefarer

 

.4       sammensetning av nøytralgass

 

.5       elektrostatiske farer

 

.6       reaktivitet

 

.7       korrosivitet

 

.8       last med lavt kokepunkt

 

.9       last med høy tetthet

 

.10     last som kan bringes til fast form

 

.11     polymeriserende last

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          godkjent simulatortrening

 

.4          godkjent opplæringsprogram

Relevante lastrelaterte farer for fartøyet og personell i forbindelse med lasteoperasjoner på kjemikalietankskip, identifiseres korrekt, og det treffes riktige kontrolltiltak

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Ta forholdsregler for å unngå farer (forts.)

Kjennskap til og forståelse av farer forbundet med ikke å overholde relevante regler og forskrifter

 

 

Anvende forholdsregler for helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Kjennskap til og forståelse av sikre arbeidsrutiner, herunder risikovurdering og personlig sikkerhet om bord som er relevant for kjemikalietankskip:

 

.1       forholdsregler som skal tas når man går inn i lukkede rom, herunder riktig bruk av forskjellige typer åndedrettsvern

 

.2       forholdsregler som skal tas før og under reparasjoner og vedlikehold

 

.3       forholdsregler for varm- og kaldarbeid

 

.4       forholdsregler for elektrisk sikkerhet

 

.5       bruk av egnet personlig verneutstyr (PPE)

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          godkjent simulatortrening

 

.4          godkjent opplæringsprogram

Prosedyrer utformet for å verne personell og skipet følges til enhver tid

 

Sikre arbeidsrutiner følges og egnet sikkerhets- og verneutstyr brukes riktig

 

Arbeidsrutiner er i samsvar med regelverkets krav, med anvisninger og tillatelser til å arbeide, og ivaretar miljømessige hensyn

 

Riktig bruk av åndedrettsvern

 

Prosedyrene for å gå inn i lukkede rom følges

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Reagere i nødssituasjoner

Kjennskap til og forståelse av nødprosedyrer på kjemikalietankskip, herunder:

 

.1       beredskapsplaner for skip

 

.2       nødavstenging av lasteoperasjoner

 

.3       tiltak som skal treffes ved svikt i systemer eller tjenester som er av avgjørende betydning for lasten

 

.4       brannslokking på kjemikalietankskip

 

.5       redning fra lukkede rom

 

.6       lastens reaktivitet

 

.7       overbordkasting av last

 

.8       bruk av sikkerhetsdatablad for materialer (MSDS)

 

Tiltak som skal treffes etter kollisjon, grunnstøtting eller spill

 

Kjennskap til prosedyrer for medisinsk førstehjelp om bord på kjemikalietankskip, med henvisning til Medisinsk veiledning for førstehjelp til bruk i ulykker med farlig gods

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          godkjent simulatortrening

 

.4          godkjent opplæringsprogram

Nødssituasjonens type og virkning identifiseres umiddelbart og reaksjonenstiltakene er i tråd med etablerte nødprosedyrer og beredskapsplaner

 

Prioritert rekkefølge og nivå og tidsbruk for rapporter og informasjon til personell om bord er relevante for nødssituasjonens art og gjenspeiler graden av hastverk i situasjonen

 

Evakuerings-, nødavstengings- og isoleringsprosedyrer er tilpasset nødssituasjonens art og gjennomføres umiddelbart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikasjon av og tiltak som treffes i en medisinsk nødssituasjon er i samsvar med anerkjent førstehjelpsrutiner og internasjonale retningslinjer

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Ta forholdsregler for å hindre forurensning av miljøet

Forståelse av prosedyrene for å hindre forurensning av luften og miljøet

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          godkjent simulatortrening

 

.4          godkjent opplæringsprogram

Operasjonene foretas i samsvar med anerkjente prinsipper og prosedyrer for å hindre forurensning av miljøet

Overvåke og kontrollere oppfyllelsen av regelverkets krav

Kjennskap til og forståelse av relevante bestemmelser i Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip (MARPOL) og andre relevante IMO-dokumenter, retningslinjer for industrien og havneforskrifter slik de normalt gjelder

 

Dyktighet i bruk av IBC-regelverket og tilhørende dokumenter

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          godkjent simulatortrening

 

.4          godkjent opplæringsprogram

Håndteringen av last er i samsvar med relevante IMO-dokumenter og etablerte industristandarder og regelverk for sikre arbeidsrutiner

Avsnitt A-V/1-2: Obligatoriske minstekrav til opplæring og kvalifikasjoner for skipsførere, offiserer og mannskaper på gasstankskip

Kompetansenormer

 1. Alle som søker om sertifikat i grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på gasstankskip, skal være pålagt å:
  1. demonstrere sin kompetanse med hensyn til å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene oppført i kolonne 1 i tabell A-V/1-2-1, og
  2. godtgjøre å ha oppnådd:
   1. minstekravene til kunnskap, forståelse og dyktighet oppført i kolonne 2 i tabell A-V/1-2-1, og
   2. de påkrevde kompetansenormene i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse oppført i kolonne 3 og 4 i tabell A-V/1-2-1.
 2. Alle som søker om sertifikat i opplæring i ledelse av lasteoperasjoner på gasstankskip, skal være pålagt å:
  1. demonstrere sin kompetanse med hensyn til å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene oppført i kolonne 1 i tabell A-V/1-2-2, og
  2. godtgjøre å ha oppnådd:
   1. minstekravene til kunnskap, forståelse og dyktighet oppført i kolonne 2 i tabell A-V/1-2-2, og
   2. de påkrevde kompetansenormene i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse oppført i kolonne 3 og 4 i tabell A-V/1-2-2.

 

Tabell A-V/1-2-1

Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse i grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på gasstankskip

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Bidra til sikker drift av et gasstankskip

Konstruksjon og driftmessife kjennetegn for gasstankskip

 

Grunnleggende kjennskap til gasstankskip:

 

.1       typer gasstankskip

 

.2       generelt arrangement og konstruksjon

 

Grunnleggende kjennskap til lasteoperasjoner:

 

.1       rørsystemer og ventiler

 

.2       lasthåndteringsutstyr

 

.3       lasting, lossing og omsorg i transitt

 

.4       nødavstengingssystem (ESD)

 

.5       tankrengjøring, spyling, gassfriing og nøytralisering

 

Grunnleggende kjennskap til de fysiske egenskapene til flytende gasser, herunder

 

.1       egenskaper og kjennetegn

 

.2       trykk og temperatur, herunder forhold damptrykk/-temperatur

 

.3       typer generering av elektrostatisk lading

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          godkjent simulatortrening

 

.4          godkjent opplæringsprogram

Kommunikasjonen innenfor ansvarsområdet er klar og effektiv

 

Lasteoperasjoner utføres i samsvar med anerkjente prinsipper og prosedyrer for å sikre at operasjonene er trygge


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Bidra til sikker drift av et gasstankskip (forts.)

.4       kjemiske symboler

 

Kjennskap til og forståelse av sikkerhetskultur og sikkerhetsstyring

 

 

Ta forholdsregler for å unngå farer

Grunnleggende kjennskap til de farene som er forbundet med operasjoner på tankskip, herunder:

 

.1       helsefarer

 

.2       miljøfarer

 

.3       reaktivitetsfarer

 

.4       korrosjonsfarer

 

.5       eksplosjons- og brannfarer

 

.6       tennkilder

 

.7       elektrostatiske farer

 

.8       giftighetsfarer

 

.9       damplekkasjer og dampskyer

 

.10     ekstremt lave temperaturer

 

.11     trykkfarer

 

Grunnleggende kjennskap til farekontroll:

 

.1       bruk av nøytralgass, tørking og overvåkingsteknikker

 

.2       antistatiske tiltak

 

.3       ventilasjon

 

.4       atskillelse

 

.5       bruk av hemmere i lasten

 

.6       viktighet av lastens kompatibilitet

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          godkjent simulatortrening

 

.4          godkjent opplæringsprogram

Identifiserer riktig på et sikkerhetsdatablad for materialet (MSDS), relevante lastrelaterte farer for fartøyet og personell, og treffer egnede tiltak i samsvar med etablerte prosedyrer

 

Identifikasjon og tiltak ved oppdagelse av en farlig situasjon er i samsvar med etablerte prosedyrer i tråd med beste praksis


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Ta forholdsregler for å unngå farer (forts.)

.7       atmosfærisk kontroll

 

.8       gasstesting

 

Forstå informasjonen på sikkerhetsdatablad for materialer (MSDS)

 

 

Anvende forholdsregler og tiltak for helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Funksjonen til og riktig bruk av gassmåleinstrumenter og lignende utstyr

 

Riktig bruk av sikkerhetsutstyr og verneinnretninger, herunder:

 

.1       åndedrettsvern og utstyr for å tømme tankskipet

 

.2       verneklær og verneutstyr

 

.3       gjenopplivingsutstyr

 

.4       rednings- og rømningsutstyr

 

Grunnleggende kjennskap til sikre arbeidsrutiner og sikre prosedyrer i samsvar med regelverket og retningslinjer for industrien, samt sikkerhet for personell om bord som er relevant for gasstankskip, herunder:

 

.1       forholsregler som skal tas når man går inn i lukkede rom

 

.2       forholdsregler som skal tas før og under reparasjoner og vedlikehold

 

.3       sikkerhetstiltak for varm- og kaldarbeid

 

.4       elektrisk sikkerhet

 

.5       sjekkliste for sikkerhet om bord / på land

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          godkjent simulatortrening

 

.4          godkjent opplæringsprogram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosedyrene for å gå inn i lukkede rom følges

 

Prosedyrer og sikre arbeidsrutiner utformet for å sikre personell og skipet følges til enhver tid

 

Egnet sikkerhets- og verneutstyr brukes riktig


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Anvende forholdsregler og tiltak for helse og sikkerhet på arbeidsplassen (forts.)

Grunnleggende kunnskap om førstehjelp med henvisning til sikkerhetsdatablad for materialer (MSDS)

 

Hva som skal gjøres og ikke gjøres når det gis førstehjelp

Utføre brannslokking

Organisering av brannslokking på tankskip og hvilke tiltak som skal treffes

 

Spesielle farer i forbindelse med lasthåndtering og transport av flytende gass i bulk

 

Brannslokkingsmidler som brukes til å slokke gassbranner

 

Operasjoner i fastmontert system med brannslokkingsskum

 

Operasjoner i bærbart system med brannslokkingsskum

 

Operasjoner i fastmontert system med tørrkjemikalier

 

Grunnleggende kjennskap til oppsamling av spill i forbindelse med brannslokkingsoperasjoner

Praktiske øvelser og instruksjoner foretatt under godkjente og fullstendig realistiske opplæringsforhold (f.eks. simulerte forhold om bord), og så langt det er mulig og praktisk gjennomførbart, i mørke

Opprinnelige og oppfølgende tiltak for å bli oppmerksom på en nødssituasjon er i samsvar med etablert praksis og etablerte prosedyrer

 

Tiltak som treffes ved identifikasjon av alarmsignal er tilpasset den angitte nødssituasjonen og er i samsvar med etablerte prosedyrer

 

Klær og utstyr er passende for brannslokkingsoperasjonens art

 

Tidspunktene og sekvensen for de enkelte tiltakene er passende for de rådende omstendigheter og forhold

 

Slokking av brann oppnås ved hjelp av passende prosedyrer, teknikker og brannslokkingsmidler

Reagere i nødssituasjoner

Grunnleggende kjennskap til nødprosedyrer, herunder nødavstenging

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1      godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2      godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3      godkjent simulatortrening

 

.4      godkjent opplæringsprogram

Nødssituasjonens type og virkning identifiseres umiddelbart og reaksjonenstiltakene er i tråd med nødprosedyrer og beredskapsplaner


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Ta forholdsregler for å hindre forurensning av miljøet fra utslipp av flytende gass

Grunnleggende kjennskap til virkningene av forurensning på mennesker og livet i havet

 

Grunnleggende kjennskap til prosedyrer om bord for å hindre forurensing

 

Grunnleggende kjennskap til tiltak som må iverksettes i tilfelle av spill, herunder behovet for å:

 

.1       melde relevant informasjon til dem som er ansvarlige

 

.2       bistå ved gjennomføring av rutiner for oppsamling av spill om bord

 

.3       hindre sprøbrudd

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          godkjent simulatortrening

 

.4          godkjent opplæringsprogram

Prosedyrer utformet for å verne miljøet følges til enhver tid


Tabell A-V/1-2-2

Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse i opplæring i ledelse av lasteoperasjoner på gasstankskip

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Ferdighet i sikker gjennomføring og overvåking av alle lasteoperasjoner

Konstruksjon og kjennetegn for et gasstankskip

 

Kjennskap til gasstankskips konstruksjon, systemer og utstyr, herunder:

 

.1         typer gasstankskip og lastetankenes konstruksjon

 

.2         generelt arrangement og konstruksjon

 

.3         systemer for inneslutting av last, herunder byggematerialer og isolasjon

 

.4         laste- og losseutstyr og instrumenter, herunder

 

.1     lastepumper og pumpearrangementer

 

.2     lasterør og -ventiler

 

.3     ekspansjonsinnretninger

 

.4     flammeskjermer

 

.5     temperaturovervåkingssystemer

 

.6     målesystemer for nivå i lastetank

 

.7     overvåkings- og kontrollsystemer for tanktrykk

 

.5         system for vedlikehold av lastens temperatur

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1      godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2      godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3      godkjent simulatortrening

 

.4      godkjent opplæringsprogram

Kommunikasjonen er klar, blir forstått og lykkes

 

Lasteoperasjonene utføres på en sikker måte, idet det tas hensyn til gasstankskipets konstruksjon, systemer og utstyr

 

Pumpeoperasjoner utføres i samsvar med anerkjente prinsipper og prosedyrer og er relevante for typen av last

 

Lasteoperasjoner planlegges, risikohåndtering foretas og utføres i samsvar med anerkjente prinsipper og prosedyrer for å sikre trygge operasjoner og unngå forurensning av havmiljøet


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Ferdighet i sikker gjennomføring og overvåking av alle lasteoperasjoner (forts.)

.6         kontrollsystemer for tankatmosfære (nøytralgass, nitrogen), herunder lagrings-, genererings- og distrubusjonssystemer

 

.7         oppvarmingssystemer for kofferdammer

 

.8         gassdeteksjonssystemer

 

.9         ballastsystem

 

.10       avkokssystemer

 

.11       rekondenseringssystemer

 

.12       nødavstengingssystem for last (ESD)

 

.13       overføringssystem for forvaring

 

Kjennskap til pumpeteori- og egenskaper, herunder typer av lastepumper og sikker drift av disse

 

Lasting, lossing, omsorg for og håndtering av last

 

Kjennskap til virkningen av flytende bulklast på trim, stabilitet og konstruksjonsmessig sikkerhet

 

 

 

Dyktighet i tankskips sikkerhetskultur og gjennomføring av kravene i sikkerhetsstyringssystemet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riktig lasting, stuing og lossing av flytende gass sikrer at stabilitets- og belastningstilstander holder seg innenfor trygge grenseverdier til enhver tid

 

Potensiell manglende overholdelse av lastrelaterte prosedyrer identifiseres omgående og rettes

 

Tiltak som treffes og prosedyrer som følges identifiserer og benytter egnet utstyr om bord riktig og fullt ut


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Ferdighet i sikker gjennomføring og overvåking av alle lasteoperasjoner (forts.)

Dyjtighet i å anvende trygge sikre forberedelser, prosedyrer og sjekklister for alle lasteoperasjoner, herunder:

 

.1         etter dokking og lasting:

 

.1     tankinspeksjon

.2     nøytralisering (oksygenreduksjon, reduksjon av duggpunkt)

.3     gassfylling

.4     avkjøling

.5     lasting

.6     tømming av ballast

.7     prøvetaking, herunder prøvetaking i lukket sløyfe

 

.2         til sjøs:

 

.1     avkjøling

.2     vedlikehold av trykk

.3     avkoking

.4     hemming

 

.3         lossing:

 

.1     lossing:

.2     fylling av ballast

.3     systemer for stripping og rengjøring

.4     systemer for å gjøre tanken fri for væske

 

.4         forberedelse før dokking:

 

.1     oppvarming

.2     nøytralisering

.3     gassfriing

 

.5         overføring mellom skip

 

Kalibrering og bruk av overvåkings-og gassdeteksjonsutstyr er i samsvar med sikker praksis og prosedyre for operasjonene

 

Prosedyrer for overvåking og sikkerhetssystemer sikrer at alle alarmer oppdages omgående og at det reageres i samsvar med etablerte prosedyrer


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Ferdighet i sikker gjennomføring og overvåking av alle lasteoperasjoner (forts.)

Ferdighet i å utføre måling og beregning av last, herunder:

 

.1         væskefase

 

.2         gassfase

 

.3         mengde om bord (OBQ)

 

.4         igjen om bord (ROB)

 

.5         beregning for avkoking av last

 

Dyktighet i å lede og føre tilsyn med personell med ansvarsområder relatert til lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perosonell tildeles oppgaver og informeres om prosedyrer og normer for arbeid som skal følges, på en måte som er hensiktsmessig for de aktuelle personene og i samsvar med sikre driftsrutiner

Kjennskap til de fysiske og kjemiske egenskapene til last med flytende gass

Kjennskap til og forståelse av grunnleggende kjemi og fysikk og relevante definisjoner knyttet til sikker transport av flytende gasser i bulk i skip, herunder:

 

.1         gassers kjemiske struktur

 

.2         egenskaper og kjennetegn for flytende gasser (herunder CO2) og deres damper, herunder:

 

.1     enkle gasslover

 

.2     stoffers tilstand

 

.3     væskers og damps tetthet

 

.4     diffusjon og blanding av gasser

 

.5     komprimering av gasser

 

.6     rekondensering og avkjøling av gasser

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1           godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2           godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3           godkjent simulatortrening

 

.4           godkjent opplæringsprogram

Informasjonsressurser for identifikasjon av egenskaper og kjennetegn for flytende gasser samt deres virkning på sikkerheten, miljøvern og driften av fartøyet, brukes effektivt


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Kjennskap til de fysiske og kjemiske egenskapene til last med flytende gass (forts.)

.7     kritisk temperatur for gasser og trykk

 

.8     flammepunkt, øvre og nedre grenser for eksplosjonsfare, selvantennelsestemperatur

 

.9     kompatibilitet, reaktivitet og positiv segregasjon av gasser

 

.10   polymerisering

 

.11   mettet damptrykk/referansetemperatur

 

.12   duggpunkt og boblepunkt

 

.13   smøring av kompressorer

 

.14   hydratdannelse

 

.3         enkeltvæskers egenskaper

 

.4         løsningers art og egenskaper

 

.5         termodynamiske enheter

 

.6         grunnleggende termodynamiske lover og diagrammer

 

.7         materialers egenskaper

 

.8         virkning av lav temperatur – sprøbrudd

 

Forstå informasjonen på sikkerhetsdatablad for materialer (MSDS)

 

 


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Ta forholdsregler for å unngå farer

Kjennskap til og forståelse av de farene og kontrolltiltakene som er forbundet med lasteoperasjoner på gasstankskip, herunder:

 

.1         brannfare

 

.2         eksplosjonsfare

 

.3         giftighet

 

.4         reaktivitet

 

.5         korrosivitet

 

.6         helsefarer

 

.7         sammensetning av nøytralgass

 

.8         elektrostatiske farer

 

.9         polymeriserende last

 

Dyktighet i å kalibrere og bruke overvåkings- og gassdeteksjonssystemer, instrumenter og utstyr

 

Kjennskap til og forståelse av farer forbundet med ikke å overholde relevante regler og forskrifter

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1           godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2           godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3           godkjent simulatortrening

 

.4           godkjent opplæringsprogram

Relevante lastrelaterte farer for fartøyet og personell i forbindelse med lasteoperasjoner på gasstankskip, identifiseres korrekt, og det treffes riktige kontrolltiltak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruk av gassdeteksjonsutstyr er i samsvar med håndbøker og god praksis

Anvende forholdsregler for helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Kjennskap til og forståelse av sikre arbeidsrutiner, herunder risikovurdering og personlig sikkerhet om bord som er relevant for gasstankskip, herunder:

 

.1         forholdsregler som skal tas når man går inn i lukkede rom (for eksempel kompressorrom), herunder riktig bruk av forskjellige typer åndedrettsvern

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1           godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2           godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3           godkjent simulatortrening

 

.4           godkjent opplæringsprogram

Prosedyrer utformet for å verne personell og skipet følges til enhver tid

 

Sikre arbeidsrutiner følges og egnet sikkerhets- og verneutstyr brukes riktig

 

Arbeidsrutiner er i samsvar med regelverkets krav, med anvisninger og tillatelser til å arbeide, og ivaretar miljømessige hensyn

 

Riktig bruk av åndedrettsvern

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Anvende forholdsregler for helse og sikkerhet på arbeidsplassen

(forts.) 

.2         forholdsregler som skal tas før og under reparasjoner og vedlikehold, herunder arbeid som påvirker pumpe- og rørsystemer, elektrisk anlegg og kontrollsystemer

 

.3         forholdsregler for varm- og kaldarbeid

 

.4         forholdsregler for elektrisk sikkerhet

 

.5         bruk av egnet personlig verneutstyr (PPE)

 

.6         forholdsregler mot kulde- og frostskader

 

.7         riktig bruk av personlig utstyr for overvåking av giftighet

 

 

Reagere i nødssituasjoner

Kjennskap til og forståelse av nødprosedyrer på gasstankskip, herunder:

 

.1         beredskapsplaner for skip

 

.2         prosedyre for nødavstenging av lasteoperasjoner

 

.3         nødoperasjoner for lasteventiler

 

.4         tiltak som skal treffes ved svikt i systemer eller tjenester som er av avgjørende betydning for lasteoperasjoner

 

.5         brannslokking på gasstankskip

 

.6         overbordkasting av last

 

.7         redning fra lukkede rom

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1           godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2           godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3           godkjent simulatortrening

 

.4           godkjent opplæringsprogram

Nødssituasjonens type og virkning identifiseres umiddelbart og reaksjonenstiltakene er i tråd med etablerte nødprosedyrer og beredskapsplaner

 

Prioritert rekkefølge og nivå og tidsbruk for rapporter og informasjon til personell om bord er relevante for nødssituasjonens art og gjenspeiler graden av hastverk i situasjonen

 

Evakuering, nødavstenging og isolering er tilpasset nødssituasjonens art og gjennomføres umiddelbart


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Reagere i nødssituasjoner (forts.)

Tiltak som skal treffes etter kollisjon, grunnstøting eller spill, og dersom skipet blir innhyllet i giftig eller brannfarlig damp

 

Kjennskap til prosedyrer for medisinsk førstehjelp og motgifter om bord på gasstankskip, med henvisning til Medisinsk veiledning for førstehjelp til bruk i ulykker med farlig gods

 

 

 

 

 

 

Identifikasjon av og tiltak som treffes i en medisinsk nødssituasjon er i samsvar med anerkjent førstehjelpsrutiner og internasjonale retningslinjer

Ta forholdsregler for å hindre forurensning av miljøet

Forståelse av prosedyrer for å hindre forurensning av miljøet

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1      godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2      godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3      godkjent simulatortrening

 

.4      godkjent opplæringsprogram

Operasjonene foretas i samsvar med anerkjente prinsipper og prosedyrer for å hindre forurensning av miljøet

Overvåke og kontrollere oppfyllelsen av regelverkets krav

Kjennskap til og forståelse av relevante bestemmelser i Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip (MARPOL) og andre relevante IMO-dokumenter, retningslinjer for industrien og havneforskrifter slik de normalt gjelder

 

Dyktighet i bruk av IBC- og IGC-regelverket og tilhørende dokumenter

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1      godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2      godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3      godkjent simulatortrening

 

.4      godkjent opplæringsprogram

 

Håndteringen av flytende gass er i samsvar med relevante IMO-dokumenter og etablerte industristandarder og regelverk for sikre arbeidsrutiner


Avsnitt A-V/2: Obligatoriske minstekrav til opplæring og kvalifikasjoner for skipsførere, offiserer, mannskaper og annet personell på passasjerskip

Opplæring i passasjerhåndtering 

 1. Opplæringen i passasjerhåndtering som kreves i regel V/2 nr. 4 for personell som i følge alarminstruksene har som oppgave å bistå passasjerer i nødsituasjoner, skal omfatte, men ikke nødvendigvis være begrenset til:
  1. forståelse av planer vedrørende redningsredskaper og redningskontroll, herunder:
   1. kjennskap til alarminstrukser og nødinstrukser,
   2. kjennskap til nødutgangene, og
   3. begrensninger i bruken av heiser,
  2. ferdighet i å bistå passasjerer på vei mot mønstrings- og innskipingsstasjoner, herunder:
   1. evne til å gi klare, beroligende ordrer,
   2. kontroll av passasjerer i korridorer, trapper, og gjennomganger,
   3. å holde rømningsveier fri for hindringer,
   4. metoder som kan anvendes for evakuering av funksjonshemmede og personer som trenger særskilt bistand, og
   5. gjennomsøking av rom i innredningen,
  3. alarmprosedyrer, herunder:
   1. viktigheten av å holde orden,
   2. ferdighet i å bruke prosedyrer for å dempe og unngå panikk,
   3. ferdighet i å bruke passasjerlister, når det er nødvendig, til opptelling ved evakuering, og
   4. ferdighet i å sikre at passasjerene har egnede klær og har tatt på seg redningsvestene riktig.
 2. Sikkerhetsopplæring for personell som yter direkte tjenester overfor passasjerer i passasjerrom

 3. Den ekstra sikkerhetsopplæringen som kreves i regel V/2 nr. 5 skal minst sikre oppnåelse av følgende ferdigheter: 
Kommunikasjon
 1.  
  1. Evne til å kommunisere med passasjerer i en nødssituasjon, idet det tas hensyn til:
   1. språket eller språkene som er relevante for de dominerende nasjonalitetene blant passasjerene som reiser på den aktuelle strekningen, 
   2. sannsynligheten for at en evne til å bruke et elementært engelsk ordforråd til å gi grunnleggende instruksjonerkan være et middel til å kommunisere med en passasjer som har behov for bistand, uavhengig av om passasjeren og besetningsmedlemmet taletr et felles språk eller ikke,
   3. det mulige behovet for å kommunisere i en nødssituasjon på andre måter, så som ved å demonstrere, eller gi tegn med hendene, eller lede oppmerksomheten mot plasseringen av instrukser, mønstringsstasjoner, redningsutstyr eller rømningsveier, når muntlig kommunikasjon ikke er praktisk mulig,
   4. i hvilken grad passasjerene er forsynt med fullstendige sikkerhetsinstrukser på deres eget eller egne språk, og
   5. språkene som vil kunne anvendes i høyttalermeldinger i nødssituasjoner eller øvelser for å formidle livsviktig veiledning til passasjerer og gjøre det lettere for besetningsmedlemmer å bistå passasjerer.
Redningsredskaper
 1.  
  1. Ferdighet i å demonstrere bruken av personlige redningsredskaper for passasjerene.
Ombordstigningsprosedyrer
 1.  
  1. Ombordstigning eller ilandsetting av passasjerer, der det tas særlig hensyn til funksjonshemmede og personer som trenger bistand.

Opplæring i krisehåndtering og menneskelig atferd
 1. Skipsførere, maskinsjefer, overstyrmenn, førstemaskinister og alle personer som har ansvar for passasjerenes sikkerhet i nødssituasjoner, skal:
  1. ha gjennomført godkjent opplæring i krisehåndtering og menneskelig atferd som kreves i regel V/2 nr. 6, i tråd med deres stilling, oppgaver og ansvarsområder som angitt i tabell A-V/2; og
  2. være pålagt å godtgjøre at de påkrevde kompetansenormene er oppnådd i samsvar med metodene og kriteriene for evaluering av kompetanse oppført i kolonne 3 og 4 i tabell A-V/2.

 Opplæring i sikkerhet for passasjerer og last og i skrogets integritet

 1. Opplæringen i sikkerhet for passasjerer og last og i skrogets integritet som kreves i regel V/2 nr. 7, for skipsførere, overstyrmenn, maskinsjefer, førstemaskinister og alle personer som har direkte ansvar for å ta om bord og landsette passasjerer, for lasting, lossing eller sikring av last, eller for å lukke åpninger i skroget om bord på roro-passasjerskip, skal minst sikre oppnåelsen av ferdighetene som kreves for deres plikter og ansvarsoppgaver, som følger: 
Laste- og ombordstigningsprosedyrer
 1.  
  1. Ferdighet i å anvende riktig prosedyrene som er fastsatt for skipet med hensyn til:
   1. lasting og lossing av kjøretøyer, skinnegående vogner og andre transportenheter, herunder tilknyttede kommunikasjonsmidler,
   2. senking og heving av ramper,
   3. klargjøring og stuing av bevegelige vogndekk, og
   4. å ta om bord og landsette passasjerer, der det tas særlig hensyn til funksjonshemmede og personer som trenger bistand.
Føring av farlig last
 1.  
  1.  Ferdighet i å anvende enhver særskilt sikkerhetsforanstaltning og prosedyre og ethvert særskilt krav vedrørende føring av farlig gods om bord på roro-passasjerskip.
Sikring av last
 1.  
  1. Ferdighet i:
   1. riktig anvendelse av bestemmelsene i «Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing» på kjøretøyene, de skinnegående vognene og andre transportenheter som føres, og
   2. riktig bruk av utstyret og materialene som finnes for sikring av last, der det tas hensyn til utstyrets og materialenes begrensninger.
Beregninger av stabilitet, trim og belastning
 1.  
  1. Ferdighet i:
   1. riktig bruk av de opplysningene om stabilitet og belastning som foreligger,
   2. å beregne stabilitet og trim for forskjellige lastetilstander ved hjelp av de stabilitetskalkulatorene eller dataprogrammene som foreligger,
   3. å beregne lastefaktorene for dekk, og
   4. å beregne virkningen av ballast og brennstoffoverføringer på stabilitet, trim og belastning.
Åpning, lukking og sikring av åpninger i skroget
 1.  
  1. Ferdighet i:
   1. å anvende riktig prosedyrene som er fastsatt for skipet med hensyn til åpning, lukking og sikring av baugporter, akterporter og sideporter og ramper, og i å betjene de tilknyttede systemene riktig, og
   2. å foreta besiktelser for å få visshet for at forseglingen er skikkelig.
Luften på roro-dekk
 1.  
  1. Ferdighet i:
   1. å bruke utstyr, dersom slikt føres om bord, til å overvåke luften i roro-lasterom, og
   2. anvende riktig de prosedyrene som er fastsatt for skipet for ventilering av roro-lasterom under lasting og lossing av kjøretøyer, under reisen og i nødssituasjoner.

Tabell A-V/2

Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse i krisehåndtering og menneskelig atferd

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Organisere nødprosedyrer om bord

Kjennskap til:

 

.1       skipets generelle konstruksjon og planløsning

 

.2       sikkerhetsregler

 

.3       beredskapsplan og nødprosedyrer

 

Betydningen av prinsippene for utvikling av skipsspesifikke nødprosedyrer, herunder:

 

.1       behovet for forhåndsplanlegging og øvelser for nødprosedyrer om bord

 

.2       behovet for at alt personell skal være klar over og følge planlagte nødprosedyrer så nøye som mulig dersom det oppstår en nødssituasjon

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring, øvelser med én eller flere utarbeidede beredskapsplaner og praktisk demonstrasjon

Beredskapsplanene om bord sikrer at man har nødvendig beredskapen til å reagere ved nødssituasjoner

Optimalisering av bruken av ressurser

Ferdighet i å optimalisere bruken av ressurser, idet det tas hensyn til:

 

.1       muligheten for at ressursene som er tilgjengelige i en nødssituasjon, kan være begrenset

 

.2       behovet for å utnytte fullt ut personell og utstyr som er umiddelbart tilgjengelig og, om nødvendig, improvisere

 

Ferdighet i å organisere realistiske øvelser for å opprettholde beredskap, idet det tas hensyn til erfaringer fra tidligere ulykker der passasjerskip har vært innblandet; debriefing etter øvelser

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring, praktisk demonstrasjon og opplæring om bord, samt øvelser før nødprosedyrer

Beredskapsålaner optimaliserer bruken av tilgjengelige ressurser

 

Tildeling av oppgaver og ansvarsområder gjenspeiler kjent kompetanse hos enkeltpersoner

 

Gruppers og enkeltpersoner roller og ansvarsområder er klart definert


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Kontrollere respons på nødssituasjoner

Ferdighet i å gjøre en innledende vurdering og frambringe en effektiv respons på nødssituasjoner i samsvar med etablerte nødprosedyrer

 

Lederskapsferdigheter

 

Ferdighet i å lede og veilede andre i nødssituasjoner, herunder behovet for:

 

.1       å sette et eksempel under nødssituasjoner

 

.2       å fokusere beslutningstaking, gitt behovet for å handle raskt i en nødssituasjon

 

.3       å motivere, oppmuntre og berolige passasjerer og annet personell

 

Stresshåndtering

 

Ferdighet i å identifisere utviklingen av symptomer på høyt personlig stress og stress hos andre medlemmer i skipets nødteam

 

Forstå at stress generert av nødssituasjoner kan påvirke enkeltpersoners yteevne og deres ferdighet i å handle på instruks og følge prosedyrer

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring, praktisk demonstrasjon og opplæring om bord, samt øvelser før nødprosedyrer

Prosedyrer og tiltak er i samsvar med etablerte prinsipper og planer for krisehåndtering om bord

 

Mål og strategi er passende for nødssituasjonens art, tar hensyn til beredskapssituasjoner og benytter tilgjengelige ressurser optimalt

 

Besetningsmedlemmers handlinger bidrar til å opprettholde orden og kontroll

Kontrollere passasjerer og annet personell under nødssitusjoner

Menneskelig atferd og reaksjonsmønster

 

Ferdighet i å kontrollere passasjerer og annet personell i nødssitusjoner, herunder:

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring, praktisk demonstrasjon og opplæring om bord, samt øvelser før nødprosedyrer

Besetningsmedlemmers handlinger bidrar til å opprettholde orden og kontroll


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Kontrollere passasjerer og annet personell under nødssitusjoner (forts.)

.1       forståelse for generelle reaksjonsmønstre fra passasjerer og annet personell i nødssituasjoner, herunder muligheten for at:

 

.1.1      det generelt tar noe tid før folk aksepterer det faktum at det er en nødssituasjon

 

.1.2      noen personer kan få panikk og ikke oppføre seg normalt rasjonelt, at deres fatteevne kan være svekket, og at de ikke er så mottakelige for instruksjoner i en nødssitusjon som ellers

 

.2       forståelse for at passasjerer og annet personell blant annet kan:

 

.2.1      begynne å lete etter slektninger, venner og/eller sine eiendeler som en første reaksjon når noe går galt

 

.2.2      søke trygghet i sine lugarer eller andre steder om bord der de tror at de kan unnslippe fare

 

.2.3      ha en tendens til å bevege seg til den øvre siden når skipet får slagside

 

.3       forståelse for det mulige problemet med panikk som oppstår av at familier blir skilt

 

 


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Etablere og opprettholde effektiv kommunikasjon

Evne til å etablere og opprettholde effektiv kommunikasjon, herunder:

 

.1       betydningen av klare og konsise instruksjoner og rapporter

 

.2       behovet for å oppmuntre til utveksling av informasjon med og tilbakemelding fra passasjerer og annet personell

 

Evne til å gi relevant informasjon til passasjerer og annet personell under en nødssituasjon, holde dem underrettet om den generelle situasjonen og meddele dem hvilke handlinger som kreves av dem, idet det tas hensyn til:

 

.1       språket eller språkene som er relevante for de dominerende nasjonalitetene blant passasjerer og andre som reiser på den aktuelle strekningen

 

.2       det mulige behovet for å kommunisere i en nødssituasjon på andre måter, så som ved å demonstrere, eller gi tegn med hendene, eller lede oppmerksomheten mot plasseringen av instrukser, mønstringsstasjoner, redningsutstyr eller rømningsveier, når muntlig kommunikasjon ikke er praktisk mulig

 

.3       språket som vil kunne anvendes i høyttalermeldinger i nødssituasjoner eller øvelser for å formidle livsviktig veiledning til passasjerer og gjøre det lettere for besetningsmedlemmer å bistå passasjerer.

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring, øvelser og praktisk demonstrasjon

Informasjon fra alle tilgjengelige kilder innhentes, evalueres og bekreftes så snart som mulig, og den gjennomgås under hele nødssituasjonen

 

Opplysninger gitt til enkeltpersoner, beredskapsteam og passasjerer er nøyaktig, relevant og i rett tid

 

Informasjonen holder passasjerene underrettet med hensyn til nødssituasjonen og hvilke handlinger som kreves av dem