Avsnitt A-IV/1: Anvendelse

(Ingen bestemmelser)

Avsnitt A-IV/2: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som GMDSS-radioperatør

Kompetansenormer 

  1. Minstekravene til kunnskap, forståelse og dyktighet som stilles for erverv av sertifikat som GMDSS radiooperatør skal være tilstrekkelige til at radiooperatørene kan utføre sine plikter når det gjelder radiotjeneste. Kunnskapene som kreves for erverv av hver type sertifikat som er definert i Radioreglementet, skal være i samsvar med dette reglementet. I tillegg skal alle som søker om sertifikat, være pålagt å demonstrere ferdighet med hensyn til å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene som er oppført i kolonne 1 i tabell A-IV/2.
  2. Kravene til kunnskap, forståelse og dyktighet som stilles for påtegning i henhold til konvensjonen, til sertifikater som er utstedt i henhold til bestemmelsene i Radioreglementet, er oppført i kolonne 2 i tabell A-IV/2.
  3. Kunnskapsnivået for de emnene som er oppført i kolonne 2 i tabell A-IV/2, skal være tilstrekkelig til at maskinoffiserer kan utføre dine vaktholdsplikter*.
  4. Alle søkere skal godtgjøre at de påkrevde kompetansenormene er oppnådd gjennom:
    1. demonstrasjon av kompetanse til å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene som er oppført i kolonne 1 i tabell A-IV/2, i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse som er oppført i kolonne 3 og 4 i denne tabellen, og
    2. prøving eller kontinuerlig bedømmelse som del av et godkjent opplæringskurs basert på stoffet angitt i kolonne 2 i tabell A-IV/2.

Tabell A-IV/2

Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for GDMSS-radiooperatører

Funksjon:      Radiokommunikasjon på det operative nivået

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Sende og motta informasjon ved hjelp av GMDSS-delsystemer og GMDSS-utstyr og oppfylle funksjonskravene for GMDSS

I tillegg til kravene i Radioreglementet, kjennskap til:

 

.1       radiokommunikasjon ved søk og redning, herunder prosedyrer i håndboken International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR)

 

.2       midlene til å hindre sending av falske nødalarmer og prosedyrene for å begrense virkningene av slike alarmer

 

.3       systemer for rapportering fra skip

 

.4       medisinske rådgivningstjenester over radio

 

.5       bruk av den internasjonale signalboka og IMOs maritime standarduttrykk (IMO Standard Marine Communication Phrases)

 

.6       engelsk språk, både skriftlig og muntlig, for meddelelse av informasjon som er relevant for sikkerheten for menneskeliv til sjøs* Se nr. 72 i avsnitt B-I/12 i denne koden.

 

Merknad: Dette kravet kan reduseres hva angår begrenset radiooperatørsertifikat

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon av driftsprosedyrer der det brukes

 

.1      godkjent utstyr

 

.2      simulator for GMDSS-kommunikasjon, når dette er relevant*

 

.3      laboratorieutstyr for radiokommunikasjon

Sending og mottak av meldinger er i samsvar med internasjonale regler og prosedyrer og foretas effektivt og med ønsket virkning

 

Meldinger på engelsk som er relevante for sikkerheten til skipet, sikring og personer om bord og vern av havmiljøet, håndteres riktig

 


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Utføre radiotjenester i nødssituasjoner

Utføring av radiotjenester i nødssituasjoner så som:

 

.1       når skipet forlates

 

.2       ved brann om bord

 

.3       dersom radioinstallasjoner helt eller delvis svikter

 

Forebyggende tiltak for å ivareta sikkerheten for skip og personell i forbindelse med farer knyttet til radioutstyr, herunder elektriske farer og ved ikke-ioniserende stråling

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon av driftsprosedyrer der det brukes

 

.1          godkjent utstyr

 

.2          simulator for GMDSS-kommunikasjon, når dette er relevant*

 

.3          laboratorieutstyr for radiokommunikasjon

Respons utføres effektivt og med ønsket virkning