Internasjonal konvensjon

Normer knyttet til radiopersonell


Avsnitt A-IV/1: Anvendelse

<p class="Style48">(Ingen bestemmelser)</p>

Avsnitt A-IV/2: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som GMDSS-radioperatør

<div class="WordSection1"> <h3 class="Style30">Kompetansenormer<em>&nbsp;</em></h3> <ol> <li>Minstekravene til kunnskap, forståelse og dyktighet som stilles for erverv av sertifikat som GMDSS radiooperatør skal være tilstrekkelige til at radiooperatørene kan utføre sine plikter når det gjelder radiotjeneste. Kunnskapene som kreves for erverv av hver type sertifikat som er definert i Radioreglementet, skal være i samsvar med dette reglementet. I tillegg skal alle som søker om sertifikat, være pålagt å demonstrere ferdighet med hensyn til å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene som er oppført i kolonne 1 i tabell A-IV/2.</li> <li>Kravene til kunnskap, forståelse og dyktighet som stilles for påtegning i henhold til konvensjonen, til sertifikater som er utstedt i henhold til bestemmelsene i Radioreglementet, er oppført i kolonne 2 i&nbsp;tabell A-IV/2.</li> <li>Kunnskapsnivået for de emnene som er oppført i kolonne 2 i tabell A-IV/2, skal være tilstrekkelig til at maskinoffiserer kan utføre dine vaktholdsplikter<sup>*</sup>.</li> <li>Alle søkere skal godtgjøre at de påkrevde kompetansenormene er oppnådd gjennom:<ol> <li>demonstrasjon av kompetanse til å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene som er oppført i kolonne 1 i tabell A-IV/2, i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse som er oppført i kolonne 3 og 4 i denne tabellen, og</li> <li>prøving eller kontinuerlig bedømmelse som del av et godkjent opplæringskurs basert på stoffet angitt i kolonne 2 i tabell A-IV/2.</li> </ol></li> </ol></div> <br /> <div class="WordSection3"> <h3 class="Style54">Tabell A-IV/2</h3> <h3>Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for GDMSS-radiooperatører</h3> <h3>Funksjon:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Radiokommunikasjon på det operative nivået</h3> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="493"> <tbody> <tr> <td width="85" valign="top"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td width="138" valign="top"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td width="123" valign="top"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td width="147" valign="top"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Sende og motta informasjon ved hjelp av GMDSS-delsystemer og GMDSS-utstyr og oppfylle funksjonskravene for GMDSS</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>I tillegg til kravene i Radioreglementet, kjennskap til:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; radiokommunikasjon ved søk og redning, herunder prosedyrer i håndboken International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR)</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; midlene til å hindre sending av falske nødalarmer og prosedyrene for å begrense virkningene av slike alarmer</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; systemer for rapportering fra skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; medisinske rådgivningstjenester over radio</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bruk av den internasjonale signalboka og IMOs maritime standarduttrykk (IMO Standard Marine Communication Phrases)</p> <p>&nbsp;</p> <p>.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; engelsk språk, både skriftlig og muntlig, for meddelelse av informasjon som er relevant for sikkerheten for menneskeliv til sjøs<sup>*</sup> Se nr. 72 i avsnitt B-I/12 i denne koden.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Merknad</em>: Dette kravet kan reduseres hva angår begrenset radiooperatørsertifikat</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon av driftsprosedyrer der det brukes</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; simulator for GMDSS-kommunikasjon, når dette er relevant*</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; laboratorieutstyr for radiokommunikasjon</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Sending og mottak av meldinger er i samsvar med internasjonale regler og prosedyrer og foretas effektivt og med ønsket virkning</p> <p>&nbsp;</p> <p>Meldinger på engelsk som er relevante for sikkerheten til skipet, sikring og personer om bord og vern av havmiljøet, håndteres riktig</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="Style33">&nbsp;</p> </div> <br /> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="483"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Utføre radiotjenester i nødssituasjoner</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Utføring av radiotjenester i nødssituasjoner så som:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; når skipet forlates</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ved brann om bord</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dersom radioinstallasjoner helt eller delvis svikter</p> <p>&nbsp;</p> <p>Forebyggende tiltak for å ivareta sikkerheten for skip og personell i forbindelse med farer knyttet til radioutstyr, herunder elektriske farer og ved ikke-ioniserende stråling</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon av driftsprosedyrer der det brukes</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; simulator for GMDSS-kommunikasjon, når dette er relevant<sup>*</sup></p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; laboratorieutstyr for radiokommunikasjon</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Respons utføres effektivt og med ønsket virkning</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>
Til toppen