Avsnitt A-II/1: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som vakthavende dekksoffiser på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer

Kompetansenormer

 1. Alle som søker om sertifikat skal:
  1. være pålagt å demonstrere sin kompetanse med hensyn til, på det operative nivået, å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene oppført i kolonne 1 i tabell A-II/1,
  2. minst ha behørig sertifikat for VHF-radiokommunikasjon i samsvar med kravene i radioreglementet, og
  3. ha, dersom de er utpekt som hovedansvarlige for radiokommunikasjon i nødsituasjoner, behørig sertifikat som er utstedt eller godkjent i henhold til bestemmelsene i radioreglementet.
 2. Minstekravene til kunnskap, forståelse og dyktighet som stilles for erverv av sertifikat, er oppført i kolonne 2 i tabell A-II/1.
 3. Kunnskapsnivået for de emnene som er oppført i kolonne 2 i tabell A-II/1, skal være tilstrekkelig til at vakthavende offiserer kan utføre dine vaktholdsplikter.*
 4. Opplæring og erfaring for å oppnå det nødvendige nivået for teoretisk kunnkap, forståelse og dyktighet, skal være basert på avsnitt A-VIII/2 del 4-1 – Prinsipper som skal iakttas for brovakt, og skal også ta hensyn til de relevante kravene i denne delen og veiledningen som er gitt i del B i denne koden.
 5. Alle som søker om sertifikat, skal være pålagt å godtgjøre at de påkrevde kompetansenormene er oppnådd i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse oppført i kolonne 3 og 4 i tabell A-II/1.

Opplæring om bord

 1. sikrer at den enkelte i løpet av den fastsatte fartstiden får systematisk praktisk opplæring og erfaring i oppgavene, pliktene og ansvarsområdene til vakthavende dekksoffiser, idet det tas hensyn til veiledningen som er gitt i avsnitt B-II/1 i denne koden,
  1. det føres nært tilsyn med og som overvåkes av kvalifiserte offiserer om bord på skipene der den godkjente fartstiden opptjenes, og
  2. er tilstrekkelig dokumentert i en opplæringsbok eller liknende dokument.*
  Alle som søker om sertifikat som vakthavende dekksoffiser på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer, med fartstid, i samsvar med nr. 2.2 i regel II/1, som utgjør en del av et opplæringsprogram som er godkjent som å oppfylle kravene i dette avsnitt, skal følge et godkjent program for opplæring om bord som:

Fart nær kystlandet

 1. Følgende kan utelates fra listen over emner i kolonne 2 i tabell A-II/1 for utstedelse av begrensede sertifikater for tjeneste i fart nær kystlandet, idet det tas hensyn til sikkerheten for alle skip som måtte gå i fart i de samme farvannene:
  1. astronomisk navigering, og
  2. elektroniske systemer for posisjonsbestemmelse og navigering som ikke dekker farvannene sertifikatet skal være gyldig for.

 

Tabell A-II/1

 

Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for vakthavende dekksoffiser på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer

 

Funksjon:      Navigering på det operative nivået

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Planlegge og gjennomføre en reise og bestemme posisjon

Astronomisk navigering

 

Ferdighet i å bruke himmellegemer til å bestemme et skips posisjon

 

Terrestrisk navigering og kystnavigering

 

Ferdighet i å bestemme skipets posisjon ved bruk av:

 

.1           landemerker

 

.2           navigasjonshjelpemid­ler, herunder fyrtårn, sjømerker og bøyer

 

.3           bestikkoppgjør, under hensyn til vind, tidevann, strøm og beregnet fart

 

 

 

 

 

 

Grundig kjennskap til og ferdighet i å bruke navigasjonkart og publikasjoner, for eksempel seilingsbeskrivelser, tidevannstabeller, etterretninger for sjøfarende, farvanssvarsler over radio og informasjon om seilingsruter

 

Elektroniske systemer for posisjonsbestemmelse og navigering

 

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1           godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2           godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3           godkjent relevant simulatortrening

 

.4           godkjent opplæring på laboratorieutstyr

 

ved bruk av: kart-kataloger, kart, nautiske publikasjoner, farvannsvarsler over radio, sekstant, asimutspeil, elektronisk navigasjonsutstyr, ekkoloddutstyr, kompass

Informasjonen som hentes fra navigasjonskart og publikasjoner er relevant, tolkes riktig og avendes forsvarlig. Alle potensielle farer for navigeringen identifiseres nøyaktig

 

Hovedmetoden for å bestemme skipets posisjon er den best egnede under de rådende omstendigheter og forhold

 

Posisjonen bestemmes innenfor grensene for akseptable instrument-/systemfeil

 

Påliteligheten til informasjonen som hentes gjennom hovedmetoden for posisjonsbestemmelse, kontrolleres med passende mellomrom

 

Beregninger og målinger av navigasjonsinformasjon er nøyaktige

 

Kartene som velges, er i den største målestokken som egner seg for området der navigeringen skjer, og kart og publikasjoner korrigeres i samsvar med den nyeste informasjonen som er tilgjengelig

 

 

 

 

 


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

 

Ferdighet i å bestemme skipets posisjon ved bruk av elektroniske hjelpemidler

 

Funksjonskontroll av og tester for navigasjonssystemer er i tråd med produsentens anbefalinger og god navigasjonspraksis

Planlegge og gjennomføre en reise og bestemme posisjon (forts.)

Ekkolodd

 

Ferdighet i å operere utstyret og anvende informasjonen riktig

 

Magnetisk kompass og gyrokompass

 

Kjennskap til prinsippene for magnetiske kompass og gyrokompass

 

Ferdighet i å påvise feil ved magnetiske kompass og gyrokompass med astronomiske og terrestriske midler, og å ta slike feil med i beregningen

 

Styrekontyrollsystemer

 

Kjennskap til styrekontrollsystemer, driftsprosedyrer og veksling fra manuell til automatisk kontroll og omvendt.

Justering av kontrollinstrumenter for optimal funksjon

 

Meteorologi

 

Ferdighet i å bruke og tolke informasjon fra meteorologiske instrumenter om bord

 

Kjennskap til karakertistika ved forskjellige værsystemer, rapporteringsprosedyrer og registreringssystemer

 

Ferdigheter i å anvende den tilgjengelige meteorologiske informasjonen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feil ved magnetiske kompass og gyrokompass påvises og anvendes riktig på kurser og peilinger

 

 

 

 

 

Den styremodusen som velges, er den best egnede for de rådende vær-, sjø- og traffikforholdene og de ønskede manøvrene

 

 

 

 

 

 

Målinger og observasjoner av værforhold er nøyaktige og tilpasset den aktuelle reisen

 

 

 

 

 

 

 

 

Meteorologisk informasjon tolkes og anvendes riktig


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Opprettholde en sikker brovakt

Vakthold

 

Grundig kjennskap til innholdet i, anvendelsen av og formålet med De internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972, med endringer

 

Grundig kjennskap til grunnprinsippene som skal iakttas for brovakt

 

Bruk av seilingsruter i samsvar med General Provisions on Ships' Routeing

 

Bruk av informasjon fra navigasjonsutstyr til å opprettholde en sikker brovakt

 

Kjennskap til metoder for blindnavigering

 

Bruk av rapportering i samsvar med «General Principles for Ship Reporting Systems» og med VTS-prosedyrer

 

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1            godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2            godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3            godkjent relevant simulatortrening

 

.4            godkjent opplæring på laboratorieutstyr

Vakt og vaktskifter utføres i samsvar med anerkjente prinsipper og framgangsmåter

 

Det holdes forsvarlig utkikk til enhver tid og på en slik måte at anerkjente prinsipper og framgangsmåter følges

 

Lanterner, signalfigurer og lydsignaler oppfyller kravene i De internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972, med endringer, og identifiseres riktig

 

Hyppighet og omfang av overvåking av skipstrafikken, skipet og miljøet er i samsvar med anerkjente prinsipper og framgangsmåter

 

Det foretas en forsvarlig registrering av bevegelser og aktiviteter knyttet til skipets navigering

 

Ansvaret for navigeringens sikkerhet defineres klart til enhver tid, herunder perioder når skipsføreren er på broen og når det er los om bordKolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Opprettholde en sikker brovakt (forts.)

Ledelse av ressurser på broen

 

Kjennskap til prinsipper for ledelse av ressurser på broen herunder:

 

.1       fordeling, tildeling og prioritering av ressurser

 

.2       effektiv kommunikasjon

 

.3       bestemthet og lederskap

 

.4       innhenting og opprettholdelse av situasjonsforståelse

 

.5       vurdering av gruppens erfaring

 

 

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1        godkjent opplæring

 

.2        godkjent erfaring fra tjeneste

 

.3        godkjent simulatortrening

Ressurser fordeles og tildeles etter behov i riktig rekkefølge for å utføre nødvendige oppgaver

 

Kommunikasjon gis og mottas klart og utvetydig

 

Tvilsomme beslutninger og/eller handlinger fører til egnet utfordring og reaksjon

 

Effektiv lederskapstatferd identifiseres

 

Medlemer av gruppen deler presis forståelse av nåværende og forutsagt tilstand for fartøyet, navigeringsvei og ytre omstendigheter

Bruk av radar og ARPA for å opprettholde navigeringens sikkerhet

 

Merk: Opplæring og bedømmelse i bruk av ARPA er ikke påkrevd for dem som utelukkende gjør tjeneste på skip som ikke er utstyrt med ARPA. Denne begrensningen skal være angitt i påtegningen som er utstedt til vedkommende sjømann

Radarnavigering

 

Kjennskap til grunnleggende forhold ved radar og automatiske radarplotteanlegg (ARPA)

 

Ferdighet i å betjene og å tolke og analysere informasjon fra radar, herunder følgende:

 

Funksjon, herunder:

 

.1       forhold som påvirker funksjon og nøyaktighet

 

.2       etablering og opprettholdelse av bilde

 

.3       oppdagelse av feilaktig gjengivelse av informasjon, falske ekko, sjørefleks m.v., radarfyr og radartranspondere

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent radarsimulator- og ARPA-simulatortrening i tillegg til erfaring fra tjeneste

Informasjon fra radar og ARPA tolkes og analyseres riktig, idet det tas hensyn til utstyrets begrensninger og de rådende omstendigheter og forhold

 

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Bruk av radar og ARPA for å opprettholde navigeringens sikkerhet (forts.)

 

Merk: Opplæring og bedømmelse i bruk av ARPA er ikke påkrevd for dem som utelukkende gjør tjeneste på skip som ikke er utstyrt med ARPA. Denne begrensningen skal være angitt i påtegningen som er utstedt til vedkommende sjømann

Bruk, herunder:

 

.1         avstand of peiling, andre skips kurs og fart, tid og avstand til nærmeste passeringspunkt for kryssende, møtende eller innhentende skip

 

.2         identifikasjon av kritiske ekko, oppdageklse av andre skips kurs- og fartsendringer, virkning av endringer av eget skips kurs eller fart, eller begge deler

 

.3         anvendelse av De internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972, med endringer

 

.4         plotteteknikker og begrepene relativ og sann bevegelse

 

.5         parallell indeksering

 

 

Tiltak som treffes for å unngå å komme for nær eller støte sammen med andre fartøyer, er i samsvar med De internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972, med endringer

 

Avgjørelser om å endre kurs og/eller fart fattes i rett tid og i samsvar med akseptert navigasjonspraksis

 

Justeringer av skipets kurs og fart opprettholder navigeringens sikkerhet

 

Meddelelsene er klare og konsise og bekreftes til enhver tid i tråd med godt sjømannskap

 

Manøvreringssignaler gis på de rette tidspunktene og er i samsvar med De internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972, med endringer

 

 

 


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Bruk av radar og ARPA for å opprettholde navigeringens sikkerhet (forts.)

 

Merk: Opplæring og bedømmelse i bruk av ARPA er ikke påkrevd for dem som utelukkende gjør tjeneste på skip som ikke er utstyrt med ARPA. Denne begrensningen skal være angitt i påtegningen som er utstedt til vedkommende sjømann

Hovedtyper av ARPA, deres bildekarakteristika, ytelsesnormer og faren for ensidig tiltro til og bruk av ARPA

 

Ferdighet i å betjene og å tolke og analysere informasjon fra ARPA, herunder:

 

.1       systemets funksjon og nøyaktighet, plotteegenskaper og begrensninger, og forsinkelser i informasjonsbehandlingen

 

.2       bruk av operasjonell varsling og systemtester

 

.3       metoder for målangivelse og deres begrensninger

 

.4       sanne og relative vektorer, grafisk framstilling av målinformasjon og fareområder

 

.5       avlede og analysere informasjon, kritiske ekko, radarskala for ulik rekkevidde og forsøksmanøvrer

 

 

Bruk av ECDIS til å opprettholde navigeringens sikkerhet

 

Merk: Opplæring og bedømmelse i bruk av ECDIS er ikke påkrevd for dem som utelukkende gjør tjeneste på skip som ikke er utstyrt med ECDIS.

 

Disse begrensningene skal være angitt i de påtegningene som er utstedt til vedkommende sjømann

Navigering ved bruk av ECDIS

 

Kunnskap om mulighetene og begrensningene ved ECDIS-operasjonen, herunder:

 

.1       en grundig forståelse av Electronic Navigational Chart (ENC)-data, dataenes nøyaktighet, regler for gjengivelse, visningsmuligheter og andre kartdataformater

 

.2       faren for ensidig tiltro og bruk

 

.3       kjennskap til funksjonene i ECDIS

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1         godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.2         godkjent ECDIS-simulatortrening

Overvåker informasjon på ECDIS på en måte som bidrar til sikker navigering

 

Informasjon fra ECDIS (herunder radaroverlegg og/eller radarplottefunksjoner når det er montert) tolkes og analyseres riktig, idet det tas hensyn til utstyrets begrensninger, alle tilkoblede sensorer (herunder radar og AIS ved grensesnitt med det), og rådende omstendigheter og forhold

 


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

 

påkrevd ved gjeldende ytelsesnormer

 

Dyktighet i behandling, fortolkning og analyse av informasjonen fra ECDIS, herunder:

 

.1       bruk av funksjoner som er integrert med andre navigeringssystemer i forskjellige anlegg, herunder riktig funksjon og justering til ønskede innstillinger

 

.2       sikker overvåking og justering av informasjon, herunder egen posisjon, visning, modus og innstilling av sjøområde, viste kartdata, ruteovervåking, brukeroppprettede informasjonslag, kontakter (ved grensesnitt med AIS og/eller radarplotting) og radaroverleggsfunksjoner (ved grensesnitt med det)

 

.3       bekreftelse av fartøyets posisjon ved alternative metoder

 

.4       effektiv bruk av innstillinger for å sikre at driftsprosedyrer overholdes, herunder alarmparametrer for å unngå grunnstøting, nærhet til kontakter og spesielle områder, fullstendige kartdata og status for kartoppdatering, samt reserveordninger

 

.5       justering av innstillinger og verdier tilpasset rådende forhold

 

 

 

 

 

Navigeringens sikkerhet opprettholdes ved justeringer av skipets kurs og hastighet gjennom ECDIS-kontrollerte plottefunksjoner (når det er montert)

 

Meddelelsene er klare og konsise og bekreftes til enhver tid i tråd med godt sjømannskap


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Bruk av ECDIS for å opprettholde navigeringens sikkerhet (forts.)

.6       situasjonsforståelse ved bruk av ECDIS, herunder sikkert farvann og nærhet til farer, retning og avdrift, kartdata og valg av målestokk, rutens egnethet, oppdagelse og styring av kontakt, og integriteten til sensorer

 

 

Reagere i nødssituasjoner

Nødprosedyrer

 

Forholdsregler for beskyttelse av og sikkerhet for passasjerer i nødssituasjoner

 

De første tiltakene som skal iverksettes etter en kollisjon eller grunnstøting, første skadevurdering og havarikontroll

 

Forståelse av prosedyrene som skal følges ved redning av personer fra sjøen, komme et skip i havsnød til unnsetning, reagere på nødssituasjoner som oppstår i havn

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1        godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2        godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3        godkjent relevant simulatortrening

 

.4        praktisk opplæring

Nødssituasjonens type og omfang identifiseres umiddelbart

 

De første tiltakene og, om nødvendig, manøvreringen av skipet er i samsvar med beredskapsplanene og tilpasset graden av hastverk i situasjonen og nødssituasjonens art

Reagere på et nødsignal til sjøs

Søk og redning

 

Kjennskap til innholdet i håndboken International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR)

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra praktisk opplæring eller godkjent, relevant simulatortrening

Nødsignaler gjenkjennes umiddelbart

 

Beredskapsplaner og instrukser i stående ordrer iverksettes og oppfylles


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Bruke IMOs maritime standarduttrykk (Standard Marine Communication Phrases) og bruke engelsk skriftlig og muntlig

Engelsk språk

 

Tilfredsstillende kjennskap til engelsk språk som gjør offiseren i stand til å bruke kart og andre nautiske publikasjoner, å forstå meteorologiske opplysninger og meldinger om skips sikkerhet og drift, å kommunisere med andre skip, kyststasjoner og VTS-sentre, og å utføre offiserens plikter også med et mannskap med ulike morsmål, herunder ferdighet i å bruke og forstå IMOs maritime standarduttrykk (IMO Standard Marine Communication Phrases) (IMO SMCP)

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra praktisk opplæring

Nautiske publikasjoner og meldinger på engelsk som er relevante for skipets sikkerhet, tolkes eller formuleres riktig

 

Kommuniksjonen er klar og blir forstått

Sende og motta informasjon gjennom optisk telegrafering

Optisk telegrafering

 

Ferdighet i å bruke International Code of Signals

 

Ferdighet i å sende og motta nødsignal SOS med morselampe, som angitt i vedlegg IV i De internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972, med endringer, og tillegg 1 i International Code of Signals, samt optisk signalering av enkeltbokstavsignaler, også som angitt i International Code of Signals

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra praktisk opplæring og/eller simulering

Kommunikasjonen innenfor operatørens ansvarsområde lykkes konsekvent


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Manøvrere skipet

Manøvrering og behandling av skipet

 

Kjennskap til:

 

.1          virkningene av dødvekt, dypgående, trim, fart og klaring under kjølen på svingradius og stoppedistanser

 

.2          virkningene av vind og strøm på behandlingen av skipet

 

.3          manøvrer og prosedyrer for redning av person som har falt over bord

 

.4          minskningen av klaring under kjølen når skipet er i bevegelse, grunt farvann og liknende virkninger

 

.5          forsvarlige prosedyrer for ankring og fortøyning

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          godkjent, relevant simulatortrening

 

.4          godkjent, relevant opplæring på en bemannet skalamodell av skip

Driftsbegrensningene for sikker drift av skipets framdrifts-, styre- og kraftsystemer overskrides ikke ved normale manøvrer

 

Justeringer av skipets kurs og fart opprettholder navigeringens sikkerhet


 


 

Funksjon:              Lasting, lossing og stuing på det operative nivået

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Overvåke lasting, stuing, sikring og lossing av last og omsorgen for last under reisen

Lasting, lossing, stuing og sikring

 

Kjennskap til virkningen av last, herunder tunge løft, på skipets sjødyktighet og stabilitet

 

Kjennskap til trygg lasting, lossing, stuing og sikring av last, herunder farlig, risikofylt og skadelig last og dens innvirkning på sikkerheten for skip og menneskeliv

 

Ferdighet i å etablere og opprettholde effektiv kommunikasjon under lasting og lossing

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          godkjent, relevant simulatortrening

Laste- og losseoperasjoner utføres i samsvar med lasteplanen eller andre dokumenter og etablerte sikkerhetsregler/-forskrifter, driftsinstrukser for utstyr og stuingsbegrensninger om bord

 

Håndtering av farlig, risikofylt og skadelig last tilfredsstiller internasjonale regler og anerkjente standarder og sikkerhetsregler for arbeidsoperasjoner

 

Kommunikasjonen erklar, blir forstått og lykkes konsekvent

Inspisere og rapportere mangler og skade på lasterom, lukedeksler og ballasttanker

Kjennskap* til og ferdighet i å forklare hvor man skal se etter skade og mangler som forekommer oftest på grunn av:

 

.1          laste- og losseoperasjoner

 

.2          korrosjon

 

.3          dårlige værforhold

 

Ferdighet i å si hvilke deler av skipet som skal inspiseres fra gang til gang for å dekke alle deler innenfor et gitt tidsrom

 

Identifisere de delene av skipets konstruksjon som er kritiske for skipets sikkerhet

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          godkjent, relevant simulatortrening

Inspeksjonene utføres i samsvar med fastsatte prosedyrer, og mangler og skade blir oppdaget og rapportert på forsvarlig måte

 

Dersom det ikke blir oppdaget mangler eller skade, viser prestasjoner fra prøving og bedømmelse klart tilstrekkelig kompetanse i å følge prosedyrer og ferdighet i å skille mellom normale deler, deler med mangler eller skadede deler på skipet

 

 


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Inspisere og rapportere mangler og skade på lasterom, lukedeksler og ballasttanker

(forts.) 

Angi årsakene til korrosjon i lasterom og ballasttanker og hvordan korrosjon kan identifiseres og forhindres

 

Kjennskap til prosedyrene for hvordan inspeksjonene skal utføres

 

Ferdighet i å forklare hvordan man skal sikre pålitelig påvisning av mangler og skade

 

Forståelse for formålet med det «utvidede besiktelsesprogrammet»

 

 

 


Funksjon:      Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative nivået

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Sikre at kravene om hindring av forurensning oppfylles

Hindring av forurensning av havmiljøet og prosedyrer for begrensning av forurensning

 

Kjennskap til forholdsregler som skal tas for å hindre forurensning av havmiljøet

 

Prosedyrer for begrensning av forurensning og alt tilhørende utstyr

 

Betydning av proaktive tiltak for å verne havmiljøet

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1           godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2           godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3           godkjent opplæring

Prosedyrer for overvåking av arbeidsoperasjoner om bord og for å sikre at kravene i MARPOL oppfylles fullt ut

 

Tiltak for å sikre at et positivt miljømessig omdømme opprettholdes

Opprettholde skipets sjødyktighet

Skipets stabilitet

 

Praktisk kjennskap til og bruk av stabilitets-, trim- og belastningstabeller, diagrammer og utstyr for beregning av belastning

 

Forståelse av grunnleggende tiltak som må iverksettes i tilfelle av delvis tap av oppdrift i intakt tilstand

 

Forståelse av grunnprinsippene for vanntett sikkerhet

 

Skipets konstruksjon

 

Allmenn kjennskap til de viktigste konstruksjonsdelene i et skip og de riktige betegnelsene på de forskjellige delene

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1           godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2           godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3           godkjent, relevant simulatortrening

 

.4           godkjent opplæring på laboratorieutstyr

Stabilitetsforholdene oppfyller IMOs kriterier for skips stabilitet i intakt tilstand under alle lasteforhold

 

Tiltak for å sikre og opprettholde skipets vanntette sikkerhet er i samsvar med anerkjent praksis

Forebygge, begrense og slokke branner om bord

Forebyggende brannvern og brannslokkingsutstyr

 

Ferdighet i å organisere brannøvelser

 

Kjennskap til brannklasser og branners kjemi

 

Kjennskap til brannslokkingsanlegg

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring og erfaring i brannslokking som angitt i avsnitt A-VI/3

Problemets type og omfang identifiseres umiddelbart og de første tiltakene er i tråd med skipets nødprosedyre og beredskapsplaner

 

Evakuerings-, nødavstengings- og isolerings-


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

 

 

 

Kjennskap til tiltak som må iverksettes i tilfelle av brann, herunder brann som berører oljesystemer

 

prosedyrer er tilpasset nøddsituasjonens art og gjennomføres umiddelbart

 

Prioritert rekkefølge og nivå og tidsbruk for rapporter og informasjon til personell om bord er relevante for nødssituasjonens art og gjenspeiler graden av hastverk i situasjonen

Betjene

redningsredskaper

Livredning

 

Ferdighet i å organisere redningsøvelser og kjennskap til betjening av redningsfarkoster og mann-overbord-båter, deres innretninger og arrangementer for utsetting, og deres utstyr, herunder radio-redningsredskaper, satelitt-nødpeilesendere, radartranspondere, redningsdrakter og termiske beskyttelsesmidler

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring og erfaring som angitt i avsnitt A-VI/2 nr. 1-4

Tiltak som iverksettes i evakuerings- og redningssituasjoner er tilpasset rådende omstendigheter og forhold, og er i samsvar med anerkjent sikkerhetspraklsis og normer

Gi medisinsk førstehjelp om bord på skip

Medisinsk hjelp

 

Praktisk bruk av medisinske håndbøker og råd gitt over radio, herunder ferdighet i å iverksette tiltak på grunnlag av slik kunnskap i tilfelle av ulykker eller sykdom som med sannsynlighet vil kunne forekomme om bord på skip

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring som angitt i avsnitt A-VI/4 nr. 1-3

Skadenes eller forholdenes sannsynlige årsak, art og omfang påvises umiddelbart, og behandlingen minimaliserer den umiddelbare trusselen mot menneskeliv

Overvåke oppfyllelsen av regelverkets krav

Grunnleggende praktisk kjennskap til de relevante IMO-konvensjonene om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, sikring og vern av havmiljøet

Bedømmelse av prestasjoner fra prøving eller godkjent opplæring

Regelverkets krav med hensyn til sikkerhet for menneskeliv til sjøs, sikring og vern av havmiljøet identifiseres riktigKolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Bruk av ferdigheter i lederskap og lagarbeid

Praktisk kjennskap til ledelse og opplæring av personell om bord

 

Kjennskap til tilknyttede internasjonale skipsfartskonvensjoner og rekommandasjoner og nasjonal lovgivning

 

Ferdighet i å bruke oppgavestyring og styring av arbeidsbyrde, herunder:

 

.1          planlegging og koordinering

 

.2          fordeling av personell

 

.3          tids- og ressursbegrensninger

 

.4          prioritering

 

Kjennskap til og ferdighet i å bruke effektiv ressursstyring:

 

.1          fordeling, tildeling og prioritering av ressurser

 

.2          effektiv kommunikasjon om bord og på land

 

.3          beslutninger gjenspeiler vurdering av gruppens erfaring

 

.4          bestemthet og lederskap, herunder motivasjon

 

.5          innhenting og opprettholdelse av situasjonsforståelse

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1       godkjent opplæring

 

.2       godkjent erfaring fra tjeneste

 

.3       praktisk demonstrasjon

Mannskapet tildeles oppgaver informeres om forventede normer for arbeid og atferd på en måte som er hensiktsmessig for de aktuelle personene

 

Opplæringsmål og aktiviteter basert på bedømmelse av nåværende kompetanse og egenskaper og driftskrav

 

Det skal demonstreres at operasjonene er i samsvar med gjeldende regler

 

 

 

 

 

 

 

Operasjonene er planlagt og ressursene er tildelt etter behov i riktig prioritert rekkefølge for å utføre nødvendige oppgaver

 

Kommunikasjon gis og mottas klart og utvetydig

 

Effektiv lederskapstatferd demonstreres

 

Nødvendige medlemer av gruppen deler presis forståelse av nåværende og forutsagt status for fartøyet, driftsstatus og ytre omstendigheter

 

Beslutningene er de mest effektive for situasjonen

 


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Bruk av ferdigheter i lederskap og lagarbeid (forts.)

Kjennskap til og ferdighet i å anvende metoder for beslutningstaking:

 

.1        situasjons- og risikovurdering

 

.2        identifisere og vurdere genererte muligheter

 

.3        velge handlingsforløp

 

.4        evaluering av resultatets effektivitet

 

 

Bidra til skipets og personellets sikkerhet

Kjennskap til personlige overlevelsesteknikker

 

Kjennskap til forebyggende brannvern og ferdighet i å bekjempe og slokke branner

 

Kjennskap til grunnleggende førstehjelp

 

Kjennskap til personlig sikkerhet og sosialt ansvar

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring og erfaring som angitt i avsnitt A-VI/1 nr. 2

Egnet sikkerhets- og verneutstyr brukes riktig

 

Prosedyrer og sikre arbeidsrutiner utformet for å sikre personell og skipet følges til enhver tid

 

Prosedyrer utformet for å verne miljøet følges til enhver tid

 

Opprinnelige og oppfølgende tiltak for å bli oppmerksom på en nødssituasjon er i samsvar med etablerte nødprosedyrer


Avsnitt A-II/2: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som skipsfører og overstyrmann på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer

Kompetansenormer

 1. Alle som søker om sertifikat som skipsfører eller overstyrmann på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer, skal være pålagt å demonstrere sin kompetanse med hensyn til, på ledelsesnivået, å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene som er oppført i kolonne 1 i tabell A-II/2.
 2. Minstekravene til kunnskap, forståelse og dyktighet som stilles for erverv av sertifikat, er oppført i kolonne 2 i tabell A-II/2. Disse innarbeider og utvider i omfang og dybde de emnene som er oppført i kolonnne 2 i tabell A-II/1 for vakthavende dekksoffiserer.
 3. Idet det tas hensyn til at skipsføreren har det overordnede ansvaret for sikkerheten til og sikringen av skipet, dets passasjerer, mannskap og last, og for vern av havmiljøet mot forurensning fra skipet,og at en overstyrmann skal være i stand til å overta dette ansvaret til enhver tid, skal bedømmelsen i disse emnene være utformet for å prøve deres evne til å tilegne seg all tilgjengelig informasjonen som berører sikerheten til skipet, dets passasjerer, mannskap eller last, eller vern av havmiljøet.
 4. Kunnskapsnivået for de emnene som er oppført i kolonne 2 i tabell A-II/2, skal være tilstrekkelig til at søkeren kan gjøre tjeneste i stilling som skipsfører eller overstyrmann.*
 5. Nivået for teoretisk kunnskap, forståelse og dyktighet som kreves for de ulike emnene i kolonnne 2 i tabell A-II/2, kan variere avhengig av om sertifikatet skal være gyldig for skip med bruttotonnasje på 3 000 eller mer, eller for skip med bruttotonnasje på mellom 500 og 3 000.
 6. Opplæring og erfaring for å oppnå det nødvendige nivået for teoretisk kunnskap, forståelse og dyktighet, skal ta hensyn til de relevante kravene i denne delen og veiledningen i del B av denne koden.
 7. Alle som søker om sertifikat, skal være pålagt å godtgjøre at de påkrevde kompetansenormene er oppnådd i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse oppført i kolonne 3 og 4 i tabell A-II/2.

Fart nær kystlandet

 1. En administrasjon kan utstede et sertifikat som er begrenset til tjeneste om bord på skip som utelukkende er i fart nær kystlandet og kan, for utstedelsen av et slikt sertifikat, utelukke emner som ikke får anvendelse på de aktuelle farvannene eller skipene, idet det tas hensyn til virkningen på sikkerheten for alle skip som måtte gå i fart i de samme farvannene.
 2.  

Tabell A-II/2

Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for skipsførere og overstyrmenn på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer

Funksjon:              Navigering på ledelsesnivået

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Planlegge en reise og utføre navigering

Planlegging av reise og navigering for alle forhold ved bruk av anerkjente metoder for plotting av ruter på havet, der det for eksempel tas hensyn til:

 

.1       farvannsbegrensninger

 

.2       meteorologiske forhold

 

.3       is

 

.4       nedsatt sikt

 

.5      trafikkseparasjons­systemer

 

.6       områder med sjøtrafikktjeneste (VTS-områder)

 

.7       områder med store tidevannsvirkninger

 

Seilingsruter i samsvar med General Provisions on Ships' Routeing

 

Rapportering i samsvar med «General Principles for Ship Reporting Systems» og med VTS-prosedyrer

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1        godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2        godkjent, relevant simulatortrening

 

.3        godkjent opplæring på laboratorieutstyr

 

ved bruk av: kartkataloger, kart, nautiske publikasjoner og særlige opplysninger om skipet

Utstyr, kart og nautiske publikasjoner som er påkrevd for reisen, spesifiseres og er relevante for sikker gjennomføring av reisen

 

Begrunnelsen for den planlagte seilingsruten understøttes av fakta og statistiske data hentet fra relevante kilder og publikasjoner

 

Positsjoner, kurser, avstander og tidsberegninger er riktige innenfor akspeterte nøyaktighetsnormer for navigasjonsutstyr

 

Alle potensielle farer for navigeringen identifiseres nøyaktig

Bestemme posisjon og nøyaktigheten av den framkomne posisjonsbestemmelsen ved ethvert middel

Posisjonsbestemmelse under alle forhold:

 

.1       ved astronomiske observasjoner

 

.2       ved terrestriske observasjoner, herunder ferdighet i å bruke hensiktsmessige kart, meddelelser til sjøfarere og andre publikasjoner for å vurdere nøyaktigheten av den framkomne posisjonsbestemmelsen

 

.3       ved bruk av moderne elektroniske

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1        godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2        godkjent, relevant simulatortrening

 

.3        godkjent opplæring på laboratorieutstyr

Hovedmetoden for å bestemme skipets posisjon er den best egnede under de rådende omstendigheter og forhold

 

Bestemmelsen ved astronomiske observasjoner er innenfor aksepterte nøyaktighetsnivåer

 

Bestemmelsen ved terrestriske observasjoner er


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

 

navigasjonshjelpemidler, med særskilt kjennskap til deres virkemåte, begrensninger, feilkilder, oppdagelse av feilaktig informasjon og korrigeringsmetoder for å oppnå nøyaktig posisjonsbestemmelse

ved bruk av:

 

.1     kart, nautisk almanakk, plotteark, kronometer, sekstant og en kalkulator

 

.2     kart, nautiske publikasjoner og navigasjonsinstrumenter (asimutspeil, sekstant, logg, peileutstyr, kompass) og håndbøker fra produsenten

 

.3     radar, terrestriske elektroniske systemer for posisjonsbestemmelse, systemer for satellittinavigering og hensiktsmessige navigasjonskart og publikasjoner

innenfor aksepterte nøyaktighetsnivåer

 

Nøyaktigheten av den framkomne posisjonsbestemmelsen vurderes skikkelig

 

Posisjonsbestemmelsen ved bruk av elektroniske navigasjonshjelpemidler er innenfor nøyaktighetsnormene for utstyret som er i bruk. Mulige feil som påvirker nøyaktigheten av den framkomne posisjonen identifiseres, og metodene for å minimalisere virkningene av systemgfeil på den framkomne posisjonen anvendes riktig

Fastslå og ta med i beregningen kompassfeil

Fedighet i å fastslå og ta med i beregningen feil ved magnetiske kompass og gyrokompass

 

Kjennskap til prinsippene for magnetiske kompass og gyrokompass

 

En forståelse av systemer som styres av hovedgyroen og kjennskap til betjening og stell av hovedtypene av gyrokompass

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1         godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2         godkjent, relevant simulatortrening

 

.3         godkjent opplæring på laboratorieutstyr

 

ved bruk av: astronomiske observasjoner, terrestriske peilinger og sammenlikning mellom magnetiske kompass og gyrokompass

Metoden for og hyppigheten av kontroll for feil på magnetiske kompass og gyrokompass sikrer at informasjonen er nøyaktig


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Samordne søke og redningsopera-sjoner

Grundig kjennskap til og ferdighet i å anvende prosedyrene i håndboken International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR)

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1        godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2        godkjent, relevant simulatortrening

 

.3        godkjent opplæring på laboratorieutstyr

 

ved bruk av: relevante publikasjoner, kart, meteorologiske data, særskilte opplysninger om aktuelle skip, radiokommunikasjonsutstyr og annet tilgjengelig materielle og utstyr og ett eller flere av følgende:

 

.1        godkjent opplæringskurs for søk og redning

 

.2        godkjent, relevant simulatortrening

 

.3        godkjent opplæring på laboratorieutstyr

Planen for samordning av søke- og redningsoperasjoner er i samsvar med internasjonale retningslinjer og normer

 

Radiokommunikasjon etableres og korrekte kommunikasjonsprosedyrer følges på alle stadier i søke- og redningsoperasjoner

Etablere vaktholdsordninger og vaktholds-prosedyrer

Grundig kjennskap til innholdet i, anvendelsen av og formålet med De internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972, med endringer

 

Grundig kjennskap til innholdet i, anvendelsen av og formålet med prinsippene som skal iakttas for brovakt

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1        godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2        godkjent, relevant simulatortrening

Vaktholdsordninger og vaktholdsprosedyrer etableres og opprettholdes i samsvar med internasjonale regler og retningslinjer for å ivareta navigeringens sikkerhet, vern av havmiljøet og sikkerheten for skip og mennesker om bord


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Opprettholde sikker navigering gjennom bruk av informasjon fra navigasjonsutstyr og -systemer til hjelp ved beslutningstaking på broen

 

Merk: Opplæring og bedømmelse i bruk av ARPA er ikke påkrevd for dem som utelukkende gjør tjeneste på skip som ikke er utstyrt med ARPA. Denne begrensningen skal være angitt i påtegningen som er utstedt til vedkommende sjømann

En forståelse av systemfeil og grundig forståelse av sider ved betjeningen av navigasjonssystemer

 

Planlegging av blindnavigering

 

Evaluering av navigasjonsinformasjon fra alle kilder, herunder radar og ARPA, i den hensikt å ta og gjennomføre avgjørelser på broen for å unngå sammenstøt og lede sikker navigering av skipet

 

Den innbyrdes forbindelsen mellom og optimale bruken av alle navigasjonsdata som er tilgjengelig for å utføre navigering

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra godkjent ARPA-simulator og ett eller flere av følgende områder:

 

.1        godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2        godkjent, relevant simulatortrening

 

.3        godkjent opplæring på laboratorieutstyr

Informasjon fra navigasjonsutstyr og ‑systemer tolkes og analyseres riktig, idet det tas hensyn til utstyrets begrensninger og rådende omstendigheter og forhold

 

Tiltak som treffes for å unngå å komme for nær eller støte sammen med et annet fartøy, er i samsvar med De internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972, med endringer

Opprettholde sikker navigering gjennom bruk av ECDIS og tilknyttede naviga-sjonssystemer til hjelp ved beslutningstaking på broen

 

Merk: Opplæring og bedømmelse i bruk av ECDIS er ikke påkrevd for dem som utelukkende gjør tjeneste på skip som ikke er utstyrt med ECDIS. Denne begrensningen skal være angitt i påtegningen som er utstedt til vedkommende sjømann

Styring av driftsprosedyrer, systemfiler og data, herunder:

 

.1       styre anskaffelse, lisensiering og oppdatering av kartdata og systemprogramvare for å overholde fastsatte prosedyrer

 

.2       oppdatering av system og informasjon, herunder ferdighet i å oppdatere systemversjonen av ECDIS i samsvar med leverandørens utvikling av produktet

 

.3       opprette og vedlikeholde systemkonfigurasjons- og backupfiler

 

.4       opprette og vedlikeholde loggfiler i samsvar med fastsatte prosedyrer

 

.5       opprette og vedlikeholde reiseplanfiler i samsvar med fastsatte prosedyrer

Bedømmelse av prestasjoner fra ett av følgende områder:

 

.1        godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2        godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

3.        godkjent ECDIS-simulatortrening

Driftsprosedyrer for bruk av ECDIS er fastsatt, anvendes og overvåkes

 

Tiltak som treffes for å minimalisere risiko for navigeringens sikkerhet


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

 

.6        bruke loggbok- og sporingshistoriefunksjonene i ECDIS til inspeksjon av systemfunksjoner, alarminnstillinger og brukerrespons

 

Bruke avspillingsfunksjonen i ECDIS til gjennomgåelse av reise, ruteplanlegging og gjennomgåelse av systemfunksjoner

 

 

Varsle været og oseanografiske forhold

Ferdighet i å forstå og tolke et synoptisk kart og varsle været i et område, idet det tas hensyn til lokale værforhold og informasjon mottatt på værfaks

 

Kjennskap til karakteristika ved forskjellige værsystemer, herunder tropiske sykloner, unnvikelse av stromsentre og de farlige kvadrantene

 

Kjennskap til havstrømssystemer

 

Ferdighet i å beregne tidevannsforhold

 

Bruk av alle relevante nautiske publikasjoner med opplysninger om tidevann og strøm

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1         godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2         godkjent opplæring på laboratorieutstyr

De sannsynlige værforholdene som er forutsett for en bestemt periode, er basert på all tilgjengelig informasjon

 

Tiltak som treffes for å opprettholde navigeringens sikkerhet, minimaliserer risiko for skipets sikkerhet

 

Begrunnelser for valg av tiltak understøttes av statistiske data og observasjoner av de faktiske værforholdene

Reagere på nødssituasjoner knyttet til navigeringen

Forholdsregler ved grunnsetting av skip

 

Tiltak som skal treffes dersom grunnstøting er nært forestående, og etter grunnstøting

 

Bringe et grunnstøtt skip flott med og uten bistand

 

Tiltak som skal treffes dersom sammenstøt er nært forestående, og etter sammenstøt eller svekking av skrogets vanntette sikkerhet av en hvilken som helst grunn

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra praktisk opplæring, erfaring fra tjeneste og praktiske øvelser i nødprosedyrer

Ethvert problems type og omfang identifiseres umiddelbart og beslutninger og handlinger minimaliserer virkningene av enhver svikt i skipets systemer

 

Kommunikasjonen er effektiv og i tråd med fastsatte prosedyrer

 

Beslutninger og tiltak maksimaliserer sikkerheten til personer om bord


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

 

Vurdering av havarikontroll

 

Nødstyring

 

Arrangementer og prosedyrer for slep i nødssituasjoner

 

 

Manøvrere og håndtere et skip under alle forhold

Manøvrering og håndtering av et skip under alle forhold, herunder:

 

.1       manøvrer ved tilnærming til losstasjoner og når los går om bord eller fra borde, idet det tas behørig hensyn til vær, tidevann, sig og stoppedistanser

 

.2       håndtering av skipet i elver, elvemunninger og trange farvann, idet det tas hensyn til hvordan skipet lystrer roret under påvirkning av strøm, vind og i trange farvann

 

.3       anvendelse av teknikker for konstant svingrate

 

.4       manøvrering i grunt farvann, herunder reduksjon i klaring under kjølen som følge av skipets bevegelse i vannet, rulling og stamping

 

.5       gjensidig påvirkning mellom skip som passerer hverandre og mellom eget skip og nærliggende bredder (kanalvirkning) .6 legge til og gå fra kai under varierende vind-, tidevanns- og strømforhold med og uten slepebåt

 

.7       gjensidig påvirkning mellom skip og slepebåt

 

.8       bruk av framdrifts- og manøvreringssystemer

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1        godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2        godkjent, relevant simulatortrening

 

.3        godkjent, relevant bemannet skalamodell av skip

Alle avgjørelser om å legge til kai og om oppankring baseres på en skikkelig vurdering av skipets manøvrerings-og maskinegenskaper og kreftene som må ventes å virke når skipet legger til kai eller ligger for anker

 

Når skipet er underveis, foretas en fullstendig vurdering av mulige virkninger av grunne eller trange farvann, is, bredder, tidevannsforhold, passerende skip og bølger fra eget skips baug og akterende slik at skipet kan manøvreres trygt under ulike laste- og værforhold

 


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Manøvrere og håndtere et skip under alle forhold (forts.)

.9       valg av ankerplass, oppankring med ett eller to ankere på trange ankerplasser, og faktorer som spiller inn ved vurdering av hvilken kjettinglengde som skal brukes

 

.10    dregging av anker, frigjøring av uklare ankere

 

.11    tørrdokksetting av både skadd og uskadd skip

 

.12    kontroll og håndtering av skip i dårlig vær, herunder bistand til skip eller fly i nød, tauing, framgangsmpter for å hindre at skip som ikke kan manøvrere, blir liggende på tvers i sjøen, redusere avdrift og bruk av olje

 

.13    forholdsregler ved manøvrering for å sette mann-overbord-båter eller redningsfarkoster på vannet i dårlig vær

 

.14    metoder til å ta overlevedne om bord fra mann-overbord-båter og redningsfarkoster

 

.15    ferdighet i å fastslå manøvrerings- og framdriftsegenskaper for vanlige skipstyper, særlig med hensyn til stoppedistanser og svingradius ved forskjellig dypgående og fart

 

.16    viktigheten av å gå med redusert fart for å unngå skader forårsaket av bølger fra eget skips baug og akterende

 

 


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Manøvrere og håndtere et skip under alle forhold (forts.)

.17        praktiske tiltak ved navigering i eller nær is eller under nedisingsforhold

 

.18        bruk av og manøvrering i og nær trafikkseparasjonssystemer og i områder med sjøtrafikktjeneste (VTS-områder)

 

 

Betjene fjernkontroller for framdriftsanlegg og maskinsystemer og -funksjoner

Funksjonsprinsipper for skipsmaskineri

 

Hjelpemaskineri på skip

 

Allmenn kjennskap til tekniske uttrykk vedrørende skipsmaskineri

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1       godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2       godkjent, relevant simulatortrening

Hovedmaskineri, hjelpemaskineri og utstyr betjenes til enhver til i samsvar med tekniske spesifikasjoner og innenfor trygge driftsbegrensninger

 

Funksjon:              Lasting, lossing og stuing på ledelsesnivået

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Planlegge og sikre trygg lasting, stuing, sikring og omsorg for lasten under reisen, samt lossing

Kjennskap til og ferdighet i å anvende relevante internasjonale regler, koder og normer for trygg lasting, lossing, stuing, sikring og transport av last

 

Kjennskap til virkningen av last og laste- og losseoperasjoner på trim og stabilitet

 

Bruk av stabilitets- og trimdiagrammer og utstyr for beregning av belastninger, herunder automatisik databasert (ADB) utstyr, og kjennskap til hvordan last og ballast kan benyttes for å holde belastningen på skroget innenfor akseptable grenser

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1       godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2       godkjent, relevant simulatortrening

 

ved bruk av: stabilitets-, trim- og belastningstabeller, diagrammer og utstyr for beregning av belastning

Hyppigheten og omfanget av overvåking av lastens tilstand tilpasses lastens art og rådende forhold

 

Uakseptable eller uforutsette variasjoner i lastens tilstand eller spesifikasjon påvises omgående og det treffes umiddelbart mottiltak innrettet på å ivareta sikkerheten for skipet og mennesker om bord

 

Laste- og losseoperasjoner planlegges og utføres i samsvar med


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Planlegge og sikre trygg lasting, stuing, sikring og omsorg for lasten under reisen, samt lossing (forts.)

Stuing og sikring av last om bord på skip, herunder laste- og losseredskaper og utstyr til sikring og surring

 

Laste- og losseoperasjoner, med særlig oppmerksomhet rettet mot transport av last som er identifisert i Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing

 

Allmenn kjennskap til tankskip og tankskipsoperasjoner

 

Kunnskap om de drifts- og konstruksjonsmessige begrensningene til bulkskip

 

Ferdighet i å bruke alle tilgjengelige data om bord i forbindelse med lasting og lossing av og omsorg for bulklast

 

Ferdighet i å fastsette prosedyrer for trygg håndtering av last i samsvar med bestemmelsene i de relevante dokumentene som IMDG-koden, IMSBC-koden, MARPOL 73/78 vedlegg III og V og annen relevant informasjon

 

Ferdighet i å forklare de grunnleggende prinsippene for å etablere effektiv kommunikasjon og forbedre arbeidsforholdene mellom skip og terminalpersonell

 

etablerte prosedyrer og regelverkets krav

 

Stuing og sikring av last sikrer at stabilitets- og belastningstilstander holder seg innenfor trygge grenseverdier til enhver tid under reisenKolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Vurdere rapporterte mangler og skade på lasterom, lukedeksler og ballasttanker og treffe egnede tiltak

Kjennskap til strykebegrensningene til viktige konstruksjonsdeler på et standard bulkskip og ferdighet i å tolke gitte tall for bøyemoment og skjærkraft

 

Ferdighet i å forklare hvordan man skal unngå skadelige virkninger på bulkskip av korrosjon, materialtretthet og feilhåndtering av last

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1      godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2      godkjent, relevant simulatortrening

 

ved bruk av: stabilitets-, trim- og belastningstabeller, diagrammer og utstyr for beregning av belastning

Evalueringene bygger på anerkjente prinsipper, velbegrunnede argumenter og er riktig utført. De avgjørelsene som tas, er akseptable, idet det tas hensyn til skipets sikkerhet og rådende forhold

Føring av farlig last

Internasjonale regler, normer, koder og rekommandasjoner om føring av farlig last, herunder den internasjonale koden for transport av farlig last til sjøs (IMDG-koden) og den internasjonale koden for sikker transport av fast bulklast (IMSBC-koden)

 

Føring av farlig, risikofylt og skadelig last, forholdsregler under lasting og lossing og omsorg for lasten under reisen

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1      godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2      godkjent, relevant simulatortrening

 

.3      godkjent spesialopplæring

Planlagt fordeling av last baseres på påltelig informasjon og er i samsvar med etablerte retningslinjer og regelverkets krav

 

Informasjon om farer, risikoer og særkrav foreligger i et format som egner seg for rask konsultasjon i tilfelle av en uønsket hendelse


Funksjon:       Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på ledelsesnivået

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Kontrollere trim, stabilitet og belastning

Forståelse av grunnprinsippene i skips konstruksjon og teoriene og faktorene som påvirker trim og stabilitet og tiltak som er nødvendige for å bevare trim og stabilitet

 

Kjennskap til virkningen på et skips trim og stabilitet i tilfelle av skade på og påfølgende vanninntrengning i et rom, og mottiltak som skal treffes

 

Kjennskap til IMO-rekommandasjoner vedrørende skips stabilitet

 

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1         godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2         godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3         godkjent, relevant simulatortrening

Stabilitets- og belastningstilstander holdes innenfor trygge grenseverdier til alle tider


 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Overvåke og kontrollere overholdelse av regelverkets krav og tiltak for å ivareta sikkerheten for menneskeliv til sjøs, sikring og vern av havmiljøet

Kjennskap til internasjonal skipsfartslovgivning nedfelt i internasjonale avtaler og konvensjoner

 

Følgende emner skal vies særlig oppmerksomhet:

 

.1       sertifikater og andre dokumenter som skal være om bord på skip ifølge internasjonale konvensjoner, hvordan de kan skaffes og deres gyldighetsperiode

 

.2       ansvarsområder ifølge relevante krav i Den internasjonale konvensjon om lastelinjer, 1966, med endringer

 

.3       ansvarsområder ifølge relevante krav i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974, med endringer.

 

.4       ansvarsområder ifølge Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip, med endringer

 

.5       helseerklæringer for sjøfolk og kravene i International Health Regulations

 

.6       ansvarsområder ifølge internasjonalt regelverk som berører sikkerheten for skip, passasjerer, mannskap og last

 

.7       metoder og hjelpemidler til å hindre forurensning av havmiljøet fra skip

 

.8       nasjonal lovgivning for gjennomføring av internasjonale avtaler og konvensjoner

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1         godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2         godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3         godkjent, relevant simulatortrening

Prosedyrer for overvåking av operasjoner og vedlikehold er i samsvar med regelverkets krav

 

Potensiell manglende overholdelse identifiseres omgående og fullt ut

 

Planlagt fornyelse og forlengelse av sertifikater sikrer fortsatt gyldighet for besiktede elementer og utstyr


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Opprettholde sikkerhet og trygghet for skipets mannskap og passasjerer og driftsklar tilstand for rednings-, brannslokkings- og andre sikkerhetssystemer

Grundig kjennskap til reglene vedrørende redningsredskaper (Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs)

 

Organisering av brann- og redningsøvelser

 

Opprettholdelse av driftsklar tilstand for rednings-, brannslokkings- og andre sikkerhetssystemer

 

Tiltak som må treffes for å beskytte og trygge alle personer om bord i nødssituasjoner

 

Tiltak for å begrense skade og berge skipet etter en brann, eksplosjon, kollisjon eller grunnstøting

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra praktisk opplæring og godkjent opplæring og erfaring fra tjeneste

Prosedyrer for overvåking av branndeteksjons- og sikkerhetssystemer sikrer at alle alarmer oppdages omgående og at det reageres i samsvar med etablerte nødprosedyrer

Utvikle beredskaps-og havari-kontrollplaner og håndtere nødssituasjoner

Utarbeidelse av beredskapsplaner for innsats i nødssituasjoner

 

Skipskonstruksjon, herunder havarikontroll

 

Metoder og hjelpemidler til forebyggende brannvern, branndeteksjon og brannslokking

 

Redningsredskapers funksjoner og bruk

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring og erfaring fra tjeneste

Nødprosedyrer er i samsvar med de etablerte planene for nødssituasjoner


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Bruk av ferdigheter i lederskap og organisering

Kjennskap til ledelse og opplæring av personell om bord

 

Kjennskap til tilknyttede internasjonale skipsfartskonvensjoner og rekommandasjoner og nasjonal lovgivning

 

Ferdighet i å bruke oppgavestyring og styring av arbeidsbyrde, herunder:

 

.1        planlegging og koordinering

 

.2        fordeling av personell

 

.3        tids- og ressursbegrensninger

 

.4        prioritering

 

Kjennskap til og ferdighet i å bruke effektiv ressursstyring:

 

.1        fordeling, tildeling og prioritering av ressurser

 

.2        effektiv kommunikasjon om bord og på land

 

.3        beslutninger gjenspeiler vurdering av gruppens erfaring

 

.4        bestemthet og lederskap, herunder motivasjon

 

.5        innhenting og opprettholdelse av situasjonsforståelse

 

Kjennskap til og ferdighet i å anvende metoder for beslutningstaking:

 

.1        situasjons- og risikovurdering

 

.2        identifisere og generere muligheter

 

.3        velge handlingsforløp

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent opplæring

 

.2          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.3          godkjent simulatortrening

 

Mannskapet tildeles oppgaver informeres om forventede normer for arbeid og atferd på en måte som er hensiktsmessig for de aktuelle personene

 

Opplæringsmål og aktiviteter basert på bedømmelse av nåværende kompetanse og egenskaper og driftskrav

 

Det skal demonstreres at operasjonene er i samsvar med gjeldende regler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operasjonene er planlagt og ressursene er tildelt etter behov i riktig prioritert rekkefølge for å utføre nødvendige oppgaver

 

Kommunikasjon gis og mottas klart og utvetydig

 

Effektiv lederskapstatferd demonstreres

 

Nødvendige medlemmer av gruppen deler presis forståelse av nåværende og forutsagt tilstand for fartøyet og

 


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Bruk av ferdigheter i lederskap og organisering (forts.)

.4       evaluering av resultatets effektivitet

 

Utvikling, gjennomføring og oversikt over standard driftsprosedyrer

 

driftsstatus og ytre omstendigheter

 

Beslutningene er de mest effektive for situasjonen

 

Det skal demonstreres at operasjonene er effektive og i samsvar med gjeldende regler

Organisere og lede den medisinske behandlingen som gis om bord

Grundig kjennskap* til bruken av og innholdet i følgende publikasjoner:

 

.1       Den internasjonale medisinske veiledning for skip eller tilsvarende nasjonale publikasjoner

 

.2       det medisinske avsnittet i International Code of Signals

 

.3       Medisinsk veiledning for førstehjelp til bruk i ulykker med farlig gods

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring

Tiltak som treffes og prosedyrer som følges anvender tilgjengelige råd riktig og fullt ut

 

 

 

 

Avsnitt A-II/3: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som vakthavende dekksoffiser og som skipsfører på skip med bruttotonnasje på mindre enn 500, i fart

Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som vakthavende dekksoffiser og som skipsfører på skip med bruttotonnasje på mindre enn 500, i fart nær kystlandet

Vakthavende dekksoffiser

Kompetansenormer

 1. Alle som søker om sertifikat skal:
  1. være pålagt å demonstrere sin kompetanse med hensyn til, på det operative nivået, å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene oppført i kolonne 1 i tabell A-II/3,
  2. minst ha behørig sertifikat for VHF-radiokommunikasjon i samsvar med kravene i radioreglementet, og
  3. ha, dersom de er utpekt som hovedansvarlige for radiokommunikasjon i nødsituasjoner, behørig sertifikat som er utstedt eller godkjent i henhold til bestemmelsene i radioreglementet.
 2. Minstekravene til kunnskap, forståelse og dyktighet som stilles for erverv av sertifikat, er oppført i kolonne 2 i tabell A-II/3.
 3. Kunnskapsnivået for de emnene som er oppført i kolonne 2 i tabell A-II/3, skal være tilstrekkelig til at søkeren kan gjøre tjeneste i stilling som vakthavende dekksoffiser.
 4. Opplæring og erfaring for å oppnå det nødvendige nivået for teoretisk kunnkap, forståelse og dyktighet, skal være basert på avsnitt A-VIII/2 del 4-1 – Prinsipper som skal iakttas for brovakt, og skal også ta hensyn til de relevante kravene i denne delen og veiledningen som er gitt i del B i denne koden.
 5. Alle som søker om sertifikat, skal være pålagt å godtgjøre at de påkrevde kompetansenormene er oppnådd i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse oppført i kolonne 3 og 4 i tabell A-II/3.

Spesialopplæring

 1. Alle som søker om sertifikat som vakthavende dekksoffiser på skip med bruttotonnasje på mindre enn 500 i fart nær kystlandet som, i samsvar med nr. 4.2.1 i regel II/3, er pålagt å ha fullført spesialopplæring, skal følge et godkjent opplæringsprogram om bord på skip som:
  1. sikrer at den enkelte i løpet av den fastsatte fartstiden får systematisk praktisk opplæring og erfaring i oppgavene, pliktene og ansvarsområdene til vakthavende dekksoffiser, idet det tas hensyn til veiledningen som er gitt i avsnitt B-II/1 i denne koden,
  2. det føres nært tilsyn med og som overvåkes av kvalifiserte offiserer om bord på skipene der den godkjente fartstiden opptjenes, og
  3. er tilstrekkelig dokumentert i en opplæringsbok eller liknende dokument*.

(*          Det eller de relevante IMO-modellkursene og et lignende dokument utarbeidet av International Shipping Federation kan være til hjelp ved utarbeiding av opplæringsbøker.)

Skipsfører

 1. Alle som søker om sertifikat som skipsfører på skip med bruttotonnasje på mindre enn 500, i fart nær kystlandet,skal oppfylle kravene til vakthavende dekksoffiser som er angitt nedenfor, og skal i tillegg være pålagt å godtgjøre at de innehar kunnskaper og ferdigheter som kreves for utførelse av alle pliktene til en slik skipsfører.

 

 

Tabell A-II/3

Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for vakthavende dekksoffiser og for skipsførere på skip med bruttotonnasje på mindre enn 500 i fart nær kystlandet

Funksjon:              Navigering på det operative nivået

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Planlegge og gjennomføre en kystreise og bestemme posisjon

 

Merk: Opplæring og bedømmelse i bruk av ECDIS er ikke påkrevd for dem som utelukkende gjør tjeneste på skip som ikke er utstyrt med ECDIS. Disse begrensningene skal være angitt i den påtegningen som er utstedt til vedkommende sjømann

Navigering

 

Ferdighet i å bestemme skipets posisjon ved bruk av:

 

.1        landemerker

 

.2        navigasjonshjelpemidler, herunder fyrtårn, sjømerker og bøyer

 

.3        bestikkoppgjør, under hensyn til vind, tidevann, strøm og beregnet fart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundig kjennskap til og ferdighet i å bruke navigasjonkart og publikasjoner, for eksempel seilingsbeskrivelser, tidevannstabeller, etterretninger for sjøfarende, farvanssvarsler over radio og informasjon om seilingsruter

 

Rapportering i samsvar med "General Principles for Ship Reporting Systems" og med VTS-prosedyrer

 

Merk: Dette punktet kreves bare for erverv av sertifikat som skipsfører

 

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          godkjent, relevant simulatortrening

 

.4          godkjent opplæring på laboratorieutstyr

 

ved bruk av: kart-kataloger, kart, nautiske publikasjoner, farvannsvarsler over radio, sekstant, asimutspeil, elektronisk navigasjonsutstyr, ekkoloddutstyr, kompass

 

Informasjon som hentes fra navigasjonskart og publikasjoner er relevant, tolkes riktig og avendes forsvarlig.

 

Hovedmetoden for å bestemme skipets posisjon er den best egnede under de rådende omstendigheter og forhold

 

Posisjonen bestemmes innenfor grensene for akseptable instrument-/systemfeil

 

Påliteligheten til informasjonen som hentes gjennom hovedmetoden for posisjonsbestemmelse, kontrolleres med passende mellomrom

 

Beregninger og målinger av navigasjonsinfor­masjon er nøyaktige

 

Kart og publikasjoner som velges, er i den største målestokken om bord som egner seg for området der navigeringen skjer, og kart korrigeres i samsvar med den nyeste informasjonen som er tilgjengelig

 

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Planlegge og gjennomføre en kystreise og bestemme posisjon (forts.)

Planlegging av reise og navigering for alle forhold ved bruk av anerkjente metoder for plotting av ruter langs kysten, der det for eksempel tas hensyn til:

 

.1      farvannsbegrensninger

 

.2      meteorologiske forhold

 

.3      is

 

.4      nedsatt sikt

 

.5      trafikkseparasjonssyste­mer

 

.6      områder med sjøtrafikktjeneste (VTS-områder)

 

.7      områder med store tidevannsvirkninger

 

Merk: Dette punktet kreves bare for erverv av sertifikat som skipsfører

 

Grundig kjennskap til og ferdighet i å bruke ECDIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1      godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.2      godkjent ECDIS-simulatortrening

 

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Planlegge og gjennomføre en kystreise og bestemme posisjon (forts.)

Navigasjonshjelpemidler og utstyr

 

Ferdighet i sikker drift av skipet og bestemmelse av skipets posisjon ved bruk av alle navigasjonshjelpemidler og alt utstyr som normalt er installert om bord på de aktuelleskipene

 

 

 

 

 

Kompass

 

Kjennskap til feil ved og korrigering av magnetiske kompass

 

Ferdighet i å påvise feil ved kompasset med terrestriske midler, og å ta slike feil med i beregningen

 

Selvstyring

 

Kjennskap til selvstyringsanlegg og prosedyrer, veksling fra manuell til automatisk kontroll og omvendt, justering av kontrollinstrumenter for optimal funksjon

 

Meteorologi

 

Ferdighet i å bruke og tolke informasjon fra meteorologiske instrumenter om bord

 

Kjennskap til karakertistika ved forskjellige værsystemer, rapporteringsprosedyrer og registreringssystemer

 

Ferdigheter i å anvende den tilgjengelige meteorologiske informasjonen

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent radarsimulering

Funksjonskontroll av og tester for navigasjonssystemer er i samsvar med produsentens anbefalinger, god navigasjonspraksis og IMO-resolusjoner om ytelsesnormer for navigasjonsutstyr

 

Tolking og analyse av informasjon fra radar er i samsvar med anerkjent navigasjonspraksis og tar hensyn til radarens begrensninger og nøyaktighetsnivåer

 

 

 

Feil ved magnetiske kompass påvises og anvendes riktig på kurser og peilinger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den styremodusen som velges, er den best egnede for de rådende vær-, sjø- og traffikforholdene og de ønskede manøvrene

 

 

 

 

 

Målinger og observasjoner av værforhold er nøyaktige og tilpasset den aktuelle reisen

 

 

 

 

Meteorologisk informasjon tolkes og anvendes riktig for å å opprettholde trygg reise for fartøyet

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

 

 

 

 

Opprettholde en sikker brovakt

Vakthold

 

Grundig kjennskap til innholdet i, anvendelsen av og formålet med De internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972, med endringer

 

Kjennskap til innholdet i grunnprinsippene som skal iakttas for brovakt

 

Bruk av seilingsruter i samsvar med General Provisions on Ships' Routeing

 

Bruk av rapportering i samsvar med «General Principles for Ship Reporting Systems» og med VTS-prosedyrer

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          godkjent, relevant simulatortrening

 

.4          godkjent opplæring på laboratorieutstyr

Vakt og vaktskifter utføres i samsvar med anerkjente prinsipper og framgangsmåter

 

Det holdes forsvarlig utkikk til enhver tid og på en slik måte at anerkjente prinsipper og framgangsmåter følges

 

Lanterner, signalfigurer og lydsignaler oppfyller kravene i De internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972, med endringer, og identifiseres riktig

 

Hyppighet og omfang av overvåking av skipstrafikken, skipet og miljøet er i samsvar med anerkjente prinsipper og framgangsmåter

 

Tiltak for å unngå å komme for nær eller støte sammen med andre fartøyer, er i samsvar med De internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972, med endringer

 

Avgjørelser om å endre kurs og/eller fart fattes i rett tid og i samsvar med akseptert navigasjonsprosedyrer

 

Det foretas en forsvarlig registrering av bevegelser og aktiviteter knyttet til skipets navigering

 

Ansvaret for navigeringens sikkerhet defineres klart til enhver tid, herunder perioder når skipsføreren er på broen og når det er los om bord

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Reagere i nødssituasjoner

Nødprosedyrer, herunder:

 

.1         forholdsregler for beskyttelse av og sikkerhet for passasjerer i nødssituasjoner

 

.2         første skadevurdering og havarikontroll

 

.3         tiltak som skal treffes etter en kollisjon

 

.4         tiltak som skal treffes etter en grunnstøting

 

I tillegg skal følgende emner være med for erverv av sertifikat som skipsfører:

 

.1         nødstyring

 

.2         arrangementer for å ta fartøyer på slep og åvære under slep

 

.3         redning av personer fra sjøen

 

.4         komme et fartøy i havsnød til unnsetning

 

.5         forståelse av tiltak som må treffes når nødssituasjoner oppstår i havn

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1      godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2      godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3      godkjent, relevant simulatortrening

 

.4      praktisk opplæring

Nødssituasjonens type og omfang identifiseres umiddelbart

 

De første tiltakene og, om nødvendig, manøvreringen er i samsvar med beredskapsplanene og tilpasset graden av hastverk i situasjonen og nødssituasjonens art

Reagere på et nødsignal til sjøs

Søk og redning

 

Kjennskap til innholdet i håndboken International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR)

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra praktisk opplæring eller godkjent, relevant simulatortrening

Nødsignaler gjenkjennes umiddelbart

 

Beredskapsplaner og instrukser i stående ordrer iverksettes og oppfylles

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Manøvrere skipet og betjene mindre skipsmaskineri

Manøvrering og behandling av skipet

 

Kjennskap til faktorer som påvirker sikker manøvrering og behandling

 

Drift av mindre skipsmaskineri og hjelpemaskineri

 

Forsvarlige prosedyrer for ankring og fortøyning

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3          godkjent, relevant simulatortrening

Driftsbegrensningene for sikker drift av skipets framdrifts-, styre- og kraftsystemer overskrides ikke ved normale manøvrer

 

Justeringer av skipets kurs og fart opprettholder navigeringens sikkerhet

 

Hovedmaskineri, hjelpemaskineri og utstyr betjenes til enhver til i samsvar med tekniske spesifikasjoner og innenfor trygge driftsbegrensninger

 Funksjon:              Lasting, lossing og stuing på det operative nivået

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Overvåke lasting, stuing, sikring og lossing av last og omsorgen for last under reisen

Lasting, lossing, stuing og sikring

 

Kjennskap til trygg lasting, lossing, stuing og sikring av last, herunder farlig, risikofylt og skadelig last og dens innvirkning på sikkerheten for skip og menneskeliv

 

Bruk av den internasjonale koden for transport av farlig last til sjøs (IMDG-koden)

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1         godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2         godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3         godkjent, relevant simulatortrening

Laste-og losseoperasjoner utføres i samsvar med lasteplanen eller andre dokumenter og etablerte sikkerhetsregler/-forskrifter, driftsinstrukser for utstyr og stuingsbegrensninger om bord

 

Håndtering av farlig, risikofylt og skadelig last tilfredsstiller internasjonale regler og anerkjente standarder og sikkerhetsregler for arbeidsoperasjoner

 

Funksjon:              Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative nivået

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Sikre at kravene om hindring av forurensning oppfylles

Hindring av forurensning av havmiljøet og prosedyrer for begrensning av forurensning

 

Kjennskap til forholdsregler som skal tas for å hindre forurensning av havmiljøet

 

Prosedyrer for begrensning av forurensning og alt tilhørende utstyr

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1          godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2          godkjent erfaring fra opplæring på skip

Prosedyrene for overvåking av arbeidsoperasjoner om bord og for å sikre oppfyllelse av MARPOL-kravene følges fullt ut

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Opprettholde skipets sjødyktighet

Skipets stabilitet

 

Praktisk kjennskap til og bruk av stabilitets-, trim- og belastningstabeller, diagrammer og utstyr for beregning av belastning

 

Forståelse av grunnleggende tiltak som må iverksettes i tilfelle av delvis tap av oppdrift i intakt tilstand

 

Forståelse av grunnprinsippene for vanntett sikkerhet

 

Skipets konstruksjon

 

Allmenn kjennskap til de viktigste konstruksjonsdelene i et skip og de riktige betegnelsene på de forskjellige delene

Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1         godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2         godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.3         godkjent, relevant simulatortrening

 

.4         godkjent opplæring på laboratorieutstyr

Stabilitetsforholdene oppfyller IMOs kriterier for skips stabilitet i intakt tilstand under alle lasteforhold

 

Tiltak for å sikre og opprettholde skipets vanntette sikkerhet er i samsvar med anerkjent praksis

Forebygge, begrense og slokke branner om bord

Forebyggende brannvern og brannslokkingsutstyr

 

Ferdighet i å organisere brannøvelser

 

Kjennskap til brannklasser og branners kjemi

 

Kjennskap til brannslokkingsanlegg

 

Forståelse av tiltak som må iverksettes i tilfelle av brann, herunder brann som berører oljesystemer

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring og erfaring i brannslokking som angitt i avsnitt A-VI/3

Problemets type og omfang identifiseres umiddelbart og de første tiltakene er i tråd med skipets nødprosedyre og beredskapsplaner

 

Evakuerings-, nødavstengings- og isoleringsprosedyrer er tilpasset nødssituasjonens art og gjennomføres umiddelbart

 

Prioritert rekkefølge og nivå og tidsbruk for rapporter og informasjon til personell om bord er relevante for nødssituasjonens art og gjenspeiler graden av hastverk i situasjonen

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Betjene redningsredskaper

Livredning

 

Ferdighet i å organisere redningsøvelser og kjennskap til betjening av redningsfarkoster og mann-overbord-båter, deres innretninger og arrangementer for utsetting, og deres utstyr, herunder radio-redningsredskaper, satelitt-nødpeilesendere, radartranspondere, redningsdrakter og termiske beskyttelsesmidler

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring og erfaring som angitt i avsnitt A-VI/2 nr. 1-4

Tiltak som iverksettes i evakuerings- og redningssituasjoner er tilpasset rådende omstendigheter og forhold, og er i samsvar med anerkjent sikkerhetspraklsis og normer

Gi medisinsk førstehjelp om bord på skip

Medisinsk hjelp

 

Praktisk bruk av medisinske håndbøker og råd gitt over radio, herunder ferdighet i å iverksette tiltak på grunnlag av slik kunnskap i tilfelle av ulykker eller sykdom som med sannsynlighet vil kunne forekomme om bord på skip

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring som angitt i avsnitt A-VI/4 nr. 1-3

Skadenes eller forholdenes sannsynlige årsak, art og omfang påvises umiddelbart, og behandlingen minimaliserer den umiddelbare trusselen mot menneskeliv

Overvåke oppfyllelsen av regelverkets krav

Grunnleggende praktisk kjennskap til de relevante IMO-konvensjonene om sikkerhet for menneskeliv til sjøs og vern av havmiljøet

Bedømmelse av prestasjoner fra prøving eller godkjent opplæring

Regelverkets krav med hensyn til sikkerhet for menneskeliv til sjøs, sikring og vern av havmiljøet identifiseres riktig

Bidra til skipets og personellets sikkerhet

Kjennskap til personlige overlevelsesteknikker

 

Kjennskap til forebyggende brannvern og ferdighet i å bekjempe og slokke branner

 

Kjennskap til grunnleggende førstehjelp

 

Kjennskap til personlig sikkerhet og sosialt ansvar

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring og erfaring som angitt i avsnitt A-VI/1 nr. 2

Egnet sikkerhets- og verneutstyr brukes riktig

 

Prosedyrer og sikre arbeidsrutiner utformet for å sikre personell og skipet følges til enhver tid

 

Prosedyrer utformet for å verne miljøet følges til enhver tid

 

Opprinnelige og oppfølgende tiltak for å bli oppmerksom på en nødssituasjon er i samsvar med etablerte nødprosedyrer

Avsnitt A-II/4: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som mannskap som inngår i brovakten

Kompetansenormer

 1. Ethvert mannskap som inngår i brovakten på et sjøgående skip med bruttotonnasje på 500 eller mer, skal være pålagt å demonstrere sin kompetanse med hensyn til å utøve navigeringsfunksjonen på støttenivået, som angitt i kolonne 1 i tabell A-II/4.
 2. Minstekravene til kunnskap, forståelse og dyktighet som stilles for erverv av sertifikat som mannskap som inngår i brovakten på et sjøgående skip med bruttotonnasje på 500 eller mer, er angitt i kolonne 2 i tabell A-II/4.
 3. Alle som søker om sertifikat, skal være pålagt å godtgjøre at de påkrevde kompetansenormene er oppnådd i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse angitt i kolonne 3 og 4 i tabell A-II/4. Henvisningen til "praktisk prøve" i kolonne 3 kan innbefatte godkjent landbasert opplæring der praktiske prøver inngår.
 4. Når det ikke foreligger tabeller over kompetanse for støttenivået når det gjelder bestemte funksjoner, er det administrasjonens ansvar å fastsette de behørige kravene til opplæring, bedømmelse og sertifikater som skal gjelde for personell som er utpekt til å utøve disse funksjonene på støttenivået. 

 

Tabell A-II/4

Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for mannskap som inngår i brovakten

Funksjon:              Navigering på støttenivået

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Styre skipet og etterkomme rorkommando, også på engelsk

Bruk av magnetisk kompass og gyrokompass

 

Rorkommandoer

 

Veksling fra selvstyring til manuell styring og omvendt

Bedømmelse av prestasjoner fra

 

.1      raktisk prøve, eller

 

.2      odkjent erfaring fra tjeneste eller

 

.3      odkjent erfaring fra opplæring på skip

Det holdes en stø kurs innenfor akseptable grenser, idet det tas hensyn til det området der navigeringen foregår og de rådende sjøforholdene. Endring av kurs skjer mykt og kontrollert

 

Kommunikasjonen er klar og konsis til enhver tid og ordrer bekreftes i tråd med godt sjømannskap

Holde forsvarlig utkikk ved bruk av syn og hørsel

Ansvarsområder for en utkikk, herunder rapportering av omtrentlig peiling av et lydsignal, lys eller annet objekt i grader eller punkter

Bedømmelse av prestasjoner fra

 

.1      raktisk prøve, eller

 

.2      odkjent erfaring fra tjeneste eller

 

.3      odkjent erfaring fra opplæring på skip

Lydsignaler, lys og andre objekter oppdages omgående og deres omtrentlige peiling i grader eller punkter, rapporteres til vaktoffiseren

Bidra til å overvåke og kontrollere en trygg vakt

Skipstermer og definisjoner

Bruk av passende interne kommunikasjons- og alarmsystemer

Ferdighet i å forstå ordrer og å kommunisere med vaktoffiseren om forhold som berører vaktholdspliktene

Prosedyrer for vaktskifter og vakthold

Informasjon som kreves for å opprettholde en trygg vakt

Grunnleggende prosedyrer for miljøvern

 

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent erfaring fra tjeneste eller godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

Kommunikasjonen er klar og konsis, og det bes om råd/avklaring fra vaktoffiseren når informasjon eller instrukser på vakten ikke forstås entydig

Vaktskifter og vakthold skjer i tråd med anerkjent praksis og anerkjente prosedyrer

 


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Betjene nødutstyr og anvende nødprosedyrer

Kjennskap til plikter i nødssituasjoner og alarmsignaler

 

Kjennskap til lys- og røyknødsignaler, satellitt-nødpeilesendere og radartranspondere

 

Hvordan unngå falske nødvarsler, og tiltak som skal iverksettes ved tilfeldig aktivering

Bedømmelse av prestasjoner ved demonstrasjon og fra godkjent erfaring fra tjeneste eller godkjent erfaring fra opplæring på skip

De første tiltakene etter oppdagelsen av en nødssituasjon eller unormal situasjon er i samsvar med etablert praksis og etablerte prosedyrer

 

Kommunikasjonen er klar og konsis til enhver tid og ordrer bekreftes i tråd med godt sjømannskap

 

Integriteten til nødvarslingssystemer opprettholdes til enhver tid

Avsnitt A-II/5: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som mannskap som matros

Kompetansenormer

 1. Enhver matros som tjenestegjør på et sjøgående skip med bruttotonnasje på 500 eller mer, skal være pålagt å demonstrere sin kompetanse med hensyn til å utøve funksjonene på støttenivået, som angitt i kolonne 1 i tabell A-II/5.
 2. Minstekravene til kunnskap, forståelse og dyktighet som stilles til en matros som tjenestegjør på et sjøgående skip med bruttotonnasje på 500 eller mer, er angitt i kolonne 2 i tabell A-II/5.
 3. Alle som søker om sertifikat, skal være pålagt å godtgjøre at de påkrevde kompetansenormene er oppnådd i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse angitt i kolonne 3 og 4 i tabell A-II/5.

 

Tabell A-II/5

Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse som mannskap som matros

Funksjon:      Navigering på støttenivået

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Bidra til en sikker brovakt

Ferdighet i å forstå ordrer og kommunisere med vakthavende offiser om forhold som er relevante for plikter i forbindelse med vakthold

 

Framgangsmåter ved vakt, avløsning og vaktskifter

 

Informasjon som kreves for å opprettholde en sikker brovakt

Bedømmelse av prestasjoner fra erfaring fra tjeneste eller praktisk prøve

Kommunikasjonen er klar og konsis

 

Vakt og vaktskifter utføres i samsvar med anerkjent praksis og framgangsmåter

Bidra til å legge til, ankre og andre fortøyningsoperasjoner

Praktisk kjennskap til fortøyningssystem og tilhørende framgangsmåter, herunder:

 

.1       funksjonen til fortøyning og slepeliner og hvordan hver enkelt line fungerer som del i et helt system

 

.2       kapasitet, sikker arbeidsbelastning og bruddstyrke på fortøyningsutstyr, herunder fortøyningswire, syntetiske liner og fiberliner, vinsjer, ankerspill, gangspill, pullerter, halegatter og pullere

 

.3       prosedyrene og rekkefølgen av hendelser for å gjøre fast og løsne fortøyning og slepeliner og wire, herunder slepetau

 

.4       prosedyrene og rekkefølgen av hendelser ved bruk av anker i forskjellige operasjoner

 

Praktisk kjennskap til prosedyrene og rekkefølgen av hendelser knyttet til fortøyning til en bøye eller bøyer

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1        godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2        praktisk opplæring

 

.3        undersøkelse

 

.4        godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.5        godkjent, relevant simulatortrening

Operasjoner utføres i samsvar med etablert sikkerhetspraksis og driftsinstrukser for utstyr


Funksjon:      Lasting, lossing og stuing på støttenivået

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Bidra til håndtering av last og forråd

Kjennskap til prosedyrer for trygg lasting, lossing, stuing og sikring av last og forråd, herunder farlige, risikofylte og skadelige stoffer og væsker.

 

Grunnleggende kjennskap til og forholdsregler som skal følges i forbindelse med bestemte typer last og identifisering av IMDG-merking

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1      godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2      praktisk opplæring

 

.3      undersøkelse

 

.4      godkjent erfaring fra opplæring på skip

 

.5      godkjent, relevant simulatortrening

Operasjoner med last og forråd utføres i samsvar med etablert sikkerhetspraksis og driftsinstrukser for utstyr

 

Håndtering av farlig, risikofylt og skadelig last eller forrpd utføres i samsvar med etablert sikkerhetspraksis

Funksjon:       Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på støttenivået

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Bidra til sikker drift av dekksutstyr og maskineri

Kjennskap til dekksutstyr, herunder:

 

.1        funksjon og bruk av ventiler og pumper, heiser, kraner, bommer og tilhørende utstyr

 

.2        funksjon og bruk av vinsjer, ankerspill, gangspill og tilhørrende utstyr

 

.3        luker, vanntette dører, lasteluker og tilhørende utstyr

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1      godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2      praktisk opplæring

 

.3      undersøkelse

 

.4      godkjent erfaring fra opplæring på skip

Operasjoner utføres i samsvar med etablert sikkerhetspraksis og driftsinstrukser for utstyr


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Bidra til sikker drift av dekksutstyr og maskineri (forts.)

.4        fibertau og wire, kabler og kjettinger, herunder konstruksjon, bruk, merking, vedlikehold og riktig anbringelse av dem

 

.5        ferdighet i å bruke og forstå grunnleggende signaler for bruk av utstyr, herunder vinsjer, ankerspill, kraner og heiser

 

.6        ferdighet i å bruke ankringsutstyr under forskjellige forhold, f.eks. ankring, løfte anker, sikring og i nødstilfeller

 

Kjennskap til følgende prosedyrer og ferdighet i å:

 

.1        rigge og rigge ned båtsmannstoler og landgang

 

.2        rigge og rigge ned losleidere, taljer, rottevakter og landganger

 

.3        bruke ferdigheter i sjømannskap, herunder riktig bruk av knuter, spleiser og stoppere

 

Bruk og håndtering av dekksutstyr og utstyr for håndtering av last:

 

.1        atkomstarrangementer, luker og lukedeksler, ramper, dører på side/baug/akter eller heiser

 

.2        rørsystemer, lense- og ballastrør og -brønner

 

 

 

 

 

 

Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon

 

 

 

 

Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon

 

 

 

 

 

 

 

Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon

 

 

 

 

 

 

Kommunikasjonen innenfor operatørens ansvarsområde lykkes konsekvent

 

 

 

 

Drift av utstyret utføres trygt i samsvar med fastsatte prosedyrer

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrere riktige metoder for rigging og endrigging i samsvar med sikker industripraksis

 

 

 

 

 

Demonstrere riktig laging og bruk av knuter, spleiser, stoppere, surring, omfletning samt riktig håndtering av duk

 


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Bidra til sikker drift av dekksutstyr og maskineri (forts.)

.3              kraner, lastebommer, vinsjer

 

Kjennskap til flagg for heising og senking og hovedsignalene for enkeltflagg. (A, B, G, H, O, P, Q)

 

Demonstrere riktig bruk av blokk og talje

 

Demonstrere riktige metoder for håndtering av liner, wire, kabler og kjettinger

Anvende forholdsregler for helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Praktisk kjennskap til sikre arbeidsrutiner og personlig sikkerhet om bord, herunder:

 

.1   arbeide i høyden

 

.2   arbeide over rekka

 

.3   arbeide i lukkede rom

 

.4   tillatelse til å bruke systemer

 

.5   håndtering av liner

 

.6   løfteteknikk og metoder for å hindre ryggskade

 

.7   elektrisk sikkerhet

 

.8   mekanisk sikkerhet

 

.9   sikkerhet mot kjemisk og biologisk fare

 

.10            personlig sikkerhetsutstyr

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1      godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2      praktisk opplæring

 

.3      undersøkelse

 

.4      godkjent erfaring fra opplæring på skip

Prosedyrer utformet for å verne personell og skipet følges til enhver tid

 

Sikre arbeidsrutiner følges og egnet sikkerhets- og verneutstyr brukes riktig til enhver tid

Anvende forholdsregler og bidra til hindring av forurensning av havmiljøet

Kjennskap til forholdsregler som skal tas for å hindre forurensning av havmiljøet

 

Kjennskap til bruk og drift av forurensningsbegrensende utstyr

 

Kjennskap til godkjente metoder for disponering av havforurensende stoffer

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1      godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2      praktisk opplæring

 

.3      undersøkelse

 

.4      godkjent erfaring fra opplæring på skip

Prosedyrer utformet for å verne havmiljøet følges til enhver tid


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Operere redningsfarkoster og mann-overbord-båter

Kjennskap til drift av redningsfarkoster og mann-overbord-båter, deres inretninger og arrangementer for utsetting, og deres utstyr

 

Kjennskap til teknikker for å overleve på sjøen

Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring og erfaring som angitt i avsnitt A-VI/2 nr. 1-4

Tiltak som iverksettes i evakuerings- og redningssituasjoner er tilpasset rådende omstendigheter og forhold, og er i samsvar med anerkjent sikkerhetspraklsis og normer

 

Funksjon:              Vedlikehold og reparasjoner på støttenivået

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Metoder for å demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluering av kompetanse

Bidra til vedlikehold og reparasjoner om bord på skipet

Ferdighet i å bruke malings-, smøre- og rengjøringsmaterialer og utstyr

 

Ferdighet i å forstå og utføre rutinemessig vedlikehold og framgangsmåter ved reparasjoner

 

Kjennskap til teknikker for behandling av overflater

 

Forstå produsentens sikkerhetsanvisninger og instruksjoner om bord

 

Kjennskap til sikker disponering av avfallsstoffer

 

Kjennskap til bruk anvendelse, vedlikehold og bruk av håndverktøy og elektroverktøy

Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:

 

.1       godkjent erfaring fra tjeneste

 

.2       praktisk opplæring

 

.3       undersøkelse

 

.4       godkjent erfaring fra opplæring på skip

Vedlikeholds- og reparasjonsarbeid utføres i samsvar med tekniske, sikkerhetsmessige og prosedyremessige spesifikasjoner