Internasjonal konvensjon

Normer knyttet til skipsfører og dekksavdeling


Avsnitt A-II/1: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som vakthavende dekksoffiser på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer

<div class="WordSection1"> <h2 class="Style7">Kompetansenormer</h2> <ol> <li>Alle som søker om sertifikat skal:<ol> <li>være pålagt å demonstrere sin kompetanse med hensyn til, på det operative nivået, å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene oppført i kolonne 1 i tabell A-II/1,</li> <li>minst ha behørig sertifikat for VHF-radiokommunikasjon i samsvar med kravene i radioreglementet, og</li> <li>ha, dersom de er utpekt som hovedansvarlige for radiokommunikasjon i nødsituasjoner, behørig sertifikat som er utstedt eller godkjent i henhold til bestemmelsene i radioreglementet.</li> </ol></li> <li>Minstekravene til kunnskap, forståelse og dyktighet som stilles for erverv av sertifikat, er oppført i kolonne 2 i tabell A-II/1.</li> <li>Kunnskapsnivået for de emnene som er oppført i kolonne 2 i tabell A-II/1, skal være tilstrekkelig til at vakthavende offiserer kan utføre dine vaktholdsplikter.<sup>*</sup></li> <li>Opplæring og erfaring for å oppnå det nødvendige nivået for teoretisk kunnkap, forståelse og dyktighet, skal være basert på avsnitt A-VIII/2 del 4-1 – Prinsipper som skal iakttas for brovakt, og skal også ta hensyn til de relevante kravene i denne delen og veiledningen som er gitt i del B i denne koden.</li> <li>Alle som søker om sertifikat, skal være pålagt å godtgjøre at de påkrevde kompetansenormene er oppnådd i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse oppført i kolonne 3 og 4 i tabell A-II/1.</li> </ol> <h3>Opplæring om bord</h3> <ol start="6>"> <li>sikrer at den enkelte i løpet av den fastsatte fartstiden får systematisk praktisk opplæring og erfaring i oppgavene, pliktene og ansvarsområdene til vakthavende dekksoffiser, idet det tas hensyn til veiledningen som er gitt i avsnitt B-II/1 i denne koden,<ol> <li>det føres nært tilsyn med og som overvåkes av kvalifiserte offiserer om bord på skipene der den godkjente fartstiden opptjenes, og</li> <li>er tilstrekkelig dokumentert i en opplæringsbok eller liknende dokument.<sup>*</sup></li> </ol></li> </ol><ol start="6>">Alle som søker om sertifikat som vakthavende dekksoffiser på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer, med fartstid, i samsvar med nr. 2.2 i regel II/1, som utgjør en del av et opplæringsprogram som er godkjent som å oppfylle kravene i dette avsnitt, skal følge et godkjent program for opplæring om bord som:</ol></div> <h3>Fart nær kystlandet</h3> <ol start="7"> <li>Følgende kan utelates fra listen over emner i kolonne 2 i tabell A-II/1 for utstedelse av begrensede sertifikater for tjeneste i fart nær kystlandet, idet det tas hensyn til sikkerheten for alle skip som måtte gå i fart i de samme farvannene:<ol> <li>astronomisk navigering, og</li> <li>elektroniske systemer for posisjonsbestemmelse og navigering som ikke dekker farvannene sertifikatet skal være gyldig for.</li> </ol></li> </ol> <div class="WordSection2"> <p>&nbsp;</p> </div> <div class="WordSection3"> <h2 class="Style30">Tabell A-II/1</h2> <p class="Style30">&nbsp;</p> <h3>Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for vakthavende dekksoffiser på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer</h3> <p class="Style7">&nbsp;</p> <p class="Style7">Funksjon:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Navigering på det operative nivået</p> <p class="Style7">&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p class="Style33">Kolonne 1</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p class="Style33">Kolonne 2</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p class="Style33">Kolonne 3</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p class="Style33">Kolonne 4</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p class="Style33">Kompetanse</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p class="Style33">Kunnskap, forståelse og dyktighet</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p class="Style33">Metoder for å demonstrere kompetanse</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p class="Style33">Kriterier for evaluering av kompetanse</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Planlegge og gjennomføre en reise og bestemme posisjon</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Astronomisk navigering</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdighet i å bruke himmellegemer til å bestemme et skips posisjon</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Terrestrisk navigering og kystnavigering</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdighet i å bestemme skipets posisjon ved bruk av:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; landemerker</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; navigasjonshjelpemid­ler, herunder fyrtårn, sjømerker og bøyer</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bestikkoppgjør, under hensyn til vind, tidevann, strøm og beregnet fart</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grundig kjennskap til og ferdighet i å bruke navigasjonkart og publikasjoner, for eksempel seilingsbeskrivelser, tidevannstabeller, etterretninger for sjøfarende, farvanssvarsler over radio og informasjon om seilingsruter</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Elektroniske systemer for posisjonsbestemmelse og navigering</em></p> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring på laboratorieutstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>ved bruk av: kart-kataloger, kart, nautiske publikasjoner, farvannsvarsler over radio, sekstant, asimutspeil, elektronisk navigasjonsutstyr, ekkoloddutstyr, kompass</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Informasjonen som hentes fra navigasjonskart og publikasjoner er relevant, tolkes riktig og avendes forsvarlig. Alle potensielle farer for navigeringen identifiseres nøyaktig</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hovedmetoden for å bestemme skipets posisjon er den best egnede under de rådende omstendigheter og forhold</p> <p>&nbsp;</p> <p>Posisjonen bestemmes innenfor grensene for akseptable instrument-/systemfeil</p> <p>&nbsp;</p> <p>Påliteligheten til informasjonen som hentes gjennom hovedmetoden for posisjonsbestemmelse, kontrolleres med passende mellomrom</p> <p>&nbsp;</p> <p>Beregninger og målinger av navigasjonsinformasjon er nøyaktige</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kartene som velges, er i den største målestokken som egner seg for området der navigeringen skjer, og kart og publikasjoner korrigeres i samsvar med den nyeste informasjonen som er tilgjengelig</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </div> <br /> <div class="WordSection4"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Ferdighet i å bestemme skipets posisjon ved bruk av elektroniske hjelpemidler</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Funksjonskontroll av og tester for navigasjonssystemer er i tråd med produsentens anbefalinger og god navigasjonspraksis</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Planlegge og gjennomføre en reise og bestemme posisjon (<em>forts</em>.)</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Ekkolodd</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdighet i å operere utstyret og anvende informasjonen riktig</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Magnetisk kompass og gyrokompass</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til prinsippene for magnetiske kompass og gyrokompass</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdighet i å påvise feil ved magnetiske kompass og gyrokompass med astronomiske og terrestriske midler, og å ta slike feil med i beregningen</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Styrekontyrollsystemer</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til styrekontrollsystemer, driftsprosedyrer og veksling fra manuell til automatisk kontroll og omvendt.</p> <p>Justering av kontrollinstrumenter for optimal funksjon</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Meteorologi</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdighet i å bruke og tolke informasjon fra meteorologiske instrumenter om bord</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til karakertistika ved forskjellige værsystemer, rapporteringsprosedyrer og registreringssystemer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdigheter i å anvende den tilgjengelige meteorologiske informasjonen</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Feil ved magnetiske kompass og gyrokompass påvises og anvendes riktig på kurser og peilinger</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Den styremodusen som velges, er den best egnede for de rådende vær-, sjø- og traffikforholdene og de ønskede manøvrene</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Målinger og observasjoner av værforhold er nøyaktige og tilpasset den aktuelle reisen</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Meteorologisk informasjon tolkes og anvendes riktig</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection5"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Opprettholde en sikker brovakt</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Vakthold</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p>Grundig kjennskap til innholdet i, anvendelsen av og formålet med De internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972, med endringer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grundig kjennskap til grunnprinsippene som skal iakttas for brovakt</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bruk av seilingsruter i samsvar med General Provisions on Ships' Routeing</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bruk av informasjon fra navigasjonsutstyr til å opprettholde en sikker brovakt</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til metoder for blindnavigering</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bruk av rapportering i samsvar med «General Principles for Ship Reporting Systems» og med VTS-prosedyrer</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring på laboratorieutstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Vakt og vaktskifter utføres i samsvar med anerkjente prinsipper og framgangsmåter</p> <p>&nbsp;</p> <p>Det holdes forsvarlig utkikk til enhver tid og på en slik måte at anerkjente prinsipper og framgangsmåter følges</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lanterner, signalfigurer og lydsignaler oppfyller kravene i De internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972, med endringer, og identifiseres riktig</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hyppighet og omfang av overvåking av skipstrafikken, skipet og miljøet er i samsvar med anerkjente prinsipper og framgangsmåter</p> <p>&nbsp;</p> <p>Det foretas en forsvarlig registrering av bevegelser og aktiviteter knyttet til skipets navigering</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ansvaret for navigeringens sikkerhet defineres klart til enhver tid, herunder perioder når skipsføreren er på broen og når det er los om bord</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection6"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"><strong><br /> </strong> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Opprettholde en sikker brovakt (<em>forts</em>.)</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Ledelse av ressurser på broen</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til prinsipper for ledelse av ressurser på broen herunder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; fordeling, tildeling og prioritering av ressurser</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; effektiv kommunikasjon</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bestemthet og lederskap</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; innhenting og opprettholdelse av situasjonsforståelse</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vurdering av gruppens erfaring</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent simulatortrening</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Ressurser fordeles og tildeles etter behov i riktig rekkefølge for å utføre nødvendige oppgaver</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kommunikasjon gis og mottas klart og utvetydig</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tvilsomme beslutninger og/eller handlinger fører til egnet utfordring og reaksjon</p> <p>&nbsp;</p> <p>Effektiv lederskapstatferd identifiseres</p> <p>&nbsp;</p> <p>Medlemer av gruppen deler presis forståelse av nåværende og forutsagt tilstand for fartøyet, navigeringsvei og ytre omstendigheter</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bruk av radar og ARPA for å opprettholde navigeringens sikkerhet</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Merk</em>: Opplæring og bedømmelse i bruk av ARPA er ikke påkrevd for dem som utelukkende gjør tjeneste på skip som ikke er utstyrt med ARPA. Denne begrensningen skal være angitt i påtegningen som er utstedt til vedkommende sjømann</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Radarnavigering</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til grunnleggende forhold ved radar og automatiske radarplotteanlegg (ARPA)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdighet i å betjene og å tolke og analysere informasjon fra radar, herunder følgende:</p> <p>&nbsp;</p> <p>Funksjon, herunder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; forhold som påvirker funksjon og nøyaktighet</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; etablering og opprettholdelse av bilde</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; oppdagelse av feilaktig gjengivelse av informasjon, falske ekko, sjørefleks m.v., radarfyr og radartranspondere</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent radarsimulator- og ARPA-simulatortrening i tillegg til erfaring fra tjeneste</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Informasjon fra radar og ARPA tolkes og analyseres riktig, idet det tas hensyn til utstyrets begrensninger og de rådende omstendigheter og forhold</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> </div> <div class="WordSection7"> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bruk av radar og ARPA for å opprettholde navigeringens sikkerhet <em>(forts.)</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Merk</em>: Opplæring og bedømmelse i bruk av ARPA er ikke påkrevd for dem som utelukkende gjør tjeneste på skip som ikke er utstyrt med ARPA. Denne begrensningen skal være angitt i påtegningen som er utstedt til vedkommende sjømann</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bruk, herunder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; avstand of peiling, andre skips kurs og fart, tid og avstand til nærmeste passeringspunkt for kryssende, møtende eller innhentende skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; identifikasjon av kritiske ekko, oppdageklse av andre skips kurs- og fartsendringer, virkning av endringer av eget skips kurs eller fart, eller begge deler</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; anvendelse av De internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972, med endringer</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; plotteteknikker og begrepene relativ og sann bevegelse</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; parallell indeksering</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Tiltak som treffes for å unngå å komme for nær eller støte sammen med andre fartøyer, er i samsvar med De internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972, med endringer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Avgjørelser om å endre kurs og/eller fart fattes i rett tid og i samsvar med akseptert navigasjonspraksis</p> <p>&nbsp;</p> <p>Justeringer av skipets kurs og fart opprettholder navigeringens sikkerhet</p> <p>&nbsp;</p> <p>Meddelelsene er klare og konsise og bekreftes til enhver tid i tråd med godt sjømannskap</p> <p>&nbsp;</p> <p>Manøvreringssignaler gis på de rette tidspunktene og er i samsvar med De internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972, med endringer</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </div> <br /> <div class="WordSection8"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bruk av radar og ARPA for å opprettholde navigeringens sikkerhet <em>(forts.)</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Merk</em>: Opplæring og bedømmelse i bruk av ARPA er ikke påkrevd for dem som utelukkende gjør tjeneste på skip som ikke er utstyrt med ARPA. Denne begrensningen skal være angitt i påtegningen som er utstedt til vedkommende sjømann</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Hovedtyper av ARPA, deres bildekarakteristika, ytelsesnormer og faren for ensidig tiltro til og bruk av ARPA</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdighet i å betjene og å tolke og analysere informasjon fra ARPA, herunder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; systemets funksjon og nøyaktighet, plotteegenskaper og begrensninger, og forsinkelser i informasjonsbehandlingen</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bruk av operasjonell varsling og systemtester</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; metoder for målangivelse og deres begrensninger</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sanne og relative vektorer, grafisk framstilling av målinformasjon og fareområder</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; avlede og analysere informasjon, kritiske ekko, radarskala for ulik rekkevidde og forsøksmanøvrer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bruk av ECDIS til å opprettholde navigeringens sikkerhet</p> <p>&nbsp;</p> <p>Merk: Opplæring og bedømmelse i bruk av ECDIS er ikke påkrevd for dem som utelukkende gjør tjeneste på skip som ikke er utstyrt med ECDIS.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Disse begrensningene skal være angitt i de påtegningene som er utstedt til vedkommende sjømann</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Navigering ved bruk av ECDIS</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Kunnskap om mulighetene og begrensningene ved ECDIS-operasjonen, herunder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; en grundig forståelse av Electronic Navigational Chart (ENC)-data, dataenes nøyaktighet, regler for gjengivelse, visningsmuligheter og andre kartdataformater</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; faren for ensidig tiltro og bruk</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kjennskap til funksjonene i ECDIS</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent ECDIS-simulatortrening</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Overvåker informasjon på ECDIS på en måte som bidrar til sikker navigering</p> <p>&nbsp;</p> <p>Informasjon fra ECDIS (herunder radaroverlegg og/eller radarplottefunksjoner når det er montert) tolkes og analyseres riktig, idet det tas hensyn til utstyrets begrensninger, alle tilkoblede sensorer (herunder radar og AIS ved grensesnitt med det), og rådende omstendigheter og forhold</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> </div> <br /> <div class="WordSection9"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="476"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>påkrevd ved gjeldende ytelsesnormer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dyktighet i behandling, fortolkning og analyse av informasjonen fra ECDIS, herunder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bruk av funksjoner som er integrert med andre navigeringssystemer i forskjellige anlegg, herunder riktig funksjon og justering til ønskede innstillinger</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sikker overvåking og justering av informasjon, herunder egen posisjon, visning, modus og innstilling av sjøområde, viste kartdata, ruteovervåking, brukeroppprettede informasjonslag, kontakter (ved grensesnitt med AIS og/eller radarplotting) og radaroverleggsfunksjoner (ved grensesnitt med det)</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bekreftelse av fartøyets posisjon ved alternative metoder</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; effektiv bruk av innstillinger for å sikre at driftsprosedyrer overholdes, herunder alarmparametrer for å unngå grunnstøting, nærhet til kontakter og spesielle områder, fullstendige kartdata og status for kartoppdatering, samt reserveordninger</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; justering av innstillinger og verdier tilpasset rådende forhold</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Navigeringens sikkerhet opprettholdes ved justeringer av skipets kurs og hastighet gjennom ECDIS-kontrollerte plottefunksjoner (når det er montert)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Meddelelsene er klare og konsise og bekreftes til enhver tid i tråd med godt sjømannskap</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection10"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="476"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bruk av ECDIS for å opprettholde navigeringens sikkerhet <em>(forts.)</em></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; situasjonsforståelse ved bruk av ECDIS, herunder sikkert farvann og nærhet til farer, retning og avdrift, kartdata og valg av målestokk, rutens egnethet, oppdagelse og styring av kontakt, og integriteten til sensorer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Reagere i nødssituasjoner</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Nødprosedyrer</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Forholdsregler for beskyttelse av og sikkerhet for passasjerer i nødssituasjoner</p> <p>&nbsp;</p> <p>De første tiltakene som skal iverksettes etter en kollisjon eller grunnstøting, første skadevurdering og havarikontroll</p> <p>&nbsp;</p> <p>Forståelse av prosedyrene som skal følges ved redning av personer fra sjøen, komme et skip i havsnød til unnsetning, reagere på nødssituasjoner som oppstår i havn</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; praktisk opplæring</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Nødssituasjonens type og omfang identifiseres umiddelbart</p> <p>&nbsp;</p> <p>De første tiltakene og, om nødvendig, manøvreringen av skipet er i samsvar med beredskapsplanene og tilpasset graden av hastverk i situasjonen og nødssituasjonens art</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Reagere på et nødsignal til sjøs</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Søk og redning</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til innholdet i håndboken International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR)</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra praktisk opplæring eller godkjent, relevant simulatortrening</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Nødsignaler gjenkjennes umiddelbart</p> <p>&nbsp;</p> <p>Beredskapsplaner og instrukser i stående ordrer iverksettes og oppfylles</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection11"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="483"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bruke IMOs maritime standarduttrykk (Standard Marine Communication Phrases) og bruke engelsk skriftlig og muntlig</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Engelsk språk</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Tilfredsstillende kjennskap til engelsk språk som gjør offiseren i stand til å bruke kart og andre nautiske publikasjoner, å forstå meteorologiske opplysninger og meldinger om skips sikkerhet og drift, å kommunisere med andre skip, kyststasjoner og VTS-sentre, og å utføre offiserens plikter også med et mannskap med ulike morsmål, herunder ferdighet i å bruke og forstå IMOs maritime standarduttrykk (IMO Standard Marine Communication Phrases) (IMO SMCP)</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra praktisk opplæring</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Nautiske publikasjoner og meldinger på engelsk som er relevante for skipets sikkerhet, tolkes eller formuleres riktig</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kommuniksjonen er klar og blir forstått</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Sende og motta informasjon gjennom optisk telegrafering</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Optisk telegrafering</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdighet i å bruke International Code of Signals</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdighet i å sende og motta nødsignal SOS med morselampe, som angitt i vedlegg IV i De internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972, med endringer, og tillegg 1 i International Code of Signals, samt optisk signalering av enkeltbokstavsignaler, også som angitt i International Code of Signals</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra praktisk opplæring og/eller simulering</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kommunikasjonen innenfor operatørens ansvarsområde lykkes konsekvent</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection12"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="483"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Manøvrere skipet</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Manøvrering og behandling av skipet</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; virkningene av dødvekt, dypgående, trim, fart og klaring under kjølen på svingradius og stoppedistanser</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; virkningene av vind og strøm på behandlingen av skipet</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; manøvrer og prosedyrer for redning av person som har falt over bord</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; minskningen av klaring under kjølen når skipet er i bevegelse, grunt farvann og liknende virkninger</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; forsvarlige prosedyrer for ankring og fortøyning</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant opplæring på en bemannet skalamodell av skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Driftsbegrensningene for sikker drift av skipets framdrifts-, styre- og kraftsystemer overskrides ikke ved normale manøvrer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Justeringer av skipets kurs og fart opprettholder navigeringens sikkerhet</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection13"> <p><strong>&nbsp;</strong></p> </div> <strong><br /> </strong> <div class="WordSection14"> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <h3><strong>Funksjon:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lasting, lossing og stuing på det operative nivået</strong></h3> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="483"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Overvåke lasting, stuing, sikring og lossing av last og omsorgen for last under reisen</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Lasting, lossing, stuing og sikring</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til virkningen av last, herunder tunge løft, på skipets sjødyktighet og stabilitet</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til trygg lasting, lossing, stuing og sikring av last, herunder farlig, risikofylt og skadelig last og dens innvirkning på sikkerheten for skip og menneskeliv</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdighet i å etablere og opprettholde effektiv kommunikasjon under lasting og lossing</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Laste- og losseoperasjoner utføres i samsvar med lasteplanen eller andre dokumenter og etablerte sikkerhetsregler/-forskrifter, driftsinstrukser for utstyr og stuingsbegrensninger om bord</p> <p>&nbsp;</p> <p>Håndtering av farlig, risikofylt og skadelig last tilfredsstiller internasjonale regler og anerkjente standarder og sikkerhetsregler for arbeidsoperasjoner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kommunikasjonen erklar, blir forstått og lykkes konsekvent</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Inspisere og rapportere mangler og skade på lasterom, lukedeksler og ballasttanker</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap<sup>*</sup> til og ferdighet i å forklare hvor man skal se etter skade og mangler som forekommer oftest på grunn av:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; laste- og losseoperasjoner</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; korrosjon</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dårlige værforhold</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdighet i å si hvilke deler av skipet som skal inspiseres fra gang til gang for å dekke alle deler innenfor et gitt tidsrom</p> <p>&nbsp;</p> <p>Identifisere de delene av skipets konstruksjon som er kritiske for skipets sikkerhet</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Inspeksjonene utføres i samsvar med fastsatte prosedyrer, og mangler og skade blir oppdaget og rapportert på forsvarlig måte</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dersom det ikke blir oppdaget mangler eller skade, viser prestasjoner fra prøving og bedømmelse klart tilstrekkelig kompetanse i å følge prosedyrer og ferdighet i å skille mellom normale deler, deler med mangler eller skadede deler på skipet</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </div> <br /> <div class="WordSection15"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Inspisere og rapportere mangler og skade på lasterom, lukedeksler og ballasttanker</p> <p>(<em>forts</em>.)<em>&nbsp;</em></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Angi årsakene til korrosjon i lasterom og ballasttanker og hvordan korrosjon kan identifiseres og forhindres</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til prosedyrene for hvordan inspeksjonene skal utføres</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdighet i å forklare hvordan man skal sikre pålitelig påvisning av mangler og skade</p> <p>&nbsp;</p> <p>Forståelse for formålet med det «utvidede besiktelsesprogrammet»</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="Style37">&nbsp;</p> </div> <br /> <div class="WordSection16"> <h3 class="Style37">Funksjon:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative nivået</h3> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Sikre at kravene om hindring av forurensning oppfylles</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Hindring av forurensning av havmiljøet og prosedyrer for begrensning av forurensning</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til forholdsregler som skal tas for å hindre forurensning av havmiljøet</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prosedyrer for begrensning av forurensning og alt tilhørende utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Betydning av proaktive tiltak for å verne havmiljøet</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prosedyrer for overvåking av arbeidsoperasjoner om bord og for å sikre at kravene i MARPOL oppfylles fullt ut</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tiltak for å sikre at et positivt miljømessig omdømme opprettholdes</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Opprettholde skipets sjødyktighet</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Skipets stabilitet</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Praktisk kjennskap til og bruk av stabilitets-, trim- og belastningstabeller, diagrammer og utstyr for beregning av belastning</p> <p>&nbsp;</p> <p>Forståelse av grunnleggende tiltak som må iverksettes i tilfelle av delvis tap av oppdrift i intakt tilstand</p> <p>&nbsp;</p> <p>Forståelse av grunnprinsippene for vanntett sikkerhet</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Skipets konstruksjon</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Allmenn kjennskap til de viktigste konstruksjonsdelene i et skip og de riktige betegnelsene på de forskjellige delene</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring på laboratorieutstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Stabilitetsforholdene oppfyller IMOs kriterier for skips stabilitet i intakt tilstand under alle lasteforhold</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tiltak for å sikre og opprettholde skipets vanntette sikkerhet er i samsvar med anerkjent praksis</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Forebygge, begrense og slokke branner om bord</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Forebyggende brannvern og brannslokkingsutstyr</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p>Ferdighet i å organisere brannøvelser</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til brannklasser og branners kjemi</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til brannslokkingsanlegg</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring og erfaring i brannslokking som angitt i avsnitt A-VI/3</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Problemets type og omfang identifiseres umiddelbart og de første tiltakene er i tråd med skipets nødprosedyre og beredskapsplaner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Evakuerings-, nødavstengings- og isolerings-</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection17"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til tiltak som må iverksettes i tilfelle av brann, herunder brann som berører oljesystemer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>prosedyrer er tilpasset nøddsituasjonens art og gjennomføres umiddelbart</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prioritert rekkefølge og nivå og tidsbruk for rapporter og informasjon til personell om bord er relevante for nødssituasjonens art og gjenspeiler graden av hastverk i situasjonen</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Betjene</p> <p>redningsredskaper</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Livredning</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdighet i å organisere redningsøvelser og kjennskap til betjening av redningsfarkoster og mann-overbord-båter, deres innretninger og arrangementer for utsetting, og deres utstyr, herunder radio-redningsredskaper, satelitt-nødpeilesendere, radartranspondere, redningsdrakter og termiske beskyttelsesmidler</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring og erfaring som angitt i avsnitt A-VI/2 nr. 1-4</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Tiltak som iverksettes i evakuerings- og redningssituasjoner er tilpasset rådende omstendigheter og forhold, og er i samsvar med anerkjent sikkerhetspraklsis og normer</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Gi medisinsk førstehjelp om bord på skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Medisinsk hjelp</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Praktisk bruk av medisinske håndbøker og råd gitt over radio, herunder ferdighet i å iverksette tiltak på grunnlag av slik kunnskap i tilfelle av ulykker eller sykdom som med sannsynlighet vil kunne forekomme om bord på skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring som angitt i avsnitt A-VI/4 nr. 1-3</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Skadenes eller forholdenes sannsynlige årsak, art og omfang påvises umiddelbart, og behandlingen minimaliserer den umiddelbare trusselen mot menneskeliv</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Overvåke oppfyllelsen av regelverkets krav</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Grunnleggende praktisk kjennskap til de relevante IMO-konvensjonene om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, sikring og vern av havmiljøet</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra prøving eller godkjent opplæring</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Regelverkets krav med hensyn til sikkerhet for menneskeliv til sjøs, sikring og vern av havmiljøet identifiseres riktig</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <strong><br /> </strong> <div class="WordSection19"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bruk av ferdigheter i lederskap og lagarbeid</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Praktisk kjennskap til ledelse og opplæring av personell om bord</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til tilknyttede internasjonale skipsfartskonvensjoner og rekommandasjoner og nasjonal lovgivning</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdighet i å bruke oppgavestyring og styring av arbeidsbyrde, herunder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; planlegging og koordinering</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; fordeling av personell</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tids- og ressursbegrensninger</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; prioritering</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til og ferdighet i å bruke effektiv ressursstyring:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; fordeling, tildeling og prioritering av ressurser</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; effektiv kommunikasjon om bord og på land</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; beslutninger gjenspeiler vurdering av gruppens erfaring</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bestemthet og lederskap, herunder motivasjon</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; innhenting og opprettholdelse av situasjonsforståelse</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; praktisk demonstrasjon</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Mannskapet tildeles oppgaver informeres om forventede normer for arbeid og atferd på en måte som er hensiktsmessig for de aktuelle personene</p> <p>&nbsp;</p> <p>Opplæringsmål og aktiviteter basert på bedømmelse av nåværende kompetanse og egenskaper og driftskrav</p> <p>&nbsp;</p> <p>Det skal demonstreres at operasjonene er i samsvar med gjeldende regler</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Operasjonene er planlagt og ressursene er tildelt etter behov i riktig prioritert rekkefølge for å utføre nødvendige oppgaver</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kommunikasjon gis og mottas klart og utvetydig</p> <p>&nbsp;</p> <p>Effektiv lederskapstatferd demonstreres</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nødvendige medlemer av gruppen deler presis forståelse av nåværende og forutsagt status for fartøyet, driftsstatus og ytre omstendigheter</p> <p>&nbsp;</p> <p>Beslutningene er de mest effektive for situasjonen</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> </div> <br /> <div class="WordSection20"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bruk av ferdigheter i lederskap og lagarbeid (<em>forts</em>.)</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap til og ferdighet i å anvende metoder for beslutningstaking:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; situasjons- og risikovurdering</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; identifisere og vurdere genererte muligheter</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; velge handlingsforløp</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; evaluering av resultatets effektivitet</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bidra til skipets og personellets sikkerhet</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap til personlige overlevelsesteknikker</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til forebyggende brannvern og ferdighet i å bekjempe og slokke branner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til grunnleggende førstehjelp</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til personlig sikkerhet og sosialt ansvar</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring og erfaring som angitt i avsnitt A-VI/1 nr. 2</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Egnet sikkerhets- og verneutstyr brukes riktig</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prosedyrer og sikre arbeidsrutiner utformet for å sikre personell og skipet følges til enhver tid</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prosedyrer utformet for å verne miljøet følges til enhver tid</p> <p>&nbsp;</p> <p>Opprinnelige og oppfølgende tiltak for å bli oppmerksom på en nødssituasjon er i samsvar med etablerte nødprosedyrer</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br />

Avsnitt A-II/2: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som skipsfører og overstyrmann på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer

<div class="WordSection1"> <div class="WordSection1"> <h2>Kompetansenormer</h2> <ol> <li>Alle som søker om sertifikat som skipsfører eller overstyrmann på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer, skal være pålagt å demonstrere sin kompetanse med hensyn til, på ledelsesnivået, å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene som er oppført i kolonne 1 i tabell A-II/2.</li> <li>Minstekravene til kunnskap, forståelse og dyktighet som stilles for erverv av sertifikat, er oppført i kolonne 2 i tabell A-II/2. Disse innarbeider og utvider i omfang og dybde de emnene som er oppført i kolonnne 2 i tabell A-II/1 for vakthavende dekksoffiserer.</li> <li>Idet det tas hensyn til at skipsføreren har det overordnede ansvaret for sikkerheten til og sikringen av skipet, dets passasjerer, mannskap og last, og for vern av havmiljøet mot forurensning fra skipet,og at en overstyrmann skal være i stand til å overta dette ansvaret til enhver tid, skal bedømmelsen i disse emnene være utformet for å prøve deres evne til å tilegne seg all tilgjengelig informasjonen som berører sikerheten til skipet, dets passasjerer, mannskap eller last, eller vern av havmiljøet.</li> <li>Kunnskapsnivået for de emnene som er oppført i kolonne 2 i tabell A-II/2, skal være tilstrekkelig til at søkeren kan gjøre tjeneste i stilling som skipsfører eller overstyrmann.<sup>*</sup></li> <li>Nivået for teoretisk kunnskap, forståelse og dyktighet som kreves for de ulike emnene i kolonnne 2 i tabell A-II/2, kan variere avhengig av om sertifikatet skal være gyldig for skip med bruttotonnasje på 3&nbsp;000 eller mer, eller for skip med bruttotonnasje på mellom 500 og 3&nbsp;000.</li> <li>Opplæring og erfaring for å oppnå det nødvendige nivået for teoretisk kunnskap, forståelse og dyktighet, skal ta hensyn til de relevante kravene i denne delen og veiledningen i del B av denne koden.</li> <li>Alle som søker om sertifikat, skal være pålagt å godtgjøre at de påkrevde kompetansenormene er oppnådd i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse oppført i kolonne 3 og 4 i tabell A-II/2.</li> </ol> <h2>Fart nær kystlandet</h2> <ol start="8"> <li>En administrasjon kan utstede et sertifikat som er begrenset til tjeneste om bord på skip som utelukkende er i fart nær kystlandet og kan, for utstedelsen av et slikt sertifikat, utelukke emner som ikke får anvendelse på de aktuelle farvannene eller skipene, idet det tas hensyn til virkningen på sikkerheten for alle skip som måtte gå i fart i de samme farvannene.</li> <p class="Style17">&nbsp;</p> </ol></div> <div class="WordSection2"> <h3><em>Tabell A-II/2</em></h3> <h4>Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for skipsførere og overstyrmenn på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer</h4> <h3><strong>Funksjon:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Navigering på ledelsesnivået</strong></h3> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Planlegge en reise og utføre navigering</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Planlegging av reise og navigering for alle forhold ved bruk av anerkjente metoder for plotting av ruter på havet, der det for eksempel tas hensyn til:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; farvannsbegrensninger</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; meteorologiske forhold</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; is</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nedsatt sikt</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; trafikkseparasjons­systemer</p> <p>&nbsp;</p> <p>.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; områder med sjøtrafikktjeneste (VTS-områder)</p> <p>&nbsp;</p> <p>.7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; områder med store tidevannsvirkninger</p> <p>&nbsp;</p> <p>Seilingsruter i samsvar med General Provisions on Ships' Routeing</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rapportering i samsvar med «General Principles for Ship Reporting Systems» og med VTS-prosedyrer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring på laboratorieutstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>ved bruk av: kartkataloger, kart, nautiske publikasjoner og særlige opplysninger om skipet</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Utstyr, kart og nautiske publikasjoner som er påkrevd for reisen, spesifiseres og er relevante for sikker gjennomføring av reisen</p> <p>&nbsp;</p> <p>Begrunnelsen for den planlagte seilingsruten understøttes av fakta og statistiske data hentet fra relevante kilder og publikasjoner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Positsjoner, kurser, avstander og tidsberegninger er riktige innenfor akspeterte nøyaktighetsnormer for navigasjonsutstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Alle potensielle farer for navigeringen identifiseres nøyaktig</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bestemme posisjon og nøyaktigheten av den framkomne posisjonsbestemmelsen ved ethvert middel</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Posisjonsbestemmelse under alle forhold:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ved astronomiske observasjoner</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ved terrestriske observasjoner, herunder ferdighet i å bruke hensiktsmessige kart, meddelelser til sjøfarere og andre publikasjoner for å vurdere nøyaktigheten av den framkomne posisjonsbestemmelsen</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ved bruk av moderne elektroniske</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring på laboratorieutstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Hovedmetoden for å bestemme skipets posisjon er den best egnede under de rådende omstendigheter og forhold</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bestemmelsen ved astronomiske observasjoner er innenfor aksepterte nøyaktighetsnivåer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bestemmelsen ved terrestriske observasjoner er</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection3"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>navigasjonshjelpemidler, med særskilt kjennskap til deres virkemåte, begrensninger, feilkilder, oppdagelse av feilaktig informasjon og korrigeringsmetoder for å oppnå nøyaktig posisjonsbestemmelse</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>ved bruk av:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kart, nautisk almanakk, plotteark, kronometer, sekstant og en kalkulator</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kart, nautiske publikasjoner og navigasjonsinstrumenter (asimutspeil, sekstant, logg, peileutstyr, kompass) og håndbøker fra produsenten</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; radar, terrestriske elektroniske systemer for posisjonsbestemmelse, systemer for satellittinavigering og hensiktsmessige navigasjonskart og publikasjoner</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>innenfor aksepterte nøyaktighetsnivåer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nøyaktigheten av den framkomne posisjonsbestemmelsen vurderes skikkelig</p> <p>&nbsp;</p> <p>Posisjonsbestemmelsen ved bruk av elektroniske navigasjonshjelpemidler er innenfor nøyaktighetsnormene for utstyret som er i bruk. Mulige feil som påvirker nøyaktigheten av den framkomne posisjonen identifiseres, og metodene for å minimalisere virkningene av systemgfeil på den framkomne posisjonen anvendes riktig</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Fastslå og ta med i beregningen kompassfeil</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Fedighet i å fastslå og ta med i beregningen feil ved magnetiske kompass og gyrokompass</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til prinsippene for magnetiske kompass og gyrokompass</p> <p>&nbsp;</p> <p>En forståelse av systemer som styres av hovedgyroen og kjennskap til betjening og stell av hovedtypene av gyrokompass</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring på laboratorieutstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>ved bruk av: astronomiske observasjoner, terrestriske peilinger og sammenlikning mellom magnetiske kompass og gyrokompass</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Metoden for og hyppigheten av kontroll for feil på magnetiske kompass og gyrokompass sikrer at informasjonen er nøyaktig</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection4"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Samordne søke og redningsopera-sjoner</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Grundig kjennskap til og ferdighet i å anvende prosedyrene i håndboken International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR)</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring på laboratorieutstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>ved bruk av: relevante publikasjoner, kart, meteorologiske data, særskilte opplysninger om aktuelle skip, radiokommunikasjonsutstyr og annet tilgjengelig materielle og utstyr og ett eller flere av følgende:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæringskurs for søk og redning</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring på laboratorieutstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Planen for samordning av søke- og redningsoperasjoner er i samsvar med internasjonale retningslinjer og normer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Radiokommunikasjon etableres og korrekte kommunikasjonsprosedyrer følges på alle stadier i søke- og redningsoperasjoner</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Etablere vaktholdsordninger og vaktholds-prosedyrer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Grundig kjennskap til innholdet i, anvendelsen av og formålet med De internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972, med endringer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grundig kjennskap til innholdet i, anvendelsen av og formålet med prinsippene som skal iakttas for brovakt</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Vaktholdsordninger og vaktholdsprosedyrer etableres og opprettholdes i samsvar med internasjonale regler og retningslinjer for å ivareta navigeringens sikkerhet, vern av havmiljøet og sikkerheten for skip og mennesker om bord</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection5"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Opprettholde sikker navigering gjennom bruk av informasjon fra navigasjonsutstyr og -systemer til hjelp ved beslutningstaking på broen</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Merk</em>: Opplæring og bedømmelse i bruk av ARPA er ikke påkrevd for dem som utelukkende gjør tjeneste på skip som ikke er utstyrt med ARPA. Denne begrensningen skal være angitt i påtegningen som er utstedt til vedkommende sjømann</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>En forståelse av systemfeil og grundig forståelse av sider ved betjeningen av navigasjonssystemer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Planlegging av blindnavigering</p> <p>&nbsp;</p> <p>Evaluering av navigasjonsinformasjon fra alle kilder, herunder radar og ARPA, i den hensikt å ta og gjennomføre avgjørelser på broen for å unngå sammenstøt og lede sikker navigering av skipet</p> <p>&nbsp;</p> <p>Den innbyrdes forbindelsen mellom og optimale bruken av alle navigasjonsdata som er tilgjengelig for å utføre navigering</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra godkjent ARPA-simulator og ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring på laboratorieutstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Informasjon fra navigasjonsutstyr og ‑systemer tolkes og analyseres riktig, idet det tas hensyn til utstyrets begrensninger og rådende omstendigheter og forhold</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tiltak som treffes for å unngå å komme for nær eller støte sammen med et annet fartøy, er i samsvar med De internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972, med endringer</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Opprettholde sikker navigering gjennom bruk av ECDIS og tilknyttede naviga-sjonssystemer til hjelp ved beslutningstaking på broen</p> <p>&nbsp;</p> <p>Merk: Opplæring og bedømmelse i bruk av ECDIS er ikke påkrevd for dem som utelukkende gjør tjeneste på skip som ikke er utstyrt med ECDIS. Denne begrensningen skal være angitt i påtegningen som er utstedt til vedkommende sjømann</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Styring av driftsprosedyrer, systemfiler og data, herunder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; styre anskaffelse, lisensiering og oppdatering av kartdata og systemprogramvare for å overholde fastsatte prosedyrer</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; oppdatering av system og informasjon, herunder ferdighet i å oppdatere systemversjonen av ECDIS i samsvar med leverandørens utvikling av produktet</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; opprette og vedlikeholde systemkonfigurasjons- og backupfiler</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; opprette og vedlikeholde loggfiler i samsvar med fastsatte prosedyrer</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; opprette og vedlikeholde reiseplanfiler i samsvar med fastsatte prosedyrer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra ett av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent ECDIS-simulatortrening</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Driftsprosedyrer for bruk av ECDIS er fastsatt, anvendes og overvåkes</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tiltak som treffes for å minimalisere risiko for navigeringens sikkerhet</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection6"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bruke loggbok- og sporingshistoriefunksjonene i ECDIS til inspeksjon av systemfunksjoner, alarminnstillinger og brukerrespons</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bruke avspillingsfunksjonen i ECDIS til gjennomgåelse av reise, ruteplanlegging og gjennomgåelse av systemfunksjoner</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Varsle været og oseanografiske forhold</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Ferdighet i å forstå og tolke et synoptisk kart og varsle været i et område, idet det tas hensyn til lokale værforhold og informasjon mottatt på værfaks</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til karakteristika ved forskjellige værsystemer, herunder tropiske sykloner, unnvikelse av stromsentre og de farlige kvadrantene</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til havstrømssystemer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdighet i å beregne tidevannsforhold</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bruk av alle relevante nautiske publikasjoner med opplysninger om tidevann og strøm</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring på laboratorieutstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>De sannsynlige værforholdene som er forutsett for en bestemt periode, er basert på all tilgjengelig informasjon</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tiltak som treffes for å opprettholde navigeringens sikkerhet, minimaliserer risiko for skipets sikkerhet</p> <p>&nbsp;</p> <p>Begrunnelser for valg av tiltak understøttes av statistiske data og observasjoner av de faktiske værforholdene</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Reagere på nødssituasjoner knyttet til navigeringen</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Forholdsregler ved grunnsetting av skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tiltak som skal treffes dersom grunnstøting er nært forestående, og etter grunnstøting</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bringe et grunnstøtt skip flott med og uten bistand</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tiltak som skal treffes dersom sammenstøt er nært forestående, og etter sammenstøt eller svekking av skrogets vanntette sikkerhet av en hvilken som helst grunn</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra praktisk opplæring, erfaring fra tjeneste og praktiske øvelser i nødprosedyrer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Ethvert problems type og omfang identifiseres umiddelbart og beslutninger og handlinger minimaliserer virkningene av enhver svikt i skipets systemer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kommunikasjonen er effektiv og i tråd med fastsatte prosedyrer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Beslutninger og tiltak maksimaliserer sikkerheten til personer om bord</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection7"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="483"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Vurdering av havarikontroll</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nødstyring</p> <p>&nbsp;</p> <p>Arrangementer og prosedyrer for slep i nødssituasjoner</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Manøvrere og håndtere et skip under alle forhold</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Manøvrering og håndtering av et skip under alle forhold, herunder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; manøvrer ved tilnærming til losstasjoner og når los går om bord eller fra borde, idet det tas behørig hensyn til vær, tidevann, sig og stoppedistanser</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; håndtering av skipet i elver, elvemunninger og trange farvann, idet det tas hensyn til hvordan skipet lystrer roret under påvirkning av strøm, vind og i trange farvann</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; anvendelse av teknikker for konstant svingrate</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; manøvrering i grunt farvann, herunder reduksjon i klaring under kjølen som følge av skipets bevegelse i vannet, rulling og stamping</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; gjensidig påvirkning mellom skip som passerer hverandre og mellom eget skip og nærliggende bredder (kanalvirkning) .6 legge til og gå fra kai under varierende vind-, tidevanns- og strømforhold med og uten slepebåt</p> <p>&nbsp;</p> <p>.7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; gjensidig påvirkning mellom skip og slepebåt</p> <p>&nbsp;</p> <p>.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bruk av framdrifts- og manøvreringssystemer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant bemannet skalamodell av skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Alle avgjørelser om å legge til kai og om oppankring baseres på en skikkelig vurdering av skipets manøvrerings-og maskinegenskaper og kreftene som må ventes å virke når skipet legger til kai eller ligger for anker</p> <p>&nbsp;</p> <p>Når skipet er underveis, foretas en fullstendig vurdering av mulige virkninger av grunne eller trange farvann, is, bredder, tidevannsforhold, passerende skip og bølger fra eget skips baug og akterende slik at skipet kan manøvreres trygt under ulike laste- og værforhold</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection8"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="482"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Manøvrere og håndtere et skip under alle forhold (<em>forts</em>.)</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>.9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; valg av ankerplass, oppankring med ett eller to ankere på trange ankerplasser, og faktorer som spiller inn ved vurdering av hvilken kjettinglengde som skal brukes</p> <p>&nbsp;</p> <p>.10&nbsp;&nbsp;&nbsp; dregging av anker, frigjøring av uklare ankere</p> <p>&nbsp;</p> <p>.11&nbsp;&nbsp;&nbsp; tørrdokksetting av både skadd og uskadd skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.12&nbsp;&nbsp;&nbsp; kontroll og håndtering av skip i dårlig vær, herunder bistand til skip eller fly i nød, tauing, framgangsmpter for å hindre at skip som ikke kan manøvrere, blir liggende på tvers i sjøen, redusere avdrift og bruk av olje</p> <p>&nbsp;</p> <p>.13&nbsp;&nbsp;&nbsp; forholdsregler ved manøvrering for å sette mann-overbord-båter eller redningsfarkoster på vannet i dårlig vær</p> <p>&nbsp;</p> <p>.14&nbsp;&nbsp;&nbsp; metoder til å ta overlevedne om bord fra mann-overbord-båter og redningsfarkoster</p> <p>&nbsp;</p> <p>.15&nbsp;&nbsp;&nbsp; ferdighet i å fastslå manøvrerings- og framdriftsegenskaper for vanlige skipstyper, særlig med hensyn til stoppedistanser og svingradius ved forskjellig dypgående og fart</p> <p>&nbsp;</p> <p>.16&nbsp;&nbsp;&nbsp; viktigheten av å gå med redusert fart for å unngå skader forårsaket av bølger fra eget skips baug og akterende</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection9"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="486"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Manøvrere og håndtere et skip under alle forhold (<em>forts</em>.)</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>.17&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; praktiske tiltak ved navigering i eller nær is eller under nedisingsforhold</p> <p>&nbsp;</p> <p>.18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bruk av og manøvrering i og nær trafikkseparasjonssystemer og i områder med sjøtrafikktjeneste (VTS-områder)</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Betjene fjernkontroller for framdriftsanlegg og maskinsystemer og -funksjoner</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Funksjonsprinsipper for skipsmaskineri</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hjelpemaskineri på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>Allmenn kjennskap til tekniske uttrykk vedrørende skipsmaskineri</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Hovedmaskineri, hjelpemaskineri og utstyr betjenes til enhver til i samsvar med tekniske spesifikasjoner og innenfor trygge driftsbegrensninger</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <h3><strong>Funksjon:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lasting, lossing og stuing på ledelsesnivået</strong></h3> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="486"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Planlegge og sikre trygg lasting, stuing, sikring og omsorg for lasten under reisen, samt lossing</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap til og ferdighet i å anvende relevante internasjonale regler, koder og normer for trygg lasting, lossing, stuing, sikring og transport av last</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til virkningen av last og laste- og losseoperasjoner på trim og stabilitet</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bruk av stabilitets- og trimdiagrammer og utstyr for beregning av belastninger, herunder automatisik databasert (ADB) utstyr, og kjennskap til hvordan last og ballast kan benyttes for å holde belastningen på skroget innenfor akseptable grenser</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>ved bruk av: stabilitets-, trim- og belastningstabeller, diagrammer og utstyr for beregning av belastning</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Hyppigheten og omfanget av overvåking av lastens tilstand tilpasses lastens art og rådende forhold</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uakseptable eller uforutsette variasjoner i lastens tilstand eller spesifikasjon påvises omgående og det treffes umiddelbart mottiltak innrettet på å ivareta sikkerheten for skipet og mennesker om bord</p> <p>&nbsp;</p> <p>Laste- og losseoperasjoner planlegges og utføres i samsvar med</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection10"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="485"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Planlegge og sikre trygg lasting, stuing, sikring og omsorg for lasten under reisen, samt lossing (<em>forts</em>.)</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Stuing og sikring av last om bord på skip, herunder laste- og losseredskaper og utstyr til sikring og surring</p> <p>&nbsp;</p> <p>Laste- og losseoperasjoner, med særlig oppmerksomhet rettet mot transport av last som er identifisert i Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing</p> <p>&nbsp;</p> <p>Allmenn kjennskap til tankskip og tankskipsoperasjoner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kunnskap om de drifts- og konstruksjonsmessige begrensningene til bulkskip</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdighet i å bruke alle tilgjengelige data om bord i forbindelse med lasting og lossing av og omsorg for bulklast</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdighet i å fastsette prosedyrer for trygg håndtering av last i samsvar med bestemmelsene i de relevante dokumentene som IMDG-koden, IMSBC-koden, MARPOL 73/78 vedlegg III og V og annen relevant informasjon</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdighet i å forklare de grunnleggende prinsippene for å etablere effektiv kommunikasjon og forbedre arbeidsforholdene mellom skip og terminalpersonell</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>etablerte prosedyrer og regelverkets krav</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stuing og sikring av last sikrer at stabilitets- og belastningstilstander holder seg innenfor trygge grenseverdier til enhver tid under reisen</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <strong><br /> </strong> <div class="WordSection12"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="485"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Vurdere rapporterte mangler og skade på lasterom, lukedeksler og ballasttanker og treffe egnede tiltak</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap til strykebegrensningene til viktige konstruksjonsdeler på et standard bulkskip og ferdighet i å tolke gitte tall for bøyemoment og skjærkraft</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdighet i å forklare hvordan man skal unngå skadelige virkninger på bulkskip av korrosjon, materialtretthet og feilhåndtering av last</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>ved bruk av: stabilitets-, trim- og belastningstabeller, diagrammer og utstyr for beregning av belastning</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Evalueringene bygger på anerkjente prinsipper, velbegrunnede argumenter og er riktig utført. De avgjørelsene som tas, er akseptable, idet det tas hensyn til skipets sikkerhet og rådende forhold</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Føring av farlig last</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Internasjonale regler, normer, koder og rekommandasjoner om føring av farlig last, herunder den internasjonale koden for transport av farlig last til sjøs (IMDG-koden) og den internasjonale koden for sikker transport av fast bulklast (IMSBC-koden)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Føring av farlig, risikofylt og skadelig last, forholdsregler under lasting og lossing og omsorg for lasten under reisen</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent spesialopplæring</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Planlagt fordeling av last baseres på påltelig informasjon og er i samsvar med etablerte retningslinjer og regelverkets krav</p> <p>&nbsp;</p> <p>Informasjon om farer, risikoer og særkrav foreligger i et format som egner seg for rask konsultasjon i tilfelle av en uønsket hendelse</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection13"> <h3 class="Style37">Funksjon:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på ledelsesnivået</h3> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="485"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kontrollere trim, stabilitet og belastning</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p class="Style11">Forståelse av grunnprinsippene i skips konstruksjon og teoriene og faktorene som påvirker trim og stabilitet og tiltak som er nødvendige for å bevare trim og stabilitet</p> <p class="Style11">&nbsp;</p> <p class="Style11">Kjennskap til virkningen på et skips trim og stabilitet i tilfelle av skade på og påfølgende vanninntrengning i et rom, og mottiltak som skal treffes</p> <p class="Style11">&nbsp;</p> <p>Kjennskap til IMO-rekommandasjoner vedrørende skips stabilitet</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Stabilitets- og belastningstilstander holdes innenfor trygge grenseverdier til alle tider</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection14"> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Overvåke og kontrollere overholdelse av regelverkets krav og tiltak for å ivareta sikkerheten for menneskeliv til sjøs, sikring og vern av havmiljøet</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap til internasjonal skipsfartslovgivning nedfelt i internasjonale avtaler og konvensjoner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Følgende emner skal vies særlig oppmerksomhet:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sertifikater og andre dokumenter som skal være om bord på skip ifølge internasjonale konvensjoner, hvordan de kan skaffes og deres gyldighetsperiode</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ansvarsområder ifølge relevante krav i Den internasjonale konvensjon om lastelinjer, 1966, med endringer</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ansvarsområder ifølge relevante krav i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974, med endringer.</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ansvarsområder ifølge Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip, med endringer</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; helseerklæringer for sjøfolk og kravene i International Health Regulations</p> <p>&nbsp;</p> <p>.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ansvarsområder ifølge internasjonalt regelverk som berører sikkerheten for skip, passasjerer, mannskap og last</p> <p>&nbsp;</p> <p>.7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; metoder og hjelpemidler til å hindre forurensning av havmiljøet fra skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nasjonal lovgivning for gjennomføring av internasjonale avtaler og konvensjoner</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prosedyrer for overvåking av operasjoner og vedlikehold er i samsvar med regelverkets krav</p> <p>&nbsp;</p> <p>Potensiell manglende overholdelse identifiseres omgående og fullt ut</p> <p>&nbsp;</p> <p>Planlagt fornyelse og forlengelse av sertifikater sikrer fortsatt gyldighet for besiktede elementer og utstyr</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <strong><br /> </strong> <div class="WordSection15"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Opprettholde sikkerhet og trygghet for skipets mannskap og passasjerer og driftsklar tilstand for rednings-, brannslokkings- og andre sikkerhetssystemer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Grundig kjennskap til reglene vedrørende redningsredskaper (Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Organisering av brann- og redningsøvelser</p> <p>&nbsp;</p> <p>Opprettholdelse av driftsklar tilstand for rednings-, brannslokkings- og andre sikkerhetssystemer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tiltak som må treffes for å beskytte og trygge alle personer om bord i nødssituasjoner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tiltak for å begrense skade og berge skipet etter en brann, eksplosjon, kollisjon eller grunnstøting</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra praktisk opplæring og godkjent opplæring og erfaring fra tjeneste</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prosedyrer for overvåking av branndeteksjons- og sikkerhetssystemer sikrer at alle alarmer oppdages omgående og at det reageres i samsvar med etablerte nødprosedyrer</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Utvikle beredskaps-og havari-kontrollplaner og håndtere nødssituasjoner</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Utarbeidelse av beredskapsplaner for innsats i nødssituasjoner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Skipskonstruksjon, herunder havarikontroll</p> <p>&nbsp;</p> <p>Metoder og hjelpemidler til forebyggende brannvern, branndeteksjon og brannslokking</p> <p>&nbsp;</p> <p>Redningsredskapers funksjoner og bruk</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring og erfaring fra tjeneste</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Nødprosedyrer er i samsvar med de etablerte planene for nødssituasjoner</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection16"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bruk av ferdigheter i lederskap og organisering</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap til ledelse og opplæring av personell om bord</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til tilknyttede internasjonale skipsfartskonvensjoner og rekommandasjoner og nasjonal lovgivning</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdighet i å bruke oppgavestyring og styring av arbeidsbyrde, herunder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; planlegging og koordinering</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; fordeling av personell</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tids- og ressursbegrensninger</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; prioritering</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til og ferdighet i å bruke effektiv ressursstyring:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; fordeling, tildeling og prioritering av ressurser</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; effektiv kommunikasjon om bord og på land</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; beslutninger gjenspeiler vurdering av gruppens erfaring</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bestemthet og lederskap, herunder motivasjon</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; innhenting og opprettholdelse av situasjonsforståelse</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til og ferdighet i å anvende metoder for beslutningstaking:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; situasjons- og risikovurdering</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; identifisere og generere muligheter</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; velge handlingsforløp</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Mannskapet tildeles oppgaver informeres om forventede normer for arbeid og atferd på en måte som er hensiktsmessig for de aktuelle personene</p> <p>&nbsp;</p> <p>Opplæringsmål og aktiviteter basert på bedømmelse av nåværende kompetanse og egenskaper og driftskrav</p> <p>&nbsp;</p> <p>Det skal demonstreres at operasjonene er i samsvar med gjeldende regler</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Operasjonene er planlagt og ressursene er tildelt etter behov i riktig prioritert rekkefølge for å utføre nødvendige oppgaver</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kommunikasjon gis og mottas klart og utvetydig</p> <p>&nbsp;</p> <p>Effektiv lederskapstatferd demonstreres</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nødvendige medlemmer av gruppen deler presis forståelse av nåværende og forutsagt tilstand for fartøyet og</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bruk av ferdigheter i lederskap og organisering <em>(forts.)</em></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; evaluering av resultatets effektivitet</p> <p>&nbsp;</p> <p>Utvikling, gjennomføring og oversikt over standard driftsprosedyrer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>driftsstatus og ytre omstendigheter</p> <p>&nbsp;</p> <p>Beslutningene er de mest effektive for situasjonen</p> <p>&nbsp;</p> <p>Det skal demonstreres at operasjonene er effektive og i samsvar med gjeldende regler</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Organisere og lede den medisinske behandlingen som gis om bord</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Grundig kjennskap<sup>*</sup> til bruken av og innholdet i følgende publikasjoner:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Den internasjonale medisinske veiledning for skip eller tilsvarende nasjonale publikasjoner</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; det medisinske avsnittet i International Code of Signals</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Medisinsk veiledning for førstehjelp til bruk i ulykker med farlig gods</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Tiltak som treffes og prosedyrer som følges anvender tilgjengelige råd riktig og fullt ut</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="Style17">&nbsp;</p> <p class="Style17">&nbsp;</p> <p class="Style17">&nbsp;</p> <p class="Style7">&nbsp;</p> </div>

Avsnitt A-II/3: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som vakthavende dekksoffiser og som skipsfører på skip med bruttotonnasje på mindre enn 500, i fart

<p>Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som vakthavende dekksoffiser og som skipsfører på skip med bruttotonnasje på mindre enn 500, i fart nær kystlandet</p> <div class="WordSection1"> <h2 class="Style8">Vakthavende dekksoffiser</h2> <h3 class="Style8">Kompetansenormer</h3> <ol> <li>Alle som søker om sertifikat skal:<ol> <li>være pålagt å demonstrere sin kompetanse med hensyn til, på det operative nivået, å utføre oppgavene og pliktene og ivareta ansvarsområdene oppført i kolonne 1 i tabell A-II/3,</li> <li>minst ha behørig sertifikat for VHF-radiokommunikasjon i samsvar med kravene i radioreglementet, og</li> <li>ha, dersom de er utpekt som hovedansvarlige for radiokommunikasjon i nødsituasjoner, behørig sertifikat som er utstedt eller godkjent i henhold til bestemmelsene i radioreglementet.</li> </ol></li> <li>Minstekravene til kunnskap, forståelse og dyktighet som stilles for erverv av sertifikat, er oppført i kolonne 2 i tabell A-II/3.</li> <li>Kunnskapsnivået for de emnene som er oppført i kolonne 2 i tabell A-II/3, skal være tilstrekkelig til at søkeren kan gjøre tjeneste i stilling som vakthavende dekksoffiser.</li> <li>Opplæring og erfaring for å oppnå det nødvendige nivået for teoretisk kunnkap, forståelse og dyktighet, skal være basert på avsnitt A-VIII/2 del 4-1 – Prinsipper som skal iakttas for brovakt, og skal også ta hensyn til de relevante kravene i denne delen og veiledningen som er gitt i del B i denne koden.</li> <li>Alle som søker om sertifikat, skal være pålagt å godtgjøre at de påkrevde kompetansenormene er oppnådd i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse oppført i kolonne 3 og 4 i tabell A-II/3.</li> </ol> <h3>Spesialopplæring</h3> <ol start="6"> <li>Alle som søker om sertifikat som vakthavende dekksoffiser på skip med bruttotonnasje på mindre enn 500 i fart nær kystlandet som, i samsvar med nr. 4.2.1 i regel II/3, er pålagt å ha fullført spesialopplæring, skal følge et godkjent opplæringsprogram om bord på skip som:<ol> <li>sikrer at den enkelte i løpet av den fastsatte fartstiden får systematisk praktisk opplæring og erfaring i oppgavene, pliktene og ansvarsområdene til vakthavende dekksoffiser, idet det tas hensyn til veiledningen som er gitt i avsnitt B-II/1 i denne koden,</li> <li>det føres nært tilsyn med og som overvåkes av kvalifiserte offiserer om bord på skipene der den godkjente fartstiden opptjenes, og</li> <li>er tilstrekkelig dokumentert i en opplæringsbok eller liknende dokument<sup>*</sup>.</li> </ol></li> </ol> <p>(*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Det eller de relevante IMO-modellkursene og et lignende dokument utarbeidet av International Shipping Federation kan være til hjelp ved utarbeiding av opplæringsbøker.)</p> <h2>Skipsfører</h2> <ol start="7"> <li>Alle som søker om sertifikat som skipsfører på skip med bruttotonnasje på mindre enn 500, i fart nær kystlandet,skal oppfylle kravene til vakthavende dekksoffiser som er angitt nedenfor, og skal i tillegg være pålagt å godtgjøre at de innehar kunnskaper og ferdigheter som kreves for utførelse av alle pliktene til en slik skipsfører.</li> </ol></div> <br /> <h3 class="WordSection3"></h3> <h2 class="Style30"><em>Tabell A-II/3</em></h2> <h3>Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for vakthavende dekksoffiser og for skipsførere på skip med bruttotonnasje på mindre enn 500 i fart nær kystlandet</h3> <h3>Funksjon:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Navigering på det operative nivået</h3> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Planlegge og gjennomføre en kystreise og bestemme posisjon</p> <p>&nbsp;</p> <p>Merk: Opplæring og bedømmelse i bruk av ECDIS er ikke påkrevd for dem som utelukkende gjør tjeneste på skip som ikke er utstyrt med ECDIS. Disse begrensningene skal være angitt i den påtegningen som er utstedt til vedkommende sjømann</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><em>Navigering</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdighet i å bestemme skipets posisjon ved bruk av:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; landemerker</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; navigasjonshjelpemidler, herunder fyrtårn, sjømerker og bøyer</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bestikkoppgjør, under hensyn til vind, tidevann, strøm og beregnet fart</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grundig kjennskap til og ferdighet i å bruke navigasjonkart og publikasjoner, for eksempel seilingsbeskrivelser, tidevannstabeller, etterretninger for sjøfarende, farvanssvarsler over radio og informasjon om seilingsruter</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rapportering i samsvar med "General Principles for Ship Reporting Systems" og med VTS-prosedyrer</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Merk</em>: Dette punktet kreves bare for erverv av sertifikat som skipsfører</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring på laboratorieutstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>ved bruk av: kart-kataloger, kart, nautiske publikasjoner, farvannsvarsler over radio, sekstant, asimutspeil, elektronisk navigasjonsutstyr, ekkoloddutstyr, kompass</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Informasjon som hentes fra navigasjonskart og publikasjoner er relevant, tolkes riktig og avendes forsvarlig.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hovedmetoden for å bestemme skipets posisjon er den best egnede under de rådende omstendigheter og forhold</p> <p>&nbsp;</p> <p>Posisjonen bestemmes innenfor grensene for akseptable instrument-/systemfeil</p> <p>&nbsp;</p> <p>Påliteligheten til informasjonen som hentes gjennom hovedmetoden for posisjonsbestemmelse, kontrolleres med passende mellomrom</p> <p>&nbsp;</p> <p>Beregninger og målinger av navigasjonsinfor­masjon er nøyaktige</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kart og publikasjoner som velges, er i den største målestokken om bord som egner seg for området der navigeringen skjer, og kart korrigeres i samsvar med den nyeste informasjonen som er tilgjengelig</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <br /> <div class="WordSection4"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Planlegge og gjennomføre en kystreise og bestemme posisjon <em>(forts.)</em></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Planlegging av reise og navigering for alle forhold ved bruk av anerkjente metoder for plotting av ruter langs kysten, der det for eksempel tas hensyn til:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; farvannsbegrensninger</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; meteorologiske forhold</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; is</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nedsatt sikt</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; trafikkseparasjonssyste­mer</p> <p>&nbsp;</p> <p>.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; områder med sjøtrafikktjeneste (VTS-områder)</p> <p>&nbsp;</p> <p>.7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; områder med store tidevannsvirkninger</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Merk</em>: Dette punktet kreves bare for erverv av sertifikat som skipsfører</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grundig kjennskap til og ferdighet i å bruke ECDIS</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent ECDIS-simulatortrening</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection5"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="95" valign="top"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td width="135" valign="top"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td width="113" valign="top"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td width="140" valign="top"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="95" valign="top"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td width="135" valign="top"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td width="113" valign="top"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td width="140" valign="top"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="95" valign="top"> <p>Planlegge og gjennomføre en kystreise og bestemme posisjon <em>(forts.)</em></p> </td> <td width="135" valign="top"> <p><em>Navigasjonshjelpemidler og utstyr</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdighet i sikker drift av skipet og bestemmelse av skipets posisjon ved bruk av alle navigasjonshjelpemidler og alt utstyr som normalt er installert om bord på de aktuelleskipene</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Kompass</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p>Kjennskap til feil ved og korrigering av magnetiske kompass</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdighet i å påvise feil ved kompasset med terrestriske midler, og å ta slike feil med i beregningen</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Selvstyring</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til selvstyringsanlegg og prosedyrer, veksling fra manuell til automatisk kontroll og omvendt, justering av kontrollinstrumenter for optimal funksjon</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Meteorologi</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdighet i å bruke og tolke informasjon fra meteorologiske instrumenter om bord</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til karakertistika ved forskjellige værsystemer, rapporteringsprosedyrer og registreringssystemer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdigheter i å anvende den tilgjengelige meteorologiske informasjonen</p> </td> <td width="113" valign="top"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent radarsimulering</p> </td> <td width="140" valign="top"> <p>Funksjonskontroll av og tester for navigasjonssystemer er i samsvar med produsentens anbefalinger, god navigasjonspraksis og IMO-resolusjoner om ytelsesnormer for navigasjonsutstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tolking og analyse av informasjon fra radar er i samsvar med anerkjent navigasjonspraksis og tar hensyn til radarens begrensninger og nøyaktighetsnivåer</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Feil ved magnetiske kompass påvises og anvendes riktig på kurser og peilinger</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Den styremodusen som velges, er den best egnede for de rådende vær-, sjø- og traffikforholdene og de ønskede manøvrene</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Målinger og observasjoner av værforhold er nøyaktige og tilpasset den aktuelle reisen</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Meteorologisk informasjon tolkes og anvendes riktig for å å opprettholde trygg reise for fartøyet</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection6"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="95" valign="top"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td width="135" valign="top"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td width="113" valign="top"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td width="140" valign="top"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="95" valign="top"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td width="135" valign="top"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td width="113" valign="top"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td width="140" valign="top"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="95" valign="top"> <p>&nbsp;</p> </td> <td width="135" valign="top"> <p>&nbsp;</p> </td> <td width="113" valign="top"> <p>&nbsp;</p> </td> <td width="140" valign="top"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td width="95" valign="top"> <p>Opprettholde en sikker brovakt</p> </td> <td width="135" valign="top"> <p><em>Vakthold</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Grundig kjennskap til innholdet i, anvendelsen av og formålet med De internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972, med endringer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til innholdet i grunnprinsippene som skal iakttas for brovakt</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bruk av seilingsruter i samsvar med General Provisions on Ships' Routeing</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bruk av rapportering i samsvar med «General Principles for Ship Reporting Systems» og med VTS-prosedyrer</p> </td> <td width="113" valign="top"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring på laboratorieutstyr</p> </td> <td width="140" valign="top"> <p>Vakt og vaktskifter utføres i samsvar med anerkjente prinsipper og framgangsmåter</p> <p>&nbsp;</p> <p>Det holdes forsvarlig utkikk til enhver tid og på en slik måte at anerkjente prinsipper og framgangsmåter følges</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lanterner, signalfigurer og lydsignaler oppfyller kravene i De internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972, med endringer, og identifiseres riktig</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hyppighet og omfang av overvåking av skipstrafikken, skipet og miljøet er i samsvar med anerkjente prinsipper og framgangsmåter</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tiltak for å unngå å komme for nær eller støte sammen med andre fartøyer, er i samsvar med De internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972, med endringer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Avgjørelser om å endre kurs og/eller fart fattes i rett tid og i samsvar med akseptert navigasjonsprosedyrer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Det foretas en forsvarlig registrering av bevegelser og aktiviteter knyttet til skipets navigering</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ansvaret for navigeringens sikkerhet defineres klart til enhver tid, herunder perioder når skipsføreren er på broen og når det er los om bord</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection7"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="95" valign="top"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td width="135" valign="top"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td width="113" valign="top"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td width="140" valign="top"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="95" valign="top"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td width="135" valign="top"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td width="113" valign="top"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td width="140" valign="top"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="95" valign="top"> <p>Reagere i nødssituasjoner</p> </td> <td width="135" valign="top"> <p>Nødprosedyrer, herunder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; forholdsregler for beskyttelse av og sikkerhet for passasjerer i nødssituasjoner</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; første skadevurdering og havarikontroll</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tiltak som skal treffes etter en kollisjon</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tiltak som skal treffes etter en grunnstøting</p> <p>&nbsp;</p> <p>I tillegg skal følgende emner være med for erverv av sertifikat som skipsfører:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nødstyring</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; arrangementer for å ta fartøyer på slep og åvære under slep</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; redning av personer fra sjøen</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; komme et fartøy i havsnød til unnsetning</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; forståelse av tiltak som må treffes når nødssituasjoner oppstår i havn</p> </td> <td width="113" valign="top"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; praktisk opplæring</p> </td> <td width="140" valign="top"> <p>Nødssituasjonens type og omfang identifiseres umiddelbart</p> <p>&nbsp;</p> <p>De første tiltakene og, om nødvendig, manøvreringen er i samsvar med beredskapsplanene og tilpasset graden av hastverk i situasjonen og nødssituasjonens art</p> </td> </tr> <tr> <td width="95" valign="top"> <p>Reagere på et nødsignal til sjøs</p> </td> <td width="135" valign="top"> <p><em>Søk og redning</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til innholdet i håndboken International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR)</p> </td> <td width="113" valign="top"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra praktisk opplæring eller godkjent, relevant simulatortrening</p> </td> <td width="140" valign="top"> <p>Nødsignaler gjenkjennes umiddelbart</p> <p>&nbsp;</p> <p>Beredskapsplaner og instrukser i stående ordrer iverksettes og oppfylles</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection8"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="95" valign="top"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td width="135" valign="top"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td width="113" valign="top"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td width="140" valign="top"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="95" valign="top"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td width="135" valign="top"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td width="113" valign="top"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td width="140" valign="top"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="95" valign="top"> <p>Manøvrere skipet og betjene mindre skipsmaskineri</p> </td> <td width="135" valign="top"> <p><em>Manøvrering og behandling av skipet</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til faktorer som påvirker sikker manøvrering og behandling</p> <p>&nbsp;</p> <p>Drift av mindre skipsmaskineri og hjelpemaskineri</p> <p>&nbsp;</p> <p>Forsvarlige prosedyrer for ankring og fortøyning</p> </td> <td width="113" valign="top"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> </td> <td width="140" valign="top"> <p>Driftsbegrensningene for sikker drift av skipets framdrifts-, styre- og kraftsystemer overskrides ikke ved normale manøvrer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Justeringer av skipets kurs og fart opprettholder navigeringens sikkerhet</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hovedmaskineri, hjelpemaskineri og utstyr betjenes til enhver til i samsvar med tekniske spesifikasjoner og innenfor trygge driftsbegrensninger</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> </div> <br /> <strong><br /> </strong> <div class="WordSection10"> <p><strong>Funksjon:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lasting, lossing og stuing på det operative nivået</strong></p> <p class="Style43">&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="75" valign="top"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td width="138" valign="top"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td width="125" valign="top"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td width="145" valign="top"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="75" valign="top"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td width="138" valign="top"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td width="125" valign="top"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td width="145" valign="top"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="75" valign="top"> <p>Overvåke lasting, stuing, sikring og lossing av last og omsorgen for last under reisen</p> </td> <td width="138" valign="top"> <p><em>Lasting, lossing, stuing og sikring</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til trygg lasting, lossing, stuing og sikring av last, herunder farlig, risikofylt og skadelig last og dens innvirkning på sikkerheten for skip og menneskeliv</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bruk av den internasjonale koden for transport av farlig last til sjøs (IMDG-koden)</p> </td> <td width="125" valign="top"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> </td> <td width="145" valign="top"> <p>Laste-og losseoperasjoner utføres i samsvar med lasteplanen eller andre dokumenter og etablerte sikkerhetsregler/-forskrifter, driftsinstrukser for utstyr og stuingsbegrensninger om bord</p> <p>&nbsp;</p> <p>Håndtering av farlig, risikofylt og skadelig last tilfredsstiller internasjonale regler og anerkjente standarder og sikkerhetsregler for arbeidsoperasjoner</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Funksjon:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative nivået</strong></p> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="75" valign="top"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td width="138" valign="top"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td width="125" valign="top"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td width="145" valign="top"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="75" valign="top"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td width="138" valign="top"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td width="125" valign="top"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td width="145" valign="top"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="75" valign="top"> <p>Sikre at kravene om hindring av forurensning oppfylles</p> </td> <td width="138" valign="top"> <p class="Tabelltekst"><em>Hindring av forurensning av havmiljøet og prosedyrer for begrensning av forurensning</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til forholdsregler som skal tas for å hindre forurensning av havmiljøet</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prosedyrer for begrensning av forurensning og alt tilhørende utstyr</p> </td> <td width="125" valign="top"> <p class="Tabelltekst">Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> </td> <td width="145" valign="top"> <p>Prosedyrene for overvåking av arbeidsoperasjoner om bord og for å sikre oppfyllelse av MARPOL-kravene følges fullt ut</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection11"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="75" valign="top"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td width="138" valign="top"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td width="127" valign="top"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td width="143" valign="top"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="75" valign="top"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td width="138" valign="top"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td width="127" valign="top"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td width="143" valign="top"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="75" valign="top"> <p>Opprettholde skipets sjødyktighet</p> </td> <td width="138" valign="top"> <p><em>Skipets stabilitet</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Praktisk kjennskap til og bruk av stabilitets-, trim- og belastningstabeller, diagrammer og utstyr for beregning av belastning</p> <p>&nbsp;</p> <p>Forståelse av grunnleggende tiltak som må iverksettes i tilfelle av delvis tap av oppdrift i intakt tilstand</p> <p>&nbsp;</p> <p>Forståelse av grunnprinsippene for vanntett sikkerhet</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Skipets konstruksjon</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Allmenn kjennskap til de viktigste konstruksjonsdelene i et skip og de riktige betegnelsene på de forskjellige delene</p> </td> <td width="127" valign="top"> <p>Prøving og bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent opplæring på laboratorieutstyr</p> </td> <td width="143" valign="top"> <p>Stabilitetsforholdene oppfyller IMOs kriterier for skips stabilitet i intakt tilstand under alle lasteforhold</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tiltak for å sikre og opprettholde skipets vanntette sikkerhet er i samsvar med anerkjent praksis</p> </td> </tr> <tr> <td width="75" valign="top"> <p>Forebygge, begrense og slokke branner om bord</p> </td> <td width="138" valign="top"> <p><em>Forebyggende brannvern og brannslokkingsutstyr</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdighet i å organisere brannøvelser</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til brannklasser og branners kjemi</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til brannslokkingsanlegg</p> <p>&nbsp;</p> <p>Forståelse av tiltak som må iverksettes i tilfelle av brann, herunder brann som berører oljesystemer</p> </td> <td width="127" valign="top"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring og erfaring i brannslokking som angitt i avsnitt A-VI/3</p> </td> <td width="143" valign="top"> <p>Problemets type og omfang identifiseres umiddelbart og de første tiltakene er i tråd med skipets nødprosedyre og beredskapsplaner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Evakuerings-, nødavstengings- og isoleringsprosedyrer er tilpasset nødssituasjonens art og gjennomføres umiddelbart</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prioritert rekkefølge og nivå og tidsbruk for rapporter og informasjon til personell om bord er relevante for nødssituasjonens art og gjenspeiler graden av hastverk i situasjonen</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="75" valign="top"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td width="138" valign="top"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td width="123" valign="top"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td width="147" valign="top"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="75" valign="top"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td width="138" valign="top"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td width="123" valign="top"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td width="147" valign="top"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="75" valign="top"> <p>Betjene redningsredskaper</p> </td> <td width="138" valign="top"> <p><em>Livredning</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdighet i å organisere redningsøvelser og kjennskap til betjening av redningsfarkoster og mann-overbord-båter, deres innretninger og arrangementer for utsetting, og deres utstyr, herunder radio-redningsredskaper, satelitt-nødpeilesendere, radartranspondere, redningsdrakter og termiske beskyttelsesmidler</p> </td> <td width="123" valign="top"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring og erfaring som angitt i avsnitt A-VI/2 nr. 1-4</p> </td> <td width="147" valign="top"> <p>Tiltak som iverksettes i evakuerings- og redningssituasjoner er tilpasset rådende omstendigheter og forhold, og er i samsvar med anerkjent sikkerhetspraklsis og normer</p> </td> </tr> <tr> <td width="75" valign="top"> <p>Gi medisinsk førstehjelp om bord på skip</p> </td> <td width="138" valign="top"> <p><em>Medisinsk</em> <em>hjelp</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Praktisk bruk av medisinske håndbøker og råd gitt over radio, herunder ferdighet i å iverksette tiltak på grunnlag av slik kunnskap i tilfelle av ulykker eller sykdom som med sannsynlighet vil kunne forekomme om bord på skip</p> </td> <td width="123" valign="top"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring som angitt i avsnitt A-VI/4 nr. 1-3</p> </td> <td width="147" valign="top"> <p>Skadenes eller forholdenes sannsynlige årsak, art og omfang påvises umiddelbart, og behandlingen minimaliserer den umiddelbare trusselen mot menneskeliv</p> </td> </tr> <tr> <td width="75" valign="top"> <p>Overvåke oppfyllelsen av regelverkets krav</p> </td> <td width="138" valign="top"> <p>Grunnleggende praktisk kjennskap til de relevante IMO-konvensjonene om sikkerhet for menneskeliv til sjøs og vern av havmiljøet</p> </td> <td width="123" valign="top"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra prøving eller godkjent opplæring</p> </td> <td width="147" valign="top"> <p>Regelverkets krav med hensyn til sikkerhet for menneskeliv til sjøs, sikring og vern av havmiljøet identifiseres riktig</p> </td> </tr> <tr> <td width="75" valign="top"> <p>Bidra til skipets og personellets sikkerhet</p> </td> <td width="138" valign="top"> <p>Kjennskap til personlige overlevelsesteknikker</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til forebyggende brannvern og ferdighet i å bekjempe og slokke branner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til grunnleggende førstehjelp</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til personlig sikkerhet og sosialt ansvar</p> </td> <td width="123" valign="top"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring og erfaring som angitt i avsnitt A-VI/1 nr. 2</p> </td> <td width="147" valign="top"> <p>Egnet sikkerhets- og verneutstyr brukes riktig</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prosedyrer og sikre arbeidsrutiner utformet for å sikre personell og skipet følges til enhver tid</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prosedyrer utformet for å verne miljøet følges til enhver tid</p> <p>&nbsp;</p> <p>Opprinnelige og oppfølgende tiltak for å bli oppmerksom på en nødssituasjon er i samsvar med etablerte nødprosedyrer</p> </td> </tr> </tbody> </table>

Avsnitt A-II/4: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som mannskap som inngår i brovakten

<div class="WordSection1"> <h2 class="Style8">Kompetansenormer</h2> <ol> <li>Ethvert mannskap som inngår i brovakten på et sjøgående skip med bruttotonnasje på 500 eller mer, skal være pålagt å demonstrere sin kompetanse med hensyn til å utøve navigeringsfunksjonen på støttenivået, som angitt i kolonne 1 i tabell A-II/4.</li> <li>Minstekravene til kunnskap, forståelse og dyktighet som stilles for erverv av sertifikat som mannskap som inngår i brovakten på et sjøgående skip med bruttotonnasje på 500 eller mer, er angitt i kolonne 2 i tabell A-II/4.</li> <li>Alle som søker om sertifikat, skal være pålagt å godtgjøre at de påkrevde kompetansenormene er oppnådd i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse angitt i kolonne 3 og 4 i tabell A-II/4. Henvisningen til "praktisk prøve" i kolonne 3 kan innbefatte godkjent landbasert opplæring der praktiske prøver inngår.</li> <li>Når det ikke foreligger tabeller over kompetanse for støttenivået når det gjelder bestemte funksjoner, er det administrasjonens ansvar å fastsette de behørige kravene til opplæring, bedømmelse og sertifikater som skal gjelde for personell som er utpekt til å utøve disse funksjonene på støttenivået.&nbsp;</li> </ol> <p class="Style48">&nbsp;</p> </div> <div class="WordSection2"> <h2><em>Tabell A-II/4</em></h2> <h3>Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for mannskap som inngår i brovakten</h3> <h3>Funksjon:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Navigering på støttenivået</h3> <p class="Style34">&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Styre skipet og etterkomme rorkommando, også på engelsk</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bruk av magnetisk kompass og gyrokompass</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rorkommandoer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Veksling fra selvstyring til manuell styring og omvendt</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; raktisk prøve, eller</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; odkjent erfaring fra tjeneste eller</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; odkjent erfaring fra opplæring på skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Det holdes en stø kurs innenfor akseptable grenser, idet det tas hensyn til det området der navigeringen foregår og de rådende sjøforholdene. Endring av kurs skjer mykt og kontrollert</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kommunikasjonen er klar og konsis til enhver tid og ordrer bekreftes i tråd med godt sjømannskap</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Holde forsvarlig utkikk ved bruk av syn og hørsel</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Ansvarsområder for en utkikk, herunder rapportering av omtrentlig peiling av et lydsignal, lys eller annet objekt i grader eller punkter</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; raktisk prøve, eller</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; odkjent erfaring fra tjeneste eller</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; odkjent erfaring fra opplæring på skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Lydsignaler, lys og andre objekter oppdages omgående og deres omtrentlige peiling i grader eller punkter, rapporteres til vaktoffiseren</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bidra til å overvåke og kontrollere en trygg vakt</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p class="Tabelltekst">Skipstermer og definisjoner</p> <p class="Tabelltekst">Bruk av passende interne kommunikasjons- og alarmsystemer</p> <p class="Tabelltekst">Ferdighet i å forstå ordrer og å kommunisere med vaktoffiseren om forhold som berører vaktholdspliktene</p> <p class="Tabelltekst">Prosedyrer for vaktskifter og vakthold</p> <p class="Tabelltekst">Informasjon som kreves for å opprettholde en trygg vakt</p> <p>Grunnleggende prosedyrer for miljøvern</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent erfaring fra tjeneste eller godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p class="Tabelltekst">Kommunikasjonen er klar og konsis, og det bes om råd/avklaring fra vaktoffiseren når informasjon eller instrukser på vakten ikke forstås entydig</p> <p>Vaktskifter og vakthold skjer i tråd med anerkjent praksis og anerkjente prosedyrer</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="99%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Betjene nødutstyr og anvende nødprosedyrer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap til plikter i nødssituasjoner og alarmsignaler</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til lys- og røyknødsignaler, satellitt-nødpeilesendere og radartranspondere</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hvordan unngå falske nødvarsler, og tiltak som skal iverksettes ved tilfeldig aktivering</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner ved demonstrasjon og fra godkjent erfaring fra tjeneste eller godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>De første tiltakene etter oppdagelsen av en nødssituasjon eller unormal situasjon er i samsvar med etablert praksis og etablerte prosedyrer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kommunikasjonen er klar og konsis til enhver tid og ordrer bekreftes i tråd med godt sjømannskap</p> <p>&nbsp;</p> <p>Integriteten til nødvarslingssystemer opprettholdes til enhver tid</p> </td> </tr> </tbody> </table>

Avsnitt A-II/5: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som mannskap som matros

<div class="WordSection1"> <h2 class="Style8">Kompetansenormer</h2> <ol> <li>Enhver matros som tjenestegjør på et sjøgående skip med bruttotonnasje på 500 eller mer, skal være pålagt å demonstrere sin kompetanse med hensyn til å utøve funksjonene på støttenivået, som angitt i kolonne 1 i tabell A-II/5.</li> <li>Minstekravene til kunnskap, forståelse og dyktighet som stilles til en matros som tjenestegjør på et sjøgående skip med bruttotonnasje på 500 eller mer, er angitt i kolonne 2 i&nbsp;tabell A-II/5.</li> <li>Alle som søker om sertifikat, skal være pålagt å godtgjøre at de påkrevde kompetansenormene er oppnådd i samsvar med metodene for å demonstrere kompetanse og kriteriene for evaluering av kompetanse angitt i kolonne 3 og 4 i tabell A-II/5.</li> </ol> <p class="Style48">&nbsp;</p> </div> <div class="WordSection2"> <h2><em>Tabell A-II/5</em></h2> <h3 class="Style8">Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse som mannskap som matros</h3> <h3 class="Style8">Funksjon:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Navigering på støttenivået</h3> &nbsp; <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bidra til en sikker brovakt</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Ferdighet i å forstå ordrer og kommunisere med vakthavende offiser om forhold som er relevante for plikter i forbindelse med vakthold</p> <p>&nbsp;</p> <p>Framgangsmåter ved vakt, avløsning og vaktskifter</p> <p>&nbsp;</p> <p>Informasjon som kreves for å opprettholde en sikker brovakt</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra erfaring fra tjeneste eller praktisk prøve</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kommunikasjonen er klar og konsis</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vakt og vaktskifter utføres i samsvar med anerkjent praksis og framgangsmåter</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bidra til å legge til, ankre og andre fortøyningsoperasjoner</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Praktisk kjennskap til fortøyningssystem og tilhørende framgangsmåter, herunder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; funksjonen til fortøyning og slepeliner og hvordan hver enkelt line fungerer som del i et helt system</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kapasitet, sikker arbeidsbelastning og bruddstyrke på fortøyningsutstyr, herunder fortøyningswire, syntetiske liner og fiberliner, vinsjer, ankerspill, gangspill, pullerter, halegatter og pullere</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; prosedyrene og rekkefølgen av hendelser for å gjøre fast og løsne fortøyning og slepeliner og wire, herunder slepetau</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; prosedyrene og rekkefølgen av hendelser ved bruk av anker i forskjellige operasjoner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Praktisk kjennskap til prosedyrene og rekkefølgen av hendelser knyttet til fortøyning til en bøye eller bøyer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; praktisk opplæring</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; undersøkelse</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Operasjoner utføres i samsvar med etablert sikkerhetspraksis og driftsinstrukser for utstyr</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection3"> <h3 class="Style37">Funksjon:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lasting, lossing og stuing på støttenivået</h3> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bidra til håndtering av last og forråd</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap til prosedyrer for trygg lasting, lossing, stuing og sikring av last og forråd, herunder farlige, risikofylte og skadelige stoffer og væsker.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grunnleggende kjennskap til og forholdsregler som skal følges i forbindelse med bestemte typer last og identifisering av IMDG-merking</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; praktisk opplæring</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; undersøkelse</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent, relevant simulatortrening</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Operasjoner med last og forråd utføres i samsvar med etablert sikkerhetspraksis og driftsinstrukser for utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Håndtering av farlig, risikofylt og skadelig last eller forrpd utføres i samsvar med etablert sikkerhetspraksis</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3 class="Style37">Funksjon:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på støttenivået</h3> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bidra til sikker drift av dekksutstyr og maskineri</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap til dekksutstyr, herunder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; funksjon og bruk av ventiler og pumper, heiser, kraner, bommer og tilhørende utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; funksjon og bruk av vinsjer, ankerspill, gangspill og tilhørrende utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; luker, vanntette dører, lasteluker og tilhørende utstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; praktisk opplæring</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; undersøkelse</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Operasjoner utføres i samsvar med etablert sikkerhetspraksis og driftsinstrukser for utstyr</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection4"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bidra til sikker drift av dekksutstyr og maskineri<em> (forts.)</em></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; fibertau og wire, kabler og kjettinger, herunder konstruksjon, bruk, merking, vedlikehold og riktig anbringelse av dem</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ferdighet i å bruke og forstå grunnleggende signaler for bruk av utstyr, herunder vinsjer, ankerspill, kraner og heiser</p> <p>&nbsp;</p> <p>.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ferdighet i å bruke ankringsutstyr under forskjellige forhold, f.eks. ankring, løfte anker, sikring og i nødstilfeller</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til følgende prosedyrer og ferdighet i å:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; rigge og rigge ned båtsmannstoler og landgang</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; rigge og rigge ned losleidere, taljer, rottevakter og landganger</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bruke ferdigheter i sjømannskap, herunder riktig bruk av knuter, spleiser og stoppere</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bruk og håndtering av dekksutstyr og utstyr for håndtering av last:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; atkomstarrangementer, luker og lukedeksler, ramper, dører på side/baug/akter eller heiser</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; rørsystemer, lense- og ballastrør og -brønner</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kommunikasjonen innenfor operatørens ansvarsområde lykkes konsekvent</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Drift av utstyret utføres trygt i samsvar med fastsatte prosedyrer</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Demonstrere riktige metoder for rigging og endrigging i samsvar med sikker industripraksis</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Demonstrere riktig laging og bruk av knuter, spleiser, stoppere, surring, omfletning samt riktig håndtering av duk</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> </div> <br /> <div class="WordSection6"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bidra til sikker drift av dekksutstyr og maskineri <em>(forts.)</em></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kraner, lastebommer, vinsjer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til flagg for heising og senking og hovedsignalene for enkeltflagg. (A, B, G, H, O, P, Q)</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Demonstrere riktig bruk av blokk og talje</p> <p>&nbsp;</p> <p>Demonstrere riktige metoder for håndtering av liner, wire, kabler og kjettinger</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Anvende forholdsregler for helse og sikkerhet på arbeidsplassen</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Praktisk kjennskap til sikre arbeidsrutiner og personlig sikkerhet om bord, herunder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp; arbeide i høyden</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp; arbeide over rekka</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp; arbeide i lukkede rom</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp; tillatelse til å bruke systemer</p> <p>&nbsp;</p> <p>.5&nbsp;&nbsp; håndtering av liner</p> <p>&nbsp;</p> <p>.6&nbsp;&nbsp; løfteteknikk og metoder for å hindre ryggskade</p> <p>&nbsp;</p> <p>.7&nbsp;&nbsp; elektrisk sikkerhet</p> <p>&nbsp;</p> <p>.8&nbsp;&nbsp; mekanisk sikkerhet</p> <p>&nbsp;</p> <p>.9&nbsp;&nbsp; sikkerhet mot kjemisk og biologisk fare</p> <p>&nbsp;</p> <p>.10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; personlig sikkerhetsutstyr</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; praktisk opplæring</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; undersøkelse</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prosedyrer utformet for å verne personell og skipet følges til enhver tid</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sikre arbeidsrutiner følges og egnet sikkerhets- og verneutstyr brukes riktig til enhver tid</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Anvende forholdsregler og bidra til hindring av forurensning av havmiljøet</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap til forholdsregler som skal tas for å hindre forurensning av havmiljøet</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til bruk og drift av forurensningsbegrensende utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til godkjente metoder for disponering av havforurensende stoffer</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; praktisk opplæring</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; undersøkelse</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Prosedyrer utformet for å verne havmiljøet følges til enhver tid</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div class="WordSection7"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Operere redningsfarkoster og mann-overbord-båter</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Kjennskap til drift av redningsfarkoster og mann-overbord-båter, deres inretninger og arrangementer for utsetting, og deres utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til teknikker for å overleve på sjøen</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra godkjent opplæring og erfaring som angitt i avsnitt A-VI/2 nr. 1-4</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Tiltak som iverksettes i evakuerings- og redningssituasjoner er tilpasset rådende omstendigheter og forhold, og er i samsvar med anerkjent sikkerhetspraklsis og normer</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <h3><strong>Funksjon:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vedlikehold og reparasjoner på støttenivået</strong></h3> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 1</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 2</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 3</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kolonne 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kunnskap, forståelse og dyktighet</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Metoder for å demonstrere kompetanse</strong></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p><strong>Kriterier for evaluering av kompetanse</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bidra til vedlikehold og reparasjoner om bord på skipet</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Ferdighet i å bruke malings-, smøre- og rengjøringsmaterialer og utstyr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ferdighet i å forstå og utføre rutinemessig vedlikehold og framgangsmåter ved reparasjoner</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til teknikker for behandling av overflater</p> <p>&nbsp;</p> <p>Forstå produsentens sikkerhetsanvisninger og instruksjoner om bord</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til sikker disponering av avfallsstoffer</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kjennskap til bruk anvendelse, vedlikehold og bruk av håndverktøy og elektroverktøy</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bedømmelse av prestasjoner fra ett eller flere av følgende områder:</p> <p>&nbsp;</p> <p>.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra tjeneste</p> <p>&nbsp;</p> <p>.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; praktisk opplæring</p> <p>&nbsp;</p> <p>.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; undersøkelse</p> <p>&nbsp;</p> <p>.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; godkjent erfaring fra opplæring på skip</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>Vedlikeholds- og reparasjonsarbeid utføres i samsvar med tekniske, sikkerhetsmessige og prosedyremessige spesifikasjoner</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br />
Til toppen