Avsnitt A-I/1: Definisjoner og presiseringer

 1. Definisjonene og presiseringene i artikkel II og regel I/1 gjelder tilsvarende for betegnelser som brukes i del A og B i denne koden. I tillegg gjelder følgende definisjoner bare for denne koden:
  1. Normer for kompetanse betyr det dyktighetsnivået som skal oppnås for forsvarlig utøvelse av funksjoner om bord på skip i samsvar med internasjonalt vedtatte kriterier slik de framgår av denne konvensjonen, og der det inngår foreskrevne normer eller nivåer for kunnskap, forståelse og utvist ferdighet,
  2. Ledelsesnivå betyr det ansvarsnivået som er forbundet med:
   1. å gjøre tjeneste som skipsfører, overstyrmann, maskinsjef eller førstemaskinist om bord på et sjøgående skip, og
   2. å sikre at alle funksjoner innenfor det fastsatte ansvarsområdet blir forsvarlig ivaretatt,
  3. Operativt nivå betyr det ansvarsnivået som er forbundet med:
   1. å gjøre tjeneste som vakthavende dekksoffiser eller vakthavende maskinoffiser eller som maskinoffiser på beredskapsvakt i periodevis ubemannet maskinrom eller som radiooperatør om bord på et sjøgående skip, og
   2. opprettholde direkte kontroll over ivaretakelsen av alle funksjoner innenfor det fastsatte ansvarsområdet i samsvar med forsvarlige prosedyrer og under ledelse av en person som gjør tjeneste på ledelsesnivået for det ansvarsområdet,
  4. Støttenivå betyrt det ansvarsnivået som er forbundet med å utføre tildelte oppgaver og plikter eller å ivareta ansvarsområder om bord på et sjøgående skip under ledelse av en person som gjør tjeneste på det operative nivået eller ledelsesnivået,
  5. Evalueringskriterier er innførslene i kolonne 4 i de tabellene i del A som inneholder spesifikasjon av minstenormer for kompetanse, og tjener som middel for den som bedømmer en kandidat til å avgjøre hvorvidt denne kan utføre utføre de oppgavene og pliktene og ivareta de ansvarsområdene som er knyttet til innførslene, og
  6. Uavhengig evaluering betyr en evaluering foretatt av personer med passende kvalifikasjoner, som er uavhengige av eller står utenfor den enheten eller virksomheten som evalueres, for å verifisere at de administrative og driftsmessige prosedyrene på alle nivåer ledes, organiseres, utføres og overvåkes internt for å sikre at de ivaretar hensikten med og oppnåelsen av erklærte mål.

Avsnitt A-I/2: Sertifikater og påtegninger

 1. Når, som fastsatt i regel I/2 nr. 6, påtegningen som kreves i artikkel VI i konvensjonen, er innarbeidet i ordlyden i selve sertifikatet, skal sertifikatet utstedes i det formatet som vises nedenfor, forutsatt at ordene «eller til utløpsdatoen for eventuell forlengelse av dette sertifikatets gyldighet som måtte være angitt på baksiden» som står på formularets forside og teksten knyttet til forlengelse av gyldigheten som står på formularets bakside, utelates når sertifikatet skal erstattes ved utløp. Veiledning om utfylling av formularet er inntatt i avsnitt B-I/2 i denne koden.

FLERE SIDER SKJEMA

 1. Bortsett fra som fastsatt i nr. 1, skal formularet som brukes til å attestere utstedelsen av et sertifikat, være som vist nedenfor, forutsatt at ordene «eller til utløpsdatoen for eventuell forlengelse av denne påtegningens gyldighet som måtte være angitt på baksiden» som står på formularets forside og teksten knyttet til forlengelse av gyldigheten som står på formularets bakside, utelates når påtegningen skal erstattes ved utløp. Veiledning om utfylling av formularet er inntatt i avsnitt B-I/2 i denne koden.

 

FLERE SIDER SKJEMA

 1. Formularet som brukes til å attestere godkjenningen av et sertifikat, skal være som vist nedenfor, med unntak av at ordene «eller til utløpsdatoen for eventuell forlengelse av denne påtegningens gyldighet som måtte være angitt på baksiden» som står på formularets forside og teksten knyttet til forlengelse av gyldigheten som står på formularets bakside, utelates når påtegningen skal erstattes ved utløp. Veiledning om utfylling av formularet er inntatt i avsnitt B-I/2 i denne koden.

FLERE SIDER SKJEMA

 1. Når det benyttes formater som er forskjellige fra dem som er vist i dette avsnitt, skal i henhold til regel I/2 nr. 10 partene i alle tilfeller sikre at:
  1. all informasjon knyttet til innehaverens identitet og personbeskrivelse, herunder navn, fødselsdato, foto og underskrift, sammen med datoen for utstedelse av dokumentet, vises på samme side av dokumentet, og at
  2. all informasjon knyttet til den eller de stillingene som innehaveren har rett til å tjenestegjøre i, i samsvar med administrasjonens gjeldende krav til sikkerhetsbemanning, samt eventuelle begrensninger, har en framtredende plassering og er lett å identifisere.

UTSTEDELSE OG REGISTRERING AV SERTIFIKATER

Godkjenning av fartstid

 1. Når partene godkjenner fartstid påkrevd av konvensjonen, bør de sikre at den aktuelle fartstiden er relevant for den kvalifikasjonen det søkes om, idet det tas hensyn til, ved siden av det først gjøres kjent med tjenesten på sjøgående skip, at formålet med slik tjeneste er å la sjømannen få instruksjon i og under hensiktsmessig tilsyn få utføre sikre og korrekte praksiser, prosedyrer og rutiner som er relevante for den kvalifikasjonen det søkes om.

Godkjenning av kurs

 1. Når partene godkjenner slike kurs og programmer, bør de ta hensyn til at de relevante IMO-modellkursene kan være til hjelp ved utarbeidelsen av slike kurs og programmer og sikre at de detaljerte opplæringsmålene som anbefales i disse, blir dekket på en hensiktsmessig måte.

Elektronisk tilgang til registre

 1. Ved vedlikehold av det elektroniske registeret i samsvar med nr. 15 i regel I/2, skal det fastsettes at det skal tillates kontrollert elektronisk tilgang til slike registre for at parter og selskaper skal kunne bekrefte:
  1. navnet på den sjømannen som slikt sertifikat, slik påtegning eller annen kvalifikasjon ble utstedt til, dens relevante nummer, utstedelsesdato og utløpsdato,
  2. i hvilken stilling innehaveren kan tjenstegjøre og eventuelle begrensninger knyttet til dette, og
  3. hvilke funksjoner innehaveren kan utføre, hvilke nivåer vedkommende er bemyndiget på, og eventuelle begrensninger som er knyttet til dette.

Utarbeiding av en database for registrering av sertifikater

 1. Ved gjennomføringen av kravene i nr. 14 i regel I/2 for vedlikehold av et register over sertifikater og påtegninger, er en standard database ikke nødvendig, forutsatt at alle relevante opplysninger er registrert og er tilgjengelig i samsvar med regel I/2.

 2. Følgende opplysninger bør registreres og være tilgjengelig, enten på papir eller elektronisk, i samsvar med regel I/2:
   
  1. Sertifikatets status

   Gyldig
   Midlertidig opphevet
   Kansellert
   Rapportert tapt
   Ødelagt

   Endringer i status skal registreres, herunder datoene for endringene.
  2.  Opplysninger på sertifikatet

   Sjømannens navn
   Fødselsdato
   Nasjonalitet Kjønn
   Helst et foto
   Relevant dokumentnummer
   Utstedelsesdato
   Utløpsdato
   Siste forlengelsesdato
   Opplysninger om dispensasjon(er)
  3. Opplysninger om kompetanse

   STCW-normer for kompetanse (f.eks. regel II/1)
   Stilling
   Funksjon
   Ansvarsnivå
   Påtegninger
   Begrensninger
  4. Medisinske opplysninger

   Utstedelsesdato for siste helseattest knyttet til utstedelse eller forlengelse av kompetansesertifikatet.

Avsnitt A-I/3 : Prinsipper som gjelder for fart nær kystlandet

 1. Når en part definerer fart nær kystlandet, blant annet for å anvende variasjoner av de emnene som er oppført i kolonne 2 på tabellene over normer for kompetanse i kapittel II og III i del A av koden, for utstedelse av sertifikater som er gyldige for tjeneste på skip som har rett til å føre vedkommende parts flagg i slik fart, skal det tas hensyn til følgende faktorer, idet det minnes om hvilken virkning dette har på skipssikkerheten og på havmiljøet:
  1. type skip og hvilken fart det går i,
  2. skipets bruttotonnasje og hovedmaskineriets framdriftseffekt i kilowatt,
  3. reisenes art og lengde,
  4. største avstand fra nødhavn,
  5. tilstrekkelighet ved dekningen og nøyaktigheten til navigasjonssystemets utstyr for posisjonsbestemmelse,
  6. hvilke værforhold som vanligvis hersker i området der fart nær kystlandet foregår,
  7. kommunikasjonsanlegg for lete- og redningsoperasjoner om bord og på kysten, og
  8. tilgjengelighet av landbasert støtte, særlig med tanke på teknisk vedlikehold om bord.
 2. Det er ikke meningen at skip som går i fart nær kystlandet, skal utvide sine reiser til hele verden, under påskudd av at de hele tiden navigerer innenfor grensene til det som er betegnet som fart nær kystlandet i nabostater som er parter i konvensjonen.

Avsnitt A-I/4: Kontrollprosedyrer

 1. Bedømmelsesprosedyren fastsatt i regel I/4 nr. 1.3, når en av hendelsene nevnt i samme har inntruffet, skal være utformet som en verifikasjon av at besetningsmedlemmer som skal være kompetente, virkelig har de nødvendige ferdighetene for den aktuelle hendelsen.
 2. Når en slik bedømmelse foretas, skal det tas hensyn til at prosedyrer om bord omfattes av Den internasjonale norm for sikkerhetsstyring (ISM-normen), og at bestemmelsene i denne konvensjonen er avgrenset til kompetansen som kreves for å utføre prosedyrene forsvarlig.
 3. Kontrollprosedyrene i henhold til denne konvensjonen skal være avgrenset til kompetansenormene for de enkelte sjøfolkene om bord og deres ferdigheter knyttet til vakthold som definert i del A av denne koden. Kompetansebedømmelse om bord skal starte med verifikasjon av sjøfolkenes sertifikater.
 4. Uavhengig av verifikasjonen av et sertifikat kan vurderingen i henhold til regel I/4 nr. 1.3 kreve at en sjømann demonstrerer den aktuelle kompetansen på det stedet der vedkommende ivaretar sine plikter. Slik demonstrasjon kan omfatte verifikasjon av at driftskravene med hensyn til vakthold er oppfylt, og at det innenfor sjømannens kompetansenivå handles forsvarlig i nødssituasjoner.
 5. I vurderingen skal bare metodene for å demonstrere kompetanse sammen med kriteriene for evalueringen av den og virkeområdet til normene angitt i del A av denne koden, benyttes.
 6. Bedømmelse av kompetanse knyttet til sikring skal utføres for de sjøfolkene som har spesifikke sikringsoppgaver, bare når det er klare grunner til det, som fastsatt i kapittel XI/2 i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (SOLAS). I alle andre tilfeller skal det avgrenses til verifikasjon av sjøfolkenes sertifikater og/eller påtegninger.

Avsnitt A-I/5: Nasjonale bestemmelser

Bestemmelsene i regel I/5 skal ikke tolkes dithen at de hindrer tildeling av oppgaver ved opplæring under tilsyn eller i tilfeller av force majeure.

Avsnitt A-I/6: Opplæring og bedømmelse

 1. Hver part skal sikre at all opplæring og bedømmelse av sjøfolk knyttet til sertifikater i henhold til konvensjonen:
  1. struktureres i samsvar med skriftlige planer, herunder de presentasjonsmetodene, presentasjonsmediene og prosedyrene og det kursmateriellet som er nødvendig for å oppfylle fastsatt norm for komeptanse, og
  2. foretas, overvåkes, evalueres og støttes av personer som er kvalifisert i samsvar med nr. 4, 5 og 6.
 2. Personer som forestår opplæring eller bedømmelse i tjenesten om bord på skip, skal bare gjøre dette når slik opplæring eller bedømmelse ikke innvirker negativt på den normale driften av skipet, og de kan vie sin tid og oppmerksomhet til opplæring eller bedømmelse.

Kvalifikasjoner for instruktører og personell som fører tilsyn med og bedømmer sjøfolk under opplæring*

 1. Hver part skal sikre at instruktører og personell som fører tilsyn og foretar bedømmelse, har passende kvalifikasjoner for de aktuelle typene av og nivåene for opplæring eller bedømmelse av sjøfolks kompetanse om bord eller på land, slik konvensjonen krever, i samsvar med bestemmelsene i dette avsnitt.

Opplæring i tjenesten

 1. Enhver som forestår opplæring i tjenesten av sjøfolk, om bord eller på land, som er ment å inngå i de kvalifikasjonene som kreves for utstedelse av sertifkat i henhold til konvensjonen, skal:
  1. ha en forståelse av opplæringsprogrammet og de særskilte målene som er satt opp for den aktuelle typen opplæring,
  2. være kvalifisert for den oppgaven som opplæringen er rettet inn mot, og
  3. dersom simulator benyttes under opplæringen:
   1. ha fått passende veiledning i instruksjonsteknikker til bruk ved simulatortrening, og
   2. ha praktiske erfaring med betjening av den aktuelle typen simulator.
 2. Enhver som er ansvarlig for å føre tilsyn med opplæring i tjenesten av sjøfolk som er ment å inngå i de kvalifikasjonene som kreves for utstedelse av sertifikat i henhold til konvensjonen, skal ha en full forståelse av opplæringsprogrammet og de særskilte målene som er satt opp for hver type opplæring.

Bedømmelse av kompetanse

 1. Enhver som forestår bedømmelse i tjenesten av sjøfolks kompetanse, om bord eller på land, som er ment å inngå i de kvalifikasjonene som kreves for utstedelse av sertifkat i henhold til konvensjonen, skal:
  1. ha passende kunnskapsnivå og forståelse med hensyn til den kompetansen som skal vurderes,
  2. være kvalifisert for den oppgaven som bedømmelsen er rettet inn mot,
  3. ha fått passende veiledning i bedømmelsesmetoder og -praksis,
  4. ha praktisk erfaring med bedømmelse, og
  5. dersom simulator benyttes ved bedømmelsen, ha praktisk erfaring med bedømmelse for den aktuelle typen simulator under tilsyn av en person som er erfaren i å foreta bedømmelse og til dennes tilfredshet. 

Opplæring og bedømmelse innenfor en utdanningsinstitusjon

 1. Hver part som godkjenner et opplæringskurs, en utdanningsinstitusjon eller en kvalifikasjon tildelt av en utdanningsinstitusjon, som del av dens krav til utstedelse av et sertifikat i henhold til konvensjonen, skal sikre at kravene til kvalifikasjoner og erfaring for instruktører og personell som foretar bedømmelse, er oppfylt ved anvendelsen av bestemmelsene om kvalitetsnormer i avsnitt A-I/8. Slik kvalifisering, erfaring og anvendelse av kvalitetsnormer skal innbefatte passende opplæring i instruksjonsteknikker, i opplærings-og bedømmelsesmetoder og opplærings- og bedømmelsespraksis, og skal oppfylle alle gjeldende krav i nr. 4-6.

Avsnitt A-I/7: Oversending av opplysninger

 1. De opplysningene som kreves i regel I/7 nr. 1, skal meddeles generalsekretæren i slik form som er fastsatt i nr. 2 nedenfor. 
 2. DEL 1 – INNLEDENDE OVERSENDING AV OPPLYSNINGER

 3. Innen ett kalenderår etter ikrafttredelsen av regel I/7, skal hver part innrapportere hvilke tiltak de har truffet for å iverksette konvensjonen fullt og helt, og rapporten skal omfatte følgende: 
  1. kontaktopplysninger og organisasjonskart til departementet, etaten eller den offentlige instansen som er ansvarlig for å administere konvensjonen, 
  2. en kort redegjørelse for de juridiske og administrative tiltakene som er fastsatt og truffet for å sikre at kravene, særlig i regel I/2, I/6 og I/9, oppfylles,
  3. en klar framstilling av politikken som er vedtatt for utdanning, opplæring, prøver, kompetansebedømmelse og sertifikater, 
  4. et kort sammendrag av kurs, opplæringsprogrammer, prøver og bedømmelser som finnes for hvert sertifikat som utstedes i henhold til konvensjonen, 
  5. en kort oversikt over framgangsmåtene som benyttes for å autorisere, akkreditere eller godkjenne opplæring og prøver og bedømmelse av helsetilstand og kompetanse i henhold til konvensjonens krav, vilkårene som er knyttet til dem, og en liste over autoriseringer, akkrediteringer og godkjenninger som er gitt, 
  6. et kort sammendrag av framgangsmåtene som benyttes ved innvilgelse av eventuelle dispensasjoner i henhold til artikkel VIII i konvensjonen, og 
  7. resultatene av sammenlikningen som foretas i henhold til regel I/11, og en kort oversikt over repetisjons- og oppdateringskurs som kreves.
 4. DEL 2 – ETTERFØLGENDE RAPPORTER

 5. Hver part skal, innen seks måneder etter: 
  1. opprettholdelse eller iverksettelse av eventuelle tilsvarende ordninger for utdanning eller opplæring i henhold til artikkel IX, gi en full beskrivelse av slike ordninger, 
  2. godkjenning av sertifikater utstedt av en annen part, avgi en rapport som sammenfatter de tiltakene som er truffet for å sikre at regel I/10 overholdes, og 
  3. autorisering av tilsetting av sjøfolk som innehar alternative sertifikater utstedt i henhold til regel VII/1 på skip som har rett til å føre dens flagg, forsyne generalsekretæren med et prøveeksemplar av typen av dokumenter for sikkerhetsbemanningen som utstedes til slike skip.
 6. Hver part skal innrapportere resultatene av hver evaluering som er foretatt i henhold til regel I/8 nr. 2, innen seks måneder etter at evalueringen er fullført. Evalueringsrapporten skal inneholde følgende opplysninger:
  1. kvalifikasjoner og erfaring hos dem som har foretatt evalueringen (f.eks. kompetansesertifikater, erfaring som sjømann og uavhengig evaluator, erfaring på feltet maritim opplæring og bedømmelse, erfaring i administrasjon av sertifiseringssystemer eller andre/annen relevant(e) kvalifikasjoner/erfaring),
  2. mandatet for den uavhengige evalueringen og til dem som har stått for evalueringen,
  3. en liste over opplæringsinstitusjoner/-sentre som er omfattet av den uavhengige evalueringen, og
  4. resultatene av den uavhenige evalueringen, herunder:
   1. verifikasjon av at:
    1. alle gjeldende bestemmelser i konvensjonen og STCW-koden med endringer er omfattet av vedkommende parts system for kvalitetsnormer, i samsvar med avsnitt A-I/8 nr. 3.1, og
    2. alle interne kontroll-, overvåkings- og oppfølgingstiltak fra ledelsens side er i samsvar med planlagte ordninger og dokumenterte prosedyrer og er effektive med hensyn til å sikre oppnåelse av de definerte målene i samsvar med avsnitt A-I/8 nr. 3.2,
   2. en kort beskrivelse av:
    1. eventuelle mangler på overholdelse som er kontstatert under den uavhengige evalueringen,
    2. hvilke korrigerende tiltak som er anbefalt for å håndtere konstaterte mangler på overholdelse, og
    3. hvilke korrigerende tiltak som er utført for å håndtere konstaterte mangler på overholdelse.
 7. Partene skal innrapportere hvilke tiltak som er truffet for å gjennomføre eventuelle senere obligatoriske endringer til konvensjonen og STCW-koden, som ikke tidligere er tatt med i rapporten om innledende oversending av opplysninger i henhold til regel I/7 eller eventuelle tidligere rapporter i henhold til regel I/8. Opplysningene skal tas med i neste rapport i henhold til regel I/8 nr. 3, etter at endringen er trådt i kraft. 
 8. Opplysningene om hvilke tiltak som er truffet for å gjennomføre obligatoriske endringer til konvensjonen og STCW-koden, skal omfatte følgende, der det er relevant:
  1. en kort redegjørelse for de juridiske og administrative tiltakene som er fastsatt og truffet for å sikre at kravene i endringen oppfylles,
  2. et kort sammendrag av eventuelle kurs, opplæringsprogrammer, prøver og bedømmelser som er fastsatt for å oppfylle kravene i endringen,
  3. en kort oversikt over framgangsmåtene som benyttes for å autorisere, akkreditere eller godkjenne opplæring og prøver og bedømmelse av helsetilstand og kompetanse som kreves i henhold til endringen,
  4. en kort oversikt over eventuelle repetisjons- og oppdateringskurs som kreves for å oppfylle kravene i endringene, og
  5. en sammenligning mellom tiltakene for å gjennomføre endringen og eksisterende tiltak i de tidligere rapportene i henhold til regel I/7 nr. 1 og/eller regel I/8 nr. 2, der det er relevant.
 9. DEL 3 - PANEL AV KOMPETENTE PERSONER

 10. Generalsekretæren skal føre en liste over kompetente personer som er godkjent av Sjøsikkerhetskomiteen, herunder kompetente personer som er stilt til rådighet eller anbefalt av partene, som kan bli bedt om å evaluere rapportene som er framlagt i henhold til regel I/7 og I/8, og som kan bli bedt om å bistå ved utarbeidelsen av rapporten som kreves i henhold til regel I/7 nr. 2. Disse personene skal normalt være tilgjengelig under de relevante sesjonene til Sjøsikkerhetskomiteen eller organer under denne, men trenger ikke utføre sitt arbeid utelukkende under slike sesjoner.
 11. Med hensyn til regel I/7 nr. 2 skal de kompetente personene være kjent med konvensjonens krav, og minst én av dem skal ha kunnskap om opplærings- og sertifiseringssystemet til den berørte parten.
 12. Når det mottas en rapport fra en part i henhold til regel I/8 nr. 3, vil generalsekretæren utpeke kompetente personer fra listen som er ført i samsvar med nr. 7 ovenfor, til å vurdere rapporten og meddele sine synspunkter om hvorvidt: 
  1. rapporten er fullstendig og dokumenterer at parten har utført en uavhengig evaluering av tilegnelsen av kunnskaper, forståelse, ferdigheter og kompetanse, av bedømmelsesaktivitetene og av administrasjonen av sertifiseringssystemet (herunder påtegning og forlengelse) i samsvar med avsnitt A-I/8 nr. 3,
  2. rapporten er tilstrekkelig til å dokumentere at:
   1. evaluatorene var kvalifisert, 
   2. mandatet var klart nok til å sikre at: 
    1. alle gjeldende bestemmelser i konvensjonen og STCW-koden med endringer er omfattet av vedkommende parts system for kvalitetsnormer, og 
    2. gjennomføringen av klart definerte mål i samsvar med regel I/8 nr. 1 kunne verifiseres for alle relevante aktiviteter,
   3. den framgangsmåten som ble fulgt under den uavhengige evalueringen var egnet til å identifisere eventuelle mangler på overholdelse i partens system for opplæring, bedømmelse av kompetanse og sertifikater for sjøfolk, som gjelder for den berørte parten, og 
   4. de tiltakene som er truffet for å korrigere eventuelle noterte mangler på overholdelse, skjer i rett tid og er hensiktsmessige.*
 13. Ethvert møte mellom de kompetente personene skal:
  1. avholdes etter generalsekretærens beslutning,
  2. være sammensatt av et odde antall medlemmer, normalt ikke over fem personer,
  3. velge sin egen formann, og
  4. meddele generalsekretæren medlemmenes felles oppfatning, eller, dersom det ikke oppnås enighet, både flertallets og mindretallets syn.
 14. De kompetente personene skal på konfidensielt grunnlag, skriftlig uttrykke sine synspunkter om: 
  1. en sammenlikning av fakta i de opplysningene som parten har meddelt generalsekretæren, med alle relevante krav i konvensjonen, 
  2. rapporten om enhver relevant evaluering som er framlagt i henhold til regel I/8 nr. 3, 
  3. rapporten om eventuelle tiltak som er truffet for å gjennomføre endringene til STCW-konvensjonen og -koden framlagt i henhold til nr. 5, og 
  4. eventuelle tilleggsopplysninger som er gitt av parten.
 15. DEL 4 - RAPPORT TIL SJØSIKKERHETSKOMITEEN

 16. Ved utarbeidelsen av den rapporten til sjøsikkerhetskomiteen som kreves i henhold til regel I/7 nr. 2, skal generalsekretæren:
  1. anmode om og ta hensyn til de synspunktene som er uttrykt av kompetente personer som er valgt ut fra listen utarbeidet i henhold til nr. 7,
  2. om nødvendig, søke klargjøring fra parten om forhold knyttet til opplysningene fastsatt i henhold til regel I/7 nr. 1, og
  3. identifisere områder der parten kan ha bedt om bistand til å gjennomføre konvensjonen.
 17. Den berørte parten skal være underrettet om ordningene for møtene mellom kompetente personer, og dens representanter skal ha rett til å være til stede for å klargjøre forhold knyttet til opplysningene fastsatt i henhold til regel I/7 nr. 1.
 18. Dersom generalsekretæren ikke er i en posisjon der han/hun kan framlegge rapporten som kreves i henhold til regel I/7 nr. 3, kan den berørte parten be sjøsikkerhetskomiteen om å treffe tiltak som betraktet i henhold til regel I/7 nr. 3, idet det tas hensyn til opplysningene framlagt i henhold til dette avsnitt og de synspunktene som er uttrykt i samsvar med nr. 10 og 11.

Avsnitt A-I/8: Kvalitetsnormer

Nasjonale mål og kvalitetsnormer

 1. Hver part skal sikre at utdannings- og opplæringsmålene og de tilknyttede kompetansenormene som skal oppfylles er klart definerte, og identifisere de kunnskaps-, forståelses- og ferdighetsnivåene som er relevante for prøvene og bedømmelsene som kreves i henhold til konvensjonen. Målene og de tilknyttede kvalitetsnormene kan spesifiseres særskilt for hvert av de ulike kursene og opplæringsprogrammene og skal omfatte administrasjonen av sertifiseringssystemet.
 2. Anvendelsesområdet til kvalitetsnormene skal omfatte administrasjonen av sertifiseringssystemet, alle opplæringskurs og opplæringsprogrammer, prøver som avholdes og bedømmelser som foretas av en part eller under en parts myndighet, og de kvalifikasjonene og den erfaringen som kreves av instruktører og personell som foretar bedømmelse, idet det tas hensyn til politikken, systemene, kontrollordningene og gjennomgåelsene av intern kvalitetssikring som er etablert for å sikre at de definerte målene nås.
 3. Hver part skal sikre at det med mellomrom på høyst fem år foretas en uavhengig evaluering av tilegnelsen av kunnskaper, forståelse, ferdigheter og kompetanse, av bedømmelsesaktivitetene og av administrasjonen av sertifiseringssystemet, for å verifisere at:
  1. alle gjeldende bestemmelser i konvensjonen og STCW-koden med endringer er omfattet av systemet for kvalitetsnormer, og
  2. alle interne kontroll-, overvåkings- og oppfølgingstiltak fra ledelsens side er i samsvar med planlagte ordninger og dokumenterte prosedyrer og er effektive med hensyn til å sikre oppnåelse av de definerte målene,
  3. resultatene av hver uavhengige evaluering er dokumentert og gjort kjent for dem som er ansvarlige for det området som er evaluert, og
  4.  tiltak er blitt satt i verk i rett tid for å utbedre mangler.

Avsnitt A-I/9: Normer for helse

 1. Partene skal, når de utarbeider normer for helsetilstand for sjøfolk i henhold til regel I/9, holde seg til minstenormene for syn i tjenesten som angitt i tabell A-I/9 og ta hensyn til de kriteriene for fysisk skikkethet og helsetilstand som er angitt i nr. 2. De bør også ta hensyn til veiledningen i avsnitt B-I/9 i denne koden og tabell B-I/9 vedrørende bedømmelse av minstekrav til fysisk evne.

  Disse normene kan, i den grad de er bestemt av parten uten at det berører sikkerheten til sjøfolk og skip, skille mellom de personene som ønsker å starte en karriere til sjøs, og de sjøfolkene som allerede tjenestegjør til sjøs, og mellom forskjellige funksjoner om bord, idet det minnes om sjøfolkenes forskjellige oppgaver. De skal også ta hensyn til slik svekkelse eller sykdom som vil begrense sjøfolks evne til å utføre deres oppgaver på en effektiv måte i det tidsrommet helseattesten er gyldig.
 2. Normene for fysisk skikkethet og helsetilstand utarbeidet av parten, skal sikre at sjøfolk oppfyller følgende kriterier:
  1. har den fysiske evnen, idet det tas hensyn til nr. 5 nedenfor, til å oppfylle alle krav til grunnleggende opplæring som kreves i henhold til avsnitt A-VI/1 nr. 2,
  2. demonstrere tilstrekkelig hørsels- og taleevne til å kunne kommunisere effektivt og høre eventuelle lydalarmer,
  3. ikke ha noen sykdom, lidelse eller svekkelse som vil hindre effektiv og sikker utførelse av deres rutineoppgaver og oppgaver i nødssituasjoner om bord i det tidsrommet helseattesten er gyldig,
  4. ikke lider av noen sykdom som det er sannsynlig vil bli verre ved å gjøre tjeneste til sjøs, eller som vil gjøre vedkommende uegnet til slik tjeneste eller sette helsen og sikkerheten til andre personer om bord i fare, og
  5. ikke bruker medisiner som har bivirkninger som vil svekke vurderingsevnen, balansen eller andre egenskaper som kreves for effektiv og sikker utførelse av rutineoppgaver eller oppgaver i nødssituasjoner om bord.
 3. Legeundersøkelser av sjøfolk skal foretas av relevant kvalifisert og erfaren praktiserende lege godkjent av parten.
 4. Hver part skal fastsette bestemmeler for godkjenning av praktiserende leger. Parten skal føre et register over godkjente praktiserende leger, og dette registeret skal på forespørsel være tilgjengelig for andre parter, selskaper og sjøfolk.
 5. Hver part skal gi veiledning for hvordan legeundersøkelsene skal gjennomføres og for utstedelse av helseattester, idet det tas hensyn til bestemmelsene fastsatt i avsnitt B-I/9 i denne koden. Hver part skal bestemme hvor mye skjønn godkjente praktiserende leger skal gis anledning til å bruke ved anvendelse av helsenormene, idet det skal tas hensyn til sjøfolkenes forskjelligartede oppgaver, bortsett fra at det ikke skal være noe skjønn når det gjelder minstenormene for synsevne med hensyn til avstandssyn med korreksjon, nærsyn og fargesyn angitt i tabell A-I/9 for sjøfolk i dekksavdelingen som skal utføre utkikksoppgaver. En part kan tillate skjønn ved anvendelsen av disse normene når det gjelder sjøfolk i maskinavdelingen, på den betingelsen at vedkommendes kombinerte syn oppfyller kravene angitt i tabell A-I/9.
 6. Hver part skal utarbeide prosesser og prosedyrer som gjør at sjøfolk som etter undersøkelse ikke oppfyller normene for helsetilstand eller som er pålagt en begrensning i sin arbeidsevne, særlig når det gjelder tid, arbeidsfelt eller handelsområder, kan få sin sak gjennomgått på nytt i tråd med vedkommende parts ankebestemmelser.
 7. Helseattesten fastsatt i regel I/9 nr. 3 skal minst inneholde følgende opplysninger:
  1. Utstedende myndighet og kravene som dokumentet er utsedt i henhold til
  2. Opplysninger om sjømann
   1. Navn: (Etternavn, fornavn, mellomnavn)
   2. Fødselsdato: (dato/måned/år)
   3. Kjønn: (Mann/kvinne)
   4. Nasjonalitet
  3.  Erklæring fra godkjent praktiserende lege
   1. Bekreftelse av at identifikasjonsdokumentene ble kontrollert ved undersøkelsen: J/N
   2. Hørselsevnen oppfyller normene i avsnitt A-I/9: J/N
   3. Hørsel uten høreapparat tilfredsstillende? J/N
   4. Synsstyrken oppfyller normene i avsnitt A-I/9? J/N
   5. Fargesyn* oppfyller normene i avsnitt A-I/9? J/N (* Merk: Test av fargesyn trenger ikke å foretas oftere enn hvert sjette år.)
    1. Dato for siste test av fargesyn.
   6. Egnet til utkikksoppgaver? J/N
   7. Ingen begrensninger med hensyn til skikkethet? J/N Hvis "N", angi begrensninger.
   8. Er sjømannen fri for sykdom som det er sannsynlig vil bli verre ved å gjøre tjeneste til sjøs, eller som vil gjøre vedkommende uegnet til slik tjeneste eller sette helsen til andre personer om bord i fare?: J/N
   9. Dato for undersøkelsen: (dato/måned/år)
   10. Attestens utløpsdato: (dato/måned/år) 
  4. Opplysninger om utstedende myndighet
   1. Utstedende myndighets offisielle stempel (herunder navn)
   2. Bemyndiget persons underskrift
  5. Sjømannens underskriftsom bekrefter at sjømannen er underrettet om attestens innhold og om retten til ny gjennomgåelse i samsvar med nr. 6 i avsnitt A-I/9
 8. Helseattester skal avfattes på det offisielle språket i den utstedende staten. Dersom språket som brukes ikke er engelsk, skal teksten inneholde en oversettelse til engelsk.

Tabell A-I/9

Minstenormer for syn i tjenesten for sjøfolk

 

Regel i STCW-konvensjonen

Kategori sjøfolk

 

Avstandssyn med korreksjon1

Nærsyn

Fargesyn3

Synsfelt4

Natt­blindhet4

Diplopi (dobbeltsyn)4

Ett øye

 

 

Andre øye

 

Begge øyne sammen, med eller uten korreksjon

 

I/11

 

II/1

 

II/2

 

II/3

 

II/4

 

II/5

 

VII/2

Skipsførere, dekksoffiserer og mannskap som må utføre utkikksoppgaver

 

 

 

 

 

 

 

0,52

 

 

 

 

 

 

 

0,5

Syn som kreves for skipsnavigasjon (f.eks. referanse til kart og nautiske publikasjoner, bruk av instrumenter og utstyr på broen, og identifikasjon av hjelpemidler for navigasjon)

Se merknad 6

Normalt synsfelt

Syn som kreves for å utføre alle nødvendige funksjoner i mørket uten risiko

Ingen åpenbar betydelig tilstand

I/11

III/1

III/2

III/3

III/4

III/5

III/6

III/7

VII/2

Alle maskin­offiserer, elektrotekniske offiserer, elektroteknisk­mannskap og mannskap eller andre som utgjør en del av maskinromsvakt

 

 

 

 

0,45

 

 

 

 

0,4

(se merknad 5)

Syn som kreves for å avlese instrumenter i nærheten, betjene utstyr og ved behov identifisere systemer/ komponenter

Se merknad 7

Tilstrekke­lig synsfelt

Syn som kreves for å utføre alle nødvendige funksjoner i mørket uten risiko

Ingen åpenbar betydelig tilstand

I/11

IV/2

GMDSS radio- operatører

 

 

 

0,4

 

 

 

0,4

Syn som kreves for å avlese instrumenter i nærheten, betjene utstyr og ved behov identifisere systemer/ komponenter

Se merknad 7

Tilstrekke­lig synsfelt

Syn som kreves for å utføre alle nødvendige funksjoner i mørket uten risiko

Ingen åpenbar betydelig tilstand

 

Merknader:

1       Verdier angitt i Snellen-desimal.

2       En verdi på minst 0,7 på ett øye er anbefalt for å redusere risikoen for upåvist underliggende øyesykdom.

3       Som definert i International Recommendations for Colour Vision Requirements for Transport fra Commission Internationale de l'Eclairage (CIE-143-2001, herunder eventuelle senere versjoner).

4       Underlagt vurdering av en klinisk synsspesialist der angitt ved resultater fra innledende undersøkelser.

5       Maskinrompersonell skal ha en kombinert synsevne på minst 0,4.

6       CIE-norm 1 eller 2 for fargesyn.

7       CIE-norm 1, 2 eller 3 for fargesyn.

Avsnitt A-I/10: Godkjennelse av sertifikater

 1. Bestemmelsene i regel I/10 nr. 4 vedrørende ikke-godkjennelse av sertifikater utstedt av stater som ikke er parter, skal ikke forstås slik at de skal være til hinder for at en part, når denne utsteder sitt eget sertifikat, kan godkjenne fartstid, utdanning og opplæring som er tilegnet under en ikke-parts myndighet, forutsatt at parten overholder regel I/2 når den utsteder hvert slikt sertifikat og sikrer at konvensjonens krav om fartstid, utdanning, opplæring og kompetanse er oppfylt.
 2. Dersom en administrasjon som har godkjent et sertifikat, trekker tilbake sin påtening av godkjenningen a disiplinære årsaker, skal administrasjonen underrette den parten som utstedte sertifikatet om omstendighetene.

Avsnitt A-I/11: Forlengelse av sertifikater

Yrkesmessig kompetanse

 1. Fortsatt yrkesmessig kompetanse som påkrevd i henhold til regel I/11, skal fastsettes ved:
  1. godkjent fartstid, med utføring av funksjoner som passer til det sertifikatet som innehas, i et tidsrom på minst:
   1. i alt tolv måneder i løpet av de siste fem årene, eller
   2. i alt tre måneder i løpet av de siste seks månedene rett før forlengelsen, eller
  2. utføring av funksjoner som betraktes å være tilsvarende den fartstiden som kreves i nr. 1.1, eller
  3. bestått godkjent prøve, eller
  4. gjennomført og bestått ett eller flere kurs, eller
  5. gjennomført godkjent fartstid, med utføring av funksjoner som passer til det sertifikatet som innehas, i et tidsrom på minst tre måneder som assistent, eller med lavere offisersrang enn den som sertifikatet innehas for er gyldig for, rett før vedkommende får slik rang som sertifikatet er gyldig for.
 2. Repetisjons- og oppdateringskursene som kreves i henhold til regel I/11, skal være godkjent og omfatte endringer i relevante nasjonale og internasjonale regler for sikkerhet for menneskeliv til sjøs, sikring og vern av havmiljøet, og ta hensyn til eventuelle oppdateringer av den aktuelle kompetansenormen.
 3. Fortsatt yrkesmessig kompetanse for tankskip som påkrevd i henhold til regel I/11 nr. 3, skal fastsettes ved:
  1. godkjent fartstid, med utføring av oppgaver som passer til det tankskipsertifikatet eller den påtegningen som innehas, i et tidsrom på minst tre måneder i alt i løpet av de siste fem årene, eller
  2. gjennomført og bestått ett eller flere relevante kurs.

Avsnitt A-I/12: Normer for bruk av simulatorer

DEL 1 - YTELSESNORMER

Allmenne ytelsesnormer som benyttes under opplæring

 1. Hver part skal sikre at enhver simulator som benyttes til obligatorisk simulatorbasert opplæring, skal: 
  1. være passende for opplæringens utvalgte mål og oppgaver,
  2. være i stand til å simulere driftsegenskapene til det aktuelle utstyret om bord, med en fysisk realisme på et nivå som er relevant for opplæringens mål, og omfatte utstyrets egenskaper, begrensninger og mulige feil,
  3. ha tilstrekkelig atferdsrealisme til at den som gjennomgår opplæringen, kan tilegne seg ferdighetene som er relevante for opplæringens mål,
  4. gi et kontrollert driftsmiljø som er i stand til å produsere en rekke ulike forhold, for eksempel nødsituasjoner og farlige eller uvanlige situasjoner som er relevante for opplæringens mål,
  5. ha et grensesnitt som gjør det mulig for den som gjennomgår opplæringen å samhandle med utstyret, det simulerte miljøet og, når det er nødvendig, instruktøren, og
  6. tillate en instruktør å styre, overvåke og registrere øvinger for effektivt å kunne spørre ut den som gjennomgår opplæringen.

Allmenne ytelsesnormer for simulatorer som benyttes ved bedømmelse av kompetanse

 1. Hver part skal sikre at enhver simulator som benyttes ved bedømmelse av kompetanse som er påkrevd i henhold til konvensjonen, eller for enhver påvisning av vedlikeholdt dyktighet påkrevd i samme, skal:
  1. være i stand til å oppfylle de angitte målene for bedømmelsen,
  2. være i stand til å simulere driftsegenskapene til det aktuelle utstyret om bord, med en fysisk realisme på et nivå som er relevant for bedømmelsens mål, og omfatte utstyrets egenskaper, begrensninger og mulige feil,
  3. ha tilstrekkelig atferdsrealisme til at en kandidat kan få vist de ferdighetene som er relevante for bedømmelsens mål,
  4. ha et grensesnitt som gjør det mulig for en kandidat å samhandle med utstyret og det simulerte miljøet,
  5. gi et kontrollert driftsmiljø som er i stand til å produsere en rekke ulike forhold, for eksempel nødsituasjoner og farlige eller uvanlige situasjoner som er relevante for bedømmelsens mål,
  6. tillate den som foretar bedømmelsen å styre, overvåke og registrere øvinger for effektivt å kunne bedømme kandidatens prestasjoner.

Ytterligere ytelsesnormer

 1. I tillegg til å oppfylle de grunnleggende kravene fastsatt i nr. 1 og 2, skal simuleringsutstyr som omfattes av dette avsnitt, oppfylle de ytelsesnormene nedenfor som er relevante for den aktuelle utstyrskategorien.

Radarsimulering

 1. Radarsimuleringsutstyr skal være i stand til å simulere driftsegenskapene til utstyr for radionavigering som oppfyller alle gjeldende ytelsesnormer vedtatt av organisasjonen, og være slik innrettet at det kan:
  1. operere i modus for stabilisert relativ bevegelse og i modi for hav- og jordstabilisert sann bevegelse,
  2. modellere vær, tidevannsbevegelser, strøm, skyggesektorer, falske ekko og andre overføringseffekter, og generere kystlinjer, navigasjonsbøyer og radartranspondere, og
  3. skape et sanntids driftsmiljø med minst to stasjoner på eget skip som er i stand til å forandre eget skips kurs og fart, og med parametrer for minst 20 målskip og aktuelle kommunikasjonsanlegg.

Simulering av automatisk radarplotteanlegg (ARPA)

 1. ARPA-simuleringsutstyr skal være i stand til å simulere driftsegenskapene til automatiske radarplotteanlegg (ARPA-er) som oppfyller alle gjeldende ytelsesnormer vedtatt av organisasjonen*, og skal være innrettet for: (* Se relevante/passende ytelsesnormer vedtatt av organisasjonen.)
  1.  manuell og automatisk målangivelse,
  2. informasjon om tidligere bevegelser,
  3. bruk av radarskala for ulik rekkevidde,
  4. vektoriell/grafisk tidsskala og datapresentasjon, og
  5. simulerte manøvrer.

DEL 2 – ANDRE BESTEMMELSER

Mål for simulatoropplæringen

 1. Hver part skal sikre at hensikten med og målene for simulatorbasert opplæring defineres innenfor rammen av et helhetlig opplæringsprogram, og at utvelgelsen av bestemte mål og oppgaver for opplæringen er slik at disse står i så nær tilknytning til oppgaver og praksis om bord som mulig.

Opplæringsprosedyrer

 1. Når instruktørene driver obligatorisk simulatorbasert opplæring, skal de sikre at:
  1. de som gjennomgår opplæringen, gis en tilfredsstillende opplæring på forhånd om øvingens mål og oppgaver og tilstrekkelig tid til å planlegge øvingen før den starter, 
  2. de som gjennomgår opplæringen, har hatt tilstrekkelig tid til å gjøre seg kjent med simulatoren og dens utstyr før enhver øving for opplærings- eller bedømmelsesformål tar til, 
  3. veiledning som gis og stimuli i tilknytning til øvigene er relevante for øvingens utvalgte mål og oppgaver og for det erfaringsnivået som er oppnådd, 
  4. øvingene overvåkes effektivt og understøttes på passende måte av auditiv og visuell observasjon av atferd og evalueringsrapporter før og etter øvingene,
  5.  de som gjenomgår opplæringen, spørres effektivt ut for å forvisse seg om at opplæringens mål er nådd, og at de operative ferdighetene som er framvist, har en akseptabel standard,
  6.  det oppmuntres til at andre som er under opplæring, foretar utspørringen, og
  7.  simulatorøvingene utformes og testes slik at deres egnethet for de bestemte opplæringsmålene sikres.

Bedømmelsesprosedyrer

 1. Når simulatorer brukes til å bedømme kandidaters evne til å demonstrere kompetansenivået, skal de som foretar bedømmelsen, sikre at:
  1. prestasjonskriteriene er klart og eksplisitt identifisert og er gyldige og tilgjengelige for kandidatene,
  2. bedømmelseskriteriene er klart etablert og er eksplisitte for å sikre pålitelig og enhetlig bedømmelse og for å optimalisere objektiv måling og evaluering, slik at subjektivt skjønn begrenses til et absolutt minimum,
  3. kandidatene gis en klar orientering om oppgavene og/eller ferdighetene som skal bedømmes, og om oppgavene og prestasjonskriteriene som fastsettelsen av deres kompetanse baseres på,
  4. bedømmelsen av prestasjoner tar hensyn til normale driftsprosedyrer og enhver atferdsmessig samhandling med andre kandidater på simulatoren eller simulatorpersonell,
  5. metoder for poengtildeling eller karaktergiving som anvendes for å bedømme prestasjoner, brukes med varsomhet til de er blitt godkjent, og
  6. hovedkriteriet er at en kandidat viser evne til å utføre en oppgave sikkert og effektivt slik den som foretar bedømmelsen finner tilfresstillende.

Kvalifikasjoner for instruktører og personell som foretar bedømmelse*

 1. Hvert part skal sikre at instruktører og personell som foretar bedømmelse, har relevante kvalifikasjoner og relevant erfaring for de enkelte typene av og nivåene for opplæring og tilsvarende bedømmelse av kompetanse som angitt i regel I/6 og avsnitt A-I/6.

---------

*          Det eller de relevante IMO-modellkursene og resolusjon MSC.64(67),Recommendations on new and amended performance standards, kan være til hjelp ved utarbeiding av kurs.

Avsnitt A-I/13: Gjennomføring av forsøk

(Ingen bestemmelser)

Avsnitt A-I/14: Ansvarsområder for selskaper

 1. Selskaper, skipsførere og besetningsmedlemmer har alle ansvar for å sikre at forpliktelsene som framgår av dette avsnitt, iverksettes fullt og helt, og at andre tiltak som måtte være nødvendig, gjennomføres for å sikre at hvert besetningsmedlem kan gi et kyndig og kunnskapsrikt bidrag til sikker drift av skipet.
 2. Selskapet skal gi skipsføreren på hvert skip som omfattes av konvensjonen, skriftlige instrukser som inneholder en framstilling av politikken og prosedyrene som skal følges for å sikre at alle sjøfolk som nylig er tilsatt om bord, gis en rimelig mulighet til å bli kjent med skipets utstyr, driftsprosedyrer og andre ordninger som er nødvendige for forsvarlig utførelse av sjøfolkenes plikter, før de blir satt til å ivareta slike plikter. Slik politikk og slike prosedyrer skal inneholde bestemmelser om at:
  1. alle sjøfolk som nylig er tilsatt om bord, får rimelig tid til å kunne gjøre seg kjent med:
   1. det særskilte utstyret som den enkelte kommer til å bruke eller betjene,
   2. skipets særskilte prosedyrer og ordninger vedrørende vakthold, sikkerhet, miljøvern, sikring og nødsituasjoner som den enkelte må ha kjennskap til for å utføre sine plikter forsvarlig, og
  2. det utpekes et kyndig besetningsmedlem som vil være ansvarlig for å sikre at den enkelte nytilsatte om bord gis mulighet til å få viktig informasjon på et språk vedkommende forstår.
 3. Selskapene skal sikre at skipsførere, offiserer og annet personell som er tildelt særskilte plikter og ansvarsområder om bord på sine ro-ro-passasjerskip, skal ha fullført opplæring for å gjøre seg kjent med oppgavene for å oppnå de ferdighetene som er relevante for den stillingende skal fylle og de pliktene og ansvarsområdene de skal be ha, idet det tas hensyn til veiledningen gitt i avsnitt B-I/14 i denne koden.

Avsnitt A-I/15: Overgangsbestemmelser

(Ingen bestemmelser)