Regel VII/1: Utstedelse av alternative sertifikater

 1. Partene kan, uten hensyn til kravene til sertifikater som er fastsatt i kapittel II og III i dette vedlegget, velge å utstede eller autorisere utstedelsen av andre sertifikater enn slike som er nevnt i reglene i disse kapitlene, forutsatt at: 
  1. de berørte funksjonene og ansvarsnivåene som skal angis i sertifikatene og i påtegningene, velges fra og er identiske med dem som finnes i avsnitt A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-II/5, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4, A-III/5 og A-IV/2 i STCW-koden, 
  2. søkerne har, hva angår funksjonene og nivåene som skal angis i sertifikatene og i påtegningene, fullført godkjent utdanning og opplæring og oppfyller normene for kompetanse som er nedfelt i de relevante avsnittene i STCW-koden og som framgår av avsnitt A-VII/1 i samme regelverk, 
  3. søkerne har opptjent godkjent fartstid som er relevant i forhold til utøvelse av funksjonene og tjenesten på de nivåene som skal angis i sertifikatet. Korteste fartstid skal være lik lengden på fartstid som er fastsatt i kapittel II og III i dette vedlegget. Korteste fartstid skal likevel ikke være kortere enn fastsatt i avsnitt A-VII/2 i STCW-koden, 
  4. søkerne som skal fylle navigeringsfunksjonen på operativt nivå, tilfredsstiller kravene som kommer til anvendelse i de relevante reglene i kapittel IV til utførelse av bestemte plikter i forbindelse med radiotjeneste i samsvar med radioreglementet, og 
  5. sertifikatene utstedes i samsvar med kravene i regel I/2 og bestemmelsene i kapittel VII i STCW-koden.
 2. Intet sertifikat skal utstedes etter bestemmelsene i dette kapittelet med mindre parten har meddelt organisasjonen opplysninger i samsvar med artikkel IV og regel I/7.

Regel VII/2: Sertifikater for sjøfolk

 1. Alle sjøfolk som utfører en hvilken som helst funksjon eller gruppe av funksjoner som er angitt i tabell A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4 eller A-II/5 i kapittel II, eller i tabell A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 eller A-III/5 i kapittel III eller A-IV/2 i kapittel IV i STCW-koden, skal ha kompetansesertifikat eller ferdighetssertifikat, etter som hva som er mest relevant.

Regel VII/3: Prinsipper for utstedelsen av alternative sertifikater

 1. Enhver part som velger å utstede eller autorisere utstedelsen av alternative sertifikater, skal sørge for at følgende prinsipper iakttas: 
  1. intet alternativt sertifiseringssystem skal gjennomføres med mindre det sikrer en grad av sikkerhet til sjøs og har en preventiv virkning med hensyn til forurensning som er minst likeverdig med den som er gitt i de andre kapitlene, og
  2.  enhver ordning for alternative sertifikater som utstedes etter bestemmelsene i dette kapittelet, skal ivareta hensynet til at sertifikatene skal kunne skiftes ut med sertifikater utstedt etter bestemmelsene i de andre kapitlene.
 2. Prinsippet om utskiftbarhet i nr. 1 skal sikre at:
  1. sjøfolk som er sertifisert etter ordningene i kapittel II og/eller III og de som er sertifisert etter kapittel VII, er i stand til å gjøre tjeneste på skip som har enten en tradisjonell organisasjon eller andre organisasjonsformer om bord, og
  2. sjøfolk ikke får opplæring i særskilte ordninger om bord på skip på en måte som svekker deres muligheter til å anvende ferdighetene andre steder.
 3. Når sertifikat utstedes etter bestemmelsene i dette kapittelet, skal følgende prinsipper ivaretas:
  1. utstedelse av alternative sertifikater skal ikke i seg selv benyttes for:
   1. å redusere antallet besetningsmedlemmer om bord,
   2. å svekke yrkets integritet eller nedvurdere sjøfolks kvalifikasjoner, eller
   3. å rettferdiggjøre at en enkelt innehaver av sertifikat blir satt til å ivareta plikter på en hvilken som helst vakt som sammenfører plikter for offiserer på maskinvakt og offiserer på brovakt, og
  2. personen som har høyeste myndighet om bord, skal ha betegnelsen skipsfører, og den juridiske stillingen og autoriteten til skipsføreren og andre skal ikke svekkes av gjennomføringen av en hvilken som helst ordning med alternative sertifikater.
 4. Prinsippene i nr. 1 og 2 i denne regelen skal sikre at kompetansen til både dekks- og maskinoffiserer opprettholdes.