Regel VIII/1: Skikkethet for tjeneste

 1. Hver administrasjon skal, i den hensikt å forebygge trøtthet:
  1. etablere og håndheve hvileperioder for vaktgående personell og personell hvis tjeneste omfatter spesifikke plikter knyttet til sikkerhet, sikring og hindring av forurensning i samsvar med bestemmelsene i avsnitt A-VIII/1 i STCW-koden, og
  2. kreve at vaktordningen er innrettet slik at effektiviteten til alt vaktgående personell ikke blir nedsatt på grunn av trøtthet, og at tjenesten må være lagt slik til rette at første vakt ved påbegynnelsen av en reise og etterfølgende avløsningsvakter er tilstrekkelig uthvilte og ellers i stand til å gjøre tjeneste.
 2. Hver administrasjon skal, i den hensikt å forebygge alkohol- og narkotikamisbruk, sørge for at passende tiltak fastsettes i samsvar med bestemmelsene i avsnitt A-VIII/1, idet det tas hensyn til veiledningen i avsnitt B-VIII/1 i STCW-koden.

Regel VIII/2: Vaktordninger og prinsipper som skal iakttas

 1. Administrasjonene skal gjøre selskaper, skipsførere, maskinsjefer og alt vaktgående personell oppmerksom på krav, prinsipper og veiledning i STCW-koden som det er nødvendig å oppfylle og iaktta for å sikre at forsvarlig, uavbrutt vakt eller vakter som er tilpasset de rådende omstendigheter og forhold, holdes på alle sjøgående skip til enhver tid.
 2. Administrasjonene skal kreve av skipsføreren på hvert skip at denne forvisser seg om at vaktordningene er forsvarlige med hensyn til å holde forsvarlig, uavbrutt vakt eller vakter, de rådende omstendigheter og forhold tatt i betraktning, og at, under skipsførerens overordnete ledelse: 
  1. vakthavende dekksoffiserer er ansvarlige for sikker navigering av skipet på sine vakter, da de til enhver tid skal være fysisk til stede på kommandobroen eller på et direkte tilknyttet sted så som kartrommet eller kontrollrommet på broen, 
  2. radiooperatører er ansvarlige for å holde uavbrutt radiovakt på aktuelle frekvenser på sine vakter, 
  3. vakthavende maskinoffiserer, som definert i STCW-koden, under ledelse av maskinsjefen, er umiddelbart tilgjengelige og klare til å betjene maskinrom og er, når det kreves, fysisk til stede i maskinrommet på sine vakter,
  4. passende og effektiv vakt eller vakter til enhver tid holdes av hensyn til sikkerheten når skipet er for anker eller fortøyd og, dersom skipet fører farlig last, at slik vakt eller vakter er lagt til rette på en måte som fullt ut ivaretar hensynet til den farlige lastens art, mengde, innpakking og stuing og til andre særskilte forhold som hersker om bord, på sjøen eller på land, og 
  5. i de tilfeller der det måtte være relevant, det holdes behørig og effektiv vakt av hensyn til sikringen.»