Internasjonal konvensjon

Radiokommunikasjon og radiooperatører


Regel IV/1: Anvendelse

<ol> <li>Når ikke annet framgår av nr. 2, skal bestemmelsene i dette kapittelet gjelde for radiooperatører om bord på skip som opererer i det globale maritime nød- og sikkerhetssystemet GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) i samsvar med Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974, med endringer.</li> <li>Radiooperatører om bord på skip som ikke må oppfylle bestemmelsene om det globale maritime nød- og sikkerhetssystemet GMDSS i kapittel IV i SOLAS-konvensjonen, trenger ikke tilfredsstille kravene i dette kapittelet. Radiooperatører på slike skip må likevel følge radioreglementet. Administrasjonen skal sørge for at behørige sertifikater som radioreglementet krever, utstedes eller godkjennes hva angår slike radiooperatører.</li> </ol>

Regel IV/2: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som GMDSS-radioperatør

<ol> <li>Enhver person som har ansvar for eller utfører plikter i forbindelse med radiotjeneste om bord på et skip som omfattes av det globale maritime nød- og sikkerhetssystemet GMDSS, skal ha behørig sertifikat knyttet til GMDSS, utstedt eller godkjent av administrasjonen i henhold til bestemmelsene i radioreglementet.</li> <li>Alle som søker om kompetansesertifikat etter denne regelen for tjeneste om bord på skip som i henhold til Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974, med endringer, skal ha et radioanlegg, skal i tillegg:&nbsp;<ol> <li>ha fylt 18 år, og</li> <li>ha fullført godkjent utdanning og opplæring og oppfylle de normene for kompetanse som er angitt i avsnitt A-IV/2 i STCW-koden.</li> </ol></li> </ol>

Innhold i denne delen

Regel IV/1:
Anvendelse
Regel IV/2:
Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som GMDSS-radioperatør

Denne delen er Kapittel IV, i Tillegg 1 til konferansens sluttprotokoll i STCW

Vis innholdsliste for hele konvensjonen
Til toppen