Regel IV/1: Anvendelse

  1. Når ikke annet framgår av nr. 2, skal bestemmelsene i dette kapittelet gjelde for radiooperatører om bord på skip som opererer i det globale maritime nød- og sikkerhetssystemet GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) i samsvar med Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974, med endringer.
  2. Radiooperatører om bord på skip som ikke må oppfylle bestemmelsene om det globale maritime nød- og sikkerhetssystemet GMDSS i kapittel IV i SOLAS-konvensjonen, trenger ikke tilfredsstille kravene i dette kapittelet. Radiooperatører på slike skip må likevel følge radioreglementet. Administrasjonen skal sørge for at behørige sertifikater som radioreglementet krever, utstedes eller godkjennes hva angår slike radiooperatører.

Regel IV/2: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som GMDSS-radioperatør

  1. Enhver person som har ansvar for eller utfører plikter i forbindelse med radiotjeneste om bord på et skip som omfattes av det globale maritime nød- og sikkerhetssystemet GMDSS, skal ha behørig sertifikat knyttet til GMDSS, utstedt eller godkjent av administrasjonen i henhold til bestemmelsene i radioreglementet.
  2. Alle som søker om kompetansesertifikat etter denne regelen for tjeneste om bord på skip som i henhold til Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974, med endringer, skal ha et radioanlegg, skal i tillegg: 
    1. ha fylt 18 år, og
    2. ha fullført godkjent utdanning og opplæring og oppfylle de normene for kompetanse som er angitt i avsnitt A-IV/2 i STCW-koden.