1. Søknad om navneattest - gjelder pliktige fartøy

1. Søknad om navneattest - gjelder pliktige fartøy

For fartøy over 15 meter må ønsket navn godkjennes, jf. forskrift om skips navn, kjenningssignal, merking og hjemsted mv
Søknad om navneattest, KR-0019 sendes til post@nis-nor.no. Søknaden skal ikke ettersendes i original.

2. Melding om registrering

Velg aktuelt skjema for frivillig eller pliktig registrering:

Eier signerer med forpliktende underskrift. Hvis selskap: iht. signaturbestemmelsene i firmaattesten. Send til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

3. Kjenningssignal og merking

Hvis ikke tildelt fra før vil norsk kjenningssignal vil bli tildelt i forbindelse med registreringen

Kjenningssignalet skal varig merkes om bord ved innhugging, påsveising, kjørning eller fresing i en fast del av skroget. Merket skal ikke kunne fjernes, jf. forskrift om skips navn, kjenningssignal, merking og hjemsted mv. § 9.

4. Bilde som viser merking av kjenningssignal og HIN/CIN/WIN-koden

Send bilder i JPG- eller PDF-format til post@nis-nor.no.

5. Bekreftelse av fartøyets mål

Fartøyets lengde, bredde, dybde og/eller dypgående må dokumenteres.
Målene kan hentes fra:

 • samsvarserklæring
 • bilbrev
 • erklæring fra produsent
 • annet som registerfører vil godta. Det kan for eksempel være generalarrangementstegninger.

Målene må dokumenteres før registrering. Hvis det ikke lar seg gjøre kan direktoratet i noen tilfeller måle fartøyet. Avklar med Skipsregistrene i forbindelse med registrering.

6. Dokumentasjon på CE-merking av fartøy

Fra 16. juni 1998 har det vært krav om at fritidsbåter skal være CE-merket. En PDF-kopi av fartøyets samsvarserklæring eller annen CE-dokumentasjon må sendes til post@nis-nor.no før registrering kan finne sted. Dokumentasjonen underbygger at fartøyet er CE-merket, men Sjøfartsdirektoratet godkjenner ikke denne ved registrering.

7. Dokumentasjon på CE-merking av motoren

Fra 1. januar 2006 har det vært et krav om at også motorer skal være CE-merketEn PDF-kopi av motorens samsvarserklæring eller annen CE-dokumentasjon må sendes til post@nis-nor.no før registrering kan finne sted. Dokumentasjonen underbygger at motoren er CE-merket, men Sjøfartsdirektoratet godkjenner ikke denne ved registrering.  

8. Dokumentasjon av eierforhold

Du må dokumentere, eller bevise, en ubrutt eierrekkefølge helt tilbake til bygger. Hvis fartøyet har vært registrert i et annet lands register er det nok at rekkefølgen bevises tilbake til den siste eieren der.

Rekkefølgen bevises ved hjelp av bilbrev, skjøter o.l. (hjemmelsdokumenter).

 • Byggeverftet utsteder et bilbrev til første eier.
 • Første eier utsteder skjøte til eier nr. 2 osv. frem til dagens eier.

Hvem kan signere?

Hjemmelsdokumenter skal undertegnes med forpliktende underskrift av selger. Hvis selger er et firma: iht. signaturbestemmelser i firmaattesten.

Krav til bekreftelse av norske dokumenter

Selgers underskrift kan bekreftes av:

 • to myndige personer bosatt i Norge
 • advokat /advokat fullmektig
 • statsautorisert/registrert revisor eller
 • notarius publicus

Kjøper og hans nærmeste familie kan ikke opptre som vitner.

Krav til bekreftelse av utenlandske dokumenter

Bilbrev og skjøter utstedt i utlandet skal være notarialbekreftet og deretter legalisert eller påført Apostille.

Notarius Publicus skal bekrefte:

 • utsteders identitet
 • at utstederen er over 18 år
 • hvis selger er et selskap eller organisasjon: at vedkommende har signaturrett

Det må bekreftes at notaren er en offentlig funksjonær som innehar stillingen som er angitt i dokumentet og dermed har rett til å signere.
Notarbekreftelser utstedt av notarer i land som har tiltrådt Haag-konvensjonen bekreftes ved påføring av Apostille av lokale myndigheter i landet.
Notarbekreftelser utstedt av notarer i land som ikke har ratifisert Haag-konvensjonen legaliseres av norsk utenriksstasjon i det aktuelle landet. 
Notarbekreftelser fra de nordiske landene er unntatt fra krav om legalisering.
Her finner du listen over land som er parter i Haag-konvensjonen om Apostille.

Forskrift om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister § 18 definerer hvem som kan bekrefte underskrifter.

Alle hjemmelsdokumenter sendes inn i original.

Elektroniske kopier kan legges til grunn ved registrering. Endelig registrering er avhengig av mottak av originaldokumentet innen tre uker fra dagbokføringsdato.

9. Hvis fartøyet er et nybygg og det i bilbrevet ikke kommer fram at levering har funnet sted

En elektronisk kopi av leveringsprotokollen må sendes inn før registrering.  Byggeverftet og eier må signere. Originalen skal ikke ettersendes.

10. Eierrekkefølgen lar seg ikke bevise/dokumentere?

Registrering er likevel mulig. Du må i så fall oppnå eierskap via lov om sjøfarten (sjøloven) § 36 (kan kun brukes dersom fartøyet har en største lengde under 15 meter) eller § 35.

Sjøloven § 36: Erverv av registerhjemmel etter kunngjøring.

 1. Eierrekkefølgen sannsynliggjøres minimum 10 år tilbake i tid eller tilbake til båten var ny/ til produsenten.
 2. Finner Registerfører at vilkårene er til stede vil en kunngjøring bli rykket inn på norsk.lysingsblad.no og sjofartsdir.no. 
 3. Mulige rettighetshavere blir bedt om å melde seg til registeret innen 1 måned.
 4. Melder ingen seg vil eier få hjemmel til fartøyet.

Sjøloven § 35: Erverv av registerhjemmel ved søksmål mot mulige rettighetshavere under ett.

 1. Dersom det er umulig eller uforholdsmessig vanskelig for eieren å skaffe seg hjemmel på annen måte (herunder sjøloven § 36) kan saken reises for tingretten.
 2. Finner retten at vilkårene er til stede vil kunngjøring bli foretatt med en frist på minst 3 måneder.
 3. Melder ingen seg vil eier få hjemmel ved dom. Sjøloven § 35

11. Eiers nasjonalitet

Sjøloven § 1 stiller krav til eieren sin nasjonalitet

Hovedregelen er at eier av en fritidsbåt i NOR er norsk eller statsborger fra et land tilknyttet EØS-avtalen, og bosatt i Norge.

Eier bekrefter sin nasjonalitet via skjemaet «Melding om registrering av fartøy» (punkt 2 over) som sendes til NOR.

Dersom eier er en nordmann bosatt i utlandet, må også følgende sendes inn:

 • Skjema om oppnevnelse av representant med norsk eller EØS-statsborgerskap, KR-0060.
 • Representanten må tilfredsstille nasjonalitetsvilkårene i sjøloven § 1 femte ledd, og bekrefte dette ved å fylle ut "Erklæring om nasjonalitet". Velg riktig skjema, KR-0001 – KR-0007.

Dersom eieren er EØS-borger bosatt i utlandet eller statsborger fra et land utenfor EØS

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) kan i særlige tilfeller godkjenne søknader om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkårene etter sjøloven § 1. Eies fartøyet av flere personer, må samtlige eiere enten oppfylle nasjonalitetsvilkårene eller få innvilget dispensasjon.

Søknader godkjennes dersom departementet vurderer at det foreligger en tilstrekkelig sterk tilknytning mellom eier, fartøyet og Norge.

Mer informasjon om hva søknaden til NFD skal inneholde om eier av fartøyet.

12. Attest fra tidligere skipsregister/ land

Gjelder kun for fartøy innført fra utlandet. For å sikre at fartøyet ikke er registrert i to land og for å se sammenhengen mellom sist registrerte eier i forrige register og den som melder fartøyet til registrering må bekreftelse fra tidligere lands realregister innhentes.

Har fartøyet ikke vært registrert i landet det kommer fra må det bekreftes av det aktuelle registeret.

a. Fartøyet har vært registrert

Slettelsesattest (Deletion Certificate) utstedes. Attesten skal inneholde følgende opplysninger:

 1. når fartøyet ble slettet
 2. eier på slettelsestidspunktet
 3. bekreftelse på at fartøyet ble slettet fri for heftelser.  

b. Fartøyet har ikke vært registrert

Realregisteret i det landet fartøyet kommer fra bekrefter det skriftlig.

c. Fartøyet har vært eiet i flere land før registrering i NOR

Realregisteret i alle land må utstede en bekreftelse på at fartøyet ikke har vært registrert.

Bekreftelse av attestene

Attester utstedt av land som har tiltrådt Haag-konvensjonen bekreftes ved påføring av Apostille av lokale myndigheter i landet. 
Attester utstedt av land som ikke har ratifisert Haag-konvensjonen legaliseres av norsk utenriksstasjon i det aktuelle landet. 
Attester fra de nordiske lands skipsregistre er unntatt fra krav om legalisering.
Her finner du listen over land som er parter i Haag-konvensjonen om Apostille.

Innsending av attestene

Ved registrering kan vi godta en kopi hvis den blir sendt direkte fra register til register. Originalen ettersendes på hurtigst mulig måte. Endelig registrering er avhengig av mottak av originaldokumentet.

13. Gebyr for registreringen per 1. januar 2024

Kr. 4 099, -
Kr. 2 884, - for de fartøy som må måles før registrering
Kr. 2 884, - per pantedokument

Faktura sendes ut i etterkant av registreringen og vi ber fakturamottaker fylle ut "betalingsinformasjon", KR-0070 slik at vi fakturerer riktig. Send til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

Årsgebyr NOR fritidsfartøy fra 7 meter, men under 24 meter: Kr. 221, - Registrert eier pr. 1. januar, er ansvarlig for hele årsgebyret.

I tillegg kommer evt. gebyr- og timesatser for førstegangs- og årsgebyr basert på skipets lengde/ nettotonnasje samt andre gebyrer for, f.eks., dispensasjonssøknader og særskilte sertifikater jf. Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff/ gebyrforskrift.

14. Nasjonalitetsbevis

Det utstedes alltid Nasjonalitetsbevis for registreringspliktige fartøy (15 meter og mer).
For fartøy under 15 meter utstedes det etter ønske fra eier. Utstedelse av Nasjonalitetsbevis er gebyrfritt. Se sjøloven § 5. 

15. Viktig å vite

Språk

Alle dokumenter, notarialbekreftelser osv. skal være utstedt på skandinavisk, engelsk eller oversatt av offentlig godkjent translatør.

Alle dokumenter knyttet til registreringen må sendes direkte til Skipsregistrene

Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene
Postboks 73 Nygårdstangen
5838 BERGEN

Vi ber om at originaldokumenter i størst mulig grad sendes registrene samlet.

Ta kontakt og vi vil guide deg gjennom registreringsprosessen

Tlf. 52 74 50 00

post@nis-nor.no