Kontrakt om fremtidig bygging i Norge kan frivillig registreres i Skipsbyggings-registeret. Antatt største lengde på fartøyet må være minst 10 meter, jf. lov om sjøfarten (sjøloven) § 31. Se dokumentasjonskravene under.

1. Identifikasjon av registreringen under byggeperioden

Kombinasjonen kontraktverftets navn og byggenummer identifiserer registreringen.
Det er derfor viktig at det alltid vises til hele kombinasjonen både på meldingsskjemaet, pantobligasjoner osv. 

Fullstendig utfylling av skjema sikrer oss nødvendig informasjon for å kunne gi klar og tydelig tilbakemelding til deg som bruker.

2. Eier i byggeperioden

Det er ikke krav til eiers nasjonalitet. Utenlandsk person/ selskap kan stå som eier under byggeperioden.

3. Meldingsskjemaet

"Melding om registrering i BYGG", KR-0013. Hvis bestilleren er utenlandsk, anbefaler vi at den engelske versjonen "Notification to the shipbuilding register", KR-0013 ENG benyttes.

Det må være samsvar mellom hva som meldes til registrering og byggetiden (i Norge).

For registrering av kontrakt om fremtidig bygging i Norge skal det krysses av for alternativ II i meldingsskjemaet.

Hvem skal signere?

I skjemaet avklares det hvem som skal stå som eier i byggeperioden. Alle parter, dvs. kontraktverftet, eier og bestiller skal derfor undertegne på meldingen. Det er krav til forpliktende underskrift. Hvis selskap: iht. signaturbestemmelsene i firmaattesten.

En elektronisk kopi av det signerte dokumentet sendes til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

4. Kontrakten

Kontrakten danner grunnlag for registreringen og må sendes inn i original. Originalen returneres til innsender når den er ferdig registrert.

5. Gebyr for registreringen per 1. januar 2024

Kr. 4 099,
Kr. 2 884, – per pantedokument til registrering.

Faktura sendes ut i etterkant. Fakturamottaker bes fylle ut "betalingsinformasjon", KR-0070 slik at vi fakturerer riktig. Send til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

I tillegg kommer gebyr- og timesatser for førstegangs- og årsgebyr basert på skipets lengde/nettotonnasje samt andre gebyrer for, f.eks., dispensasjonssøknader og særskilte sertifikater jf. Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff/gebyrforskrift.

6. Viktig å vite

Alle dokumenter knyttet til registreringen må sendes direkte til Skipsregistrene

Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene
Postboks 73 Nygårdstangen
5838 BERGEN

Vi ber om at originaldokumenter i størst mulig grad sendes registrene samlet.

Ta kontakt, så skal vi guide deg gjennom registreringsprosessen

Tlf. 52 74 50 00

E-post: post@nis-nor.no