Skipsfarten inn i EUs klimakvotesystem

Det er gjort endringer i klimakvoteloven og klimakvoteforskriften for å gjennomføre EUs forsterkede klimakvotesystem i norsk rett. Skipsfarten innlemmes nå i klimakvotesystemet.

Som følge av at inkorporasjonsbestemmelsen for MRV-forordningen flyttes til klimakvoteforskriften, har Sjøfartsdirektoratet fastsatt endringer i miljøsikkerhetsforskriftens § 12a.

Les mer:

Elektronisk innsending av dokumenter til Skipsregistrene

Det er gjort endringer i sjøloven som åpner for elektronisk innsending av skjøter og pantedokumenter for tinglysing av skip og rettigheter i skip. Skipsregistrering har tradisjonelt foregått ved hjelp av originale papirdokumenter.

Nå er det mulig å sende inn skjøter og pantedokumenter til de norske skipsregistrene elektronisk via Altinn, og gjennom Skipsregistrenes e-tinglysingsportal. Portalen – et virtuelt rom og koordineringspunkt for flere parter – er fortsatt under arbeid for å bli mest mulig brukervennlig.

Innsending av elektroniske dokumenter eliminerer postgang, og er første skritt på veien mot fullautomatisk registrering av enkelte sakstyper.

Avdelingsdirektør Elisabeth Hvaal Lingaas, Skipsregistrene.
Avdelingsdirektør Elisabeth Hvaal Lingaas, Skipsregistrene. Foto: Helga Maria Sulen Sund / Sjøfartsdirektoratet

– Norge skal være en ledende sjøfartsnasjon, da må vi også øke digitaliseringen. Elektronisk tinglysing er et godt skritt i riktig retning. Det skaper mer effektive og tilgjengelige tjenester som korter ned saksbehandlingstiden for både private og profesjonelle aktører, sier avdelingsdirektør Elisabeth Hvaal Lingaas i Skipsregistrene.

Elektronisk innsending av dokumenter er et tilbud til kunder som kan og vil benytte denne muligheten. Det nye tilbudet medfører ikke svekking av veiledningsfunksjonen ved de norske skipsregistrene NOR, NIS og BYGG.

Nye hjemler for overtredelsesgebyr

Skipssikkerhetslovens § 55 er endret. Sjøfartsdirektoratet har nå hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på skipssikkerhetslovens § 39 – om forebyggende tiltak mot angrep på skip, og § 45 – om plikt til å medvirke til tilsyn.

Les mer:

Endringene som omtales i denne artikkelen er fastsatt av Stortinget og på departementsnivå. Alle regelverksendringer fastsatt av Sjøfartsdirektoratet finner du på direktoratets egne regelverkssider.