Sjøfartsdirektoratet og Rederiforbundet har nå signert et løfte om å strekke seg til 40 prosent kvinner i ledende posisjoner innen 2030. Etter initiativ fra WISTA Norge signerer vi nå «40 by 30»-løftet.

Knut Arild Hareide.
Knut Arild Hareide. Foto: Sjøfartsdirektoratet / The NMA

Dette er et stort og viktig skritt for en næring der det konsekvent er blitt snakket om «sjømannen» og «alle mann på dekk», men også helt avgjørende for en næring som er i stor omstilling.

Norge har lange maritime tradisjoner og har i over 150 år vært en betydelig skipsfartsnasjon med global tilstedeværelse. Maritim næring sysselsetter om lag 90 000 personer og skaper årlig verdier for langt over 100 milliarder. Rundt 20 000 norske sjøfolk jobber på norskkontrollerte skip.

Norge er allerede i førersetet internasjonalt for utvikling av grønne løsninger for skipsfarten og utviklingen av autonome skip. Men skal vi beholde vår posisjon, vil flere faktorer som regjeringen helt riktig peker på, være avgjørende.

Harald Solberg.
Harald Solberg. Foto: Norges Rederiforbund

 

En omfattende digital satsing er nødvendig for økt konkurransekraft. Like nødvendig er utviklingen av lav- og nullutslippsteknologier og -løsninger, og at næringen tar dette i bruk. Det vil også være nødvendig å fjerne barrierer for grønn og sikker sjøtransport.

For det vi vet med sikkerhet, er at fremtidens sjøkvinner og sjømenn vil bli stadig mer digitale, og de vil få mer krevende oppgaver innenfor planlegging, drift og overvåking av avanserte operasjoner til havs. Dette er godt nytt for norske sjøfolk, som holder et høyt kompetansenivå tilpasset en høyteknologisk maritim bransje.

Vi tror at en nødvendig forutsetning for at vi skal lykkes enda bedre fremover, er at vi får et større mangfold inn i næringen. Derfor mener vi at en høyere andel kvinner, også på ledende nivå, vil gi oss enda bedre forutsetninger for å nå våre målsetninger om digitale og grønne løsninger.

At Norge går foran, har betydning utover vårt eget land. Norske rederier kontrollerer rundt 2000 skip under norsk og utenlandsk flagg. Dette gjør oss til verdens sjuende største skipsfartsnasjon målt i antall skip, åttende største skipsfartsnasjon målt i tonnasje og femte største målt i verdi.

Dersom vi skal fortsette å være den store sjøfartsnasjonen som vi er, oppfordrer vi alle i den maritime næringen om å signere «40 by 30»-løftet, slik at de beste hodene både søker seg til en maritim karriere, blir inkludert og blir værende.

Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide

Administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg