Visjonen til Sjøfartsdirektoratet er at vi skal være den foretrukne maritime administrasjonensærlig innen bærekraft. Vår kunnskap, erfaring og evne til grønn omstilling skal være kilden til et bærekraftig velferdssamfunn for fremtiden, sier Lars Alvestadfungerende sjøfartsdirektør. 

FN har vedtatt 17 bærekraftsmål, og målene er universelle og forplikter alle medlemsland til en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

Innsatsområder

Gjennom en tverrfaglig prosjektgruppe har Sjøfartsdirektoratet valgt å løfte fram tre av FNs bærekraftsmål som spesielt viktige innsatsområder i direktoratets arbeid. Målene ser du i figuren under, og du kan også lese mer om dem her.

bærekraftsmålene.jpg

Prosjektgruppen har som oppgave å sørge for at Sjøfartsdirektoratet styrker seg internt og eksternt innen bærekraft. De siste månedene har arbeidet med å etablere dokumentet “Bærekraft i Sjøfartsdirektoratet blitt til, og med dette dokumentet vise direktoratets tilnærming til bærekraft.

 Gjennom dokumentet viser vi hva Sjøfartsdirektoratet allerede gjør for å bidra til en bærekraftig utvikling, og vi har også pekt på hvilke bærekraftsmål vi kan påvirke og hvor vi skal gjøre en ekstra innsats i tiden fremover, sier prosjektleder Simen Stavland Økland.

Handling

Som sjøfartsmyndighet har direktoratet stor påvirkningskraft overfor den maritime næringen, og i samarbeid med andre aktører skal det arbeides for mer transport til sjøs som et sikrere og grønnere alternativ. 

 Det er ikke målene i seg selv som vil bringe oss fremover, men at vi setter målene ut i handling, understreker Alvestad. 

Dersom havressursene skal utnyttes slik det har blitt gjort hittil, må det samarbeides for å forhindre at de blir ødelagt av forsøpling og forurensning – uten at det går på bekostning av verken den økonomiske utviklingen eller arbeidsforholdene til sjøfolk.  

I tiden fremover skal prosjektgruppen arbeidere videre med å identifisere konkrete tiltak til hvordan Sjøfartsdirektoratet kan bidra enda mer til den globale dugnaden. Det arbeides spesielt med å finne tiltak til bærekraftsmål 12, 13 og 14.

Har du forslag til tiltak som kan gjøre Sjøfartsdirektoratet enda mer bærekraftig, vil vi gjerne å høre fra deg. Send dine forslag til operasjonalisering@sdir.no.