Sjøfartsdirektoratet sendte i vinter ut 750 brev med informasjon til eiere av fiskefartøy med største lengde mellom 6 og 8 meter bygget etter 1. januar 1992. For å kartlegge stabilitetsinformasjon om fiskefartøy mellom 6-8 meter ble det sammen med brevet sendt ut en anonym spørreundersøkelse som hadde svarfrist 30. mars 2021. Av de som mottok undersøkelsen var det 17 prosent som svarte. 

På spørsmål om det er utarbeidet stabilitetsberegninger for fartøyet svarte 61,3 prosent av deltakerne nei. Blant de som har lukkede fartøy var andelen som svarte nei på samme spørsmålet 55 prosent. 

Av de som deltok i undersøkelsen svarte 45,2 prosent nei da de ble spurt om de kjente til fartøyets maksimale nyttelast (ikke makslast oppgitt på CE-merke). Bare 21,8 prosent av dei spurte svarte at de kjente til fartøyets tillatte fribord. 

Det kom også fram at fiskernes tilfredshet med sikkerheten på mindre fiskefartøy er god, med et snitt på 4 på en skala fra 1-5, hvor 5 er svært tilfreds og 1 er svært lite tilfreds. 

Tiltak for å øke sikkerheten   

Sjøfartsdirektoratet har på bakgrunn av flere enkeltsaker med feil eller manglende utfylt byggebekreftelse oppdatert skjema KS-1255b «Byggebekreftelse for fiskefartøy 6-8 meter» i oktober 2020. Denne oppdateringen var for å tydeliggjøre at byggebekreftelsen skal utstedes av en kompetent person. 

Videre blir snart en større revisjon av byggebekreftelsen ferdigstilt. Denne revisjonen innebærer en tydeliggjøring av viktige krav som skal ivareta sikkerheten ombord er tilfredsstilt ved utstedelse av byggebekreftelsen. Informasjon om dette vil bli publisert snarlig på vår hjemmeside og formidlet til båtbyggere og godkjente foretak.  

Behov for revisjon av byggebekreftelsen

Resultatene fra spørreundersøkelsen bekreftet behovet for en større revisjon av byggebekreftelsen. En andel på 55 av lukkede fartøy bygget etter 1992 som mangler stabilitetsberegninger, var flere enn forventet

Som beskrevet i informasjonsbrevet har alle lukkede fartøy over 6 meter bygget etter 1992 krav til stabilitetsberegninger. Overlast, eller feil lasting av fartøyet medfører en betydelig risiko for forlis. Vi oppfordrer alle fartøyeiere til å gjøre seg kjent med fartøyets stabilitetsbegrensninger, og om nødvendig utføre stabilitetsberegninger for å bestemme fartøyets begrensinger. 

Sjøfartsdirektoratet vil som tidligere følge opp at krav til stabilitet og fribordsforhold er ivaretatt ved uanmeldte tilsyn. Hvis det blir avdekket mangler ved tilsyn vil det utstedes pålegg om at mangelen må utbedres. Vi vil også øke fokuset på flåtegruppen gjennom et tettere samarbeid med Fiskeridirektoratet. 

Vi vil også nevne den pågående holdningskampanjen Sjekk Sjarken hvor vi fokuserer på sikkerheten om bord i mindre fiskefartøy. Les mer og last ned Sjekk Sjarken-sjekklisten her

Aktuelle  lenker:

Resultater fra hele undersøkelsen 

Informasjonsbrev om stabilitet og fribordsmessige forhold for fiskefartøy mellom 6 - 8 meter