Stortinget vedtok 7. april 2015 et lovpåbud om bruk av egnet flyteutstyr i fritidsbåter under åtte meter. Påbudet retter seg mot alle personer som oppholder seg utendørs i båten mens den er i fart. Lovendringen trer i kraft 1. mai 2015. Forskriften trer i kraft samme dag.

Loven åpner likevel for unntak for enkelte tilfeller. Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en forskrift som angir to konkrete unntak.

– Idrettsutøvere som deltar i organisert idrett eller konkurranse trenger ikke bruke flytevest hvis det gjør gjennomføringen vanskelig eller det åpenbart er unødvendig. I tillegg er personer som leier tråbåter eller robåter fra betjent båtutleie på små innsjøer unntatt fra vestpåbudet, sier næringsminister Monica Mæland.

Sjøfartsdirektoratet har i flere år jobbet målrettet med holdningsskapende arbeid for å få flere til å bruke vest. Dette vil en fortsette med selv om det nå blir påbudt.

- Vi tror Stortingets vedtak om flytevestpåbud kan komme til å bety mye i arbeidet med å redusere antall omkomne ved bruk av fritidsbåt, sa sjøfartsdirektør Olav Akselsen da flytevestpåbudet var oppe til behandling i Stortinget tidligere i vår.

Dette var også tema i rapporten «Rapport om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt» i 2012. Denne ble utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av sjøfartsdirektør Olav Akselsen. Gruppen bestod av representanter fra Kongelig Norsk Båtforbund, Skjærgårdstjenesten, NORBOAT, Norges Seilforbund, Politidirektoratet, Redningsselskapet, NHO Reiseliv, Vis Sjøvett og Kystverket. Blant annet fokuserte også arbeidsgruppen på viktigheten av å satse videre på forebyggende arbeid.

Se også veiledning knyttet til påbud om flytevest