Fra 1. juli 2020 fikk Sjøfartsdirektoratet hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på fartsområdebegrensningene i medhold av NIS-loven § 4. Dette bidrar til å skjerme innenriks skipsfart, samtidig som det gir et bedre og mer effektivt sanksjonssystem.

- Å følge opp fartsområdebegrensingene er viktig for å sikre at alle aktører innen den maritime næring har mest mulig like vilkår i en krevende konkurransesituasjon. Vi vet at dette også er noe næringen har etterlyst og vi ser det og i form av mange tips inn til oss om mulige brudd, sier avdelingsdirektør Alf Tore Sørheim.

Før endringen i fjor sommer kunne brudd på fartsområdebegrensningene kun sanksjoneres med sletting fra skipsregisteret av Nærings- og fiskeridepartementet, eller straffes med bøter fra politiet.

Endringen har allerede medført at det er ilagt et overtredelsesgebyr og sendt ut et varsel. Det første overtredelsesgebyret ble fastsatt til 100.000, - og ble ikke påklaget. Denne saken gjaldt et lasteskip.

- Vi håper dette er forebyggende. Vårt mål er ikke å ta flest mulig, men heller veilede så langt det lar seg gjøre. Men de som bevisst bryter regelverket, og dermed og kanskje skaffer seg et konkurransefortrinn, skal tas så langt det lar seg gjøre, påpeker Sørheim.

Tilsyn med fartsområde, som kan resultere i gebyr, gjennomføres blant annet ved å bruke AIS-data, innhenting av informasjon fra rederi ved mistanke om brudd og oppfølging av bekymringsmeldinger. Dette er også tematikk som tas opp i ulike møter med enkeltrederier eller brede kontaktmøter med næringen.

- De fleste ser det som positivt at direktoratet følger opp, særlig nå når en har verktøy som ikke er så inngripende som sletting eller anmeldelse, avslutter Sørheim med.

Bakgrunn:

Overtredelsesgebyr for brudd på fartsområdebegrensingene i NIS - Sjøfartsdirektoratet

Vil gi gebyr for brudd på fartsområdebegrensninger - regjeringen.no