Sjøfartsdirektoratet har igjen fått flere indikasjoner på at sjøfolk vil kunne få problemer med å gjennomføre oppdateringskurs o.l. som er nødvendige for fornyelse av personlige sertifikat.

Grunnen til dette kan være avlyste kurs, karantene eller reiserestriksjoner til kurssted.

Som følge av dette har Sjøfartsdirektoratet besluttet å gi en generell forlengelse av gyldigheten på personlige sertifikat i en periode fremover, slik at sjøfolk lovlig kan utføre sitt arbeid.

Norske ferdighetssertifikater (Certificate of Proficiency) og kompetansesertifikat (Certificate of Competency) kan fornyes for inntil 30 måneder, ved at innehaver gjennomfører den teoretiske delen av nødvendig oppdateringskurs, gjennom e-læring.

Se nærmere beskrivelse i rundskriv RSV 6 – 2021.

For innehavere av kvalifikasjonsbevis for hurtigbåtoperasjon der oppdateringskurs skulle vært gjennomført i perioden frem til 1.mai 2021, vil det gis en utsettelse på 11 måneder for kravet om oppdateringskurs. Frem til 1. mai 2021 vil dermed kravet være at oppdateringskurs gjennomføres innen 41 måneder etter at siste kurs var gjennomført.

Merk:

  • Det stilles forventninger til at de som har behov for utsettelsen som nå er blitt gitt, benytter denne anledningen til å få fornyet de nødvendige kurs for å opprettholde sine sertifikater.
  • Det er ikke planer om å forlenge disse fristene ytterligere.
  • Bakgrunnen for at forlengelsen er satt til 3 måneder, er at man ønsker å gi nok tid til at situasjonen skal normaliseres igjen for å unngå utfordringer med kapasitet i forbindelse med nye kurs.

Endorsement av utenlandske sertifikat

Gyldigheten på norske endorsement vil være koblet opp til gyldigheten på sjømannens nasjonale ferdighetssertifikat (CoP) eller kompetansesertifikat CoC.

Om sjøfolkene får fornyet sitt nasjonale CoC eller CoP vil det kunne søkes om nytt endorsement fra Sjøfartsdirektoratet. Da vil sjøfolkene automatisk få utstedt CRA som gir mulighet for å seile på norske skip i inntil 3 måneder.

Om administrasjon som har utstedt sjøfolkenes nasjonale CoC eller CoP velger en generell forlenging av gyldighet på de nasjonale CoC og CoP, vil gyldigheten på norsk endorsement utstedt på grunnlag av det aktuelle CoC/CoP automatisk være å anse som tilsvarende forlenget. Det er heller ikke nødvendig å søke om forlengelse i disse tilfellene.

Forlengelse av gyldigheten på Certificate of Receipt of Application (CRA)

Koronapandemien har ført til utfordringer med leveranser av påtegning/endorsement på norske fartøy. Sjøfartsdirektoratet har derfor besluttet at CRA som utløper etter 13. mars 2020, forlenges med inntil 6 måneder, men ikke lenger enn til 1. oktober 2021.

CRA utstedes normalt ved søknad om påtegning/endorsement og gir i utgangspunktet mulighet til å tjenestegjøre ombord i 3 måneder. Forsinkelser i postgangen og restriksjoner på hvem som får komme ombord har ført til at sjøfolk nå opplever å ikke få påtegningen sin i tide.

Ved å forlenge gyldigheten på CRA vil Sjøfartsdirektoratet være med på å sikre bemanningen på norske fartøy i denne perioden. Det er ikke nødvendig å søke om utvidet CRA.

Forlengelse av norsk helseerklæring

I situasjoner der Covid-19 er til hinder for at sjøfolk får fornyet sin norske helseerklæring, tillater Sjøfartsdirektoratet at sjøfolk arbeider med helseerklæring som er gått ut på dato, forutsatt at tidsrommet ikke overstiger 6 måneder og sjøfolkene er i besittelse av en utløpt helseerklæring av nyere dato.

Forlengelsen på seks måneder gjelder fra helseerklæringens utløpsdato

Norge har notifisert relevante myndigheter og organisasjoner om de nasjonale beslutningene som er tatt. Det er derfor ingenting som tilsier at norske rederier eller sjøfolk om bord på norske skip skal oppleve utfordringer i møte med, for eksempel, Port State-inspeksjon.

Sertifikatforlengelsen som gjaldt fram til 4. januar finner du under:

Kontaktinformasjon

Kontakt Sjøfartsdirektoratets vakttelefon på 52 74 50 00 ved henvendelser som haster.