FOKUSOMRÅDE 2023: En fallhendelse inkluderer både «fall om bord», «fall til sjø» og «fall på kai/havn/brygge».

Statistikken viser at 46 prosent av dødsulykkene til sjøs de siste ti årene skyldes fall. Når det gjelder antall personskader til sjøs i samme tidsperiode skyldes 35 prosent fallhendelser, altså over én tredjedel.

Av alle de ulike hendelsene, oppnådde fallhendelser høyest risikoscore under risikovurderingene i 2022.

Vi ser også at trenden dessverre er økende. De siste fem årene har 62 prosent av dødsulykkene til sjøs bakgrunn i fallhendelser, og de siste 12 månedene er tallet hele 83 prosent (oktober 2022).

Fokusområdet internt og eksternt

Sjøfartsdirektoratet arbeider kontinuerlig med sjøsikkerhet gjennom virkemidler som blant annet regelverkarbeid, ulykkesoppfølging, læring av hendelser, sertifikatutstedelser, tilsyn, revisjoner og dokumentkontroll.

Hvert år siden 2014 har et spesifikt fokusområde blitt definert og viet spesielt stor oppmerksomhet gjennom året. Fokusområdet blir valgt på bakgrunn av årlige risikovurderinger der hendelser, trender og årsaker blir analysert.

Internt vil Sjøfartsdirektoratet legge opp til at samtlige medarbeidere skal være ekstra oppmerksomme på hva de kan gjøre for å bidra til å fremme fokusområdet. Det lages og tilpasses også spesifikke sjekklister til bruk i vårt tilsynsarbeid, og det gjøres flere tiltak med kampanjer og opplysningsarbeid.

Eksternt ønsker direktoratet at bransjen ser på sine prosedyrer og prosesser, tar aktive grep for å få til et kraftig løft innenfor fokusområdet, og lærer av hverandre. Gode sikkerhetstiltak og erfaringer bør ikke være en forretningshemmelighet eller et konkurransefortrinn. Erfaring kan utveksles i egne interessefora og det oppfordres til å ta flere initiativ på tvers av rederier og organisasjoner.

Vil motivere gjennom dialog

I de årlige risikovurderingene er flere deler av den maritime bransjen med og utgjør ekspertgrupper. Det er folk fra både rederier og aktuelle organisasjoner, samt fagavdelingene i Sjøfartsdirektoratet. Ekspertgruppene har også spilt inn forslag til tiltak som kan ha god effekt, og som dermed skal prøves ut.

Direktoratet tror det motiverer til å gjøre tiltak at man i forkant har vært med i vurderinger og analyser og gitt innspill til tiltak.

Ytterligere kontakt og informasjon vil foregå via ulike kanaler. På slutten av 2021 ble rådet Maritimt Samarbeidsforum sakkyndig råd for arbeids- og levevilkår for arbeidstakere på skip. Rådet vil bli orientert og kan også komme med innspill.

Videre vil informasjon og kampanjer spres gjennom Sjøfartsdirektoratets kanaler, for eksempel Sdir.no, Facebook og Instagram.

Prosjektleder Sverre Flatebø
Prosjektleder Sverre Flatebø Foto: Sjøfartsdirektoratet

 

Prosjektleder Sverre Flatebø kan kontaktes på e-post; sfl@sdir.no

Er du med?

Begynn allerede nå med å planlegge. Se over hva som kan gjøres enda bedre internt for å unngå fallhendelser. Tenk over fysiske faktorer som barrierer og utstyr, og sett søkelys på kontinuerlig utvikling av sikkerhetskulturen om bord og i hele rederiet. Er alle oppmerksomme på mulige farefaktorer, også ved rutineoppdrag?

Alle ledd i den maritime næringen utfordres til å se på sine prosesser og prosedyrer for å få et kraftig løft mot alle fallhendelser.

Hva kan du gjøre?

 

Samleside for fokusområde 2023 finner du HER.