Tiltaket beskrevet i sikkerhetsmeldingen SM-6-2020 Kantringsulykke på grunn av lastforskyvning gjennom åpne luker i langskipsskott innebærer at fartøyeiere som har fartøy med luker i langskipsskott som deler av lastetanker for å føre fisk i bulk/fisk i is og vann, må fjerne lukene og tette skottene permanent, slik at stabilitetskravene er oppfylt. Sjøfartsdirektoratet legger til grunn at fartøy som har slike lukearrangement ikke oppfyller stabilitetskravene ettersom en åpning av skottene medfører en dramatisk svekkelse av stabiliteten på grunn av fri væskeoverflate effekt.

 

Frist til 31.12.2020 med å fjerne luker i langskipsskott

Fartøyinstruksen anses som gyldig frem til 31.12.2020 på fartøy med luker i langskipsskott, dersom fartøyet er vurdert og sertifisert av godkjent foretak med slike luker og lukene holdes permanent lukket. Eiere av fartøy som er sertifisert med slike lukearrangement må kontakte et godkjent foretak for videre oppfølging mtp. utarbeidelse av oppdatert dokumentasjon og inspeksjon ifm fjerning av luker.

 

Fartøyinstruksen er ugyldig på fartøy med luker som ikke er vurdert av godkjent foretak inntil disse lukene er kontrollert mht. styrke og tetthet av godkjent foretak. Dersom det dokumenteres overfor godkjent foretak at lukene har tilfredsstillende tetthet og styrke gis fartøyeier frist til 31.12.2020 med å fjerne lukene og tette skottene under forutsetning av at lukene holdes permanent lukket. Eiere av fartøy med slike lukearrangement må kontakte et godkjent foretak for videre oppfølging mtp. utarbeidelse av oppdatert dokumentasjon og inspeksjon ifm fjerning av luker.