To av ulykkene skjedde på lasteskip, en på fiskefartøy og en på passasjerskip.

Alf Tore Sørheim
Alf Tore Sørheim Foto: Grethe Nygaard for Sjøfartsdirektoratet

– Vi jobber for at ingen skal omkomme til sjøs. Fire omkomne fra næringsfartøy i 2023, er fire sjøfolk som aldri kom hjem, og fire familier som er endret for alltid, sier fungerende sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim.

Siden 2020 peker heldigvis pilene i riktig retning.

– Det er positivt at tallene går ned, men vi jobber mot null omkomne til havs enten du har ditt virke på sjøen, eller er ute med fritidsbåt. Nullvisjonen er vedtatt av regjeringen, og vi i Sjøfartsdirektoratet har allerede startet arbeidet med å utvikle en handlingsplan med konkrete tiltak for å få ned dødstallene til sjøs, sier Sørheim.

*I tillegg til norske sjøfolk og utenlandske sjøfolk som jobber på norske fartøy, inneholder statistikken over de omkomne også dødsfall i forbindelse med ulykker der norske fartøy var involvert. For eksempel kollisjoner mellom norske og utenlandske fartøy andre steder enn i Norge. I 2020 omkom tre amerikanere i en ulykke der deres fartøy kolliderte med et NIS-fartøy. De tre er også tatt med i statistikken det året.
*I tillegg til norske sjøfolk og utenlandske sjøfolk som jobber på norske fartøy, inneholder statistikken over de omkomne også dødsfall i forbindelse med ulykker der norske fartøy var involvert. For eksempel kollisjoner mellom norske og utenlandske fartøy andre steder enn i Norge. I 2020 omkom tre amerikanere i en ulykke der deres fartøy kolliderte med et NIS-fartøy. De tre er også tatt med i statistikken det året. Foto: Sjøfartsdirektoratet
Tabellen beskriver hvordan ulykkene i 2023 skjedde, og på hvilke fartøytyper.
Tabellen beskriver hvordan ulykkene i 2023 skjedde, og på hvilke fartøytyper. Foto: Sjøfartsdirektoratet

Som tabellen viser, er alle dødsfall så langt i år forårsaket av fallulykker.

Anders Amundstad-Balle
Anders Amundstad-Balle Foto: Helga Maria Sulen Sund

– Fallulykker medfører høy risiko, og ulykkestallene så langt i år bekrefter dette, sier fungerende seksjonssjef for risikostyring og analyse, Anders Amundstad-Balle.

Dette er noe av bakgrunnen for at Sjøfartsdirektoratet har nettopp fallulykker som fokusområde i 2023.

– Vi er glade for at mange rederier har benyttet seg av de veiledende sjekklistene vi har utarbeidet. Disse har som hensikt å bevisstgjøre de om bord på områder og aktiviteter der fallulykker kan forekomme. Vi håper flere besøker hjemmesidene våre for å finne dette, og andre nyttige verktøy som kan bidra til færre fallulykker, oppfordrer Amundstad-Balle.

Totalt er det registrert 591 hendelser på næringsfartøy første halvår. 47 prosent av dem er nestenulykker, og 53 prosent er registrert som ulykker. Det gir en økning i antall hendelser sammenlignet med første halvdel i 2022, på 68 hendelser.

Utvikling i antall ulykker og nestenulykker, 1. halvår 2019 – 2023.
Utvikling i antall ulykker og nestenulykker, 1. halvår 2019 – 2023. Foto: Sjøfartsdirektoratet

Det er registrert 316 ulykker i første halvdel av 2023. Det er jevnt fordelt med 157 personulykker og 159 skipsulykker. Sammenligner vi med samme periode i fjor, ser vi en økning i antall personulykker, men nedgang i antall skipsulykker.

Utvikling i antall skips - og personulykker, 2019 – 2023.
Utvikling i antall skips - og personulykker, 2019 – 2023. Foto: Sdir

Av alle fartøygruppene, er det registrert flest ulykker med lasteskip årets første halvår. Om lag 45 prosent av alle skipsulykkene som er registrert, skjedde på lasteskip. Tilsvarende tall for fiskefartøy og passasjerskip er på henholdsvis 31 prosent og 24 prosent.

Utvikling i antall ulykker per fartøygruppe
Utvikling i antall ulykker per fartøygruppe Foto: Sdir

Hver skipsulykke kan medføre en eller flere fartøyskader. De aller fleste ulykker involverer kun ett fartøy, men enkelte hendelser (i all hovedsak kollisjoner) kan involvere flere fartøy. Antallet fartøyskader vil derfor alltid være noe høyere enn antallet skipsulykker.

Første halvår 2023 har vi registrert i alt 163 skader med eller på fartøy. Av disse var 60 knyttet til grunnstøtinger, mens 21 var knyttet til miljøskader. Det er også registrert 24 kontaktskader og 18 brann- og eksplosjonshendelser.

Antall grunnstøtinger har økt med 25 prosent sammenlignet med samme periode i 2022. Ser vi på snittet for de siste fem årene, ligger antall grunnstøtinger i 1. halvår 2023 33 prosent høyere, mens vi ser en nedgang i antall miljøskader, kontaktskader, branner og maskinhavari sammenlignet med første halvår i 2022.

 

Se tabell.
Se tabell. Foto: Sjøfartsdirektoratet