Endringene som gjelder fra 18. januar 2017 omhandler blant annet økonomisk sikkerhet for sjøarbeidere som er forlatt av rederiet («abandoned») (reg. 2.5), og kontraktsmessige tilgodehavende/krav på kompensasjon ved en skipsarbeiders død eller langvarig uførhet på grunn av yrkesskade, yrkessykdom eller yrkesulykke (reg. 4.2).

En kopi av 2014-endringene er tilgjengelig hos ILO, den internasjonale arbeidstakerorganisasjonen. Se også Nærings- og fiskeridepartementets høringsbrev til endringer i skipsarbeidsloven § 4-7 og Sjøfartsdirektoratets forslag til forskriftendringer som omhandler dette.

Fra 18. januar 2017 skal alle skip ha om bord et sertifikat eller annen dokumentasjon som viser at slik økonomisk sikkerhet er stilt. Informasjon om krav til innholdet i sertifikatet eller annen dokumentasjon fremkommer av nytt vedlegg A2-1 og A4-1 i 2014 endringene.

Endringene medfører at DMLC Part I og DMLC Part II får 2 nye punkter, nr. 15 og 16. 

Det er imidlertid ikke nødvendig å søke om ny DMLC Part I før MLC sertifikatet skal fornyes.  MLC sertifikatet og tilhørende deklarasjoner (DMLC Part I og DMLC Part II) som er utstedt før 18.1.2017 vil gjelde frem til MLC sertifikatet utløper. 

Ved kontroller om bord etter 18.1.2017 og frem til MLC sertifikatet utløper er det kun krav om at sertifikat eller annen dokumentasjon som viser at økonomisk sikkerhet er stilt kan vises frem.

Når MLC sertifikatet skal fornyes:

Hvis rederiet likevel søker om ny DMLC Part I før MLC sertifikatet utløper vil dette medføre:

  • Ny DMLC del II må lages og signeres av den organisasjon som har utstedt MLC.
    Sertifikat eller annen dokumentasjon som viser at økonomisk sikkerhet er stilt må kunne vises frem.
  • MLC sertifikatet må påtegnes eller utstedes på nytt med den nye datoen for DMLC Part II.
    Det skal være samsvar mellom innholdet i DMLC Part I, DMLC Part II og MLC sertifikatet.
  • Nytt MLC sertifikat kan beholde den opprinnelige utløpsdatoen. 
  • Det er ikke nødvendig med ny MLC inspeksjon før ordinært forfall for mellomliggende eller fornyelsesinspeksjon.