Så langt i 2019 har det ført til gebyrer på totalt 1,8 millioner kroner. I tillegg er det sendt ut forhåndsvarsler om mulig ileggelse av gebyr til to utenlandske rederier. Sakene er forventet ferdigbehandlet innen årets utgang.

Den mest profilerte saken dreier seg om det greskeide passasjerskipet Magellan og overtredelsen som ble avdekket i Geiranger i april 2019. Det Bahamas-registrerte cruiseskipet anløp verdensarvfjorden Geiranger den 17. april, og ble gjenstand for en havnestatskontroll utført av Sjøfartsdirektoratet etter en bekymringsmelding. Drivstoffprøven viste et svovelinnhold på 0,17 prosent. Grensen for lovlig svovelinnhold i Vestnorsk fjordlandskap er 0,10 prosent.

Sporing av fartøyets AIS-signal viste at fartøyet anløp både Eidfjord og Flåm i dagene forut, og begge disse havnene ligger innenfor lavutslippsområdet i Nordsjøen. Skipet kom til Eidfjord fra Tilbury i Storbritannia, hvor fartøyet forlot havn den 13. april. Basert på dette ble rederiet ilagt et overtredelsesgebyr på 700 000 kroner for brudd på de nye spesialreglene om svovelinnhold i drivstoffet i verdensarvområdet, samt reglene som gjelder for lavutslippsområdet i Nordsjøen. 

Byttet ikke drivstoff

Et annet eksempel gjelder et Singapore-flagget lasteskip som gjennomførte en seilas fra Rotterdam til Narvik i mai 2018. Skipet lå oppankret ved Herjangen oppankringspunkt i ni dager før det gikk til kai i Narvik for å ta om bord last. Sjøfartsdirektoratet gjennomførte en svovelkontroll på fartøyet den 8. juni, og gjennomførte en svovelkontroll. Det ble da avdekket at fartøyet ikke hadde byttet til drivstoff med lavere svovelinnhold da det ankom Herjangen, selv om regelverket krever at skipet skal gjøre det når det legger seg til ankers i et havneområde utenfor lavutslippsområdet. Svovelinnholdet i drivstoffet ble sendt til analyse, og prøveresultatet viste et nivå på 3,76 prosent. Rederiet ble ilagt et overtredelsesgebyr på 500 000 kroner for overtredelsen. 

Høyt svovelinnhold

Den tredje saken gjelder et offshore supplyfartøy registrert i St. Vincent and Grenadines. Fartøyet lå en periode i opplag før skipet ble solgt til ny eier i august 2018. Etter at skipet hadde fått nytt navn og flagg gikk våre inspektører om bord for å gjennomføre en havnestatskontroll. I den forbindelse ble det også tatt en kontroll av drivstoffet som var i bruk. Svovelinnholdet i drivstoffet ble først målt til 0,153 prosent ved bruk av håndholdt måleinstrument. Prøven ble deretter sendt videre til laboratoriet Intertek for analyse, hvor svovelinnholdet i drivstoffet ble fastslått til å være 0,14 prosent. Fartøyet hadde heller ikke drivstoff med lavere svovelinnhold om bord. Rederiet, som er registrert i Sveits, fikk et overtredelsesgebyr på 300 000 kroner.

Havnestatskontroll

Det siste fartøyet som har fått utstedt overtredelsesgebyr, er et lasteskip med Hongkong som flaggstat. Under en havnestatskontroll i Risavika i Rogaland 16. januar i år ble svovelinnholdet i drivstoffet kontrollert. Laboratorieanalysen av prøvene viste at drivstoffet hadde et svovelinnhold på 0,16 prosent. Fartøyet anløp Risavika fra İskenderun i Tyrkia, slik at hele fartøyets seilas innenfor Norges territorialfarvann var innenfor lavutslippsområdet i Nordsjøen. Det kinesiske rederiet ble ilagt et overtredelsesgebyr på 300 000 kroner. 

Kort redegjørelse av regelverket:

  • Nye og strengere regler for svovelinnhold i drivstoff trådte i kraft 1.1.2015. Maksgrensen for svovelinnhold i drivstoffet som benyttes av skip som seiler innenfor utslippskontrollområde (ECA) i Nordsjøen (sør for 62. breddegrad), ble redusert fra 1,50 prosent til 0,10 prosent. I området nord for 62. breddegrad er maksgrensen 3,50 prosent. I disse områdene gjelder en egen maksgrense på 0,10 prosent når fartøyet ligger til kai.
     
  • Sjøfartsdirektoratet gjennomfører dokumentkontroll om bord på både norske og utenlandske skip som anløper norske havner. Ved mistanke om lovbrudd eller etter andre forhåndsdefinerte kriterier gjennomfører Sjøfartsdirektoratets inspektører en fysisk kontroll av drivstoffet som er i bruk. I første omgang gjennomføres denne ved bruk av hurtigskannere, forutsatt at inspektøren har en slik tilgjengelig. Hvis hurtigskanneren viser utslag på for høyt svovelinnhold i drivstoffet, vil det bli tatt en fysisk prøve av drivstoffet som sendes til laboratoriet for analyse. Dette gjøres også i tilfeller hvor inspektøren ikke har hurtigskanner tilgjengelig under tilsynet. 

  • Innstrammingen av svovelreglene som fant sted i 2015, har ført til at det har blitt mer kostbart for rederiene å seile innenfor et utslippskontrollområde. Prisforskjellen mellom lavsvoveldrivstoff og drivstoff med et høyere svovelinnhold kan være betydelig, slik at det vil være konkurransevridende om ikke brudd på regelverket blir sanksjoner. I tillegg er det slik at reglene er gitt for å beskytte miljøet som er et felles gode. Manglende etterlevelse av regelverket fra næringen vil ha en betydelig negativ innvirkning på miljøet.

  • I 2020 trer nye regler om svovelinnholdet i drivstoff i kraft, hvor grensen utenfor ECA reduseres fra 3,50 % til 0,50 %.