Ved hjelp av akkumulert trykk ble MOB-båten svinget ut, for så å bli nødlåret til ombordstigningshøyde for mannskapet. To matroser hadde gjort seg klar og gikk om bord for videre låring til sjø. Overstyrmannen som sto om bord i moderfartøyet, dro så i spaken for nødlåring, og MOB-båten raste tilnærmet i 6 meter fritt fall. MOB-båten traff vannflaten med ett smell, noe som resulterte i bruddskader for et av besetningsmedlemmene.

I etterkant viste det seg at utløserspaken hang i utløst posisjon. Ifølge instruksjonsmanualen vil normalt bremsen på vinsjen koble seg inn ved for stor hastighet. Gjentatte låringer uten personell om bord ble i etterkant gjennomført for å teste nødlåringen. Den andre låringen gikk rett i sjøen, tredje låring førte til at brems huket seg halvveis ned. Fra og med den fjerde låringen fungerte bremsen, men fortsatt noe hakkete. Nødlåring av MOB-båt ble sjekket dagen etter og fungerte tilfredsstillende.

Kranleverandøren ble kontaktet for kontroll av nødlåringssystemet for MOB-davit. Inntil videre benyttes ikke nødlåringssystemet med personer i MOB-båt, og ytterligere tiltak vurderes. Rederiet har også formidlet erfaringsoverføring fra hendelsen til øvrige fartøy i rederiet.

Fartøyet hadde i forkant av øvelsen ligget en tid i opplag.

Det at teknisk utstyr om bord ikke er i normal bruk og gjerne ikke blir tilfredsstillende testet og vedlikeholdt, kan være årsak til hendelser.

Sjøfartsdirektoratet har også tidligere mottatt rapporter om ulykker der opplag, eller en tid uten normal drift var medvirkende årsak til ulykken. I slike situasjoner er ekstra årvåkenhet og vurdering før operasjon av fartøyet og utstyret om bord spesielt viktig. I tilfeller der det skal benyttes utstyr som involverer fare for mennesker, bør utstyret så langt som mulig testes uten personell i den aktuelle faresonen.

Sjøfartsdirektoratet viser til tidligere Læring av hendelser ulykke ved låring av MOB-båt