Ved mistanke om, eller funn av asbest, skal arbeidet avsluttes.

Et anerkjent firma som er godkjent for å kontrollere forholdet skal i slike tilfeller tilkalles. Videre arbeid, og hvem som kan utføre dette, vil bero på om det er asbest til stede eller ikke.

Asbest om bord?

Vi viser til sikkerhetsmelding 07-2021, som omhandler asbest om bord på norsk skip, og rederiets ansvar. Før rederi og mannskap på fartøy igangsetter vedlikeholdsarbeid, ombygging eller sanering skal en forsikre seg om at det ikke er asbest til stede. Er det mistanke til asbestholdig materiale om bord, må arbeidet stoppes, og forholdene undersøkes av anerkjent firma. Det er kun arbeidstakere med spesialopplæring og som har helseovervåking, som kan utføre asbestsanering.

Asbestholdige materialer som etter en risikovurdering utgjør en risiko for de som har sett arbeid om bord, skal fjernes. Dette gjelder selv om konsentrasjonen av asbestholdig materiale er under grenseverdien.

Informasjon

Informasjon fra Arbeidstilsynet