Hvem kan gjennomføre bedømmelsen:

Bedømmelsen må gjennomføres av kvalifisert person med gyldig kompetansesertifikat dekk-/maskin- eller elektrikeroffiser og ferdighetssertifikat olje- og/eller kjemikalietankere, høyeste grad. 

Hvor skal bedømmelsen gjennomføres:

Bedømmelsen må gjennomføres om bord på en olje- og/eller kjemikalietanker.  

Sjekkliste etter tabell A-V/1-1-1 i STCW konvensjonen

Den som blir bedømt skal inneha denne kunnskapen: Bedømme av kompetanse:

Bidra til sikre lasteoperasjoner på oljetankskip og kjemikalietankskip 

Grunnleggende kjennskap til tankskip:  

 1. typer oljetankskip og kjemikalietankskip
 2. generelt arrangement og konstruksjon

Grunnleggende kjennskap til lasteoperasjoner: 

 1. rørsystemer og ventiler
 2. lastepumper
 3. lasting og lossing
 4. tankrengjøring, spyling, gassfriing og nøytralisering

Grunnleggende kjennskap til de fysiske egenskapene til olje og kjemikalier: 

 1. trykk og temperatur, herunder forhold damptrykk/-temperatur
 2. typer generering av elektrostatisk ladning
 3. kjemiske symboler

Kjennskap til og forståelse av sikkerhetskultur og sikkerhetsstyring

 

 

 

 Kommunikasjonen innenfor ansvarsområdet er klar og effektiv 

 

 

 

 

 

Lasteoperasjoner utføres i samsvar med anerkjente prinsipper  

 og prosedyrer for å sikre at operasjonene er trygge 

Ta forholdsregler for å unngå farer

Grunnleggende kjennskap til de farene som er forbundet med operasjoner på tankskip, herunder: 

 1. helsefarer
 2. miljøfarer 
 1. reaktivitetsfarer
 2. korrosjonsfarer
 3. eksplosjons- og brannfarer
 4. tennkilder, herunder elektrostatiske farer
 5. giftighetsfarer
 6. damplekkasjer og dampskyer

Grunnleggende kjennskap til farekontroll: 

1 bruk av nøytralgass, vannpute, tørkemidler og overvåkingsteknikker 
2 antistatiske tiltak 
3 ventilasjon 
4 atskillelse 
5 bruk av hemmere i lasten 
6 viktighet av lastens kompatibilitet 
7 atmosfærisk kontroll 
8 gasstesting 

Forstå informasjonen på sikkerhetsdatablad for materialer (MSDS) 

Identifiserer riktig på et sikkerhetsdatablad for materialet (MSDS), relevante lastrelaterte farer for fartøyet og personell, og treffer egnede tiltak i samsvar med etablerte prosedyrer 

 

 

Identifikasjon og tiltak ved oppdagelse av en farlig situasjon er i samsvar med etablerte prosedyrer i tråd med beste praksis 

 

Anvende forholdsregler og tiltak for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 

Funksjonen til og riktig bruk av gassmåleinstrumenter og lignende utstyr 
 
Riktig bruk av sikkerhetsutstyr og verneinnretninger, herunder: 
1. åndedrettsvern og utstyr for å tømme tankskipet 
2. verneklær og verneutstyr 
3. gjenopplivingsutstyr>
4. rednings- og rømningsutstyr

 

Grunnleggende kjennskap til sikre arbeidsrutiner og sikre prosedyrer i samsvar med regelverket og retningslinjer for industrien, samt sikkerhet for personell om bord som er relevant for olje- og kjemikalietankskip, herunder: 

 1. forholdsregler som skal tas når man går inn i lukkede rom
 2. forholdsregler som skal tas før og under reparasjoner og vedlikehold
 3. sikkerhetstiltak for varm- og kaldarbeid
 4. elektrisk sikkerhet
 5. sjekkliste for sikkerhet om bord/på land

Grunnleggende kunnskap om førstehjelp med henvisning til sikkerhetsdatablad for materialer (MSDS) 

Prosedyrene for å gå inn i lukkede rom følges. 

 

Prosedyrer og sikre arbeidsrutiner utformet for å sikre personell og skipet følges til enhver tid 

 

Egnet sikkerhets- og verneutstyr brukes riktig 

 

Hva som skal gjøres og ikke gjøres når det gis førstehjelp 

 

Utføre brannslokking 

Organisering av brannrespons og hvilke tiltak som skal treffes 
 
Brannfarer i forbindelse med lasthåndtering og transport av farlige og skadelige væsker i bulk 
 
Brannslokkingsmidler som brukes til å slokke olje- og kjemikaliebranner 
 
Operasjoner i fastmontert system med brannslokkingsskum 
 
Operasjoner i bærbart system med brannslokkingsskum 
 
Operasjoner i fastmontert system med tørrkjemikalier 
 
Oppsamling av spill i forbindelse med brannslokkingsoperasjoner 

Opprinnelige og oppfølgende tiltak for å bli oppmerksom på brann om bord er i samsvar med etablert praksis og etablerte prosedyrer 
 
Tiltak som treffes ved identifikasjon av alarmsignal er tilpasset den angitte nødssituasjonen og er i samsvar med etablerte prosedyrer 
 
Klær og utstyr er passende for brannslokkingsoperasjonens art 
 
Tidspunktene og sekvensen for de enkelte tiltakene er passende for de rådende omstendigheter og forhold 
 
Slokking av brann oppnås ved hjelp av passende prosedyrer, teknikker og brannslokkingsmidler 

Reagere i nødssituasjoner 

Grunnleggende kjennskap til nødprosedyrer, herunder nødavstenging 

Nødssituasjonens type og virkning identifiseres umiddelbart og reaksjonstiltakene er i tråd med nødprosedyrer og beredskapsplaner 

Ta forholdsregler for å hindre forurensning av miljøet fra utslipp av olje eller kjemikalie 

Grunnleggende kjennskap til virkningene av olje- og kjemikalieforurensning på mennesker og livet i havet

Grunnleggende kjennskap til prosedyrer om bord for å hindre forurensning

Grunnleggende jennskap til tiltak som må iverksettes i tilfelle av spill, herunder behovet for å:
1. melde relevant informasjon til dem som er ansvarlige
2. bistå ved gjennomføring av rutiner for oppsamling av spill om bord

 

Prosedyrer utformet for å verne miljøet følges til enhver tid 

 

 

Jeg er oppmerksom på at falsk dokumentasjon rammes av straffelovens §§ 221 og 361, og vil bli politianmeldt.