Sjekkliste etter tabell A-II/3 i STCW konvensjonen

Planlegge og gjennomføre en kystreise og bestemme posisjon 

 • Informasjon som hentes fra navigasjonskart og publikasjoner er relevant, tolkes riktig og anvendes forsvarlig. 
 • Hoved metoden for å bestemme skipets posisjon er den best egnede under de rådende omstendigheter og forhold 
 • Posisjonen bestemmes innenfor grensene for akseptable instrument-/systemfeil 
 • Påliteligheten til informasjonen som hentes gjennom hoved metoden for posisjonsbestemmelse, kontrolleres med passende mellomrom 
 • Beregninger og målinger av navigasjonsinformasjon er nøyaktige 
 • Kart og publikasjoner som velges, er i den største målestokken om bord som egner seg for området der navigeringen skjer, og kart korrigeres i samsvar med den nyeste informasjonen som er tilgjengelig 
 • Funksjonskontroll av og tester for navigasjonssystemer er i samsvar med produsentens anbefalinger, god navigasjonspraksis og IMO-resolusjoner om ytelsesnormer for navigasjonsutstyr 
 • Tolking og analyse av informasjon fra radar er i samsvar med anerkjent navigasjonspraksis og tar hensyn til radarens begrensninger og nøyaktighetsnivåer 
 • Feil ved magnetiske kompass påvises og anvendes riktig på kurser og peilinger 
 • Den styremodusen som velges, er den best egnede for de rådende vær-, sjø- og trafikkforholdene og de ønskede manøvrene 
 • Målinger og observasjoner av værforhold er nøyaktige og tilpasset den aktuelle reisen 
 • Meteorologisk informasjon tolkes og anvendes riktig for å å opprettholde trygg reise for fartøyet 

Opprettholde en sikker brovakt 

 • Vakt og vaktskifter utføres i samsvar med anerkjente prinsipper og framgangsmåter 
 • Det holdes forsvarlig utkikk til enhver tid og på en slik måte at anerkjente prinsipper og framgangsmåter følges 
 • Lanterner, signalfigurer og lydsignaler oppfyller kravene i De internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972, med endringer, og identifiseres riktig 
 • Hyppighet og omfang av overvåking av skipstrafikken, skipet og miljøet er i samsvar med anerkjente prinsipper og framgangsmåter 
 • Tiltak for å unngå å komme for nær eller støte sammen med andre fartøyer, er i samsvar med De internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972, med endringer 
 • Avgjørelser om å endre kurs og/eller fart fattes i rett tid og i samsvar med akseptert navigasjonsprosedyrer 
 • Det foretas en forsvarlig registrering av bevegelser og aktiviteter knyttet til skipets navigering 
 • Ansvaret for navigeringens sikkerhet defineres klart til enhver tid, herunder perioder når skipsføreren er på broen og når det er los om bord 

Reagere i nødssituasjoner 

 • Nødssituasjonens type og omfang identifiseres umiddelbart 
 • De første tiltakene og, om nødvendig, manøvreringen er i samsvar med beredskapsplanene og tilpasset graden av hastverk i situasjonen og nødssituasjonens art 

Reagere på et nødsignal til sjøs 

 • Nødsignaler gjenkjennes umiddelbart 
 • Beredskapsplaner og instrukser i stående ordrer iverksettes og oppfylles 

Manøvrere skipet og betjene mindre skipsmaskineri 

 • Driftsbegrensningene for sikker drift av skipets framdrifts-, styre- og kraftsystemer overskrides ikke ved normale manøvrer 
 • Justeringer av skipets kurs og fart opprettholder navigeringens sikkerhet 
 • Hovedmaskineri, hjelpemaskineri og utstyr betjenes til enhver til i samsvar med tekniske spesifikasjoner og innenfor trygge driftsbegrensninger 

Overvåke lasting, stuing, sikring og lossing av last og omsorgen for last under reisen 

 • Laste- og losseoperasjoner utføres i samsvar med lasteplanen eller andre dokumenter og etablerte sikkerhetsregler/-forskrifter, driftsinstrukser for utstyr og stuingsbegrensninger om bord 
 • Håndtering av farlig, risikofylt og skadelig last tilfredsstiller internasjonale regler og anerkjente standarder og sikkerhetsregler for arbeidsoperasjoner 

Sikre at kravene om hindring av forurensning oppfylles 

 • Prosedyrene for overvåking av arbeidsoperasjoner om bord og for å sikre oppfyllelse av MARPOL-kravene følges fullt 

Opprettholde skipets sjødyktighet 

 • Stabilitetsforholdene oppfyller IMOs kriterier for skips stabilitet i intakt tilstand under alle lasteforhold 
 • Tiltak for å sikre og opprettholde skipets vanntette sikkerhet er i samsvar med anerkjent praksis 

Forebygge, begrense og slokke branner om bord 

 • Problemets type og omfang identifiseres umiddelbart og de første tiltakene er i tråd med skipets nødprosedyre og beredskapsplaner 
 • Evakuerings-, nødavstengings- og isoleringsprosedyrer er tilpasset nødssituasjonens art og gjennomføres umiddelbart 
 • Prioritert rekkefølge og nivå og tidsbruk for rapporter og informasjon til personell om bord er relevante for nødssituasjonens art og gjenspeiler graden av hastverk i situasjonen av kompetanse 

Betjene redningsredskaper 

 • Tiltak som iverksettes i evakuerings- og redningssituasjoner er tilpasset rådende omstendigheter og forhold, og er i samsvar med anerkjent sikkerhetspraksis og normer 

Gi medisinsk førstehjelp om bord på skip 

 • Skadenes eller forholdenes sannsynlige årsak, art og omfang påvises umiddelbart, og behandlingen minimaliserer den umiddelbare trusselen mot menneskeliv 

Overvåke oppfyllelsen av regelverkets krav 

 • Regelverkets krav med hensyn til sikkerhet for menneskeliv til sjøs, sikkerhet og vern av havmiljøet identifiseres riktig 

Bidra til skipets og personellets sikkerhet 

 • Egnet sikkerhets- og verneutstyr brukes riktig 
 • Prosedyrer og sikre arbeidsrutiner utformet for å sikre personell og skipet følges til enhver tid 
 • Prosedyrer utformet for å verne miljøet følges til enhver tid 
 • Opprinnelige og oppfølgende tiltak for å bli oppmerksom på en nødssituasjon er i samsvar med etablerte nødprosedyrer 

  

Jeg er oppmerksom på at falsk dokumentasjon rammes av straffelovens §§ 221 og 361, og vil bli politianmeldt.