Sjekkliste etter tabell A-III/1 i STCW konvensjonen

Opprettholde en sikker maskinvakt

 • Vakt og vaktskifter utføres i samsvar med anerkjente prinsipper og framgangsmåter
 • Hyppighet og omfang av overvåking av maskinutstyr og systemer er i tråd med produsentens anbefalinger og anerkjente prinsipper og framgangsmåter, herunder grunnprinsipper som skal iakttas for maskinvakt
 • Det foretas en forsvarlig registrering av bevegelser og aktiviteter knyttet til skipets maskinsystemer
 • Ressursene er fordelt og tildelt etter behov i riktig prioritert rekkefølge for å utføre nødvendige oppgaver
 • Kommunikasjon gis og mottas klart og utvetydig
 • Tvilsomme beslutninger og/eller handlinger fører til egnet utfordring og reaksjon
 • Effektiv lederskapstatferd identifiseres
 • Medlemmer av gruppen deler presis forståelse av nåværende og forutsagt tilstand for maskinrom og tilhørende systemer og ytre omstendigheter

Bruke engelsk skriftlig og muntlig

 • Publikasjoner på engelsk som er relevante for maskinoffiserens plikter, forstås riktig
 • Kommunikasjonen er klar og blir forstått

Bruke interne kommunikasjonssystemer

 • Sending og mottak av meldinger lykkes konsekvent
 • Kommunikasjonsregistre er fullstendige, nøyaktige og i samsvar med lovfestede krav

Betjene hoved- og hjelpemaskineri og tilknyttede kontrollsystemer

 • Konstruksjons- og driftsmekanismer kan forstås og forklares med tegninger/instruksjoner
 • Arbeidsoperasjoner planlegges og foretas i samsvar med driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer for å sikre trygge operasjoner og unngå forurensning av havmiljøet
 • Avvik fra normen påvises umiddelbart
 • Ytelsen til maskinanlegg og maskinsystemer oppfyller konsekvent kravene, herunder ordrer fra broen vedrørende endringer av fart og kurs
 • Årsakene til feilfunksjoner i maskineri identifiseres umiddelbart, og tiltakene som treffes har som formål å ivareta den totale sikkerheten for skip og maskinanlegg, idet det tas hensyn til rådende omstendigheter og forhold

Betjene drivstoff-, smøre-, ballast- og andre pumpesystemer og tilknyttede kontrollsystemer

 • Arbeidsoperasjoner planlegges og foretas i samsvar med driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer for å sikre trygge operasjoner og unngå forurensning av havmiljøet
 • Avvik fra normen påvises umiddelbart og egnede tiltak treffes

Betjene elektriske og elektroniske anlegg og kontrollsystemer

 • Arbeidsoperasjoner planlegges og foretas i samsvar med driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer for å sikre trygge operasjoner
 • Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollsystemer kan forstås og forklares med tegninger/instruksjoner

Vedlikehold og reparasjon av elektrisk og elektronisk utstyr

 • Riktige sikkerhetsprosedyrer følges
 • Riktig valg og bruk av håndverktøy, måleinstrumenter og prøveutstyr og nøyaktig tolking av resultatene
 • Demontering, inspeksjon, reparasjon og sammensetting av utstyr er i samsvar med håndbøker og god praksis
 • Sammensetting og funksjonstesting er i samsvar med håndbøker og god praksis

Riktig bruk av håndverktøy, maskinverktøy og måleinstrumenter for montering og reparasjoner om bord

 • Riktig identifikasjon av viktige parameter for montering av typiske skipsrelaterte komponenter
 • Riktig valg av materiale
 • Montering er innenfor fastsatte toleransegrenser
 • Riktig og trygg bruk av håndverktøy, maskinverktøy og måleinstrumenter

Vedlikehold og reparasjon av maskineri og utstyr om bord

 • Riktige sikkerhetsprosedyrer følges
 • Riktig valg av verktøy og reserveutstyr
 • Demontering, inspeksjon, reparasjon og sammensetting av utstyr er i samsvar med håndbøker og god praksis
 • Igangkjøring etter sammensetting, og funksjonstesting, er i samsvar med håndbøker og god praksis
 • Riktig valg av materialer og deler

Sikre at kravene om hindring av forurensning oppfylles

 • Prosedyrer for overvåking av arbeidsoperasjoner om bord og for å sikre at kravene i MARPOL oppfylles fullt ut
 • Tiltak for å sikre at et positivt miljømessig omdømme opprettholdes

Opprettholde skipets sjødyktighet

 • Stabilitetsforholdene oppfyller IMOs kriterier for skips stabilitet i intakt tilstand under alle lasteforhold
 • Tiltak for å sikre og opprettholde skipets vanntette sikkerhet er i samsvar med anerkjent praksis

Forebygge, begrense og slokke branner om bord

 • Problemets type og omfang identifiseres umiddelbart og de første tiltakene er i tråd med skipets nødprosedyre og beredskapsplaner
 • Evakuerings-, nødavstengings- og isoleringsprosedyrer er tilpasset nødssituasjonens art og gjennomføres umiddelbart
 • Prioritert rekkefølge og nivå og tidsbruk for rapporter og informasjon til personell om bord er relevante for nødssituasjonens art og gjenspeiler graden av hastverk i situasjonen

Betjene livredningsredskaper

 • Tiltak som iverksettes i evakuerings- og redningssituasjoner er tilpasset rådende omstendigheter og forhold, og er i samsvar med anerkjent sikkerhetspraksis og normer

Gi medisinsk førstehjelp om bord på skip

 • Skadenes eller forholdenes sannsynlige årsak, art og omfang påvises umiddelbart, og behandlingen minimaliserer den umiddelbare trusselen mot menneskeliv

Overvåke oppfyllelsen av regelverkets krav

 • Regelverkets krav med hensyn til sikkerhet for menneskeliv til sjøs, sikring og vern av havmiljøet identifiseres riktig

Bruk av ferdigheter i lederskap og lagarbeid

 • Mannskapet tildeles oppgaver og informeres om forventede normer for arbeid og atferd på en måte som er hensiktsmessig for de aktuelle personene
 • Opplæringsmål og aktiviteter basert på bedømmelse av nåværende kompetanse og egenskaper og driftskrav
 • Det skal demonstreres at operasjonene er i samsvar med gjeldende regler
 • Operasjonene er planlagt og ressursene er tildelt etter behov i riktig prioritert rekkefølge for å utføre nødvendige oppgaver
 • Kommunikasjon gis og mottas klart og utvetydig
 • Effektiv lederskapstatferd demonstreres
 • Nødvendige medlemmer av gruppen deler presis forståelse av nåværende og forutsagt status for fartøyet, driftsstatus og ytre omstendigheter
 • Beslutningene er de mest effektive for situasjonen

Bidra til skipets og personellets sikkerhet

 • Egnet sikkerhets- og verneutstyr brukes riktig
 • Prosedyrer og sikre arbeidsrutiner utformet for å sikre personell og skipet følges til enhver tid
 • Prosedyrer utformet for å verne miljøet følges til enhver tid
 • Opprinnelige og oppfølgende tiltak for å bli oppmerksom på en nødssituasjon er i samsvar med etablerte nødprosedyrer

Jeg er oppmerksom på at falsk dokumentasjon rammes av straffelovens §§ 221 og 361, og vil bli politianmeldt.