Sjekkliste etter tabell A-III/7 i STCW konvensjonen

Sikker bruk av elektrisk utstyr

 • Forstår og følger sikkerhetsanvisninger for elektrisk utstyr og maskineri
 • Gjenkjenner og rapporterer elektriske farer og usikkert utstyr
 • Forstår sikker spenning for håndholdt utstyr
 • Forstår risikoer forbundet med utstyr med høy spenning og arbeid om bord

Bidra til overvåking av driften av elektriske anlegg og maskineri

 • Kunnskap som sikrer at
  1. driften av utstyr og system er i samsvar med driftshåndbøkene
  2. ytelsesnivåene er i samsvar med tekniske spesifikasjoner

Bruke håndverktøy, elektrisk og elektronisk måleutstyr for feilfinning, vedlikehold og reparasjoner

 • Tilfredsstillende gjennomføring av sikkerhetsprosedyrer
 • Riktig valg og bruk av prøveutstyr og nøyaktig tolking av resultatene
 • Valg av prosedyrer for gjennomføring av reparasjoner og vedlikehold er i samsvar med håndbøker og god praksis

Bidra til vedlikehold og reparasjoner om bord på skipet

 • Vedlikeholdsarbeid utføres i samsvar med tekniske, sikkerhetsmessige og prosedyremessige spesifikasjoner
 • Riktig valg og bruk av utstyr og verktøy

Bidra til vedlikehold og reparasjon av elektriske anlegg og maskineri om bord

 • Virkningen av svikt i tilhørende anlegg og systemer er nøyaktig fastslått, skipets tekniske tegninger er riktig tolket, måle- og kalibreringsinstrumenter er brukt riktig, og de tiltakene som treffes, er begrunnet
 • Isolering, demontering og sammensetting av anlegg og utstyr er i samsvar med produsentens sikkerhetsanvisninger og instruksjoner om bord

Bidra til håndtering av forråd

 • Stuing av forråd utføres i samsvar med etablert sikkerhetspraksis og driftsinstrukser for utstyr
 • Håndtering av farlig, risikofylt og skadelig forråd utføres i samsvar med etablert sikkerhetspraksis
 • Kommunikasjonen innenfor operatørens ansvarsområde lykkes konsekvent

Anvende forholdsregler og bidra til hindring av forurensning av havmiljøet

 • Prosedyrer utformet for å verne havmiljøet følges til enhver tid

Anvende prosedyrer for helse og sikkerhet på arbeidsplassen

 • Prosedyrer utformet for å verne personell og skipet følges til enhver tid
 • Sikre arbeidsrutiner følges og egnet sikkerhets- og verneutstyr brukes riktig til enhver tid

Jeg er oppmerksom på at falsk dokumentasjon rammes av straffelovens §§ 221 og 361, og vil bli politianmeldt.