Sjekkliste etter tabell A-III/6 i STCW konvensjonen

Overvåke driften av elektriske og elektroniske anlegg og kontrollsystemer

 • Drift av utstyr og system er i samsvar med driftshåndbøkene
 • Ytelsesnivåene er i samsvar med tekniske spesifikasjoner

Overvåke driften av automatiske kontrollsystemer på framdrifts- og hjelpemaskineri

 • Overvåking av hovedframdrifts- og hjelpesystemene er tilstrekkelig til å opprettholde trygg driftstilstand

Drive generatorer og fordelingssystemer

 • Arbeidsoperasjoner planlegges og foretas i samsvar med driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer for å sikre trygge operasjoner
 • Elektriske fordelingsanlegg kan forstås og forklares med tegninger/instruksjoner

Drive og vedlikeholde kraftanlegg på mer enn 1 000 volt

 • Arbeidsoperasjoner planlegges og foretas i samsvar med driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer for å sikre trygge operasjone

Drive datamaskiner og datanettverk på skip

 • Datanettverk og datamaskiner kontrolleres og håndteres riktig

Bruke engelsk skriftlig og muntlig

 • Publikasjoner på engelsk som er relevante for offiserens plikter, forstås riktig Kommunikasjonen er klar og blir forstått

Bruke interne kommunikasjonssystemer

 • Sending og mottak av meldinger lykkes konsekvent
 • Kommunikasjonsregistre er fullstendige, nøyaktige og i samsvar med lovfestede krav

Vedlikehold og reparasjon av elektrisk og elektronisk utstyr

 • Riktige sikkerhetsprosedyrer følges
 • Riktig valg og bruk av håndverktøy, måleinstrumenter og prøveutstyr og nøyaktig tolking av resultatene
 • Demontering, inspeksjon, reparasjon og sammensetting av utstyr er i samsvar med håndbøker og god praksis
 • Sammensetting og funksjonstesting er i samsvar med håndbøker og god praksis

Vedlikehold og reparasjon av automasjons- og kontrollsystemer på hovedframdrifts- og hjelpemaskineri

 • Virkningen av svikt i tilhørende anlegg og systemer er nøyaktig fastslått, skipets tekniske tegninger er riktig tolket, måle- og kalibreringsinstrumenter er brukt riktig, og de tiltakene som treffes, er begrunnet
 • Isolering, demontering og sammensetting av anlegg og utstyr er i samsvar med produsentens sikkerhetsanvisninger og instruksjoner om bord samt spesifikasjoner i regelverk og vedrørende sikkerhet. Tiltak som treffes fører til gjenoppretting av automasjons- og kontrollsystemer ved hjelp av den metoden som er best egnet under de rådende omstendigheter og forhold

Vedlikehold og reparasjon av navigasjonsutstyr på broen og skipets kommunikasjonssystemer

 • Virkningen av svikt i tilhørende anlegg og systemer er nøyaktig fastslått, skipets tekniske tegninger er riktig tolket, måle- og kalibreringsinstrumenter er brukt riktig, og de tiltakene som treffes, er begrunnet
 • Isolering, demontering og sammensetting av anlegg og utstyr er i samsvar med produsentens sikkerhetsanvisninger og instruksjoner om bord samt spesifikasjoner i regelverk og vedrørende sikkerhet. Tiltak som treffes fører til gjenoppretting av navigasjonsutstyr på broen og skipets kommunikasjons-systemer ved hjelp av den metoden som er best egnet under de rådende omstendigheter og forhold

Vedlikehold og reparasjon av elektriske og elektroniske anlegg og kontrollsystemer på utstyr for dekksmaskineri og lasthåndtering

 • Virkningen av svikt i tilhørende anlegg og systemer er nøyaktig fastslått, skipets tekniske tegninger er riktig tolket, måle- og kalibreringsinstrumenter er brukt riktig, og de tiltakene som treffes, er begrunnet
 • Isolering, demontering og sammensetting av anlegg og utstyr er i samsvar med produsentens sikkerhetsanvisninger og instruksjoner om bord samt spesifikasjoner i regelverk og vedrørende sikkerhet. Tiltak som treffes fører til gjenoppretting av utstyr for dekksmaskineri og lasthåndtering ved hjelp av den metoden som er best egnet under de rådende omstendigheter og forhold

Vedlikehold og reparasjon av kontroll- og sikkerhetssystemer på hotellutstyr

 • Virkningen av svikt i tilhørende anlegg og systemer er nøyaktig fastslått, skipets tekniske tegninger er riktig tolket, måle- og kalibreringsinstrumenter er brukt riktig, og de tiltakene som treffes, er begrunnet
 • Isolering, demontering og sammensetting av anlegg og utstyr er i samsvar med produsentens sikkerhetsanvisninger og instruksjoner om bord samt spesifikasjoner i regelverk og vedrørende sikkerhet. Tiltak som treffes fører til gjenoppretting av kontroll- og sikkerhetssystemer på hotellutstyr ved hjelp av den metoden som er best egnet under de rådende omstendigheter og forhold

Sikre at kravene om hindring av forurensning oppfylles

 • Prosedyrer for overvåking av arbeidsoperasjoner om bord og for å sikre at kravene om hindring av forurensning oppfylles fullt ut
 • Tiltak for å sikre at et positivt miljømessig omdømme opprettholdes

Forebygge, begrense og slokke brann om bord

 • Problemets type og omfang identifiseres umiddelbart og de første tiltakene er i tråd med skipets nødprosedyre og beredskapsplaner
 • Evakuerings-, nødavstengings- og isoleringsprosedyrer er tilpasset nødssituasjonens art og gjennomføres umiddelbart
 • Prioritert rekkefølge og nivå og tidsbruk for rapporter og informasjon til personell om bord er relevante for nødssituasjonens art og gjenspeiler graden av hastverk i situasjonen

Betjene livredningsredskaper

 • Tiltak som iverksettes i evakuerings- og redningssituasjoner er tilpasset rådende omstendigheter og forhold, og er i samsvar med anerkjent sikkerhetspraklsis og normer

Gi medisinsk førstehjelp om bord på skip

 • Skadenes eller forholdenes sannsynlige årsak, art og omfang påvises umiddelbart, og behandlingen minimaliserer den umiddelbare trusselen mot menneskeliv

Bruk av ferdigheter i lederskap og lagarbeid

 • Mannskapet tildeles oppgaver og informeres om forventede normer for arbeid og atferd på en måte som er hensiktsmessig for de aktuelle personene
 • Opplæringsmål og aktiviteter basert på bedømmelse av nåværende kompetanse og egenskaper og driftskrav
 • Operasjonene er planlagt og ressursene er tildelt etter behov i riktig prioritert rekkefølge for å utføre nødvendige oppgaver
 • Kommunikasjon gis og mottas klart og utvetydig
 • Effektiv lederskapstatferd demonstreres
 • Nødvendige medlemer av gruppen deler presis forståelse av nåværende og forutsagt status for fartøyet, driftsstatus og ytre omstendigheter
 • Beslutningene er de mest effektive for situasjonen

Bidra til skipets og personellets sikkerhet

 • Egnet sikkerhets- og verneutstyr brukes riktig
 • Prosedyrer og sikre arbeidsrutiner utformet for å sikre personell og skipet følges til enhver tid
 • Prosedyrer utformet for å verne miljøet følges til enhver tid
 • Opprinnelige og oppfølgende tiltak for å bli oppmerksom på en nødssituasjon er i samsvar med etablerte nødprosedyrer

Jeg er oppmerksom på at falsk dokumentasjon rammes av straffelovens §§ 221 og 361, og vil bli politianmeldt.