Sjekkliste etter tabell A-III/5 i STCW konvensjonen

Bidra til en sikker maskinvakt

 • Kommunikasjonen er klar og konsis
 • Vakt og vaktskifter utføres i samsvar med anerkjent praksis og framgangsmåter

Bidra til å overvåke og kontrollere en maskinvakt

 • Hyppighet og omfang av overvåking av hoved- og hjelpemaskineriet er i samsvar med anerkjente prinsipper og framgangsmåter
 • Avvik fra normen påvises
 • Usikre forhold eller mulige risikoer gjenkjennes umiddelbart, og rapporteres og rettes før arbeidet fortsetter

Bidra til drivstoffylling og oljeoverføring

 • Overføringsoperasjoner utføres i samsvar med etablert sikkerhetspraksis og driftsinstrukser for utstyr
 • Håndtering av farlig, risikofylt og skadelig væske utføres i samsvar med etablert sikkerhetspraksis
 • Kommunikasjonen innenfor operatørens ansvarsområde lykkes konsekvent

Bidra til lense- og ballastoperasjoner

 • Operasjoner og vedlikehold utføres i samsvar med etablert sikkerhetspraksis og driftsinstrukser for utstyr, og forurensning av havmiljøet unngås
 • Kommunikasjonen innenfor operatørens ansvarsområde lykkes konsekvent

Bidra til drift av utstyr og maskineri

 • Operasjoner utføres i samsvar med etablert sikkerhetspraksis og driftsinstrukser for utstyr
 • Kommunikasjonen innenfor operatørens ansvarsområde lykkes konsekvent

Sikker bruk av elektrisk utstyr

 • Gjenkjenner og rapporterer elektriske farer og usikkert utstyr
 • Forstår sikker spenning for håndholdt utstyr
 • Forstår risikoer forbundet med utstyr med høy spenning og arbeid om bord

Bidra til vedlikehold og reparasjoner om bord på skipet

 • Vedlikeholdsarbeid utføres i samsvar med tekniske, sikkerhetsmessige og prosedyremessige spesifikasjoner
 • Riktig valg og bruk av utstyr og verktøy

Bidra til håndtering av forråd

 • Forrådsoperasjoner utføres i samsvar med etablert sikkerhetspraksis og driftsinstrukser for utstyr
 • Håndtering av farlig, risikofylt og skadelig forråd utføres i samsvar med etablert sikkerhetspraksis
 • Kommunikasjonen innenfor operatørens ansvarsområde lykkes konsekvent

Anvende forholdsregler og bidra til hindring av forurensning av havmiljøet

 • Prosedyrer utformet for å verne havmiljøet følges til enhver tid

Anvende prosedyrer for helse og sikkerhet på arbeidsplassen

 • Prosedyrer utformet for å verne personell og skipet følges til enhver tid
 • Sikre arbeidsrutiner følges og egnet sikkerhets- og verneutstyr brukes riktig til enhver tid

Jeg er oppmerksom på at falsk dokumentasjon rammes av straffelovens §§ 221 og 361, og vil bli politianmeldt.