Sjekkliste etter Tabell A-III/2 i STCW konvensjonen

Styre driften av framdriftsmaskineriet

 • Riktig forklaring og forståelse av konstruksjonskjennetegn og driftsmekanismer

Planlegge og tidfeste arbeidsoperasjoner

 • Planlegging og forberedelse av arbeidsoperasjoner tilpasses kraftanleggets konstruksjonsparameter og reisens krav

Drift, overvåking, ytelsesvurdering og opprettholdelse av sikkerhet på framdriftsmaskineri og hjelpemaskineri

 • Metodene for å forberede oppstart og for å gjøre tilgjengelig brennstoffer, smøremidler, kjølevann og luft er de mest egnede
 • Kontrollene av trykkforhold, temperatur og omdreininger under oppstart og oppvarming er i samsvar med tekniske spesifikasjoner og godkjente arbeidsplaner
 • Overvåking av hovedframdrifts- og hjelpesystemene er tilstrekkelig til å opprettholde trygge driftstilstander
 • Metodene for å forberede stans og for tilsyn med avkjølingen av maskinen er de best egnede
 • Metodene for måling av maskinenes belastningskapasitet er i samsvar med tekniske spesifikasjoner
 • Ytelsen kontrolleres mot ordrer fra broen
 • Ytelsesnivåene er i samsvar med tekniske spesifikasjoner

Styre brennstoff-, smøre- og ballastoperasjoner

 • Brennstoff- og ballastoperasjoner oppfyller driftskrav og utføres slik at forurensning av havmiljøet unngås

Betjene elektrisk og elektronisk kontrollutstyr

 • Drift av utstyr og system er i samsvar med driftshåndbøkene
 • Ytelsesnivåene er i samsvar med tekniske spesifikasjoner

Styre feilsøking, gjenoppretting av elektrisk og elektronisk utstyr til driftstilstand

 • Vedlikeholdsarbeid er riktig planlagt i samsvar med tekniske, lovmessige, sikkerhetsmessige og prosedyremessige spesifikasjone
 • Inspeksjon, testing og feilsøking av utstyr er hensiktsmessig

Lede sikre og effektive prosedyrer for vedlikehold og reparasjoner

 • Vedlikeholds aktiviteter planlegges og utføres riktig i samsvar med tekniske og sikkerhetsmessige spesifikasjoner i regelverk og prosedyrer
 • Relevante planer og spesifikasjoner og egnede materialer og egnet utstyr er tilgjengelige for vedlikehold og reparasjoner
 • Tiltak som treffes, fører til gjenoppretting av maskinanlegget ved hjelp av den best egnede metoden

Oppdage og identifisere årsaken til maskineriets feilfunksjoner og rette opp feil

 • Metodene for å sammenligne faktiske driftstilstander er i samsvar med anbefalt praksis og anbefalte framgangsmåter
 • Tiltak og avgjørelser er i samsvar med anbefalte driftsspesifikasjoner og driftsbegrensninger

Sikre trygge arbeidsrutiner

 • Arbeidsrutiner er i samsvar med regelverkets krav, med anvisninger og tillatelser til å arbeide, og ivaretar miljømessige hensyn

Kontrollere trim, stabilitet og belastning

 • Stabilitets- og belastningstilstander holdes innenfor trygge grenseverdier til alle tider

Overvåke og kontrollere overholdelse av regelverkets krav og tiltak for å ivareta sikkerheten for menneskeliv til sjøs, sikring og vern av havmiljøet

 • Prosedyrer for overvåking av operasjoner og vedlikehold er i samsvar med regelverkets krav
 • Potensiell manglende overholdelse identifiseres omgående og fullt ut
 • Krav til fornyelse og forlengelse av sertifikater sikrer fortsatt gyldighet for besiktede elementer og utstyr

Opprettholde sikkerhet og trygghet for fartøy, mannskap og passasjerer og driftsklar tilstand for rednings-, brannslokkings- og andre sikkerhetssystemer

 • Prosedyrer for overvåking av branndeteksjons- og sikkerhetssystemer sikrer at alle alarmer oppdages omgående og at det reageres i samsvar med etablerte nødprosedyrer

Utvikle beredskaps-og havarikontrollplaner og håndtere nødssituasjoner

 • Nødprosedyrer er i samsvar med de etablerte planene for nødssituasjoner

Bruk av ferdigheter i lederskap og organisering

 • Mannskapet tildeles oppgaver informeres om forventede normer for arbeid og atferd på en måte som er hensiktsmessig for de aktuelle personene
 • Opplæringsmål og aktiviteter basert på bedømmelse av nåværende kompetanse og egenskaper og driftskrav
 • Det skal demonstreres at operasjonene er i samsvar med gjeldende regler
 • Operasjonene er planlagt og ressursene er tildelt etter behov i riktig prioritert rekkefølge for å utføre nødvendige oppgaver
 • Kommunikasjon gis og mottas klart og utvetydig
 • Effektiv lederskapstatferd demonstreres
 • Nødvendige medlemer av gruppen deler presis forståelse av nåværende og forutsagt status for fartøyet, driftsstatus og ytre omstendigheter
 • Beslutningene er de mest effektive for situasjonen
 • Det skal demonstreres at operasjonene er effektive og i samsvar med gjeldende regler

Jeg er oppmerksom på at falsk dokumentasjon rammes av straffelovens §§ 221 og 361, og vil bli politianmeldt.