Sjekkliste etter Tabell A-II/1 i STCW konvensjonen

Planlegge og gjennomføre en reise og bestemme posisjon

 • Informasjonen som hentes fra navigasjonskart og publikasjoner er relevant, tolkes riktig og avendes forsvarlig. Alle potensielle farer for navigeringen identifiseres nøyaktig
 • Hovedmetoden for å bestemme skipets posisjon er den best egnede under de rådende omstendigheter og forhold
 • Posisjonen bestemmes innenfor grensene for akseptable instrument-/systemfeil
 • Påliteligheten til informasjonen som hentes gjennom hovedmetoden for posisjonsbestemmelse, kontrolleres med passende mellomrom
 • Beregninger og målinger av navigasjonsinformasjon er nøyaktige
 • Kartene som velges, er i den største målestokken som egner seg for området der navigeringen skjer, og kart og publikasjoner korrigeres i samsvar med den nyeste informasjonen som er tilgjengelig
 • Funksjonskontroll av og tester for navigasjonssystemer er i tråd med produsentens anbefalinger og god navigasjonspraksis
 • Feil ved magnetiske kompass og gyrokompass påvises og anvendes riktig på kurser og peilinger
 • Den styremodusen som velges, er den best egnede for de rådende vær-, sjø- og trafikkforholdene og de ønskede manøvrene
 • Målinger og observasjoner av værforhold er nøyaktige og tilpasset den aktuelle reisen
 • Meteorologisk informasjon tolkes og anvendes riktig

Opprettholde en sikker brovakt

 • Vakt og vaktskifter utføres i samsvar med anerkjente prinsipper og framgangsmåter
 • Det holdes forsvarlig utkikk til enhver tid og på en slik måte at anerkjente prinsipper og framgangsmåter følges
 • Lanterner, signalfigurer og lydsignaler oppfyller kravene i De internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972, med endringer, og identifiseres riktig
 • Hyppighet og omfang av overvåking av skipstrafikken, skipet og miljøet er i samsvar med anerkjente prinsipper og framgangsmåter
 • Det foretas en forsvarlig registrering av bevegelser og aktiviteter knyttet til skipets navigering
 • Ansvaret for navigeringens sikkerhet defineres klart til enhver tid, herunder perioder når skipsføreren er på broen og når det er los om bord
 • Ressurser fordeles og tildeles etter behov i riktig rekkefølge for å utføre nødvendige oppgaver
 • Kommunikasjon gis og mottas klart og utvetydig
 • Tvilsomme beslutninger og/eller handlinger fører til egnet utfordring og reaksjon
 • Effektiv lederskapstatferd identifiseres
 • Medlemer av gruppen deler presis forståelse av nåværende og forutsagt tilstand for fartøyet, navigeringsvei og ytre omstendigheter

Bruk av radar og ARPA for å opprettholde navigeringens sikkerhet

 • Informasjon fra radar og ARPA tolkes og analyseres riktig, idet det tas hensyn til utstyrets begrensninger og de rådende omstendigheter og forhold
 • Tiltak som treffes for å unngå å komme for nær eller støte sammen med andre fartøyer, er i samsvar med De internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972, med endringer
 • Avgjørelser om å endre kurs og/eller fart fattes i rett tid og i samsvar med akseptert navigasjonspraksis
 • Justeringer av skipets kurs og fart opprettholder navigeringens sikkerhet
 • Meddelelsene er klare og konsise og bekreftes til enhver tid i tråd med godt sjømannskap
 • Manøvreringssignaler gis på de rette tidspunktene og er i samsvar med De internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972, med endringer

Bruk av ECDIS til å opprettholde navigeringens sikkerhet

 • Overvåker informasjon på ECDIS på en måte som bidrar til sikker navigering
 • Informasjon fra ECDIS (herunder radaroverlegg og/eller radarplottefunksjoner når det er montert) tolkes og analyseres riktig, idet det tas hensyn til utstyrets begrensninger, alle tilkoblede sensorer (herunder radar og AIS ved grensesnitt med det), og rådende omstendigheter og forhold
 • Navigeringens sikkerhet opprettholdes ved justeringer av skipets kurs og hastighet gjennom ECDIS-kontrollerte plottefunksjoner (når det er montert)
 • Meddelelsene er klare og konsise og bekreftes til enhver tid i tråd med godt sjømannskap

Reagere i nødssituasjoner

 • Nødssituasjonens type og omfang identifiseres umiddelbart
 • De første tiltakene og, om nødvendig, manøvreringen av skipet er i samsvar med beredskapsplanene og tilpasset graden av hastverk i situasjonen og nødssituasjonens art

Reagere på et nødsignal til sjøs

 • Nødsignaler gjenkjennes umiddelbart
 • Beredskapsplaner og instrukser i stående ordrer iverksettes og oppfylles

Bruke IMOs maritime standarduttrykk (Standard Marine Communication Phrases) og bruke engelsk skriftlig og muntlig

 • Nautiske publikasjoner og meldinger på engelsk som er relevante for skipets sikkerhet, tolkes eller formuleres riktig
 • Kommuniksjonen er klar og blir forstått

Sende og motta informasjon gjennom optisk telegrafering

 • Kommunikasjonen innenfor operatørens ansvarsområde lykkes konsekvent

Manøvrere skipet

 • Driftsbegrensningene for sikker drift av skipets framdrifts-, styre- og kraftsystemer overskrides ikke ved normale manøvrer
 • Justeringer av skipets kurs og fart opprettholder navigeringens sikkerhet

Overvåke lasting, stuing, sikring og lossing av last og omsorgen for last under reisen

 • Laste- og losseoperasjoner utføres i samsvar med lasteplanen eller andre dokumenter og etablerte sikkerhetsregler/-forskrifter, driftsinstrukser for utstyr og stuingsbegrensninger om bord
 • Håndtering av farlig, risikofylt og skadelig last tilfredsstiller internasjonale regler og anerkjente standarder og sikkerhetsregler for arbeidsoperasjoner
 • Kommunikasjonen erklar, blir forstått og lykkes konsekvent

Inspisere og rapportere mangler og skade på lasterom, lukedeksler og ballasttanker

 • Inspeksjonene utføres i samsvar med fastsatte prosedyrer, og mangler og skade blir oppdaget og rapportert på forsvarlig måte
 • Dersom det ikke blir oppdaget mangler eller skade, viser prestasjoner fra prøving og bedømmelse klart tilstrekkelig kompetanse i å følge prosedyrer og ferdighet i å skille mellom normale deler, deler med mangler eller skadede deler på skipet

Sikre at kravene om hindring av forurensning oppfylles

 • Prosedyrer for overvåking av arbeidsoperasjoner om bord og for å sikre at kravene i MARPOL oppfylles fullt ut
 • Tiltak for å sikre at et positivt miljømessig omdømme opprettholdes

Opprettholde skipets sjødyktighet

 • Stabilitetsforholdene oppfyller IMOs kriterier for skips stabilitet i intakt tilstand under alle lasteforhold
 • Tiltak for å sikre og opprettholde skipets vanntette sikkerhet er i samsvar med anerkjent praksis

Forebygge, begrense og slokke branner om bord

 • Problemets type og omfang identifiseres umiddelbart og de første tiltakene er i tråd med skipets nødprosedyre og beredskapsplaner
 • Evakuerings-, nødavstengings- og isolerings- prosedyrer er tilpasset nøddsituasjonens art og gjennomføres umiddelbart
 • Prioritert rekkefølge og nivå og tidsbruk for rapporter og informasjon til personell om bord er relevante for nødssituasjonens art og gjenspeiler graden av hastverk i situasjonen

Betjene redningsredskaper

 • Tiltak som iverksettes i evakuerings- og redningssituasjoner er tilpasset rådende omstendigheter og forhold, og er i samsvar med anerkjent sikkerhetspraklsis og normer

Gi medisinsk førstehjelp om bord på skip

 • Skadenes eller forholdenes sannsynlige årsak, art og omfang påvises umiddelbart, og behandlingen minimaliserer den umiddelbare trusselen mot menneskeliv

Overvåke oppfyllelsen av regelverkets krav

 • Regelverkets krav med hensyn til sikkerhet for menneskeliv til sjøs, sikring og vern av havmiljøet identifiseres riktig

Bruk av ferdigheter i lederskap og lagarbeid

 • Mannskapet tildeles oppgaver informeres om forventede normer for arbeid og atferd på en måte som er hensiktsmessig for de aktuelle personene
 • Opplæringsmål og aktiviteter basert på bedømmelse av nåværende kompetanse og egenskaper og driftskrav
 • Det skal demonstreres at operasjonene er i samsvar med gjeldende regler
 • Operasjonene er planlagt og ressursene er tildelt etter behov i riktig prioritert rekkefølge for å utføre nødvendige oppgaver
 • Kommunikasjon gis og mottas klart og utvetydig
 • Effektiv lederskapsatferd demonstreres
 • Nødvendige medlemmer av gruppen deler presis forståelse av nåværende og forutsagt status for fartøyet, driftsstatus og ytre omstendigheter
 • Beslutningene er de mest effektive for situasjonen

Bidra til skipets og personellets sikkerhet

 • Egnet sikkerhets- og verneutstyr brukes riktig
 • Prosedyrer og sikre arbeidsrutiner utformet for å sikre personell og skipet følges til enhver tid
 • Prosedyrer utformet for å verne miljøet følges til enhver tid
 • Opprinnelige og oppfølgende tiltak for å bli oppmerksom på en nødssituasjon er i samsvar med etablerte nødprosedyrer

Jeg er oppmerksom på at falsk dokumentasjon rammes av straffelovens §§ 221 og 361, og vil bli politianmeldt.